Quy định về thanh toán các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ từ nguồn tài chính Công đoàn cơ sở tại TPHCM

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
30/03/2024 17:00 PM

Cho tôi hỏi việc thanh toán các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ từ nguồn tài chính Công đoàn cơ sở tại TPHCM được quy định như thế nào? – Hồ Nhi (Quảng Ngãi)

Quy định về thanh toán các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ từ nguồn tài chính Công đoàn cơ sở tại TPHCM

Quy định về thanh toán các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ từ nguồn tài chính Công đoàn cơ sở tại TPHCM (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 21/3/2024 Liên đoàn lao động TPHCM ban hành Hướng dẫn 14/HD-LĐLĐ về hồ sơ, trình tự, thủ tục thanh quyết toán chi từ nguồn tài chính Công đoàn cơ sở.

Quy định về thanh toán các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ từ nguồn tài chính Công đoàn cơ sở tại TPHCM

Theo Hướng dẫn 14/HD-LĐLĐ năm 2024 của Liên đoàn lao động TPHCM quy định về thanh toán các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ như sau:

(1) Giá trị thanh toán dưới 20.000.000 đồng: hồ sơ thanh toán phải có ít nhất 01 báo giá và hóa đơn tài chính. Đối với khoản chi không quá 5.000.000 đồng, chỉ cần hóa đơn tài chính, không bắt buộc phải có báo giá. Riêng đối với giá trị thanh toán dưới 200.000 đồng, ưu tiên mua của người bán có phát hành hóa đơn (trừ một số trường hợp đặc biệt mua hàng hóa, dịch không có hóa đơn, phải sử dụng bảng kê mua hàng do Thủ trưởng đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm).

(2) Giá trị thanh toán từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng:

- 01 báo giá của nhà cung cấp;

- 01 Hợp đồng;

- 01 Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Hóa đơn tài chính.

(3) Giá trị thanh toán từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng: thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường, hồ sơ thanh toán gồm:

- Hồ sơ làm cơ sở xây dựng dự toán gồm 1 trong 3 hồ sơ sau:

+ 03 báo giá của các nhà cung cấp khác nhau trên địa bàn tại thời điểm gần nhất, tối đa không quá 90 ngày trước ngày trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong trường hợp không đủ 03 nhà cung cấp trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác hoặc từ các nguồn thông tin do cơ quan có thẩm quyền, tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố;

+ Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật giá;

+ Quyết định phê duyệt giá trúng thầu của gói thầu mua sắm loại hàng hóa, dịch vụ tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 90 ngày.

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Hồ sơ yêu cầu (Thông báo mời chào giá gửi đơn vị dự kiến chỉ định, thời gian đơn vị cung cấp báo giá ít nhất 03 ngày làm việc, ghi rõ nội dung yêu cầu thực hiện).

- 01 báo giá của đơn vị chỉ định báo giá.

- Biên bản thương thảo hợp đồng.

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Hóa đơn tài chính.

(4) Giá trị thanh toán trên 100.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng: thực hiện quy trình chào hàng cạnh tranh, hồ sơ thanh toán gồm:

- Hồ sơ làm cơ sở xây dựng dự toán gồm 1 trong 3 hồ sơ sau:

+ 03 báo giá của các nhà cung cấp khác nhau trên địa bàn tại thời điểm gần nhất, tối đa không quá 90 ngày trước ngày trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; trong trường hợp không đủ 03 nhà cung cấp trên địa bàn có thể tham khảo trên địa bàn khác hoặc từ các nguồn thông tin do cơ quan có thẩm quyền, tổ chức có tư cách pháp nhân được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam công bố;

+ Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của Luật Giá 2012;

+ Quyết định phê duyệt giá trúng thầu của gói thầu mua sắm loại hàng hóa, dịch vụ tương tự trong thời gian trước đó gần nhất, tối đa không quá 90 ngày.

- Tờ trình phê duyệt dự toán.

- Quyết định phê duyệt dự toán.

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tờ trình trình phê duyệt hồ sơ mời thầu đính kèm dự thảo hồ sơ mời thầu (đơn vị tư vấn lập).

- Báo cáo thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Thông báo mời thầu (do đơn vị tư vấn lập).

- Hồ sơ mời thầu.

- Biên bản mở thầu.

- Hồ sơ dự thầu (do các đơn vị tham gia dự thầu lập).

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (do đơn vị tư vấn lập).

- Tờ trình phê duyệt xếp hạng đối với các gói thầu có từ 2 nhà thầu trở lên tham gia.

- Quyết định phê duyệt xếp hạng đối với các gói thầu có từ 2 nhà thầu trở lên tham gia.

- Thông báo mời thương thảo hợp đồng.

- Biên bản thương thảo hợp đồng.

- Tờ trình trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (do đơn vị tư vấn lập).

- Báo cáo thẩm định phê duyệt phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Hóa đơn tài chính.

(5) Giá trị thanh toán trên 5.000.000.000 đồng: thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của Luật đấu thầu 2023, hồ sơ thanh toán tương tự như hồ sơ theo quy định tại hình thức chào hàng cạnh tranh.

Lưu ý:

- Đối với các gói thầu có thuê đơn vị thẩm định thì các hồ sơ thẩm định do đơn vị thẩm định lập.

- Đơn vị phải tuân thủ quy trình, quy định về đấu thầu theo Luật Đấu thầu và đăng tải thông tin đấu thầu trên trang web: http//www.muasamcong.gov.vn

- Thực hiện chuyển khoản thanh toán đối với chi mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

- Về kinh phí lựa chọn nhà thầu và thực hiện việc đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

+ Đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, nếu đơn vị không đủ điều kiện về nhân sự và chuyên môn để thực hiện thì có thể thuê nhà thầu tư vấn có chức năng để thực hiện và đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. Kinh phí thực hiện được tính trên cơ sở giá trị gói thầu theo quy định về đấu thầu và cân đối từ dự toán chi thường xuyên hàng năm được duyệt của đơn vị.

+ Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu đơn vị tự thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định và chịu trách nhiệm đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trường hợp đơn vị không có nhân sự chuyên môn phù hợp, có thể thuê cộng tác viên thực hiện. Mức thuê khoán do Thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định trên cơ sở mức độ, tính chất thường xuyên của công việc do cộng tác viên phải thực hiện trong tháng. Kinh phí thực hiện được cân đối từ dự toán chi thường xuyên hàng năm được duyệt của đơn vị.

+ Chi phí thuê tư vấn có liên quan đến việc lựa chọn nhà thầu và đăng tải thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được hạch toán cùng mục lục tài chính công đoàn tương ứng với gói mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

Xem thêm tại Hướng dẫn 14/HD-LĐLĐ năm 2024

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,083

Bài viết về

Công đoàn

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn