1. Tờ trình số 150/TTR-CP về kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới do Chính phủ ban hành
 2. Dự thảo nghị định thư số 304/WTO/CK về việc gia nhập của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
 3. Dự thảo quyết định số 305/WTO/CK về việc gia nhập của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 4. WTO_Undertaken by Vietnam No. 318/WTO/CK of October 27, 2006, Schedule of Specific Commitments in Services
 5. Cam kết số 306/WTO/CK về thuế hàng hoá nông sản
 6. Cam kết số 308/WTO/CK về thuế hàng hoá phi nông sản
 7. Cam kết số 310/WTO/CK của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về hạn chế trợ cấp nông nghiệp
 8. Cam kết số 312/WTO/CK về hạn ngạch thuế quan
 9. Cam kết số 314/WTO/CK của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA
 10. Cam kết số 316/WTO/CK của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về lộ trình xoá bỏ thuế nhập khẩu cho các sản phẩm ITA
 11. Cam kết số 318/WTO/CK của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dịch vụ
 12. Quyết định số 241/WTO/VB về Thông báo nhất thể hóa bước một theo Điều 2.6 của Hiệp định về Hàng dệt và May mặc
 13. Thông báo 0061/TM-DM về việc xuất khẩu hàng dệt may số lượng nhỏ sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành
 14. Thông báo 196/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các Dự án thuỷ điện đã khởi công năm 2003-2004 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. Quyết định số 224/WTO/VB về Chương trình làm việc Doha
 16. Tuyên bố số 254/WTO/VB về Hiệp định TRIPS và sức khoẻ cộng đồng
 17. Tuyên bố số 250/WTO/VB của hội nghị bộ trưởng về hệ thống thương mại đa phương
 18. Quyết định số 218/WTO/VB về các vấn đề và mối quan tâm đến việc triển khai hiệp định, quyết định
 19. Nghị định thư thứ hai số 219/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ
 20. Nghị định thư thứ ba số 220/WTO/VB kèm theo hiệp định chung về thương mại dịch vụ
 21. Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ
 22. Nghị định thư thứ năm số 222/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ
 23. Quyết định 223/WTO/VB về chấp nhận và gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới
 24. Hiệp định chung số 202/WTO/VB về Thuế quan và Thương mại
 25. Tuyên bố Marrakesh số 252/WTO/VB ngày 15 tháng 4 năm 1994 về việc kết thúc Vòng Đàm phán Uruguay
 26. Thỏa thuận số 248/WTO/VB ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp-DSU
 27. Văn kiện Cuối cùng số 257/WTO/VB Bao quát các Kết quả Của vòng Uruguay về Đàm phán Thương mại Đa biên
 28. Phụ lục số 201/WTO/VB về cơ chế rà soát Chính sách Thương mại
 29. Hiệp định Chung số 203/WTO/VB về thương mại Dịch vụ-GATS
 30. Hiệp định Marrakesh số 204/WTO/VB về thành lập tổ chức Thương mại Thế giới
 31. Hiệp định số 205/WTO/VB về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động-thực vật
 32. Hiệp định số 206/WTO/VB về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
 33. Hiệp định số 207/WTO/VB về các biện pháp tự vệ
 34. Hiệp định số 208/WTO/VB về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ
 35. Hiệp định 209/WTO/VB về giám định hàng hóa trước khi xếp hàng
 36. Hiệp định số 210/WTO/VB về thương mại hàng dệt và may mặc
 37. Hiệp định số 211/WTO/VB về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
 38. Hiệp định số 212/WTO/VB về mua sắm của Chính phủ
 39. Hiệp định số 213/WTO/VB về Nông nghiệp
 40. Hiệp định số 214/WTO/VB về qui tắc xuất xứ
 41. Hiệp định số 215/WTO/VB về thủ tục cấp phép nhập khẩu
 42. Hiệp định số 216/WTO/VB về thực thi điều VII của hiệp định chung về thuế quan và thương mại-GATT(1994)
 43. Hiệp định 217/WTO/VB về trợ cấp và các biện pháp đối kháng
 44. Quyết định số 225/WTO/VB về Biện pháp chống vòng tránh
 45. Quyết định số 226/WTO/VB về các Biện pháp Liên quan tới các Ảnh hưởng Tiêu cực Có thể của Chương trình Cải cách các Nước Đang Phát triển thuần Nhập khẩu Lương thực và các Nước Chậm phát triển
 46. Quyết định số 227/WTO/VB về các Biện pháp Ưu đãi cho các Nước chậm Phát triển Nhất
 47. Quyết định số 228/WTO/VB về các Dịch vụ Tài chính
 48. Quyết định số 229/WTO/VB về Các Thủ tục Thông báo
 49. Quyết định số 230/WTO/VB về các Văn bản Liên quan tới các Trị Giá Tối thiểu và việc Nhập khẩu của các Đại lý Duy nhất, các Nhà phân phối Duy nhất và các Nhà nhận Nhượng quyền tiêu thụ duy nhất
 50. Quyết định số 231/WTO/VB về Cơ chế của Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ
 51. Quyết định 232/WTO/VB về Đàm phán các Dịch vụ Viễn thông Cơ bản
 52. Quyết định số 233/WTO/VB về Đàm phán Dịch vụ Vận tải Đường biển
 53. Quyết định số 234/WTO/VB về Đàm phán về Đi lại của Tự nhiên nhân
 54. Quyết định số 235/WTO/VB về Dịch vụ Nghề nghiệp
 55. Quyết định số 236/WTO/VB về hệ quả tổ chức và tài chính từ việc thực hiện Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới
 56. Quyết định số 237/WTO/VB về một số Thủ tục Giải quyết Tranh chấp đối với Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ
 57. Quyết định 238/WTO/VB về Rà soát Điều 17.6 của Hiệp định về Thực hiện Điều VI của GATT 1994
 58. Quyết định số 239/WTO/VB về Rà soát đối với việc Xuất bản của Trung tâm Thông tin ISO/IEC
 59. Quyết định số 240/WTO/VB về bản Thỏa thuận được dự kiến về Hệ thống Thông tin và Tiêu chuẩn WTO-ISO
 60. Thoả thuận số 249/WTO/VB về các cam kết trong dịch vụ tài chính
 61. Tuyên bố số 251/WTO/VB của các Bộ trưởng về thương mại các sản phẩm Công Nghệ Thông Tin
 62. Tuyên bố số 253/WTO/VB về Giải quyết Tranh chấp theo Hiệp định về Thực hiện Điều VI của GATT 1994 hoặc Phần V của Hiệp định về Trợ cấp và các Biện pháp Đối kháng
 63. Tuyên bố số 255/WTO/VB về Mối quan hệ giữa Tổ chức Thương mại Thế giới và Quĩ Tiền tệ Quốc tế
 64. Tuyên bố 256/WTO/VB về sự Đóng góp của Tổ chức Thương mại Thế giới vào việc Đạt được sự Nhất quán hơn trong Hoạch định Chính sách Kinh tế Toàn cầu
 65. Quyết định số 242/WTO/VB về Thương mại Dịch vụ và Môi trường
 66. Quyết định số 243/WTO/VB về Thương mại và Môi trường
 67. Quyết định số 244/WTO/VB về Trường hợp Cơ quan Hải quan Có Lý do Nghi ngờ sự Trung thực hoặc Chính xác của Giá trị Khai báo Hải quan
 68. Quyết định số 245/WTO/VB về việc áp dụng và Rà soát Thỏa thuận về các Quy tắc và Thủ tục điều chỉnh việc Giải quyết Tranh chấp
 69. Quyết định số 246/WTO/VB về việc thành lập uỷ ban trù bị của tổ chức thương mại thế giới