Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 246/WTO/VB Loại văn bản: WTO_Văn bản
Nơi ban hành: WTO Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1990 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP UỶ BAN TRÙ BỊ CỦA TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

Các Bộ trưởng,

Xem xét đề nghị Thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (dưới đây gọi là “Hiệp định WTO” và  “WTO”) và

Lưu ý đến mong muốn đảm bảo sự quá độ có trật tự chuyển sang WTO và hoạt động có hiệu quả của WTO kể từ ngày có hiệu lực,

Dưới đây thoả thuận như sau:

1. Thành lập theo đây một Uỷ ban Trù bị cho WTO (dưới đây gọi là “Uỷ ban”). Với năng lực cá nhân của mình, Ngài P.D. Sutherland được bổ nhiệm là Chủ tịch Uỷ ban.

2. Uỷ ban sẽ mở tất cả các Bên ký kết Văn kiện cuối cùng của Vòng đàm phán Thương mại đa biên Uruguay và bất cứ bên ký kết nào thích hợp để trở thành thành viên ban đầu của WTO phù hợp với điều XI của Hiệp định WTO tham gia.

3. Một Tiểu ban về Ngân sách, Tài chính và Hành chính do Chủ tịch CÁC BÊN KÝ KẾT GATT làm chủ toạ và một Tiểu ban về Dịch vụ chịu trách nhiệm về công việc trù bị về các vấn đề GATS cũng được thành lập. Uỷ ban có thể thành lập các Tiểu ban bổ sung khi thích hợp. Quyền sáng lập viên của các Tiểu ban mở rộng cho tất cả các thành viên của Uỷ ban. Uỷ ban sẽ đặt ra các thủ tục cho mình và thủ tục cho các Tiểu ban.

4. Uỷ ban sẽ quyết định mọi vấn đề theo nguyên tắc đồng thuận.

5. Chỉ các thành viên của Uỷ ban là các bên ký kết GATT có thể trở thành Thành viên ban đầu của WTO theo điều XI và XIV của Hiệp định WTO mới có thể tham gia vào việc ra quyết định của Uỷ ban.

6. Uỷ ban và các Tiểu ban sẽ được Ban Thư ký GATT giúp việc.

7. Uỷ ban sẽ chấm dứt hoạt động ngay khi Hiệp định WTO có hiệu lực, tại thời điểm đó Uỷ ban sẽ chuyển các tài liệu lưu trữ và các khuyến nghị cho WTO.

8. Uỷ ban sẽ thực hiện các chức năng trên khi cần thiết nhằm bảo đảm cho WTO hoạt động hữu hiệu ngay vào ngày thành lập, kể cả những chức năng nêu dưới đây:

(a) các vấn đề hành chính, ngân sách và tài chính:

Chuẩn bị những khuyến nghị để tổ chức có thẩm quyền của WTO xem xét, hoặc ở mức độ cần thiết ra quyết định hoặc khi thích hợp ra quyết định tạm thời trước khi thành lập WTO, đối với những khuyến nghị do Chủ tịch Tiểu ban Ngân sách, Tài chính và Hành chính đệ trình như đã dẫn ở đoạn 3 trên, có sự cộng tác của Chủ tịch Uỷ ban GATT về Ngân sách, Tài chính và Hành chính có kèm theo đề nghị của Ban Thư ký về:

(i) thuận về trụ sở nêu tại điều VIII:5 của Hiệp định WTO;

(ii) những qui định về tài chính, bao gồm cả những hướng dẫn về việc đánh giá sự đóng góp ngân sách của các thành viên WTO, phù hợp với tiêu chí  nêu tại điều VII của Hiệp định WTO;

(iii) dự toán ngân sách cho năm hoạt động đầu tiên của WTO;

(iv) chuyển giao tài sản, kể cả các tài sản tài chính của ICITO/GATT  sang WTO;

(v) chuyển giao nhân viên và những điều khoản và điều kiện của việc chuyển giao nhân viên GATT sang Ban Thư ký WTO; và

(vi) mối quan hệ giữa Trung tâm Thương mại Quốc tế và WTO.

(b) Các vấn đề về thể chế, thủ tục và pháp lý:

(i) Tiến hành việc xem xét và phê duyệt các lộ trình đã được đệ trình lên Uỷ ban phù hợp với “Quyết định về việc Chấp thuận và việc Gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới” và đề nghị điều khoản gia nhập phù hợp với đoạn 2 của Quyết định đó;

(ii) Đưa ra những đề nghị liên quan đến các điều khoản tham chiếu cho các tổ chức của WTO đặc biệt là các điều khoản được đặt ra trong điều IV của Hiệp định WTO và các nguyên tắc về thủ tục được viện dẫn nêu tại các điều khoản đó, có lưu ý đến đoạn 1 của điều XVI;

(iii) Để đưa những khuyến nghị tới Đại Hội đồng WTO liên quan đến những thoả thuận thích hợp trong quan hệ với các tổ chức khác được nêu tại điều V của Hiệp định WTO; và

(iv) Chuẩn bị và đệ trình WTO báo cáo hoạt động của Uỷ ban.

(c) Những vấn đề có liên quan đến hiệu lực của Hiệp định WTO và hoạt động của WTO trong phạm vi và chức năng của tổ chức này:

(i) Triệu tập và chuẩn bị Hội nghị triển khai;

(ii) Khởi xướng chương trình công tác xuất phát từ những kết quả của Vòng Uruguay như đã đề ra trong Văn kiện cuối cùng chẳng hạn như giám sát, trong Tiểu ban về Dịch vụ đã dẫn trong đoạn 3 nói trên, những cuộc đàm phán trong những ngành dịch vụ riêng biệt, và cũng để đảm nhiệm những công việc phát sinh từ những Quyết định của cuộc họp Marrakesh;

(iii) Thảo luận những đề xuất để đưa vào bổ sung cho chương trình nghị sự thuộc chương trình công tác của WTO;

(iv) Đưa ra những đề nghị liên quan đến thành phần của Tổ chức Giám sát Hàng Dệt phù hợp với tiêu chí nêu tại điều 8 của Hiệp định về Hàng Dệt và May mặc; và

Triệu tập cuộc họp đầu tiên của Hội nghị Bộ trưởng hoặc Hội đồng toàn thể WTO khi họp lần đầu, và chuẩn bị dự kiến  chương trình nghị sự cho cuộc họp đó.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 246/WTO/VB ngày 01/01/1990 về việc thành lập uỷ ban trù bị của tổ chức thương mại thế giới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.037

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!