07/05/2013 | 5488 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP VÀ QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phvề lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 648/TTr-SXD ngày 17/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các s, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph; Thủ trưng các quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xâ
y dựng;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- T/T TU, T/T UBND tnh, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tnh;
- S Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã, thành ph;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VP, HgP, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn
Chiến Thắng

 

QUY ĐỊNH

VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số
11/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tưng áp dụng

1. Phạm vi điều chnh: quy định này điều chỉnh các hoạt động về phân cấp, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Việc phân cấp, quản lý và sử dụng nghĩa trang liệt sĩ, nghĩa trang quốc gia không thuộc phạm vi điều chnh của Quy định này (được quy định tại Nghị định 16/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ).

3. Đối tượng áp dụng: quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và UBND các cấp có liên quan đến các hoạt động và phân cấp, qun lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Phân cấp, quản lý nghĩa trang

Nghĩa trang là nơi mai táng người chết và được phân cấp như sau:

a) Nghĩa trang cấp I: có quy mô diện tích đất lớn hơn 60 ha;

b) Nghĩa trang cấp II: có quy mô diện tích đất lớn hơn 30 ha đến 60 ha;

c) Nghĩa trang cấp III: có quy mô diện tích đất từ 10 ha đến 30 ha;

d) Nghĩa trang cấp IV: có quy mô diện tích đất nh hơn 10 ha.

Chương 2.

QUY HOẠCH XÂY DỰNG, CẢI TẠO, ĐÓNG CỬA VÀ DI CHUYỂN NGHĨA TRANG

Điều 3. Quy hoạch địa đim nghĩa trang

1. UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch địa điểm nghĩa trang, trên cơ sphù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch chung xây dựng đô thị và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

2. Quy hoạch địa điểm nghĩa trang là một nội dung của đồ án Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch chung xây dựng đô thị và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch địa điểm nghĩa trang.

Điều 4. Quy hoạch xây dựng nghĩa trang

1. Các nghĩa trang khi tiến hành lập quy hoạch xây dựng phải phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch chung xây dựng đô thị và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới hoặc Quy hoạch địa điểm nghĩa trang được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quy hoạch xây dựng nghĩa trang tại Quy định này được hiểu là quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) nghĩa trang các cấp theo quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

3. Các nghĩa trang xây dựng mới hoặc mở rộng đều phải lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang.

4. Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nghĩa trang được thực hiện trình tự theo hai (02) bước gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nghĩa trang và lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nghĩa trang. Nội dung thực hiện từng bước tuân ththeo quy định hiện hành của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

5. Đối với nghĩa trang đã có quy hoạch tng thể, quy hoạch địa điểm, quy hoạch xây dựng nông thôn mới được duyệt nếu có quy mô nhỏ hơn 05 ha thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng (trong đó bao gồm tổng mặt bằng xây dựng) mà không phải lập quy hoạch chi tiết. Các nội dung của dự án đầu tư xây dựng phải đm bảo các yêu cầu về quy hoạch xây dựng nghĩa trang theo quy định này và các quy định khác liên quan.

6. Sở Xây dựng có trách nhiệm tchức lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang cấp I, cấp II và nghĩa trang liên huyện.

7. UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt, quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang cấp III và cấp IV.

8. Đi với các dự án đu tư xây dựng nghĩa trang sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, nhà đầu tư (đã được UBND tỉnh chấp thuận đu tư) tổ chức lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang. Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định đóng cửa, di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ

1. SXây dựng chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện để trình UBND tỉnh quyết định đóng cửa hoặc di chuyển nghĩa trang cấp I, II, nghĩa trang liên huyện và các khu mộ tôn giáo.

2. UBND cấp huyện căn cQuy hoạch chung xây dựng đô thị và Quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt và điu kiện thực tế của địa phương đlập kế hoạch tiến độ thực hiện và quyết định đóng cửa, di chuyển nghĩa trang cấp III, IV, khu mộ dòng họ, các phần mộ riêng lẻ trên địa bàn.

Chương 3.

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGHĨA TRANG

Điều 6. Xác định đơn vị quản , khai thác và sử dụng nghĩa trang

1. Nghĩa trang xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng thuộc cấp I, nghĩa trang liên huyện (được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước): UBND tỉnh xác định và giao cho đon vị có chức năng quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang.

2. Nghĩa trang xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng thuộc cấp II, cấp III (được đu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước): UBND cấp huyện xác định và giao cho đơn vị có chức năng quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang.

3. UBND cấp xã tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang cấp IV.

4. Đối với các nghĩa trang được đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách: Nhà đầu tư trực tiếp quản lý hoặc thuê quản lý nghĩa trang do mình đầu tư xây dựng.

Điều 7. Chi phí quản lý nghĩa trang

Chi phí quản lý nghĩa trang là khoản thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi, quản lý nghĩa trang được lấy từ nguồn thu dịch vụ nghĩa trang. Đi với các nghĩa trang được đu tư xây dựng bng nguồn vn ngân sách nhà nước thì chi phí quản lý nghĩa trang còn được ly từ vốn ngân sách theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Giá dịch vụ nghĩa trang

1. Giá dịch vụ nghĩa trang phải được tính đúng, tính đủ, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng huyện, thị xã, thành phố và phải được niêm yết công khai.

2. Các nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách: UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang cấp I, cấp II và nghĩa trang liên huyện; UBND cấp huyện phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang cp III, cp IV.

Giá dịch vụ nghĩa trang do các đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang lập, được Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch tchức thẩm định trước khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Các nghĩa trang do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng: Nhà đầu tư tự quyết định giá dịch vụ nghĩa trang do mình cung cấp trên cơ sở phương án khai thác, kinh doanh được Sở Tài chính thm định và UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 9. Quy chế quản lý nghĩa trang

1. Các đơn vị quản lý, khai thác và sử dụng nghĩa trang có trách nhiệm lập quy chế quản lý nghĩa trang đi với các nghĩa trang do mình quản lý.

2. Nội dung cơ bản của quy chế quản lý nghĩa trang bao gồm:

a) Các quy định về ranh giới, quy mô nghĩa trang và các khu chức năng trong nghĩa trang;

b) Các quy định về xây dựng, cải tạo, chỉnh trang, duy tu, bảo dưng các công trình xây dựng, các phần mộ trong nghĩa trang;

c) Các quy định về bo vệ nghĩa trang, về đảm bảo vệ sinh môi trường;

d) Các quy định về hoạt động táng, lưu giữ tro cốt trong nghĩa trang;

đ) Các quy định về hoạt động lễ nghi, tín ngưỡng và các hoạt động khác có liên quan;

e) Các hành vi vi phạm và quy định xử phạt;

g) Trách nhiệm của đơn vị quản lý và người sử dụng nghĩa trang.

h) Quyền lợi của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang.

i) Phân khu vực mộ dành cho đối tượng chính sách, hộ nghèo.

3. Thẩm quyền phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang.

a) Đối với hệ thống nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước: UBND tỉnh phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang cấp I, cấp II và nghĩa trang liên huyện; UBND cấp huyện phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang cấp III, cấp IV.

b) Đối với hệ thống nghĩa trang được đu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh thông qua quy chế qun lý nghĩa trang.

4. Các nghĩa trang được xây dựng mới, quy chế quản lý nghĩa trang phải được lập và phê duyệt trước khi nghĩa trang đi vào hoạt động. Các nghĩa trang hiện có nếu chưa có quy chế quản lý nghĩa trang thì tiến hành lập và trình phê duyệt.

Điều 10. Trách nhiệm của đơn vị quản , khai thác và sử dụng nghĩa trang

1. Thực hiện quản lý nghĩa trang và tổ chức việc lập lưu trữ hồ sơ nghĩa trang theo đúng nội dung quy định tại Điều 17, Điều 18 của Nghị định s 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 ca Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang.

2. Lập, trình quy chế quản lý nghĩa trang và thực hiện quản lý nghĩa trang theo quy chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thỏa thuận theo quy định tại Điu 9 Quy định này.

3. Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang cho người sử dụng, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo quy định.

4. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Thanh tra Xây dựng, Thanh tra Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra Y tế các cấp và Thanh tra nhà nước cp huyện thực hiện chức năng thanh tra, kim tra và xử lý vi phạm đối với các hoạt động vphân cấp, quản lý và sử dụng nghĩa trang của tổ chức, cá nhân có liên quan đúng theo các quy định của pháp luật về Thanh tra.

2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ngăn chặn hoặc phải thông báo kịp thời cho UBND cấp xã hoặc Thanh tra Xây dựng các cấp biết để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các hoạt động về phân cấp, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn.

3. Mọi hành vi vi phạm theo Điều 8 của Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và các quy định của nhà nước có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xlý hành chính theo quy định hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Trường hợp các vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân thì đối tượng vi phạm ngoài việc bị xử lý hành chính còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các sở, ngành

1. Trách nhiệm của Sở Xây dựng: chủ trì, hướng dẫn và giải quyết các vưng mắc trong quá trình thực hiện Quy định này. Chủ trì tchức lập, thm định Quy hoạch địa điểm nghĩa trang, Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang cấp I, II trình UBND tỉnh phê duyệt. Tham mưu UBND tnh quản lý hoạt động nghĩa trang, quyết định đóng cửa, di chuyn đi với các nghĩa trang cp I, II và nghĩa trang liên huyện theo quy hoạch được duyệt; Hướng dẫn UBND cp huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng nghĩa trang, kế hoạch xây dựng, cải tạo, đóng cửa và di chuyển nghĩa trang cp III, IV; Tổng hp tình hình xây dựng, quản lý, khai thác, sdụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

2. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường đối với hệ thống nghĩa trang các cấp trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh lập phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất nghĩa trang, quy định vùng hạn chế, vùng cấm khai thác nước ngầm, khai thác khoáng sản theo Quy hoạch tổng thể nghĩa trang được phê duyệt.

3. Trách nhiệm của Sở Y tế: hướng dẫn việc bảo đảm yêu cu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường của các nghĩa trang theo quy định của Bộ Y tế.

4. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư: btrí kế hoạch vốn đầu tư xây dựng mới hoặc nâng cấp cải tạo, di chuyển, mở rộng nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách theo quyết định của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành quy định vchế độ hỗ trợ, ưu đãi đối với các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nghĩa trang, các quy định về xã hội hóa đầu tư xây dựng nghĩa trang; xây dựng danh mục các dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang, vận động thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang.

5. Trách nhiệm của Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng và trình UBND tnh phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang đối với nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách theo thẩm quyền; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án khai thác, kinh doanh đối với các nghĩa trang do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân quyết định giá dịch vnghĩa trang do tổ chức, cá nhân cung cấp; bo đảm cân đối vốn đầu tư ngân sách nhà nước hàng năm để đầu tư xây dựng nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy hoạch, dự án được duyt.

6. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các hình thức táng văn minh, tiết kiệm đất và đảm bảo vệ sinh môi trường như hỏa táng; hạn chế tối đa đi đến chấm dứt việc đốt và rải dọc đường giấy vàng mã nhằm tránh lãng phí và đảm bảo vệ sinh môi trường.

7. Trách nhiệm của các sở, ngành chức năng của tỉnh khi thẩm định và trình phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị phải xác định rõ địa điểm nghĩa trang trên địa bàn trong đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị.

Điều 13. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

Chỉ đạo các Phòng; Ban chuyên môn; UBND cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng nghĩa trang được nêu trong Quy định này.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức và cá nhân thực hiện đúng Quy định này. Các nội dung khác về xây dựng, qun lý và sử dụng nghĩa trang chưa được quy định tại Quy định này thì thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này nếu gặp khó khăn, vướng mc hoặc có những nhiệm vụ, chức năng chưa rõ giữa các sở, ngành chức năng cấp tnh; UBND các huyện, thị xã cần phối hợp bàn bạc thống nhất để tổ chức thực hiện hoặc có văn bản phản ánh kịp thời vSở Xây dựng đ tng hợp trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 11/2013/QD-UBND, QUYET DINH 11 2013, TINH KHANH HOA, QUAN LY NGHIA TRANG, VAN HOA - XA HOI