Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 127/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2003/TT-BTC và Thông tư 84/2004/TT-BTC về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 127/2004/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 27/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 127/2004/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2004

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 127/2003/TT-BTC NGÀY 22/12/2003 VÀ THÔNG TƯ SỐ 84/2004/TT-BTC NGÀY 18/8/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ MẪU TỜ KHAI VÀ HƯỚNG DẪN LẬP TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) số 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu tờ khai thuế GTGT và việc lập tờ khai thuế GTGT (ban hành kèm theo Thông tư này) thay cho mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT), bản giải trình tờ khai thuế GTGT tháng (mẫu số 01B/GTGT), mẫu tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT) ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; thay cho mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01- GTGT- TKTN), bản giải trình kê khai điều chỉnh thuế GTGT (mẫu số 02-GTGT-TKTN) ban hành kèm theo Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ sở kinh doanh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được giải thích hoặc hướng dẫn bổ sung.

 

 

Nơi nhận
- VP TW Đảng.
-VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước.
-Viện Kiểm sát NDTC,Toà án NDTC.
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, cơ quan thuộc CP.
- Cơ quan TW của các Đoàn thể.
- UBND, Sở TC, Cục Hải quan, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.
- Công báo.
- Lưu: VP (HC, TH)
 TCT {VP (HC), PCCS}

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Thứ trưởng
Trương Chí Trung

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 127/2004/TT-BTC

Hanoi, December 27, 2004

 

CIRCULAR

AMENDING THE FINANCE MINISTRY’S CIRCULAR NO. 127/2003/TT-BTC OF DECEMBER 22, 2003, AND CIRCULAR NO. 84/2004/TT-BTC OF AUGUST 18, 2004, ON VAT DECLARATION FORMS AND GUIDANCE FOR COMPLETION OF VAT DECLARATIONS

Pursuant to Value Added Tax (VAT) Law No. 02/1997/QH9 of May 10, 1997;
Pursuant to Law No. 07/2003/QH11 at June 17, 2003 Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, detailing the implementation of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law, and Decree No. 148/2004/ND-CP of July 23, 2004, amending and supplementing Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, detailing the implementation of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry;

The Finance Ministry hereby guides the VAT declaration forms and the completion of VAT declarations (issued together with this Circular), in replacement of the VAT declaration form (Form No. 01/GTGT), the explanation of the monthly VAT declaration (Form No. 01B/GTGT), annual VAT adjustment declaration form (Form No. 11/GTGT), issued together with the Finance Ministry’s Circular No. 84/2004/TT-BTC of August 18, 2004, amending and supplementing Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, guiding the implementation of the Government’s Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, which details the implementation of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law; in replacement of the VAT declaration form (Form No. 01-GTGT-TKTN), the explanation of VAT adjustment declaration (Form No. 02-GTGT-TKTN), issued together with the Finance Ministry’s Circular No. 127/2003/TT-BTC of December 22, 2003, guiding the implementation of the Prime Minister’s Decision No. 197/2003/QD-TTg of September 23, 2003 on experimental application of the mechanism whereby business establishments declare and pay taxes by themselves.

This Circular takes effect 15 days after its publication in “CONG BAO.”

In the course of implementation, if any problems arise, business establishments are requested to promptly report them to the Finance Ministry for explanation or additional guidance.

 

 

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Truong Chi Trung
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 127/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2003/TT-BTC và Thông tư 84/2004/TT-BTC về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.116

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.107.166