Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3325/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 15/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3325/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TẬP LUYỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO (DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP, CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO, SÂN VẬN ĐỘNG, PHÒNG TẬP) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”;

Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 2653/TTr-SVHTT ngày 15 tháng 9 năm 2021 và ý kiến của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 6626/SYT-NVY ngày 15 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động Thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ Thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động Thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ Thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1397/QĐ-BCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ tình hình thực hiện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an Thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VPUB: c
ác PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TH)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

 

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TẬP LUYỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO (DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO, SÂN VẬN ĐỘNG, PHÒNG TẬP) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3325/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

A. Nhóm tiêu chí bắt buộc thực hiện

1. Tiêu chí 1 (TC1): người lao động (nhân viên, hướng dẫn viên, người phục vụ,... do đơn vị hoạt động thể dục thể thao quản lý, người lao động thường xuyên tại đơn vị) đảm bảo điều kiện đã tiêm đủ 02 liều vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng; xét nghiệm kháng nguyên định kỳ theo quy định của Sở Y tế, đảm bảo an toàn trong môi trường làm việc:

- 100% người lao động đạt đủ điều kiện: Đạt;

- Có người lao động không đạt đủ điều kiện: Không đạt.

2. Tiêu chí 2 (TC2): người tham gia tập luyện thể dục thể thao đảm bảo điều kiện đã tiêm đủ 02 liều vắc-xin ngừa COVID-19 hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng:

- 100% người tham gia tập luyện thể dục thể thao đạt đủ điều kiện: Đạt;

- Có người tham gia tập luyện thể dục thể thao không đạt đủ điều kiện: Không đạt.

3. Tiêu chí 3 (TC3): thu thập thông tin khách hàng (thông qua mã QR, khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến), theo dõi, cập nhật hàng ngày đối với các đối tượng đến tập luyện.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

4. Tiêu chí 4 (TC4): người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao, người tập luyện thể dục thể thao và nhân viên phục vụ phải tuân thủ 5K trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc trực tiếp:

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

5. Tiêu chí 5 (TC5): bố trí khu vực đo thân nhiệt tại cửa vào đơn vị, trang bị xịt khuẩn, nước rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực tập luyện. Khử khuẩn bề mặt trang thiết bị dụng cụ (bao gồm dụng cụ cá nhân), khử khuẩn không gian tập luyện 2 lần/ngày.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

6. Tiêu chí 6 (TC6): về quy định khoảng cách, mật độ an toàn, xếp hàng tại khu vực dịch vụ, tập luyện, phải đảm bảo một trong các điều kiện sau: (lưu ý không sử dụng máy điều hòa, phải mở cửa thông thoáng).

a) Đối với hoạt động thể dục thể thao ngoài trời mật độ tối thiểu là 10m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

b) Đối với hoạt động thể dục thể thao tại: trung tâm; nhà tập luyện; nhà thi đấu; câu lạc bộ thể dục thể thao mật độ tối thiểu là 8m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

c) Đối với hoạt động thể dục thể thao trong phòng tập mật độ tối thiểu là 6m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.

- Đảm bảo yêu cầu: Đạt;

- Không đảm bảo yêu cầu: Không đạt.

B. Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung

7. Tiêu chí 7 (TC7): về phương án bố trí lối ra vào khu vực hoạt động tập luyện thể dục thể thao. Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện lối ra, vào riêng biệt, di chuyển theo hướng một chiều.

- Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện: Đạt;

- Không có sơ đồ hoặc không thực hiện: Không đạt.

8. Tiêu chí 8 (TC8): đơn vị hoạt động thể dục thể thao có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người tham gia hướng dẫn thể dục thể thao, người tập luyện thể dục thể thao và nhân viên phục vụ theo khuyến cáo ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng:

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

9. Tiêu chí 9 (TC9): công khai thông tin liên lạc của cán bộ đầu mối, phụ trách chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị và phối hợp công tác với cơ quan có thẩm quyền.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

10. Tiêu chí 10 (TC10): có kế hoạch/phương án quản lý, điều hành, phối hợp, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị. Phải đảm bảo theo quy định của cơ quan y tế; kịch bản khi có ca nghi và nhiễm COVID-19; phương án đóng, mở cửa hoạt động trở lại khi khắc phục xong các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Căn cứ vào thực tế triển khai và kết quả kiểm tra, đánh giá để điều chỉnh kế hoạch/phương án cho phù hợp. Có thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức hậu kiểm.

- Có kế hoạch/phương án và tổ chức thực hiện: Đạt;

- Không có kế hoạch/phương án hoặc không tổ chức thực hiện: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ

1. Đạt từ 08 tiêu chí trở lên và không có tiêu chí nào trong nhóm bắt buộc không đạt: đơn vị đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, được hoạt động. Lưu ý các tiêu chí khác chưa đạt phải khắc phục ngay trong vòng 48 giờ.

2. Đạt dưới 08 tiêu chí hoặc có tiêu chí trong nhóm bắt buộc không đạt: Đơn vị không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị tạm dừng hoạt động; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại./.

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 CONTROL
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 3325/QD-BCD

Ho Chi Minh City, September 15, 2021

 

DECISION

ON PROMULGATION OF SET OF CRITERIA FOR EVALUATION OF SAFETY AND PREVENTION AGAINST COVID-19 OF PHYSICAL ACTIVITY AND SPORTS ENTITIES (ENTERPRISES, PUBLIC SECTOR ENTITIES, SPORTS CLUBS, STADIUMS, FITNESS CENTERS) IN HO CHI MINH CITY

CHIEF OF HO CHI MINH CITY STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 CONTROL

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on amendments to the Law on Governmental Organization and the Law on Organization of Local Governments dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to the Government's Decree No. 101/2010/ND-CP , which elaborates some Articles on quarantine, quarantine enforcement and epidemic control of the Law on Prevention and treatment of infectious diseases;

Pursuant to Decision No. 2194/QD-BCDQG dated May 27, 2020 of National Steering Committee for Covid-19 Control on promulgation of the Guidelines for Covid-19 Prevention And Infection Risk Assessment in Workplaces and Worker Dormitories”;

Pursuant to Official Dispatch No. 6666/BYT-MT dated August 16, 2021 of the Ministry of Health providing guidelines for Covid-19 prevention and control at workplaces;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3325/QĐ-BCĐ ngày 15/09/2021 về Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thể thao (doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, câu lạc bộ Thể dục thể thao, sân vận động, phòng tập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.414

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252