Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1432/QĐ-BNN-TY Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN   

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1432/QĐ-BNN-TY

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NỘI DUNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VẮC XIN NHẰM KHỐNG CHẾ VÀ THANH TOÁN BỆNH CÚM GIA CẦM THỂ ĐỘC LỰC CAO GIAI ĐOẠN III (2009-2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BNN-TY ngày 07 tháng 01 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009-2010);
Căn cứ các công văn: 2378/BKH-KTNN ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 5642/BTC-HCSN ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính và 2786/VPCP-KTN ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh dự án sử dụng vắc xin cúm gia cầm giai đoạn III (2009-2010);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y – Trưởng ban Ban chỉ đạo tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung một số nội dung của Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009-2010) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 47/QĐ-BNN-TY ngày 07 tháng 01 năm 2009, cụ thể:

- Bổ sung đối tượng tiêm phòng là vịt thịt chạy đồng và đàn gia cầm của hộ gia đình chăn nuôi quy mô từ 500 đến dưới 2000 con vào dự án, theo đó lượng vắc xin H5N1 bổ sung để thực hiện tiêm phòng cho các đối tượng nêu trên là 270 triệu liều.

- Bổ sung kinh phí 52.650.000.000 đồng (khái toán) từ nguồn Ngân sách Nhà nước để mua 270 triệu liều vắc xin tiêm phòng cho các đối tượng nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Cục Thú y chủ động phối hợp với các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ và các Vụ chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện và sử dụng nguồn kinh phí này theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NN-PTNT;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Khoa học công nghệ, Thương mại, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- UBND, Sở Nông nghiệp-PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Cục TY.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1432/QĐ-BNN-TY ngày 20/05/2009 phê duyệt bổ sung nội dung dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009-2010) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.723

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74