Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 47/QĐ-BNN-TY Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 07/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 47/QĐ-BNN-TY  

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN SỬ DỤNG VẮC XIN NHẰM KHỐNG CHẾ VÀ THANH TOÁN BỆNH CÚM GIA CẦM THỂ ĐỘC LỰC CAO GIAI ĐOẠN III (2009-2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ban hành ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ công văn số 2281/TTg-KTN ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Dự án sử dụng vắc xin cúm gia cầm giai đoạn III (2009-2010);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y - Trưởng ban Ban chỉ đạo tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009-2010) với các nội dung sau:

1. Chủ Dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Cơ quan thực hiện: Cục Thú y, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Thời gian thực hiện: 2 năm từ 2009 đến 2010.

4. Cơ chế tài chính:

* Ngân sách Trung ương đảm bảo kinh phí mua vắc xin và một số hoạt động sau:

- Vịt đẻ: Đàn vịt đẻ nuôi chạy đồng; đàn vịt đẻ của các đơn vị quân đội (trừ các doanh nghiệp quân đội); đàn vịt đẻ của các hộ chăn nuôi quy mô dưới 500 con;

- Vịt thịt: Đàn vịt thịt quy mô dưới 500 con được nuôi thả rông trong phạm vi khu dân cư;

- Gà đẻ: Đàn gà đẻ của các hộ chăn nuôi quy mô dưới 500 con; đàn gà đẻ của các đơn vị quân đội (trừ các doanh nghiệp quân đội);

- Gà thịt: Đàn gà thịt quy mô dưới 500 con được nuôi thả rông trong phạm vi khu dân cư;

- Kinh phí chỉ đạo và giám sát tiêm phòng, bao gồm: chỉ đạo tiêm phòng; giám sát huyết thanh học và vi rút học sau khi tiêm phòng; tập huấn, hội thảo, họp sơ kết, tổng kết đánh giá; nghiên cứu sự biến đổi của vi rút, gửi mẫu đi nước ngoài; hợp tác trao đổi kinh nghiệm với các nước của Cục Thú y, Viện Thú y và các đơn vị trực thuộc.

* Ngân sách địa phương đảm bảo:

- Chi phí tổ chức tiêm phòng của từng tỉnh do ngân sách địa phương đảm bảo, bao gồm: công tiêm phòng, kinh phí mua dụng cụ, vật tư, trang thiết bị bảo quản vắc xin, tập huấn, bảo hộ lao động cho người đi tiêm phòng và các chi phí khác. Mức chi cho công tác tổ chức tiêm phòng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng ngân sách của từng địa phương.

- Đối với các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội (bao gồm cả tỉnh Hà Tây cũ) và thành phố Hồ Chí Minh: Ngân sách địa phương đảm bảo toàn bộ chi phí tiêm phòng dịch cúm gia cầm (kể cả tiền vắc xin).

- Đối với đàn gia cầm của các hộ gia đình, cá nhân không nằm trong vùng phải tiêm phòng bắt buộc thì chủ chăn nuôi phải tự đảm bảo kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng nếu có nhu cầu.

* Kinh phí thuộc doanh nghiệp, chủ chăn nuôi tự đảm bảo:

- Vịt đẻ: Đàn vịt đẻ (bất cứ quy mô nào) của cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp quân đội, trang trại, đàn vịt đẻ của hộ gia đình có quy mô trên 500 con (trừ đàn vịt đẻ nuôi chạy đồng và chỉ ở ngoài cánh đồng).

- Vịt thịt: Đàn vịt thịt có quy mô trên 500 con được nuôi thả rông trong khu dân cư.

- Gà đẻ: Đàn gà đẻ của cơ sở chăn nuôi, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp quân đội, trang trại, đàn gà đẻ của hộ gia đình có quy mô trên 500 con.

- Gà thịt: Đàn gà thịt có quy mô trên 500 con được nuôi thả rông trong khu dân cư.

5. Kinh phí Dự án: Ngân sách Trung ương đảm bảo (khái toán) 120.336.000.000 đồng, bao gồm:

* Năm 2009 (khái toán): 60.168.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí mua 230,5 triệu liều vắc xin H5N1: 53.015.000.000 đồng;

- Kinh phí giám sát sau tiêm phòng: 5.153.000.000 đồng.

- Kinh phí chỉ đạo, tuyên truyền, hội thảo: 2.000.000.000 đồng.

* Năm 2010 (khái toán): 60.168.000.000 đồng, trong đó:

- Kinh phí mua 230,5 triệu liều vắc xin H5N1: 53.015.000.000 đồng;

- Kinh phí giám sát sau tiêm phòng: 5.153.000.000 đồng.

- Kinh phí chỉ đạo, tuyên truyền, hội thảo: 2.000.000.000 đồng.

(Các nội dung chi tiết theo Dự án đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục Thú y chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ NN-PTNT;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Khoa học công nghệ, Thương mại, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và truyền thông;
- UBND, Sở Nông nghiệp - PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Lưu VT, Cục TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47/QĐ-BNN-TY ngày 07/01/2009 phê duyệt Dự án sử dụng vắc xin nhằm khống chế và thanh toán bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao giai đoạn III (2009-2010) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.838

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60