Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND ban hành mức chi cho hoạt động thể dục - thể thao, tập quân sự tập trung ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 20/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 14/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 20/2010/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 14 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC - THỂ THAO, TẬP QUÂN SỰ TẬP TRUNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 41/2004/TTLT-BGDĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng;
Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1276/LS-STC-SGDĐT ngày 08 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao, tập quân sự tập trung ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày ký kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm học 2009 - 2010 .

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC CHI CHO CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC - THỂ THAO, TẬP QUÂN SỰ TẬP TRUNG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2010 của UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng Quyết định này bao gồm:

- Hoạt động thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục công lập;

- Chế độ tập quân sự tập trung của các Trường Trung học phổ thông.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2.

1. Định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao, tập quân sự tập trung ở các cơ sở giáo dục công lập, cụ thể như sau:

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi

Ghi chú

A

Hoạt động thể dục thể thao

 

 

 

I

Đối với các giải thi đấu khu vực tỉnh

 

 

 

1

Chi tiền ăn những ngày thi đấu

 

 

 

1.1

Ban chỉ đạo, ban tổ chức, trọng tài,giám sát, thư ký

đồng/người/ngày

50.000

Không chi phụ cấp công tác phí

1.2

Vận động viên, huấn luyện viên tập luyện, thi đấu:

 

 

 

 

- Luyện tập, thi đấu tại trường THPT

đồng/người/ngày

20.000

 

 

- Luyện tập, thi đấu tại trường tiểu học, THCS

đồng/người/ngày

15.000

 

 

- Thi đấu tại huyện (TP, TX)

đồng/người/ngày

20.000

 

 

- Thi đấu tại tỉnh

đồng/người/ngày

40.000

 

2

Vận động viên, huấn luyện viên tập luyện chuẩn bị thi đấu giải toàn quốc

đồng/người/ngày

70.000

 

3

Nước uống (những ngày luyện tập và thi đấu)

đồng/người/ngày

6.000

 

4

Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ từng ngày

 

 

 

4.1

Ban chỉ đạo, ban tổ chức, trưởng phó tiểu ban

đồng/người/ngày

50.000

 

4.2

Thành viên các tiểu ban chuyên môn

đồng/người/ngày

40.000

 

4.3

Giám sát, trọng tài môn bóng đá

 

 

 

 

- Bóng đá mini (đội từ 05-07 người)

đồng/người/buổi

40.000

 

 

- Bóng đá đội 11 người

đồng/người/buổi

50.000

 

4.4

Trọng tài khác, thư ký

đồng/người/buổi

40.000

 

4.5

Bộ phận y tế

đồng/người/buổi

30.000

 

4.6

Bảo vệ, nhân viên phục vụ

đồng/người/buổi

30.000

 

II

Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ cấp tỉnh

1

Người tập (học sinh)

 

 

 

1.1

Tập luyện

đồng/người/buổi

15.000

 

1.2

Tổng duyệt (tối đa 2 buổi)

đồng/người/buổi

20.000

 

1.3

Chính thức

đồng/người/buổi

40.000

 

2

Giáo viên quản lý, hướng dẫn

 

 

 

2.1

Giáo viên quản lý

đồng/người/buổi

30.000

 

2.2

Giáo viên hướng dẫn tập luyện (huấn luyện)

đồng/người/buổi

40.000

 

III

Chi khác

 

 

 

1

Tàu xe, thuê chỗ ở của người tham gia

Theo chế độ công tác phí hiện hành

 

2

Sân bãi, in ấn, huy chương, cờ, cúp, trang phục,...

Theo quy mô và thực tế

 

 

3

Khai mạc, bế mạc, thuốc y tế, …

Theo quy mô và thực tế

 

IV

Đối với các giải thi đấu khu vực và cấp quốc gia (những ngày thi đấu)

1

Tiền ăn cho huấn luyện viên, vận động viên

đồng/người/ngày

90.000

 

2

Trang phục thi đấu và thuốc y tế

Thực tế phát sinh

 

3

Tiền nước uống huấn luyện viên,vận động viên

đồng/người/ngày

10.000

 

4

Tiền tàu xe, tiền ngủ huấn luyện viên, vận động viên, phục vụ

Theo chế độ công tác phí

 

V

Tiền thưởng giải cấp tỉnh

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh về quy định chế độ chi ngoài quy định của Trung ương đối với hoạt động thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận

 

 

VI

Hội thi cấp huyện (TX, TP)và trường THPT

Bằng 80% mức chi ở cấp tỉnh

 

 

B

Chế độ tập quân sự tập trung của các trường THPT

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 41/2004/TTLT-BGDĐT-BTC-BQP-LĐTBXH của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Quốc phòng, Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

2. Nguồn kinh phí: cấp nào tổ chức thì sử dụng kinh phí của cấp đó chi trả từ nguồn sự nghiệp giáo dục được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo và các Phòng Giáo dục và Đào tạo sử dụng từ nguồn sự nghiệp giáo dục khác của ngành hàng năm theo phân cấp để chi cho các hoạt động. Căn cứ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo các hoạt động của ngành trong năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thống nhất về thời gian, thành phần tổ chức sao cho phù hợp trên tinh thần tiết kiệm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 3. Phân công trách nhiệm

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các trường trực thuộc Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện theo đúng chế độ quy định tại Quyết định này.

2. Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh cân đối kinh phí ngân sách hàng năm cho ngành giáo dục và đào tạo bảo đảm đủ kinh phí cho công tác tổ chức an toàn, tiết kiệm.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện đúng quy định tại Quyết định này.

4. Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động, đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập được quyết định mức chi cao hơn hoặc thấp hơn mức chi tại Quy định này sao cho phù hợp với hoạt động, khả năng nguồn kinh phí và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Mức chi quy định tại Quyết định này được áp dụng tại đơn vị phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Điều 4. Quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh các đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính) để kịp thời sửa đổi, bổ sung./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2010/QĐ-UBND ban hành mức chi cho hoạt động thể dục - thể thao, tập quân sự tập trung ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.756
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.233.215