Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 77/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2014 - 2017

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”; Kết luận số 63-KL/TW ngày 27 tháng 05 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013;

Nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học công lập chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo đại học và giảm chi cho Ngân sách nhà nước đồng thời không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách; trên cơ sở Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2014 - 2017 đối với 4 trường đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cơ sở giáo dục đại học công lập khi cam kết tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

a) Quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định và tổ chức tuyển sinh, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

b) Quyết định các hoạt động đào tạo (chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy; phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập; giáo trình, học liệu và quản lý đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ); bảo đảm chuẩn đầu ra và thực hiện kiểm định chất lượng theo quy định.

c) Quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài trên cơ sở chương trình liên kết đã được kiểm định chất lượng. Chỉ tiêu liên kết đào tạo được tính trong tổng chỉ tiêu đào tạo do nhà trường tự xác định theo quy định.

d) Quyết định hướng nghiên cứu; khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; quyết định tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, tổ chức hội thảo với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; quyết định việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất và giá trị thương hiệu của nhà trường để liên doanh, liên kết thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.

đ) Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng.

2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự

a) Quyết định thành lập mới, sáp nhập, chia, tách, giải thể; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc.

b) Quyết định cơ cấu và số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng sau khi được Hội đồng trường thông qua; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

c) Giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học là người nước ngoài để bảo đảm nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

3. Về tài chính

a) Học phí:

- Quyết định mức học phí bình quân (của chương trình đại trà) tối đa bằng mức trần học phí do Nhà nước quy định cộng với khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp bình quân cho mỗi sinh viên công lập trong cả nước;

- Quyết định mức học phí cụ thể (cao hoặc thấp hơn mức học phí bình quân) đối với từng ngành, nghề, chương trình đào tạo theo nhu cầu người học và chất lượng đào tạo, bảo đảm mức học phí bình quân trong nhà trường không vượt quá giới hạn mức học phí bình quân tối đa nêu trên; thực hiện công khai mức học phí cho người học trước khi tuyển sinh.

b) Thu sự nghiệp:

Quy định cụ thể và công khai những khoản thu sự nghiệp ngoài học phí theo nguyên tắc bảo đảm bù đắp chi phí và tích lũy hợp lý.

c) Tiền lương và thu nhập:

Quyết định thu nhập tăng thêm của người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ, ngoài tiền lương ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước.

d) Sử dụng nguồn thu:

- Quyết định việc sử dụng nguồn thu của đơn vị để chi cho các hoạt động thường xuyên, bảo đảm đạt chuẩn chất lượng đầu ra theo đúng cam kết. Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại được trích lập các quỹ sau: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; Quỹ khen thưởng; Quỹ phúc lợi; Quỹ dự phòng ổn định thu nhập và các quỹ hỗ trợ sinh viên. Trong đó, trích tối thiểu 25% chênh lệch thu chi cho Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Mức trích lập các quỹ còn lại và mức trả thu nhập tăng thêm do Hiệu trưởng quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị;

- Khoản thu học phí và các khoản thu sự nghiệp khác được gửi ngân hàng thương mại.

4. Chính sách học bổng, học phí đối với đối tượng chính sách

a) Việc thực hiện tự chủ của các trường đại học phải bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách.

b) Các trường đại học tự chủ phải xây dựng, thực hiện các chính sách:

- Cấp học bổng đối với sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi; sinh viên là đối tượng chính sách;

- Miễn, giảm học phí cho sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách và hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ của Nhà nước với mức học phí của nhà trường;

- Ưu tiên bố trí nơi ở cho sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách ở ký túc xá và miễn, giảm tiền thuê ký túc xá và các chính sách khác tùy theo điều kiện của từng trường.

c) Sử dụng toàn bộ tiền lãi của khoản học phí và các khoản thu sự nghiệp khác gửi ngân hàng thương mại để lập các quỹ hỗ trợ sinh viên.

d) Nhà nước tăng mức cho vay ưu đãi đối với sinh viên của các trường được giao tự chủ.

5. Về đầu tư, mua sắm

a) Nhà nước tiếp tục bố trí vốn để hoàn thành các dự án đang triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước.

b) Quyết định các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp của nhà trường và các nguồn hợp pháp khác do nhà trường tự huy động; thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư; Nhà nước có chính sách hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư sử dụng vốn vay.

c) Thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh trong đấu thầu và cơ chế đặt hàng đối với các khoản chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Nhà nước.

d) Quyết định và chịu trách nhiệm đối với các dự án đầu tư mua sắm từ nguồn hợp pháp của đơn vị.

6. Cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện các nội dung tự chủ khác theo quy định của pháp luật có liên quan ngoài các nội dung quy định tại Nghị quyết này.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học công lập

1. Cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Nhà nước giao và các nội dung tự chủ khác theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm toán theo quy định.

2. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ bảo đảm tính công khai, minh bạch.

3. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường, bảo đảm thực hiện giám sát toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục đại học công lập.

4. Có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức xã hội tham gia giám sát hoạt động của trường.

5. Căn cứ Nghị quyết này và các quy định liên quan, xây dựng Đề án đổi mới cơ chế hoạt động trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Đề án phải bảo đảm đầy đủ các nội dung được quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 3. Cơ sở giáo dục đại học công lập không thực hiện thí điểm tự chủ theo Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết này trên tinh thần tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường, tập trung vào các nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ trì kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm; Quý IV hằng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết;

b) Tổ chức tổng kết việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017.

2. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì nghiên cứu sửa đổi chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư sử dụng vốn vay;

b) Phối hợp với Bộ, cơ quan chủ quản của cơ sở giáo dục đại học công lập kiểm tra việc thực hiện các chế độ tự chủ tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, tài sản.

3. Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ, cơ quan chủ quản của cơ sở giáo dục đại học công lập kiểm tra việc thực hiện tự chủ về tổ chức bộ máy, chế độ tiền lương.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền sâu rộng để quán triệt và tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết này.

5. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện hỗ trợ về đất đai và giải phóng mặt bằng cho các cơ sở giáo dục đại học công lập trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
----------------

No. 77/NQ-CP

Hanoi, October 24, 2014

 

RESOLUTION

ON PILOT RENOVATION OF THE OPERATION MECHANISM OF PUBLIC TERTIARY EDUCATION INSTITUTIONS DURING 2014-2017

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the Government’s Decree No. 08/2012/ND-CP of February 16, 2012, promulgating the Government’s Working Regulation;

Pursuant to the Political Bureau’s Conclusion Notice No. 37-TB/TW of May 26, 2011, on the Scheme on renovation of the operation mechanism of public non-business units and acceleration of the socialization of a number of public non-business services; and Conclusion No. 63-KL/TW of May 27, 2013, of the 7th Plenum of the Communist Party of Vietnam Central Committee (the XIth Congress), on a number of issues on the reform of salary and social insurance policies and preferential allowances for people with meritorious services to the nation and reform orientations toward 2020;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 40/NQ-CP of August 9, 2012, promulgating the Government’s Program of Action to implement the Political Bureau’s Conclusion Notice on the Scheme on renovation of the operation mechanism of public non-business units and acceleration of the socialization of a number of public non-business services;

Pursuant to Resolution No. 29-NQ/TW of November 4, 2013, of the 8th Plenum of the Communist Party of Vietnam Central Committee (the XIth Congress), on fundamental and comprehensive renovation of education and training to meet the requirements of industrialization and modernization under the conditions of the socialist-oriented market economy and international integration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

In order to encourage public tertiary educational institutions to actively tap and reasonably and effectively utilize resources to improve the quality of tertiary education, reduce state budget expenditure without limiting opportunities to access tertiary education for poor students and students being social policy beneficiaries, and based on the Scheme on pilot renovation of the operation mechanism during 2014-2017 applicable to 4 universities of the Ministry of Education and Training,

RESOLVES:

Article 1. A public tertiary education institution, when committing to covering all expenses for its regular operation and investment, may enjoy autonomy and take comprehensive accountability, specifically as follows:

1. Regarding the performance of training and scientific research tasks

a/ To open training disciplines and specialties to meet the needs of the society when fully satisfying conditions prescribed by law; to determine enrollment quotas under regulations and organize enrollment, ensuring publicity and transparency;

b/ To decide on training activities (training programs; teaching methods; methods of examination and testing to assess learning results; teaching courses, learning materials and management of training; printing, issuance and management of diplomas and certificates); to ensure the standards of graduate quality and carry out quality inspection under regulations;

c/ To decide on the training cooperation with domestic and foreign education institutions on the basis of accredited joint training programs. The joint training quota is the part of the total training quotas determined by the institution itself under regulations;

d/ To decide on research orientations; to encourage the commercialization of scientific research results; to decide on participation in scientific and technological tasks and services and organization of seminars in coordination with domestic and foreign organizations and individuals; to decide on the use of its assets, physical foundations and brand value for entering into joint ventures or associations for carrying out scientific and technological activities, and organize the provision of services compatible with its professional fields;

dd/ To provide public non-business services under orders placed by the State.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ To decide on the establishment, merger, division, split-up and dissolution, and define the functions, tasks and operational regulations of, its attached units;

b/ To decide on the structure and number of its employees; to recruit public employees and contractual staff members after obtaining approval of its council; to sign working and labor contracts, manage, use and terminate such contracts in accordance with law;

c/ To sign labor contracts with foreign lecturers and scientists to meet the needs of teaching and scientific research.

3. Regarding finance

a/ Tuition fees:

- To decide on the average tuition fee rate (for a general program) not exceeding the ceiling tuition fee rate prescribed by the State plus regular state budget spending for each student nationwide;

- To decide on a specific tuition fee rate (higher or lower than the average tuition fee rate) for each training discipline, specialty or program to meet the needs of learners and ensure training quality, ensuring that the average tuition fee rate does not exceed the above maximum average tuition fee rate; to publicize tuition fee rates among learners before organizing the enrollment.

b/ Non-business revenues:

To specify and publicize non-business revenues other than tuition fees on the principle that they can cover expenses and make reasonable accumulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To decide on additional incomes for its employees under its internal spending regulation, in addition to rank- and grade-based salaries as prescribed by the State.

d/ Use of revenues:

- To decide on the use of its revenues for regular activities, ensuring the committed standards of graduate quality. A positive difference between revenues and expenses may be set aside to the following funds: the fund for the development of non-business activities; the award fund; the welfare fund; the fund for income stabilization and student assistance funds. At least 25% of such difference must be set aside to the fund for development of non-business activities. The rates of setting aside to the remaining funds and payment of additional incomes shall be decided by the principal under its internal spending regulation.

- Collected tuition fees and other non-business revenues shall be deposited at commercial banks.

4. Regarding policies on scholarships and tuition fees for social policy beneficiaries

a/ The enjoyment of autonomy by universities must maintain opportunities to access tertiary education for poor students and students being social policy beneficiaries;

b/ An autonomous university shall formulate and implement the following policies on:

- Grant of scholarships to excellent students and students being social policy beneficiaries;

- Exemption from and reduction of tuition fees for poor students and students being social policy beneficiaries and provision of support to cover the difference between the State support rate and its tuition fee rate;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ All interests on tuition fees and other non-business revenues deposited at commercial banks shall be channeled to student assistance funds;

d/ The State shall increase preferential loans for students of universities enjoying autonomy.

5. Investment and purchase:

a/ The State continues allocating state budget funds to complete on-going projects;

b/ To decide on investment projects funded by legitimate revenues and other lawful sources mobilized by the institution itself; to carry out procedures prescribed by the investment law; the State adopts interest support policies for loan-funded investment projects;

c/ To adhere to the principle of competition in bidding and the mechanism of placement of orders for state budget expenses for performance of scientific and technological development tasks and other tasks at the request of the State;

d/ To decide on and take responsibility for investment and purchase projects funded by the unit’s lawful sources.

6. Public tertiary education institutions shall exercise other autonomy contents under relevant regulations in addition to this Resolution.

Article 2. Responsibilities of public tertiary education institutions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To build their internal spending regulations, ensuring publicity and transparency.

3. To consolidate their organization, improve the effectiveness of their school boards’ activities, ensuring the supervision of all their activities.

4. To adopt mechanisms to facilitate the participation of their cadres, lecturers, employees, students and social organizations in the supervision of their activities.

5. To formulate, based on this Resolution and relevant regulations, a scheme on renovation of the operation mechanism and submit it to the Prime Minister for consideration and decision. Such a scheme must comply with Articles 1 and 2 of this Resolution.

Article 3. Public tertiary education institutions that do not enjoy pilot autonomy under this Resolution shall comply with the Government’s Decree No. 43/2006/ND-CP of April 25, 2006, providing the autonomy and accountability for task performance, organizational apparatus, payroll and finance of public non-business units.

Article 4. Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and provincial-level People’s Committees that perform the state management of public tertiary education institutions shall implement this Resolution in the spirit of respect for such institutions’ right to autonomy and accountability, concentrating on the following tasks:

1. The Ministry of Education and Training shall:

a/ Assume the prime responsibility for examining and inspecting the implementation of this Resolution; strictly handle violations; and in the fourth quarter every year summarize and report to the Prime Minister on the implementation of this Resolution;

b/ Organize the final review of pilot renovation of the operation mechanism for public tertiary education institutions during 2014-2017.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Assume the prime responsibility for revising preferential credit policies for pupils and students; provide interest supports for loan-funded investment projects;

b/ Coordinate with ministries and agencies managing public tertiary education institutions in examining the exercise of the financial autonomy and the management and use of capital and assets.

3. The Ministry of Home Affairs shall coordinate with ministries and agencies managing public tertiary education institutions in examining the exercise of the autonomy in organizational apparatus and salary regime.

4. The Ministry of Information and Communications shall direct press agencies in carrying out communication and dissemination among population in order to create a social consensus in implementing this Resolution.

5. Ministries, agencies and provincial-level People’s Committees shall thoroughly grasp this Resolution, direct and examine public tertiary education institutions in their localities in implementing this Resolution.

6. Provincial-level People’s Committees shall create favorable conditions in land and site clearance for public tertiary education institutions in their localities.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


31.182

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!