Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 08/2012/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ

Số hiệu: 08/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

NGHỊ ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế làm việc của Chính phủ.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2012, thay thế Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Quy chế làm việc phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ.

Điều 3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

Các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Các thành viên Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ, cơ quan), Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đều chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

3. Trường hợp văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trước Quy chế này quy định trình tự xử lý công việc khác với quy định trong Quy chế này thì áp dụng theo trình tự quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Chính phủ

1. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Chính phủ với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng và của mỗi thành viên Chính phủ. Mọi hoạt động của Chính phủ, thành viên Chính phủ phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

2. Đề cao trách nhiệm cá nhân, mỗi việc chỉ một người phụ trách và chịu trách nhiệm. Nếu công việc được giao cho cơ quan thì Thủ trưởng cơ quan phải chịu trách nhiệm chính.

3. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Chính phủ; bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

4. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Chương 2.

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chính phủ

1. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật quy định, Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết những vấn đề quan trọng quy định tại Điều 19 Luật Tổ chức Chính phủ; kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành, thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

2. Cách thức giải quyết công việc của Chính phủ:

a) Thảo luận và quyết nghị từng vấn đề, đề án, dự án tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hoặc bất thường;

b) Đối với một số vấn đề không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tại phiên họp Chính phủ hoặc vấn đề cần quyết định gấp nhưng không có điều kiện tổ chức họp Chính phủ thì theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ gửi toàn bộ hồ sơ đề án (theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Quy chế này) và Phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên Chính phủ. Nếu đa số thành viên Chính phủ nhất trí, thì Bộ chủ trì hoàn chỉnh văn bản, Văn phòng Chính phủ thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và báo cáo kết quả với Chính phủ tại phiên họp gần nhất. Nếu đa số các thành viên Chính phủ không nhất trí thì Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định đưa vấn đề ra phiên họp Chính phủ gần nhất để thảo luận.

3. Các quyết nghị tập thể của Chính phủ phải được quá nửa tổng số thành viên Chính phủ đồng ý thông qua. Khi biểu quyết tại phiên họp cũng như khi dùng Phiếu lấy ý kiến, nếu số phiếu đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo ý kiến mà Thủ tướng Chính phủ đã biểu quyết. Các thành viên Chính phủ được thảo luận dân chủ và có quyền bảo lưu ý kiến nhưng không được nói và làm trái với quyết nghị của Chính phủ.

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của thành viên Chính phủ

1. Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Chính phủ; cùng tập thể Chính phủ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách, cơ chế, văn bản pháp luật cần thiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong và ngoài lĩnh vực mình phụ trách; chủ động làm việc với Thủ tướng, Phó Thủ tướng về các công việc của Chính phủ và các công việc có liên quan.

Thành viên Chính phủ là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản pháp luật do cơ quan mình chủ trì chuẩn bị.

2. Tham dự đầy đủ các phiên họp Chính phủ và trả lời kịp thời, đầy đủ các Phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ thay cho việc biểu quyết tại phiên họp Chính phủ.

3. Thực hiện các công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: theo dõi, chỉ đạo cơ quan thuộc Chính phủ; chuẩn bị trình các đề án, báo cáo trước các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Quốc hội; theo dõi, chỉ đạo hoạt động của địa phương và cơ sở; đứng đầu các đoàn công tác của Chính phủ; chủ trì họp với các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng quyết định xử lý công việc và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ; chủ trì họp báo, tiếp công dân và các công việc khác.

4. Thực hiện kế hoạch đi công tác địa phương và cơ sở, kế hoạch tiếp dân, đối thoại với nhân dân về các vấn đề thuộc phạm vi phụ trách của mình, thuộc phạm vi của Chính phủ nếu được phân công; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện chương trình kế hoạch và các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ngành, lĩnh vực do mình phụ trách; nắm chắc tình hình thực tế để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

5. Chính phủ và mỗi thành viên Chính phủ phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể nhân dân; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo các Quy chế và quy định có liên quan; nghiên cứu, giải quyết và chủ động báo cáo, đối thoại, trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân về những vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

6. Không được nói và làm trái với các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp có ý kiến khác với các quyết định đó thì vẫn phải chấp hành nhưng được trình bày ý kiến với tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về vấn đề đó. Mọi sự vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ được kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trước tập thể Chính phủ.

7. Mỗi thành viên Chính phủ có hộp thư điện tử riêng để nhận, gửi thông tin, tài liệu, đơn thư, giấy mời họp, trao đổi ý kiến về các công việc có liên quan; được trang bị các phương tiện để phục vụ việc xử lý công việc, trao đổi thông tin, họp qua mạng máy tính.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Thủ tướng Chính phủ

1. Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn theo Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ; lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, các vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ.

2. Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm, quyền hạn giải quyết các công việc theo quy định tại Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ và các công việc khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

3. Trong trường hợp xét thấy cần thiết vì tính chất quan trọng, cấp bách của công việc, Thủ tướng Chính phủ có thể trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Cách thức giải quyết công việc của Thủ tướng Chính phủ:

a) Trực tiếp hoặc phân công Phó Thủ tướng thay mặt Thủ tướng xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và được tổng hợp trong Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng Chính phủ theo quy định tại Điều 18 Quy chế này;

b) Trường hợp cần thiết, Thủ tướng, Phó Thủ tướng xử lý công việc trực tiếp trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan mà không nhất thiết phải có Phiếu trình của Văn phòng Chính phủ;

c) Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Thủ tướng Chính phủ ủy nhiệm một Phó Thủ tướng thay mặt Thủ tướng lãnh đạo công tác của Chính phủ và giải quyết công việc do Thủ tướng phụ trách theo quy định tại Điều 4 Luật Tổ chức Chính phủ;

d) Khi Phó Thủ tướng vắng mặt thì Thủ tướng trực tiếp xử lý hoặc phân công một Phó Thủ tướng khác xử lý công việc đã phân công cho Phó Thủ tướng đó;

đ) Trực tiếp hoặc phân công Phó Thủ tướng thay mặt Thủ tướng họp, làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tham khảo ý kiến trước khi quyết định;

e) Thành lập các tổ chức phối hợp liên ngành để chỉ đạo đối với một số vấn đề phức tạp, quan trọng liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhiều địa phương và phải xử lý trong thời gian dài;

g) Ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoặc một thành viên Chính phủ khác chủ trì họp làm việc với lãnh đạo cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý tổng hợp các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ mà các Bộ còn có ý kiến khác nhau, trình Thủ tướng quyết định. Các cơ quan tổ chức được mời phải cử đại diện đủ thẩm quyền tham dự và ý kiến phát biểu được coi là quan điểm chính thức của cơ quan, tổ chức cử tham dự;

h) Các cách thức khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế này như: chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền khi thấy cần thiết, đi công tác và xử lý công việc tại địa phương, cơ sở, tiếp công dân, tiếp khách.

Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Thủ tướng

1. Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng giải quyết công việc theo các nguyên tắc sau:

a) Mỗi Phó Thủ tướng được Thủ tướng phân công chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong một số lĩnh vực công tác của Chính phủ; theo dõi, chỉ đạo một số Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Trong phạm vi lĩnh vực công việc được giao, Phó Thủ tướng được sử dụng quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, nhân danh Thủ tướng Chính phủ khi giải quyết các công việc và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và trước pháp luật về những quyết định của mình;

c) Phó Thủ tướng chủ động giải quyết công việc được phân công; nếu có phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Thủ tướng; trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Thủ tướng khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Thủ tướng đó để giải quyết. Trường hợp giữa các Phó Thủ tướng còn có ý kiến khác nhau thì Phó Thủ tướng đang chủ trì giải quyết công việc đó báo cáo Thủ tướng quyết định.

2. Trong phạm vi công việc được phân công, Phó Thủ tướng có trách nhiệm và quyền hạn:

a) Chỉ đạo các Bộ, cơ quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; xây dựng cơ chế, chính sách và các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan, địa phương thuộc lĩnh vực mình phụ trách; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất những vấn đề cần thiết phải sửa đổi, bổ sung. Nếu phát hiện các Bộ, cơ quan, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản hoặc làm những việc trái với pháp luật của Nhà nước, quy định của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ thì đình chỉ việc thi hành và chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

c) Chủ trì xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị của các Bộ, cơ quan, địa phương thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi được phân công;

d) Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng; ký thay Thủ tướng các văn bản thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi các lĩnh vực, công việc được Thủ tướng phân công;

đ) Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chỉ đạo việc xử lý những vấn đề nội bộ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong các Bộ, cơ quan được phân công.

Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ giải quyết các công việc sau:

a) Những công việc thuộc thẩm quyền được quy định trong Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, các văn bản pháp luật khác và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

b) Giải quyết theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với những đề nghị của các Bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình, kể cả các vấn đề mà các Bộ liên quan còn có ý kiến khác nhau;

c) Xem xét để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Tham gia ý kiến với Bộ, cơ quan khác, với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đó, nhưng có liên quan đến chức năng, ngành, lĩnh vực mình quản lý.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ được giao (kể cả các việc được ủy quyền), không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của mình lên Thủ tướng Chính phủ hoặc chuyển cho các cơ quan khác; không giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức khác.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phân công Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng theo dõi, chỉ đạo, xử lý một số công việc thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ủy nhiệm một Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng lãnh đạo công tác, giải quyết công việc của Bộ, cơ quan theo đúng quy định tại Điều 29 Luật Tổ chức Chính phủ, không cử cấp Phó Thường trực.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước Quốc hội, trước Chính phủ, trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó.

4. Để bảo đảm tính nghiêm túc và sự nhất quán, trước khi thực hiện yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin và tiến hành các công việc có liên quan đến thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ các cơ quan, tổ chức bên ngoài Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan (kể cả trong trường hợp phân công hoặc ủy quyền cho cấp phó) phải báo cáo và được sự đồng ý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 8. Quan hệ công tác giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan khác, nhất thiết phải hỏi ý kiến của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan đó.

a) Trong trường hợp hỏi ý kiến bằng văn bản, nếu pháp luật quy định thời hạn hỏi và trả lời đối với công việc đó thì cơ quan hỏi đề nghị rõ thời gian trả lời trong thời hạn được quy định. Nếu pháp luật chưa quy định thì cơ quan hỏi đề nghị thời gian trả lời nhưng không ít hơn 05 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản, trừ trường hợp gấp. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được hỏi có trách nhiệm trả lời rõ quan điểm bằng văn bản trong thời hạn Bộ, cơ quan hỏi đề nghị và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời. Trường hợp đặc biệt, các Bộ, cơ quan được hỏi ý kiến có thể đề nghị được gia hạn thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc. Nếu quá thời hạn (kể cả thời gian gia hạn) mà Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được hỏi không trả lời thì coi như đồng ý với nội dung xin ý kiến và phải chịu trách nhiệm đầy đủ về sự đồng ý đó;

b) Khi được mời họp để lấy ý kiến, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan phải trực tiếp hoặc cử người có đủ thẩm quyền dự họp. Ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của Bộ, cơ quan;

c) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan được phân công làm nhiệm vụ thẩm định, thẩm tra các đề án, dự án, văn bản phải chịu trách nhiệm thực hiện công việc được giao có chất lượng và đúng thời hạn quy định.

2. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền hoặc tuy đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải chủ động làm việc với Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Điều 9. Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ với Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm giải quyết các đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo thẩm quyền của mình và phải trả lời bằng văn bản trong thời gian kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị là không quá 10 ngày làm việc nếu không phải lấy ý kiến của các cơ quan khác về nội dung các công việc có liên quan, không quá 20 ngày làm việc nếu phải lấy ý kiến của các cơ quan khác về nội dung các công việc có liên quan. Hết thời hạn đó, nếu chưa nhận được văn bản trả lời thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ biết để chỉ đạo cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

2. Khi Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị trực tiếp làm việc với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về các công việc cần thiết liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý, cần chuẩn bị kỹ về nội dung và gửi tài liệu trước. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp (hoặc phân công cấp phó) làm việc với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách; quản lý chặt chẽ các đơn vị thuộc quyền đóng tại địa phương, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý các việc làm sai trái.

4. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, chuẩn bị nội dung, bố trí lịch làm việc, dự họp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khi được yêu cầu.

5. Trường hợp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức lấy ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ngược lại, thời hạn hỏi và trả lời thực hiện như quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Quy chế này.

6. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức không phải là Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đề án, thì việc lấy ý kiến của chủ đề án và việc trả lời của các cơ quan được hỏi ý kiến phải thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này.

Chương 3.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điều 10. Các loại chương trình công tác

1. Chương trình công tác bao gồm: chương trình công tác năm, quý và tháng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chương trình công tác tuần của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

a) Các đề án quy định trong Quy chế này và được đưa vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

- Các nội dung nêu tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này;

- Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; các dự án, vấn đề liên quan đến chính sách, cơ chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định, phê duyệt và ban hành của Thủ tướng Chính phủ;

- Các đề án, nội dung cần báo cáo xin ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

b) Danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được xây dựng trên cơ sở:

- Sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ;

- Quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chương trình hành động của Chính phủ;

- Đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác.

2. Chương trình công tác năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm hai phần: Phần một nêu các định hướng, các nhiệm vụ và các giải pháp lớn của Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực công tác; phần hai là danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

a) Các đề án ghi trong chương trình công tác năm phải xác định rõ do Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ quyết định, cơ quan chủ trì chuẩn bị và thời hạn trình;

b) Thời hạn trình các đề án trong chương trình công tác năm được dự kiến đến từng quý, từng tháng.

3. Chương trình công tác quý bao gồm phần danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và nội dung các phiên họp Chính phủ trong quý.

a) Nội dung các phiên họp thường kỳ của Chính phủ gồm các đề án, báo cáo nêu tại khoản 1 Điều 3 và Điều 39 Quy chế này;

b) Các đề án trong chương trình công tác quý được phân chia trình Thủ tướng, từng Phó Thủ tướng theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Thời hạn trình các đề án trong chương trình công tác quý được xác định theo từng tháng;

c) Chương trình công tác quý I được xác định trong chương trình năm.

4. Chương trình công tác tháng bao gồm danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng, từng Phó Thủ tướng và nội dung phiên họp Chính phủ trong tháng. Chương trình công tác tháng đầu quý được xác định trong chương trình công tác quý.

5. Chương trình công tác tuần bao gồm các hoạt động của Thủ tướng, Phó Thủ tướng được xác định theo từng ngày trong tuần.

Điều 11. Trình tự xây dựng chương trình công tác

1. Trình tự xây dựng chương trình công tác năm:

a) Trước ngày 15 tháng 10 hàng năm, Văn phòng Chính phủ gửi công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm điểm việc chỉ đạo điều hành năm đó, kiến nghị các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp lớn của Chính phủ và đăng ký các đề án vào chương trình công tác năm sau, trong đó xác định chương trình công tác quý I của năm đăng ký.

Trước ngày 30 tháng 11, các Bộ, cơ quan gửi Văn phòng Chính phủ Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành của Bộ, ngành mình và danh mục những đề án cần trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm sau.

Danh mục phải thể hiện rõ:

- Các đề án thuộc phạm vi, thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Quy chế này.

- Tóm tắt kế hoạch chuẩn bị từng đề án: mỗi đề án đăng ký cần thể hiện rõ định hướng nội dung tư tưởng chuẩn bị, phạm vi điều chỉnh, cơ quan phối hợp, cơ quan thẩm định, cấp quyết định, dự kiến tiến độ thực hiện đề án.

b) Trên cơ sở những yêu cầu, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và danh mục đề án đăng ký của các Bộ, cơ quan, Văn phòng Chính phủ thẩm tra danh mục đề án, kế hoạch chuẩn bị của các Bộ, cơ quan, tổng hợp, dự thảo chương trình công tác năm sau của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi trình Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ cuối năm.

c) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Chính phủ thông qua, Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh chương trình công tác năm, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành, gửi các thành viên Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan biết, thực hiện.

2. Trình tự xây dựng chương trình công tác quý:

a) Trong tháng cuối của mỗi quý, các Bộ, cơ quan phải đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác quý đó, rà soát lại các đề án của quý tiếp theo đã ghi trong chương trình công tác năm và xem xét các vấn đề mới phát sinh để đề nghị điều chỉnh chương trình công tác quý sau.

Chậm nhất ngày 15 của tháng cuối quý, các cơ quan gửi đề nghị điều chỉnh chương trình công tác quý sau cho Văn phòng Chính phủ (kèm theo bản điều chỉnh kế hoạch thực hiện từng đề án).

b) Văn phòng Chính phủ dự thảo chương trình công tác quý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chậm nhất là ngày 30 của tháng cuối quý trước, Văn phòng Chính phủ gửi chương trình công tác quý sau cho các thành viên Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện.

3. Trình tự xây dựng chương trình công tác tháng:

a) Căn cứ vào tiến độ chuẩn bị các đề án đã ghi trong chương trình công tác quý, những vấn đề còn tồn đọng và phát sinh thêm, các Bộ, cơ quan gửi đề nghị điều chỉnh chương trình công tác tháng sau đến Văn phòng Chính phủ chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng;

b) Căn cứ vào chương trình công tác quý, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị điều chỉnh của các Bộ, cơ quan, Văn phòng Chính phủ dự thảo chương trình công tác tháng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành; chậm nhất là ngày cuối cùng hàng tháng, Văn phòng Chính phủ gửi các thành viên Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan biết, thực hiện.

4. Trình tự xây dựng chương trình công tác tuần: Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng chương trình công tác tuần của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; gửi các thành viên Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan vào chiều thứ năm tuần trước.

5. Trình tự lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chương trình xây dựng Nghị định của Chính phủ được tổng hợp vào chương trình công tác của Chính phủ.

6. Việc điều chỉnh chương trình công tác được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của các Bộ, cơ quan. Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh và thông báo kịp thời cho các thành viên Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan biết.

7. Văn phòng Chính phủ là cơ quan quản lý chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện chương trình công tác bảo đảm tính khả thi, phù hợp với yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8. Văn phòng Chính phủ thường xuyên phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 12. Chuẩn bị các đề án

1. Căn cứ chương trình công tác năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề án tổ chức lập kế hoạch chuẩn bị đối với từng đề án, trong đó xác định rõ phạm vi đề án; các công việc cần triển khai; cơ quan phối hợp; thời hạn trình đề án và gửi kế hoạch đó đến Văn phòng Chính phủ để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Thời hạn gửi kế hoạch không quá 10 ngày làm việc đối với các đề án trong chương trình quý I, không quá 30 ngày đối với các đề án còn lại tính từ khi chương trình năm được ban hành.

2. Đối với các dự án luật, pháp lệnh, việc lập kế hoạch thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Nếu chủ đề án muốn thay đổi yêu cầu, phạm vi giải quyết vấn đề của đề án hoặc thời hạn trình thì phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực đó.

Điều 13. Theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình công tác

1. Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, các Bộ, cơ quan rà soát, đánh giá việc thực hiện các đề án trong chương trình công tác, thông báo với Văn phòng Chính phủ tình hình thực hiện các đề án, các vướng mắc, phát sinh, hướng xử lý tiếp theo, đồng thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung các đề án trong chương trình công tác thời gian tới.

2. Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị các đề án của các Bộ, cơ quan; định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thông báo kết quả thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ, cơ quan, địa phương.

3. Việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác hàng quý, hàng năm được tổng hợp trên cơ sở kết quả thực hiện chương trình công tác hàng tháng.

4. Kết quả thực hiện chương trình công tác là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Chính phủ, các Bộ, cơ quan.

Chương 4.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN

Điều 14. Các loại công việc thường xuyên và cách thức giải quyết của Thủ tướng, Phó Thủ tướng

1. Đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, dự án, báo cáo lớn thuộc chương trình công tác: Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét giải quyết trên cơ sở toàn bộ hồ sơ, nội dung trình, dự thảo văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì, ý kiến của cơ quan thẩm định, cơ quan liên quan và ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ.

2. Đối với các công việc thường xuyên khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trừ các công việc quy định tại khoản 1 Điều này:

a) Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét giải quyết trên cơ sở đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân có đề nghị nhưng toàn bộ hồ sơ, nội dung trình, kiến nghị và dự thảo văn bản do Văn phòng Chính phủ chủ trì chuẩn bị. Trong trường hợp vấn đề trình còn có ý kiến khác nhau, Văn phòng Chính phủ có thể triệu tập cuộc họp gồm đại diện có thẩm quyền của các Bộ, cơ quan có liên quan để thống nhất ý kiến trước khi trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét, quyết định;

b) Trong trường hợp cần thiết, Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp hoặc xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ, tài liệu trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan mà không nhất thiết phải có Phiếu trình của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để ban hành văn bản và lưu hồ sơ theo quy định; nếu phát hiện vướng mắc, chưa phù hợp thì báo cáo lại Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

3. Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ trì họp (hoặc ủy quyền một thành viên Chính phủ chủ trì họp và báo cáo lại) để giải quyết những công việc chưa xử lý ngay được trên cơ sở hồ sơ trình nêu tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Thủ tướng, Phó Thủ tướng có thể giải quyết công việc thông qua việc: đi kiểm tra; làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp khách. Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát, đối chiếu với các quy định hiện hành, hoàn thiện hồ sơ ban hành văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng, Phó Thủ tướng; nếu phát hiện vướng mắc, chưa phù hợp thì báo cáo lại Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

Điều 15. Trách nhiệm trong việc chuẩn bị đề án, công việc

1. Đối với các đề án là văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, báo cáo lớn thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và hồ sơ trình; chủ động tiến hành đầy đủ các thủ tục lấy ý kiến chính thức (thông qua họp hoặc gửi hồ sơ) và tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan; đánh giá tác động của dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tác động của các thủ tục hành chính đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định, ý kiến của thành viên Chính phủ để hoàn chỉnh dự thảo đề án, văn bản trước khi trình; hoàn chỉnh hồ sơ, trực tiếp ký tờ trình và ký tắt vào dự thảo văn bản để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chịu trách nhiệm về thời hạn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Thủ trưởng các cơ quan phối hợp có trách nhiệm cử người tham gia theo đề nghị của chủ đề án. Người đại diện của cơ quan phối hợp phải đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng đề án và thường xuyên báo cáo, xin ý kiến Thủ trưởng cơ quan trong quá trình tham gia xây dựng đề án;

c) Cơ quan được phân công thẩm định cử người tham gia trong suốt quá trình xây dựng đề án; tổ chức việc thẩm định đề án, văn bản trước khi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì chính thức ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thời hạn thẩm định không được vượt quá thời hạn cho phép;

d) Văn phòng Chính phủ theo dõi trong suốt quá trình xây dựng đề án theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế này; thường xuyên phối hợp với cơ quan chủ trì, đôn đốc, kiểm tra quá trình chuẩn bị đề án, tham gia ý kiến để bảo đảm việc chuẩn bị đề án đúng tiến độ, đúng trình tự, thủ tục, khách quan, đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc cơ quan thẩm định thực hiện nhiệm vụ; trực tiếp thẩm tra về trình tự, thủ tục và tham mưu tổng hợp về nội dung trình (bao gồm cả về thủ tục hành chính); gửi Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ về các đề án trình Chính phủ;

đ) Đối với việc chuẩn bị các dự án luật; pháp lệnh, thủ tục chuẩn bị còn phải thực hiện theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Đối với các công việc thường xuyên khác (ngoài các đề án, công việc quy định tại khoản 1 Điều này):

- Các Bộ, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết các công việc đúng quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tướng. Văn bản, tờ trình phải rõ ràng, kèm theo hồ sơ tài liệu liên quan (nếu có).

- Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và dự thảo văn bản cần ban hành để trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng quyết định.

- Trường hợp tờ trình, hồ sơ của các Bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân trình Thủ tướng chưa đủ cơ sở, căn cứ thì Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan liên quan bằng hình thức gửi văn bản hoặc tổ chức họp trước khi trình Thủ tướng.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan có liên quan khi được Văn phòng Chính phủ hỏi ý kiến, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ đồng ý, không đồng ý hay có ý kiến khác về các nội dung liên quan.

Điều 16. Thủ tục gửi công văn, tờ trình giải quyết công việc

1. Các thủ tục cần thiết khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc:

a) Công văn, tờ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đề nghị giải quyết công việc phải có nội dung rõ ràng và đúng thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nếu là văn bản của Bộ, cơ quan, tổ chức thì phải được ký và đóng dấu đúng thẩm quyền;

b) Đối với các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có hồ sơ kèm theo thì phải tuân theo quy định pháp luật đó. Đối với các đề án mà pháp luật chưa quy định về hồ sơ kèm theo thì thủ tục gồm:

- Tờ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ nội dung chính của đề án, luận cứ của các kiến nghị, các ý kiến khác nhau;

- Văn bản của cơ quan thẩm định đề án theo quy định của pháp luật;

- Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nếu có quy định về thủ tục hành chính;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan có liên quan, kể cả ý kiến thẩm định;

- Dự thảo văn bản chính và dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có). Nội dung các dự thảo phải rõ ràng, cụ thể để khi văn bản chính được thông qua, có thể thực hiện được ngay;

- Kế hoạch tổ chức thực hiện khi đề án được thông qua, khi văn bản được ban hành;

- Các tài liệu cần thiết khác.

2. Đối với các cơ quan, tổ chức không thuộc hệ thống hành chính nhà nước thì thực hiện thủ tục gửi công văn theo quy định hiện hành của pháp luật về công tác văn thư. Cơ quan, tổ chức nước ngoài có thể thực hiện thủ tục gửi công văn theo thông lệ.

3. Hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được Văn phòng Chính phủ lập danh mục theo dõi quá trình xử lý và được lưu trữ có hệ thống.

Điều 17. Văn phòng Chính phủ tiếp nhận và hoàn chỉnh hồ sơ trình

1. Văn phòng Chính phủ chỉ tiếp nhận để trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng những đề án, công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những công việc nêu tại khoản 3 Điều 5 Quy chế này.

2. Đối với các dự án văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, báo cáo lớn thuộc chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

a) Chậm nhất trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng thủ tục, Văn phòng Chính phủ tiến hành thẩm tra về trình tự, thủ tục và tham mưu tổng hợp về nội dung (bao gồm cả thủ tục hành chính), hoàn chỉnh phiếu trình. Ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ được thể hiện trong phiếu trình hoặc làm thành văn bản riêng, nhận xét rõ về trình tự, thủ tục, nội dung đề án, văn bản, thủ tục hành chính, kể cả việc giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định và các cơ quan liên quan, nêu kiến nghị cụ thể của Văn phòng Chính phủ. Các kiến nghị có thể là:

- Đề nghị ký ban hành hay không ký ban hành (nếu công việc thuộc thẩm quyền Thủ tướng);

- Xin phép gửi Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ đối với việc thuộc thẩm quyền Chính phủ khi mà dự thảo đã có sự thống nhất cơ bản giữa cơ quan chủ trì, cơ quan thẩm định và các cơ quan liên quan;

- Đề nghị đưa ra phiên họp Chính phủ hoặc cuộc họp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng để cho ý kiến nếu dự thảo còn nhiều ý kiến khác nhau giữa cơ quan chủ trì, cơ quan thẩm định và các cơ quan liên quan;

- Đề nghị trả lại và giao cơ quan chủ trì chuẩn bị thêm khi dự thảo chuẩn bị chưa đạt yêu cầu, sai quy trình, không đúng phạm vi, không đúng định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

b) Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm tra của mình, không phải chịu trách nhiệm về nội dung văn bản do cơ quan chủ trì đã trình và không trực tiếp sửa chữa vào văn bản đó;

c) Khi Thủ tướng, Phó Thủ tướng yêu cầu thay đổi nội dung dự thảo văn bản đã trình thì Văn phòng Chính phủ chuyển hồ sơ cho cơ quan chủ trì thực hiện và trình lại;

d) Văn phòng Chính phủ thông báo bằng văn bản khi trả lại hoặc chuyển hồ sơ trong các trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này.

3. Đối với các công việc thường xuyên khác trừ các công việc quy định tại khoản 2 Điều này:

a) Nếu hồ sơ công việc trình không đúng thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ, không thuộc công việc nêu tại khoản 3 Điều 5 Quy chế này thì tùy từng trường hợp cụ thể trong thời gian không quá 2 ngày làm việc, Văn phòng Chính phủ trả lại nơi gửi và nêu rõ lý do; hoặc chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người gửi biết;

b) Nếu hồ sơ công việc trình là đúng thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ:

- Đối với các trường hợp đã được cung cấp đủ hồ sơ hoặc nội dung vấn đề trình đã rõ ràng, không cần lấy thêm ý kiến các cơ quan liên quan thì trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng Chính phủ xử lý, có ý kiến tham mưu (kiến nghị rõ đồng ý hoặc không đồng ý) để Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét, quyết định;

- Đối với các trường hợp cần lấy ý kiến các cơ quan liên quan: Trong thời gian không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Văn phòng Chính phủ chủ trì xử lý, ra văn bản lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan để hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ và chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung tham mưu tổng hợp cho Thủ tướng, Phó Thủ tướng giải quyết công việc. Đối với đề nghị của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty nhà nước, sau khi tổng hợp ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan, Văn phòng Chính phủ trao đổi lại với cơ quan trình về nội dung trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

Chậm nhất trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ phải hoàn chỉnh hồ sơ và Phiếu trình, trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng quyết định. Phiếu trình giải quyết công việc phải thể hiện rõ, đầy đủ và trung thực ý kiến của các cơ quan, kể cả các ý kiến khác nhau và ý kiến của cơ quan đề nghị sau khi Văn phòng Chính phủ đã trao đổi lại; ý kiến đề xuất của chuyên viên trực tiếp theo dõi, lãnh đạo Vụ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Phiếu trình giải quyết công việc phải kèm theo đầy đủ hồ sơ và dự thảo văn bản cần ban hành.

Nếu thấy có nội dung quan trọng, phức tạp hoặc liên quan đến cơ chế, chính sách phải chuẩn bị thêm thì Văn phòng Chính phủ tham mưu để Thủ tướng, Phó Thủ tướng giao cho Bộ, cơ quan chuyên ngành chủ trì chuẩn bị để trình;

c) Đối với các công việc cấp bách, cần xử lý gấp hoặc những công việc Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ đạo trực tiếp, Văn phòng Chính phủ thực hiện trong thời gian nhanh nhất; không nhất thiết phải tuân theo trình tự, thủ tục trên đây. Sau khi xử lý, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo quy định.

Điều 18. Xử lý hồ sơ trình và ra văn bản

1. Thủ tướng, Phó Thủ tướng xử lý hồ sơ trình và có ý kiến chính thức vào Phiếu trình giải quyết công việc của Văn phòng Chính phủ trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Chính phủ trình.

2. Khi xử lý hồ sơ trình, đối với các đề án, công việc mà Thủ tướng, Phó Thủ tướng thấy cần phải tổ chức họp trước khi quyết định, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung và tổ chức để Thủ tướng, Phó Thủ tướng họp.

Thủ tướng, Phó Thủ tướng có thể ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hoặc một thành viên khác của Chính phủ chủ trì các cuộc họp này và báo cáo bằng văn bản về kết quả cuộc họp cho Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

3. Đối với các đề án thuộc phạm vi quyết nghị của tập thể Chính phủ quy định tại Điều 19 Luật Tổ chức Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét nội dung và tính chất của từng đề án để quyết định:

a) Cho phép đưa ra thảo luận tại phiên họp Chính phủ;

b) Giao Văn phòng Chính phủ gửi Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ trên cơ sở thống nhất với chủ đề án về nội dung cần xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến phải được gửi cùng toàn bộ hồ sơ đề án, văn bản kể cả văn bản của cơ quan thẩm định và ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ với nội dung như quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Quy chế này. Bộ, cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm giải trình tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ. Nếu đa số thành viên Chính phủ tán thành thì Bộ, cơ quan chủ trì hoàn chỉnh văn bản để trình Thủ tướng quyết định; nếu chưa được đa số tán thành thì phối hợp với Văn phòng Chính phủ để trình Chính phủ thảo luận tại phiên họp gần nhất. Trường hợp đa số ý kiến của thành viên Chính phủ tán thành nhưng Bộ, cơ quan chủ trì đề án thấy có vấn đề chưa phù hợp thì báo cáo lại với Thủ tướng Chính phủ; việc đưa ra Chính phủ thảo luận lại sẽ do Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thời hạn thành viên Chính phủ trả lời Phiếu lấy ý kiến không quá 07 ngày làm việc. Thời gian cơ quan chủ trì tiếp thu giải trình kết quả Phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ đến khi trình lại Thủ tướng trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc;

c) Yêu cầu chủ đề án chuẩn bị thêm nếu xét thấy nội dung đề án chưa đạt yêu cầu.

4. Căn cứ ý kiến quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng về nội dung đề án, công việc, Văn phòng Chính phủ phối hợp với cơ quan chủ trì hoàn chỉnh dự thảo văn bản để ký ban hành:

a) Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phải được thể hiện thành văn bản do Thủ tướng, Phó Thủ tướng ký;

b) Đối với các trường hợp không cần thiết phải ra văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì Văn phòng Chính phủ dự thảo công văn, thông báo, trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng duyệt trước khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký ban hành để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

5. Chậm nhất 30 ngày làm việc đối với các công việc nêu tại khoản 1 Điều 14, 15 ngày làm việc đối với các công việc nêu tại khoản 2 Điều 14 kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng thủ tục của cơ quan trình, nếu chưa có quyết định cuối cùng của Thủ tướng, Phó Thủ tướng thì Văn phòng Chính phủ thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trình biết rõ lý do.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi Thủ tướng, Phó Thủ tướng ký văn bản hoặc có ý kiến chỉ đạo xử lý công việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thực hiện việc ban hành và công bố văn bản theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Điều 19. Các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ

1. Các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ bao gồm:

a) Phiên họp Chính phủ thường kỳ và phiên họp Chính phủ bất thường;

b) Các hội nghị (bao gồm hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước và các hội nghị chuyên đề);

c) Các cuộc họp định kỳ với các Bộ, cơ quan, địa phương;

d) Các cuộc họp để xử lý việc thường xuyên và họp giao ban Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

đ) Cuộc họp do thành viên Chính phủ chủ trì xử lý công việc của Chính phủ;

e) Các cuộc họp khác.

2. Ngoài hình thức họp trực tiếp, các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có thể tổ chức qua cầu truyền hình hoặc qua mạng máy tính.

Điều 20. Phiên họp Chính phủ thường kỳ và phiên họp Chính phủ bất thường

1. Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng một lần.

2. Chính phủ họp bất thường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo yêu cầu của ít nhất 1/3 tổng số thành viên Chính phủ để giải quyết các công việc đột xuất hoặc theo chuyên đề.

Việc chuẩn bị, triệu tập, tổ chức công việc liên quan đến phiên họp bất thường được thực hiện theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thủ tướng Chính phủ chủ tọa phiên họp Chính phủ. Khi cần thiết, Thủ tướng phân công một Phó Thủ tướng thay Thủ tướng chủ tọa phiên họp.

Điều 21. Chuẩn bị phiên họp Chính phủ

1. Thủ tướng Chính phủ quyết định nội dung, thành phần khách mời, thời gian và chương trình phiên họp của Chính phủ. Phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng được tổ chức trước ngày 05 tháng sau, trong trường hợp đặc biệt thì do Thủ tướng quyết định.

2. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ:

a) Thẩm tra về trình tự, thủ tục hồ sơ và tham mưu tổng hợp về nội dung đề án trình ra phiên họp;

b) Dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, thành phần tham dự họp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và thông báo cho các thành viên Chính phủ về các vấn đề trên chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày phiên họp bắt đầu;

c) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký giấy mời họp Chính phủ;

d) Gửi giấy mời và tài liệu họp đến các thành viên Chính phủ và đại biểu trước khi họp ít nhất là 05 ngày làm việc, trừ trường hợp đặc biệt;

đ) Trong trường hợp còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, cơ quan về những đề án, báo cáo trình tại phiên họp Chính phủ thì theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ triệu tập cuộc họp gồm lãnh đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan liên quan để thống nhất ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 22. Thành phần dự phiên họp Chính phủ

1. Các Thành viên Chính phủ phải tham dự đầy đủ các phiên họp Chính phủ; trường hợp đặc biệt, nếu vắng mặt trong phiên họp hoặc vắng mặt một số thời gian của phiên họp thì phải báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Thành viên Chính phủ là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ vắng mặt được cử cấp phó dự thay. Người dự họp thay có trách nhiệm trình bày trước Chính phủ ý kiến của thành viên Chính phủ vắng mặt nhưng không được biểu quyết.

Phiên họp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Chính phủ tham dự.

2. Chính phủ mời các đại biểu sau đây tham dự phiên họp:

a) Mời Chủ tịch nước dự tất cả các phiên họp;

b) Mời Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người đứng đầu cơ quan Trung ương các đoàn thể nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao dự họp khi thảo luận những vấn đề có liên quan;

c) Mời Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, lãnh đạo các Ban của Đảng, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước và các đại biểu khác dự họp khi cần thiết;

d) Mời Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự và theo dõi trực tuyến phiên họp Chính phủ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu không phải là thành viên Chính phủ được phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.

Điều 23. Trình tự phiên họp Chính phủ

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo nội dung và dự kiến chương trình phiên họp; các thành viên Chính phủ có mặt, vắng mặt, người dự họp thay và các đại biểu được mời tham dự.

2. Chủ tọa điều khiển phiên họp.

3. Chính phủ thảo luận từng đề án theo trình tự:

a) Chủ đề án trình bày tóm tắt đề án và những vấn đề cần xin ý kiến của Chính phủ, thời gian trình bày không quá 15 phút;

b) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến của thành viên Chính phủ hoặc báo cáo thẩm tra của Văn phòng Chính phủ; nêu rõ ý kiến thành viên Chính phủ, những vấn đề đã thống nhất, những vấn đề chưa thống nhất và kiến nghị những vấn đề Chính phủ cần thảo luận và thông qua;

c) Các thành viên Chính phủ phát biểu ý kiến, nói rõ tán thành hay không tán thành từng điểm trong các vấn đề cụ thể nêu trên, không phát biểu về các vấn đề đã thống nhất trong phạm vi đề án. Thời gian một lần phát biểu không quá 10 phút;

d) Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ trì việc thảo luận từng đề án, Thủ tướng Chính phủ kết luận và Chính phủ biểu quyết; nếu thấy vấn đề thảo luận chưa đủ rõ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ chưa biểu quyết và yêu cầu chủ đề án chuẩn bị thêm.

4. Trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành viên Chính phủ hoặc Thủ trưởng các cơ quan khác trình Chính phủ báo cáo về một số vấn đề liên quan, ngoài các báo cáo định kỳ đã quy định.

5. Chủ tọa phát biểu kết thúc phiên họp.

6. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ thông qua Nghị quyết phiên họp. Trong trường hợp dự thảo Nghị quyết phiên họp được gửi lấy ý kiến trực tiếp của thành viên Chính phủ thì việc ghi ý kiến đồng ý (hoặc không đồng ý) với dự thảo được coi là một hình thức biểu quyết.

Điều 24. Biên bản phiên họp Chính phủ

1. Biên bản phiên họp phải thể hiện rõ thành phần, trình tự, diễn biến phiên họp, danh sách các thành viên Chính phủ và đại biểu phát biểu ý kiến (không cần ghi chi tiết ý kiến), ghi đầy đủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ về từng đề án, các kết quả biểu quyết và kèm theo băng (đĩa) ghi âm phiên họp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức việc ghi biên bản, ghi âm và ký biên bản phiên họp Chính phủ.

2. Biên bản phiên họp và các tài liệu lưu hành trong phiên họp được lưu hồ sơ Nhà nước và được bảo quản và sử dụng theo chế độ mật. Việc sử dụng biên bản phiên họp do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định.

Điều 25. Nghị quyết phiên họp Chính phủ

1. Nghị quyết phiên họp phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng các quyết nghị của Chính phủ tại phiên họp; trách nhiệm của thành viên Chính phủ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện các quyết nghị của Chính phủ.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tổ chức dự thảo nghị quyết phiên họp; ban hành công văn gửi các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các công việc Thủ tướng Chính phủ kết luận nhưng không được nêu trong nghị quyết; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện các công việc được giao cho các Bộ, cơ quan trong nghị quyết phiên họp và trong các công văn trên.

Điều 26. Các cuộc họp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng để xử lý công việc thường xuyên

Các cuộc họp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng để xử lý công việc thường xuyên bao gồm:

1. Thủ tướng, Phó Thủ tướng họp với chủ đề án và đại diện các cơ quan liên quan trước khi quyết định giải quyết công việc.

a) Trách nhiệm của Văn phòng Chính phủ:

- Đôn đốc cơ quan chủ đề án chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp, gửi giấy mời cùng tài liệu họp đến các thành phần được mời trước ngày họp ít nhất 03 ngày làm việc (trường hợp đặc biệt có thể gửi tài liệu muộn hơn);

- Chuẩn bị địa điểm và các điều kiện phục vụ họp, bảo đảm an toàn cho cuộc họp (nếu cuộc họp được tổ chức tại trụ sở Chính phủ); phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện các nhiệm vụ này nếu cuộc họp tổ chức ngoài trụ sở Chính phủ;

- Ghi biên bản cuộc họp như quy định tại khoản 1 Điều 24 Quy chế này;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan dự thảo thông báo kết luận cuộc họp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng; trình người chủ trì họp duyệt trước khi phát hành; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thông báo kết luận đó;

b) Trách nhiệm của chủ đề án:

- Dự họp đúng thành phần, chuẩn bị đầy đủ tài liệu họp theo thông báo của Văn phòng Chính phủ và trình bày tại cuộc họp;

- Chuẩn bị ý kiến giải trình về các vấn đề cần thiết liên quan đến nội dung họp;

- Sau cuộc họp, hoàn chỉnh đề án hoặc văn bản trình theo kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng;

c) Trách nhiệm của cơ quan liên quan:

Dự họp đúng thành phần được mời và có trách nhiệm phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan. Trường hợp lãnh đạo cơ quan không thể dự họp thì phải báo cáo người chủ trì họp và cử người đủ thẩm quyền thay mặt lãnh đạo cơ quan dự họp, phát biểu ý kiến.

2. Cuộc họp giao ban của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

a) Nội dung cuộc họp giao ban gồm những vấn đề, công việc mà Thủ tướng thấy cần trao đổi tập thể, những việc chưa xử lý được qua hình thức xem xét hồ sơ và phiếu trình hoặc qua cuộc họp của Thủ tướng, cuộc họp của Phó Thủ tướng;

b) Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự các cuộc họp giao ban. Khi được yêu cầu, các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dự họp giao ban để trực tiếp báo cáo về phần công việc được phân công theo dõi. Trường hợp cần thiết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ mời thêm chủ đề án hoặc đại biểu khác dự họp;

c) Tại cuộc họp giao ban, Bộ trưởng, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trực tiếp theo dõi công việc báo cáo các vấn đề cần xin ý kiến, nếu được mời dự họp thì chủ đề án có thể báo cáo giải trình thêm theo yêu cầu của Thủ tướng, Phó Thủ tướng. Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trao đổi ý kiến, Thủ tướng kết luận để xử lý dứt điểm từng vấn đề, công việc;

d) Cuộc họp giao ban được tiến hành hàng tuần, trừ khi có quyết định khác của Thủ tướng;

đ) Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Điều 27. Chính phủ họp với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Hàng năm, Chính phủ tổ chức hội nghị với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong cả nước để triển khai và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và những nội dung, nhiệm vụ cần thiết khác.

a) Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị;

b) Các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, báo cáo tại hội nghị theo phân công của Thủ tướng;

c) Tại hội nghị, chủ đề án trình bày tóm tắt nội dung và những vấn đề cần thảo luận;

d) Đại biểu tham dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan;

đ) Sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Bộ, cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo các văn bản được thông qua và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị.

2. Khi cần thiết, Thủ tướng Chính phủ triệu tập Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương họp để bàn giải quyết các vấn đề liên quan đến các địa phương đó.

a) Theo phân công, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của mình trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng xem xét trước khi tổ chức họp;

b) Các báo cáo tại cuộc họp phải gửi cho các đại biểu ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp; tại cuộc họp chỉ trình bày tóm tắt, nêu rõ các vấn đề cần xin ý kiến, các đề xuất, kiến nghị;

c) Đại biểu tham dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan;

d) Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 28. Hội nghị chuyên đề

1. Hội nghị chuyên đề được tổ chức triển khai hoặc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, các văn bản, cơ chế, chính sách lớn hoặc các công việc quan trọng trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thuộc phạm vi toàn quốc, một số địa phương hay một số ngành, lĩnh vực nhất định.

2. Trình tự tổ chức hội nghị:

a) Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng hoặc đề xuất của Bộ, cơ quan được giao chủ trì nội dung chính của Hội nghị, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị;

b) Các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung, báo cáo tại hội nghị theo phân công của Thủ tướng;

c) Tại hội nghị, chủ đề án chỉ trình bày tóm tắt nội dung và những vấn đề cần thảo luận;

d) Đại biểu tham dự họp đúng thành phần và có trách nhiệm phát biểu ý kiến về những vấn đề liên quan;

đ) Theo kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ hoặc Bộ chủ trì nội dung chính hoàn chỉnh dự thảo các văn bản liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng quyết định việc ban hành.

Điều 29. Cuộc họp của các thành viên Chính phủ xử lý công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Khi cần thiết, Thủ tướng Chính phủ có thể ủy quyền cho một thành viên Chính phủ chủ trì cuộc họp bàn xử lý công việc, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trường hợp cuộc họp diễn ra tại trụ sở Chính phủ thì việc tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Quy chế này. Trường hợp cuộc họp diễn ra tại trụ sở các Bộ thì Bộ được ủy quyền chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị các điều kiện phục vụ họp.

Chương 6.

KIỂM TRA THỰC HIỆN VĂN BẢN VÀ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

Điều 30. Mục đích kiểm tra

1. Đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các công việc được giao theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn.

2. Bảo đảm cho hoạt động chỉ đạo điều hành được thông suốt; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống hành chính nhà nước, chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện tiêu cực trong quản lý nhà nước.

3. Đề cao ý thức kỷ luật và trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng cơ quan và cán bộ, công chức.

4. Tăng cường sâu sát cơ sở, tổng kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành, bảo đảm cho các chủ trương chính sách đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tốt trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Điều 31. Nguyên tắc kiểm tra

1. Kiểm tra là công tác phải được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch, đồng thời phải có sự phối hợp để tránh chồng chéo. Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra quyết định kế hoạch và hình thức kiểm tra.

2. Kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, công khai, đúng pháp luật, không gây phiền hà và không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra.

3. Kết thúc kiểm tra phải có kết luận rõ ràng, nếu phát hiện có sai phạm phải xử lý thỏa đáng.

4. Qua kiểm tra phải tạo được những kết quả tích cực trong quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành, kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Điều 32. Phạm vi, đối tượng và phân công thẩm quyền kiểm tra

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiểm tra toàn diện việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện các công việc đã giao cho các Bộ, ngành, địa phương.

2. Các Phó Thủ tướng giúp Thủ tướng kiểm tra việc thi hành các văn bản và công việc nêu trên theo phạm vi, lĩnh vực công tác đã được Thủ tướng phân công; các thành viên Chính phủ khác kiểm tra việc thi hành các văn bản và công việc theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giúp Thủ tướng, các Phó Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện các văn bản và công việc nêu trên ở các Bộ, ngành, địa phương khi được Thủ tướng, Phó Thủ tướng giao; đồng thời chịu trách nhiệm tham mưu cho Thủ tướng, các Phó Thủ tướng để thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất theo yêu cầu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra việc thực hiện các văn bản và công việc được giao trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của Bộ, cơ quan, địa phương mình.

Điều 33. Phương thức kiểm tra

1. Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất việc thi hành các văn bản, công việc trong phạm vi và thẩm quyền đã phân công.

2. Thủ tướng Chính phủ phân công thành viên Chính phủ chủ trì việc kiểm tra hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện văn bản, sự chỉ đạo, điều hành và các công việc được giao.

3. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng kiểm tra thông qua làm việc trực tiếp với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc làm việc trực tiếp tại cơ sở khi cần thiết.

4. Chính phủ thành lập Đoàn kiểm tra khi cần thiết.

Điều 34. Báo cáo kết quả kiểm tra

1. Khi kết thúc kiểm tra, người chủ trì việc kiểm tra phải báo cáo kết quả, nếu phát hiện có sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Định kỳ vào tháng cuối mỗi quý, các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình kiểm tra việc thi hành các văn bản, công việc được giao thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

3. Văn phòng Chính phủ tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ tình hình kiểm tra việc thi hành các văn bản tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và tháng 12.

Chương 7.

TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC

Điều 35. Quy định về tiếp khách

1. Ngoài việc đón tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ còn có các cuộc tiếp khách theo Quy chế này.

2. Thủ tướng Chính phủ trực tiếp hoặc phân công Phó Thủ tướng hay một thành viên Chính phủ thay mặt Thủ tướng tiếp khách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (cả khách trong nước và khách nước ngoài) tại trụ sở Chính phủ.

3. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan phục vụ Thủ tướng, Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ tiếp khách dựa trên các căn cứ sau:

a) Theo đề nghị của các Bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc đề nghị trực tiếp của khách được Thủ tướng, Phó Thủ tướng đồng ý;

b) Theo chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

4. Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ:

a) Trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ các đề nghị tiếp khách nêu tại điểm a khoản 3 Điều này; thông báo kịp thời ý kiến của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho các cơ quan liên quan biết;

b) Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung tiếp khách. Trường hợp xét thấy cần thiết, theo yêu cầu của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có công văn yêu cầu Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị một số nội dung và tham gia phục vụ tiếp khách (về nghi lễ, phiên dịch);

c) Mời các cơ quan thông tấn, báo chí cần thiết đến để đưa tin;

d) Tổ chức phục vụ và bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc tiếp;

đ) Ban hành văn bản thông báo kết quả tiếp khách theo chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các công việc cần thiết. Dự thảo thông báo phải được Thủ tướng, Phó Thủ tướng duyệt trước khi phát hành.

Điều 36. Đi công tác địa phương, cơ sở

1. Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Văn phòng Chính phủ lập chương trình của Thủ tướng, Phó Thủ tướng thăm và làm việc tại các địa phương.

a) Nếu địa phương có các vấn đề kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý thì phải chuẩn bị báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày Thủ tướng, Phó Thủ tướng đến làm việc;

b) Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan phải chuẩn bị xong nội dung và báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng trước chuyến đi ít nhất 03 ngày làm việc;

Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng quyết định chương trình làm việc, nội dung, thời gian, nghi thức và thành phần Đoàn công tác; thông báo trước kế hoạch cho địa phương và các cơ quan liên quan trước ít nhất 3 ngày làm việc;

Sau chuyến công tác, Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng. Dự thảo thông báo phải được người chủ trì chuyến công tác duyệt trước khi phát hành. Văn phòng Chính phủ chủ trì đôn đốc việc thực hiện các công việc nêu trong thông báo.

2. Trong trường hợp đột xuất, cấp bách, khi các địa phương gặp thiên tai, dịch bệnh, tai nạn bất ngờ gây thiệt hại nặng về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ quyết định các hình thức sau:

a) Chỉ thị cho các ngành, các cấp tổ chức khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân;

b) Thành lập Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ, chỉ định và giao quyền quyết định tại chỗ một số vấn đề cho Trưởng Đoàn công tác là thành viên Chính phủ;

c) Trực tiếp hoặc ủy quyền Phó Thủ tướng tới hiện trường thăm và chỉ đạo công tác phòng, tránh và khắc phục thiệt hại.

3. Việc tổ chức các đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại địa phương phải thực hiện theo Quy định số 60/QĐ-TW ngày 11 tháng 02 năm 2003 của Bộ Chính trị.

4. Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ dành thời gian đi kiểm tra ở địa phương, cơ sở, khảo sát thực tế để tổng kết các mô hình, gặp gỡ tiếp xúc và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để phục vụ công tác. Tùy nội dung từng chuyến công tác để có hình thức tổ chức thích hợp, bảo đảm thiết thực và tiết kiệm, có thể báo trước hoặc không báo trước cho địa phương.

Điều 37. Đi công tác nước ngoài

1. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đi công tác nước ngoài:

a) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ lập chương trình, thành phần đoàn công tác và chuẩn bị nội dung làm việc, các nội dung về lễ tân tại nước ngoài của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, trình Thủ tướng quyết định.

Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện nội dung, chương trình làm việc và công tác lễ tân của chuyến công tác;

b) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng kết quả chuyến đi và đề xuất các văn bản cần ban hành, các công việc cần triển khai;

c) Văn phòng Chính phủ thẩm tra, trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng để ban hành các văn bản cần thiết triển khai các công việc sau chuyến đi; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản, công việc đó.

2. Ngoài các chuyến công tác theo chương trình đã được Thủ tướng duyệt, các thành viên khác của Chính phủ đi công tác nước ngoài phải xin phép và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.

Chương 8.

CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 38. Thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các loại báo cáo sau đây:

- Báo cáo định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm) tổng hợp về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và các nội dung cần thiết khác;

- Các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ;

- Dự thảo các báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trình các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin đối ngoại và điểm tin hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hàng ngày báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội.

3. Các Bộ, cơ quan đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin báo cáo bảo đảm yêu cầu nhanh, chính xác, hiệu quả.

4. Ngoài nhiệm vụ như các Bộ trưởng khác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ còn thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin tại Văn phòng Chính phủ để phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên khác của Chính phủ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các phiên họp Chính phủ, các cuộc họp, làm việc và xử lý công việc thường xuyên của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; gửi tài liệu, mời họp qua mạng máy tính;

b) Bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng bằng các báo cáo nhanh hàng ngày về các vấn đề cần đặc biệt quan tâm; báo cáo điểm báo; báo cáo tổng hợp về sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ định kỳ tháng, 06 tháng, năm; các báo cáo khác theo yêu cầu của Thủ tướng;

c) Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tổ chức họp báo để thông báo kết quả phiên họp Chính phủ và họp báo khi cần thiết để thông báo các vấn đề quan trọng trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Chuẩn bị báo cáo, phối hợp, trao đổi thông tin và tham gia giao ban với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các Ban của Đảng;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan trong hệ thống hành chính thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.

Điều 39. Báo cáo tại phiên họp Chính phủ

1. Hàng tháng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và kiến nghị các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.

2. Hàng quý, Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo về công tác cải cách hành chính; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác, các quyết nghị của Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ.

3. Tại phiên họp tháng 6 và tháng 12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

4. Các báo cáo chuyên đề, đột xuất khác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 40. Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho nhân dân

1. Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác của Chính phủ có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thông qua các báo cáo trước Quốc hội, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, họp báo và ý kiến phát biểu với cơ quan thông tin đại chúng theo quy định tại khoản 9 Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ.

2. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để thông tin cho các cơ quan báo chí và nhân dân về các chính sách và quyết định quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Khi được yêu cầu, các Bộ, cơ quan liên quan tham dự họp báo, trực tiếp phát biểu và chịu trách nhiệm về các nội dung thuộc phạm vi chuyên ngành của mình.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ:

a) Thực hiện tốt quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tiếp cận các thông tin chính xác, kịp thời về các sự kiện xảy ra trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình;

b) Tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân bằng các hình thức thích hợp; họp báo theo định kỳ, họp báo khi ban hành các văn bản quan trọng, khi triển khai các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, khi có các sự kiện đáng chú ý khác;

c) Thường xuyên điểm báo và thực hiện việc trả lời báo chí theo quy định của pháp luật.

4. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì giao ban báo chí hàng tuần, mời lãnh đạo có thẩm quyền, người phát ngôn của các Bộ, cơ quan dự, chủ động cung cấp thông tin định hướng tuyên truyền; chủ trì, phối hợp với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, bằng các hình thức thích hợp mở rộng việc thông tin về tình hình mọi mặt của đất nước.

Điều 41. Thông tin đối ngoại

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các cơ quan báo chí nước ngoài tại Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài./.

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 08/2012/ND-CP

Hanoi, February 16, 2012

 

DECREE

PROMULGATING THE WORKING REGULATION OF THE GOVERNMENT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government, of December 25, 2001;

At the proposal of the Minister-Chairman of the Office of Government,

DECREES:

Article 1. To promulgate together with this Decree the Working Regulation of the Government.

Article 2. This Decree takes effect on April 15, 2012, replaces the Government's Decree No. 179/2007/ND-CP of December 03, 2007.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. The Minister-Chairman of the Office of Government shall urge and inspect the implementation of the Working Regulation of the Government.

Members of Government, heads of government-attached agencies, chairpersons of People's Councils and People's Committees of provinces and centrally run cities and heads of relevant agencies are responsible for implementation of this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

WORKING REGULATION

OF THE GOVERNMENT
(Promulgated together with the Government's Decree No. 08/2012/ND-CP of February 16, 2012)

Chapter 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope and subjects of adjustment

1. This Regulation prescribes the principles, responsibility regime, working style, working relationships and process of settling affairs of the Government and the Prime Minister.

2. Members of Government, Ministries, Ministerial-level agencies and Government-attached agencies (hereinafter abbreviated to Ministries and agencies), People's Councils and People's Committees of provinces or centrally run cities (hereinafter abbreviated to provincial-level People's Councils and People's Committees) and agencies, organizations and individuals having working relationships with the Government and the Prime Minister are adjusted by this Regulation.

3. In case documents promulgated by the Government or the Prime Minister before this Regulation prescribe the process of handling affairs different from that prescribed in this Regulation, the process prescribed in this Regulation is applied.

Article 2. Working principles of the Government

1. The Government works according to the regime of combining the responsibility of the Government collective with the heightening of the personal responsibility of the Prime Minister and every member of the Government. All activities of the Government and its members must ensure for the Party’s leadership, comply with the law and guarantee the rights and legitimate interests of people.

2. To heighten the personal responsibility, with one person taking charge of and responsibility for only a task. If a task is assigned to an agency, the head of such agency shall take the main responsibility.

3. To solve affairs strictly within the scope of assigned jurisdiction and responsibility and according to the order and procedures prescribed by law and to the work programs and plans and the Working Regulation of the Government; ensuring publicity, transparency and effectiveness.

4. To ensure for the requirements of working coordination and information exchange in the settlement of affairs and in all activities according to the functions, tasks and powers defined by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RESPONSIBILITY FOR, SCOPE AND METHODS OF SETTLING AFFAIRS

Article 3. Scope and methods of settling affairs of the Government

1. Within the scope of powers and responsibilities prescribed by law, the Government shall discuss on a collegial basis and vote on important issues specified in Article 19 of the Law on Organization of the Government; and review the direction, administration and the implementation of the Working Regulation of the Government and other matters that falling under the jurisdiction of the Government as prescribed by law.

2. Methods to settle affairs of the Government:

a/ To discuss and resolve on each issue, scheme, project at regular or irregular meetings of the Government;

b/ For a number of issues which are not necessary for discussions at meetings of Government or issues which need be decided urgently but there is no condition for holding a meeting of Government, the Office of Government shall, under the direction of the Prime Minister, send the whole dossier of the scheme (as defined at point b, clause I, Article 16 of this Regulation) and comment-gathering cards to every member of Government. If the majority of its members agree, the responsible ministry shall complete the documents and the Office of Government shall verify and submit them to the Prime Minister for decision and report on the result to the Government at its nearest meeting. If the majority of Members of Government disagree, the Office of Government shall report thereon to the Prime Minister for decision to bring the issue to the nearest meeting of Government for discussion.

3. The collective resolutions of Government must be adopted by more than half of the total number of Members of Government. Upon voting at a meeting as well as using comment-gathering cards, if the number of votes in favor is equal to the number of votes in disfavor, the issue shall be decided according to the Prime Minister's vote. Members of Government may discuss democratically and reserve their opinions but are not permitted to speak and act in contravention of the Government's resolutions.

Article 4. Responsibilities and scope of settling affairs of members of Government

1. To participate in settling common affairs of the Government collective; to join the Government collective in deciding on matters falling under the jurisdiction and responsibility of the Government; to study and propose to the Government and the Prime Minister necessary undertakings, policies, mechanisms and legal documents falling under the jurisdiction of the Government and the Prime Minister inside and outside the fields under their charges; to take the initiative in working with the Prime Minister or Deputy Prime Ministers on the Government's affairs and relevant affairs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. To attend all meetings of Government and promptly and fully fill in the comment-gathering cards of Members of Government instead of voting at Meetings of Government.

3. To perform specific tasks according to the sectors or fields under their respective charge and under the assignment or authorization of the Government or the Prime Minister, such as monitoring and directing government-attached agencies; preparing and submitting projects and reports to the leading bodies of the Party and the National Assembly; monitoring and directing activities of localities and grassroots units; heading the working missions of Government; presiding over meetings with related Ministries, sectors, localities, agencies, organizations or individuals to report on decisions to handle affairs to the Prime Minister and Deputy Prime Ministers and take responsibility before the Prime Minister; and presiding over press conferences, citizen receptions and other affairs.

4. To implement plans on working trips to localities and grassroots units, plans on receptions of people and dialogs with people on matters under their charge or under the charge of Government if so assigned; to regularly inspect and guide the implementation of policies and laws, the implementation of programs, plans and decisions of the Government and the Prime Minister regarding the sectors or fields under their charge; to firmly grasp the practical situation in order to enhance the working quality and effectiveness.

5. The Government and every member of Government shall take the initiative in closely coordinating with agencies of the Party, the National Assembly, the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy, the Vietnam Fatherland Front Central Committee and central agencies of mass organizations of People; to fully perform their tasks under relevant regulations; to study, solve and take the initiative in reporting on, dialoging, and replying petitions of the Nationality Council and Committees of the National Assembly, questions of National Assembly deputies, petitions of voters and petitions of the Fatherland Front and mass organizations of People on matters under their charge.

6. Not to speak and act at varience with decisions of the Government or the Prime Minister. If having opinions different from such decisions, they must still obey the decisions but can express their opinions to the Government collective and the Prime Minister on those matters. All violations shall, depending on their nature and seriousness, be reviewed for clarifying responsibility before the Government collective.

7. Every member of Government has own email account to receive and send information, documents, letters and written invitations to meetings, to exchange opinions on relevant affairs; and is provided with equipment to handle affairs, share information and participate in online meetings.

Article 5. Responsibility, scope and methods of settling affairs of the Prime Minister

1. The Prime Minister takes responsibility for full performance of the tasks and powers according to the Constitution and the Law on Organization of the Government; leading activities of the Government, Members of Government, heads of Government-attached agencies and chairpersons of People's Committees at all levels; personally directing and administering major and important affairs and strategic issues in all working fields within the functions, tasks and powers of the Government.

2. The Prime Minister has the responsibility and power to settle affairs defined in Article 20 of the Law on Organization of the Government and other affairs prescribed by law under the jurisdiction of the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Methods of settling affairs of the Prime Minister

a/ To personally handle or assign Deputy Prime Ministers to handle on behalf of the Prime Minister  affairs on the basis of dossiers and documents submitted by relevant agencies, organizations or individuals and summarized in the reports on settling affairs of the Office of Government as prescribed in Article 18 of this Regulation;

b/ In case of necessity, the Prime Minister or a Deputy Prime Minister may directly settle an affair on the basis of dossiers and documents submitted by relevant agencies, organizations or individuals, without the submission card of Office of Government;

c/ When being absent and considering it necessary, the Prime Minister may authorize a Deputy Prime Minister to lead, on behalf of the Prime Minister, activities of the Government and settle affairs in charge of the Prime Minister as prescribed in Article 4 of the Law on Organization of the Government;

d/ When a Deputy Prime Minister is absent, the Prime Minister may directly handle or assign another Deputy Prime Minister to handle affairs assigned to the absent Deputy Prime Minister;

dd/ To directly hold meetings or have working meetings or assign a Deputy Prime Minister to have meeting or work, on behalf of the Prime Minister, with leaders of agencies, organizations or relevant individuals for consultation before decision;

e/ To establish inter-sector coordination organizations to direct a number of complicated and important issues which are involved many sectors, fields and/or localities and take a long duration to handle;

g/ To authorize the Minister-Chairman of the Office of Government or another Government member to preside over working sessions with leaders of agencies, organizations or relevant individuals for handling, summarizing matters under the Prime Minister's jurisdiction on which Ministries still hold different opinions and report them to the Prime Minister for decision. The invited agencies and organizations must appoint fully competent representatives to attend and their statements shall be considered as official viewpoints of the agencies or organizations appointing them for participation;

h/ Other methods prescribed by law and this Regulation such as: personally directing matters under jurisdiction when considering its necessity; making working trips and handling affairs in localities and grassroots units and reception of citizens and guests.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Prime Minister shall assign Deputy Prime Ministers to assist him/her in settling affairs on the following principles:

a/ Each Deputy Prime Minister is assigned by the Prime Minister to direct and regularly handle specific affairs which fall under the jurisdiction of the Prime Minister in a number of working fields of the Government; to monitor and direct a number of Ministries, Ministerial-level agencies and Government-attached agencies;

b/ Within the scope of his/her assigned tasks, a Deputy Prime Minister may use the powers of the Prime Minister and act on behalf of the Prime Minister when settling affairs and take responsibility before the Prime Minister and law for his/her decisions.

c/ A Deputy Prime Minister takes the initiative in handling his/her assigned affairs; if major, important and sensitive matters arise, he/she shall promptly report them to the Prime Minister; in performing his/her tasks, if there appear matters relating to the fields of another Deputy Prime Minister, he/she shall directly coordinate with that Deputy Prime Minister in settling these matters. In case Deputy Prime Ministers hold different opinions on a matter, the Deputy Prime Minister in charge of settling such affair shall report them to the Prime Minister for decision.

2. Within the scope of assigned tasks, a Deputy Prime Minister has the powers and responsibilities:

 of ordinances and legal documents for promulgation according to his/ her competence or submission to the Government or the Prime Minister;

b/ To monitor, direct, inspect and urge the implementation of undertakings, policies, laws and tasks of Ministries, agencies and localities under his/her charge; to detect and handle according to his/her competence and propose matters that are neccesary to be amended or supplemented. If detecting a Ministry, agency, provincial-level People's Council or People's Committee promulgate a legal document or implement an activity in contrary to laws of the State or regulations of the Government or the Prime Minister, to suspend the enforcement thereof and direct the implementation strictly according to law;

c/ To assume the prime responsibility for settling matters which require inter-sector coordination and consider and handle proposals of Ministries, agencies or localities which fall under the jurisdiction of the Prime Minister and within his/her assigned scope;

d/ To regularly monitor and handle specific matters which fall under the jurisdiction of the Prime Minister; to sign on behalf of the Prime Minister documents which fall under the jurisdiction of the Prime Minister and within the scope of the fields or tasks assigned by the Prime Minister;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Responsibility and scope of handling Affairs of Ministers and heads of Ministerial-level agencies

1. Ministers and heads of Ministerial-level agencies shall handle the following affairs:

a/ Affairs falling under their jurisdiction as provided in the Constitution, the Law on Organization of the Government and other legal documents, and tasks assigned by the Government or the Prime Minister;

b/ Settlement according to their competence and taking responsibility for their decisions on the proposals of related Ministries, agencies, organizations or individuals regarding matters falling within the scope of their responsibility and jurisdiction, including matters on which related Ministries still hold different opinions;

c/ Consideration for submission to the Government or the Prime Minister for handling of affairs falling under the jurisdiction of the Government or the Prime Minister:

d/ Contribution of their opinions to other Ministries, agencies or provincial-level People's Committees on the handling of matters falling under the jurisdiction of those agencies but relating to the functions, sectors or fields managed by them.

2. Ministers and heads of Ministerial-level agencies must heighten their personal responsibility and strictly perform their assigned powers and tasks (including authorized tasks), not transfer affairs under their tasks and jurisdiction to the Prime Minister or to other agencies; and not settle affairs falling under the jurisdiction of other agencies or organizations.

3. Ministers or heads of ministerial-level agencies shall assign their deputies to monitor, direct and handle a number of affairs falling under the jurisdiction of their Ministries or Ministerial-level agencies. When being absent and considering it necessary, Ministers or heads of Ministerial-level agencies may authorize one of their deputies to lead the work and handle affairs of their Ministries or agencies strictly according to Article 29 of the Law on Organization of the Government, and not appoint a standing deputy.

Ministers or heads of Ministerial-level agencies shall take personal responsibility before the National Assembly, the Government and the Prime Minister for all affairs falling under their responsibility and jurisdiction, even when these affairs have already been assigned or authorized to their deputies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Working relationships among Ministers and heads of Ministerial-level agencies

1. Ministers or heads of Ministerial-level agencies shall, when settling affairs which fall under their jurisdiction but are related to the functions and tasks of other Ministries or agencies, consult with the such Ministers, heads of agencies.

a/ In case of written consultation, if there is a law-prescribed time limit for consultation and reply for such affairs, the consulting agency shall clearly set a deadline for reply within the prescribed time limit. If lime limit has not yet prescribed by law, the consulting agency shall set a time limit for reply which, however, must not be less than 5 working days from the date of sending the written consultation, except for cases of urgency. Ministers or heads of the agencies consulted shall clearly state their viewpoints in written replies within the lime limit set by the consulting Ministry or agency and take responsibility for the contents of their replies. For special cases, a consulted Ministry or agency may request extension of such time limit which must not exceed 5 working days. Past the time limit (including the extension duration), if the Minister or head of agency consulted fails to reply, he/she shall be considered having agreed with the consulted contents and take full responsibility for such consent;

b/ When invited to a meeting for comments, the Minister or head of an agency shall personally attend or appoint a fully competent person to attend the meeting. Opinions of the participant are official opinions of his/her ministry or agency;

c/ The Minister or head of an agency who is assigned to perform the task of appraising and verifying a project or document shall perform the assigned task with quality and strictly according to the set time limit.

2. For matters which fall beyond their jurisdiction or even within their jurisdiction but they have no capability and conditions to settle, Ministers or heads of Ministerial-level agencies shall take the initiative in working with related Ministers or heads of agencies to finalize the dossiers to be submitted to the Government or the Prime Minister for consideration and decision.

Article 9. Working relationships between Ministers, heads of ministerial-level agencies and chairpersons of provincial-level People's Councils and People's Committees

1. Ministers or heads of Ministerial-level agencies shall, according to their jurisdiction, settle proposals of chairpersons of provincial-level People's Councils or People's Committees and reply in writing within not later than 10 working days after the receipt of written proposals, if opinions of other agencies are not required, or within not later than 20 working days, if opinions of other agencies on relevant contents are required. Past such time limit, if receiving no written replies, chairpersons of provincial-level People's Councils or People's Committees shall report thereon to the Prime Minister for directing responsible agencies to settle.

2. When chairpersons of provincial-level People's Councils or People's Committees request to directly work with Ministers or heads of Ministerial-level agencies, on necessary work related to fields under jurisdiction management, they should properly prepare the contents and send documents in advance. Ministers and heads of Ministerial-level agencies shall personally (or assign their deputies to) work with chairpersons of provincial-level People's Councils or People's Committees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Chairpersons of provincial-level People's Councils and People's Committees shall observe the regime of reporting, preparing contents, arranging working schedules and attending meetings with Ministers or heads of Ministerial-level agencies, when so requested.

5. In case a Minister or the head of a Ministerial-level agency organizes the gathering of comments of chairpersons of provincial-level People's Committees and vice versa, the time limits for questions and replies comply with the provision in point a, clause 1, Article 8 of this Regulation.

6. In case agencies or organizations, other than Ministries and Ministerial-level agencies or provincial-level People's Committees, are assigned by the Government or the Prime Minister to act as project managers, the gathering of comments by project managers and the reply of consulted agencies comply with the provision in clause 1, Article 8 of this Regulation.

Chapter 3

WORK PROGRAMS OF THE GOVERNMENT AND THE PRIME MINISTER

Article 10. Types of work programs

1. Work programs include annual, quarterly and monthly work programs of the Government and the Prime Minister; and weekly work programs of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers.

a/ The projects defined in this Regulation and included in the work program of the Government or the Prime Minister include:

- Contents stated in clause 1, Article 3 of this Regulation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Projects and contents required to be reported to the Politburo, the Secretariat, the Government and the Prime Minister.

b/ Lists of schemes to be submitted to the Government or the Prime Minister must be made on the basis of:

- The direction of the Politburo, the Secretariat, the National Assembly, the National Assembly Standing Committee, the Government and the Prime Minister;

- Provisions detailing the implementation of laws and resolutions of the National Assembly; ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee;

- Action programs of the Government:

- Proposals of Ministries, Ministerial-level agencies, Government-attached agencies, provincial-level People's Committees and other agencies and organizations.

2. An annual work program of the Government or the Prime Minister contains two parts: part one stating orientations, tasks and major solutions of the Government in all work fields; part two containing the list of schemes to be submitted to the Government or the Prime Minister.

a/ The schemes included in an annual work program must clearly determine whether they are decided by the Government or the Prime Minister, preparing agencies and submission deadlines;

b/ The submission deadlines of schemes in annual work programs must be anticipated for every month and quarter.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The regular meetings of Government deal with the schemes and reports stated in clause 1 Article 3 and Article 39 of this Regulation;

b/ The schemes in quarterly work programs are categorized for submission to the Prime Minister and each Deputy Prime Minister according to their assigned fields. The submission time limit of schemes in a quarterly work program are set for every month;

c/ The work program of quarter I is determined in the annual work program.

4. A monthly work program include the list of projects to be submitted to the Government, the Prime Minister, each Deputy Prime Minister and the contents of meetings of Government in the month. The work program of the first month of a quarter is defined in the quarterly work program.

5. A weekly work program includes activities of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers, defined for every day in the week.

Article 11. Order of formulating work programs

1. Order of formulating annual work programs:

a/ Annually before October 15, the Office of Government shall send official letters requesting Ministries, Ministerial-level agencies, Government-attached agencies and provincial-level People's Committees to review their direction and administration in that year, propose orientations, tasks and major solutions of the Government and to register projects in the work program of following year and determine the work programs of quarter 1 of the registration year.

Before November 30, Ministries and agencies shall send to the Office of Government, their reports reviewing the direction and administration of their ministries and sectors and the lists of schemes which need be submitted to the Government and the Prime Minister in the following year.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The schemes falling under the deciding scope and jurisdiction of the Government and the Prime Minister as specified at point a, clause 1, Article 10 of this Regulation.

- Summarized plan on preparation of each scheme: Each registered scheme should clearly express the preparation orientation and idea, scope of regulation, coordinating agencies, evaluating agencies and deciding authority and anticipated schedule for implementation of scheme.

b/ On the basis of requirements and tasks of the Government and the Prime Minister and the lists of registered schemes of Ministries and agencies, the Office of Government shall verify the lists of schemes and preparation plans of Ministries and agencies, summarize them and draft the work programs in following year of the Government and the Prime Minister, submit them to the Prime Minister for consideration and opinion before submission to the Government for adoption at year-end regular meeting.

c/ Within no more than 10 working days after the adoption by the Government, the Office of Government shall finalize the annual work programs and submit them to the Prime Minister for permission to promulgate them, and send them to the members of Government and related agencies and organizations for implementation.

2. Order of formulating quarterly work programs:

a/ In the last month of each quarter, Ministries and agencies must assess the implementation of their work programs of such quarter, review schemes of the following quarters already included in their annual work programs and consider newly arising matters in order to propose adjustments to the work programs of following quarter.

On the 15th of the quarter's last month at the latest, the agencies shall send their proposals on adjustments to the work programs of the following quarter to the Office of Government (enclosed with the adjusted plans for implementation of each scheme).

b/ The Office of Government shall draft the quarterly work programs of the Government and the Prime Minister and submit them to the Prime Minister for decision. On the 30th of the last month of the preceding month at the latest, the Office of Government shall send the work programs of the following quarter to the Members of Government and related agencies and organizations for information and implementation.

3. Order of formulating monthly work programs:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Based on the quarterly work programs, the direction and administration of the Government and the Prime Minister and the adjustment proposals of Ministries and agencies, the Office of Government shall draft monthly work programs of the Government and the Prime Minister and submit them to the Prime Minister for permission to promulgate them; on the last day of every month at the latest, the Office of Government shall send them to the Members of Government and related agencies and organizations for information and implementation.

4. Order of formulating weekly work programs: The Office of Government shall coordinate with related agencies in formulating weekly work programs of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers and send them to the Members of Government and related agencies and organizations in the afternoon of preceding week's Thursday.

5. The order of making tentative programs on formulating law and ordinance complies with the law on promulgation of legal documents. The Government’s programs on formulating decrees are incorporated into the Government's work programs.

6. Work programs may be adjusted on the basis of the direction of the Government or the Prime Minister and the proposals of Ministries and agencies. The Office of Government shall report such adjustments to the Prime Minister for decision and promptly notify them to the Members of Government and heads of related agencies.

7. The Office of Government is agency managing the work programs of the Government and the Prime Minister, shall advise the Government and the Prime Minister on formulating, adjusting, and organizing the implementation of work programs to ensure their feasibility and conformity with the direction and administration of the Government and the Prime Minister.

8. The Office of Government shall regularly coordinate with the Office of the Party Central Committee, the Office of the National Assembly, the Office of the President and related agencies in formulating and organizing the implementation of work programs of the Government and the Prime Minister.

Article 12. Preparation of schemes

1. Based on the annual work programs of the Government and the Prime Minister, the head of an agency sponsoring a scheme shall formulate a scheme preparation plan clearly defining the scope of the project; activities in need be carried out; coordinating agencies; and the time limit for submission of the project, and send that plan to the Office of Government for monitoring and urge of implementation.

The time limit for sending a plan is not later than 10 working days, for schemes in the work program of first quarter, or not later than 30 days for remaining schemes, after the promulgation of the annual work program.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. If a scheme manager wishes to change the requirements and scope of handling matters of the scheme or the submission time limit, it must report thereon to and get the consent of the Prime Minister or a Deputy Prime Minister in charge of that field.

Article 13. Monitoring and evaluation of the implementation of work programs

1. Monthly, quarterly, biannually and annually, Ministries and agencies shall review and evaluate the implementation of schemes in their work programs, notify the Office of Government of the implementation of shemes, existing and newly arising problems and handling orientations, and concurrently propose adjustments and supplements to the schemes in the forthcoming work programs.

2. The Office of Government shall assist the Prime Minister in regularly monitoring, inspecting and urging the preparation of schemes of Ministries and agencies; periodically report to the Government and the Prime Minister on the results of implementation of the work programs of the Government and the Prime Minister; and notify such results to Ministries, agencies and localities.

3. The evaluation of results of implementation of quarterly and annual work programs shall be summarized on the basis of results of implementation of monthly work programs.

4. The results of implementation of work programs are a criterion for evaluating the task performance by the Members of Government, Ministries and agencies.

Chapter 4

ORDER AND PROCEDURES FOR SUBMISSION TO SETTLE REGULAR AFFAIRS

Article 14. Types of regular affairs and settlement methods of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For other regular affairs falling under the jurisdiction of the Prime Minister, excluding those defined in clause 1 of this Article:

a/ The Prime Minister and Deputy Prime Ministers shall consider and settle them on the basis of suggestions of proposing agencies. organizations or persons while all dossiers and contents for submission and proposals and drafts of documents are prepared mainly by the Office of Government. In case there are different opinions on submitted matters, the Office of Government may hold meetings with the participation of competent representatives of related Ministries and agencies to reach agreement before submission to the Prime Minister or Deputy Prime Ministers for consideration and decision;

b/ In case of necessity, the Prime Minister or a Deputy Prime Minister may personally direct or handle an affair based on the submitted dossier and documents of related agencies, organizations or persons without requiring a report from the Office of Government. The Office of Government shall complete all procedures for promulgation of documents and archive dossiers in accordance with regulations. If detecting any problems or unsuitability, it shall report them to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister.

3. The Prime Minister or a Deputy Prime Minister shall preside over meetings (or authorize a Government’s member to preside over meetings and report thereon later) to settle affairs which cannot be handled immediately based on the submitted dossiers stated in clause 1 and clause 2 of this Article.

4. The Prime Minister or a Deputy Prime Minister may handle affairs through inspection visits; direct working with agencies, grassroots units or localities; and reception of guests. The Office of Government shall review and compare with current regulations and finalize dossiers to issue written notices of opinions of the Prime Minister or a Deputy Prime Minister. If detecting any problems or unsuitability, it shall report them to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister.

Article 15. Responsibility for preparation of schemes and affairs

1. For schemes being legal documents or major schemes or reports under the work programs of the Government and the Prime Minister:

a/ Ministers or heads of the sponsoring agencies shall bear full responsibility for the submitted contents and dossiers; proactively carry out all procedures to gather official comments (via meetings or sent dossiers) and receive comments of related Ministries and agencies; assess the impacts of projects or drafts of legal documents; impacts of administrative procedures for schemes or drafts of legal documents containing provisions on administrative procedures; explain and assimilate comments of appraising agencies and comments of Members of Government for finalization of draft schemes or documents before submission; complete the dossiers, directly sign the submission reports and initial the draft documents for submission to the Government or the Prime Minister; and take responsibility for the time limit of submission to the Government or the Prime Minister;

b/ Heads of coordinating agencies shall appoint participants at the request of scheme managers. Representatives of coordinating agencies shall heighten their responsibility to participate in the formulation of schemes and regularly report to, and ask for opinions of, their agency heads in the course of formulating the schemes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ The Office of Government shall monitor the whole process of scheme formulation provided for in clause 1 Article 12 of this Regulation; regularly coordinate with the sponsoring agencies in urging and inspecting the process of scheme preparation and contribute opinions in order to ensure the scheme preparation be carried out strictly according to set schedule, order and procedures, in an objective manner and strictly according to the direction of the Government and the Prime Minister; urge the appraising agencies to perform their tasks; directly verify the order and procedures and provide general advice on the submitted contents (including administrative procedures); and send cards to gather the Members of Government' comments on schemes to be submitted to the Government;

e/ For the preparation of bills, drafts of ordinances, the preparation procedures must also comply with the Law on promulgation of legal documents.

2. For other regular affairs (other than schemes and affairs defined in Clause 1 of this Article):

Ministries, localities, agencies, organizations and individuals shall submit to the Prime Minister for settlement of only affairs falling under his/her powers and responsibility. The submitted documents and reports must be clear and enclosed with relevant documents (if any).

- The Office of Government shall assume the prime responsibility for. and coordinate with related Ministries and agencies in finalizing the dossiers, procedures and drafts of documents in need promulgate for submission to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister for decision.

- In case the report and dossier submitted by a Ministry, agency, locality, organization or individual to the Prime Minister lacks basis or grounds, the Office of Government shall gather comments of related agencies either by sending documents or holding meetings before submission thereof to the Prime Minister.

- Ministers and heads of related agencies, when consulted by the Office of Government, shall reply in writing, clearly stating their consent or dissent to or other comments on relevant contents.

Article 16. Procedures for sending official letters and reports for settling affairs

1. Necessary procedures for submitting to the Government or the Prime Minister to settle affairs:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ For a scheme submitted to the Government or the Prime Minister which, as required by law. must be enclosed with a dossier, it must comply with such law. For a scheme which is not required by law to be enclosed with a dossier, the procedures include:

- A report to the Government or the Prime Minister clearly stating the major contents of the scheme and grounds of proposals and different opinions;

- The document of the scheme-appraising agency as provided by law;

- The evaluation of the impacts of administrative procedures in the project or draft of  legal document, for those providing administrative procedures;

- The explanatory report on assimilation of comments of related agencies, including the appraisal opinions;

- The drafts of the principal document and guiding documents (if any). The drafts must be clear and specific in content so that the principal document can be implemented immediately after it is adopted;

- The implementation plan after the scheme is adopted or document is promulgated.

- Other necessary documents.

2. For agencies and organizations outside the state administrative system, the procedures for sending official letters comply with current law on clerical work. Foreign agencies and organizations may send official letters according to common practices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 17. The receipt and finalization of submitted dossiers of Office of Government

1. The Office of Government shall only receive for submission to the Prime Minister or Deputy Prime Ministers schemes and affairs falling within the settlement scope, responsibility and jurisdiction of the Government or the Prime Minister and affairs stated in Clause 3 Article 5 of this Regulation.

2. For legal documents projects, major schemes and reports under the work programs of the Government or the Prime Minister:

a/ Within 7 working days after the receipt of a complete and valid dossier, the Office of Government shall verify the order and procedures, and provide general advice on its content (including administrative procedures) and finalize a submission report. The verification opinion of Office of Government shall be expressed in the submission card or a separate document, with clear remarks on the order, procedures and content of the scheme or legal document and administrative procedures, including the explanation on the assimilation of comments of the appraisal agency and related agencies, together with the specific proposals of Office of Government, which can be:

- Proposal on the signing or non-signing for promulgation (if the affair falls under the jurisdiction of the Prime Minister);

- Request for permission to send comment-gathering cards to Members of Government, for affairs falling under the jurisdiction of the Government when the draft has been basically agreed upon between the sponsoring agency, appraisal agency and related agencies;

- Proposal to give out the draft at a Government’s meeting or meeting of the Prime Minister or Deputy Prime Minister for comments, if the draft still has different opinions among the sponsoring agency, appraisal agency and related agencies;

- Proposal to return the draft and assign the sponsoring agency to make additional preparations, when the prepared draft fails to meet the requirements, has been made improperly with the prescribed process, scope or direction of the Government or the Prime Minister.

b/ The Office of Government takes responsibility for its verification but not for the contents of documents submitted by sponsoring agencies and does not directly make corrections on such documents;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ The Office of Government shall issue a written notification when returning and transferring the dossier in cases defined at point a and point c of this clause.

3. For regular affairs other than those defined in Clause 2 of this Article:

a/ If the submitted affair dossier falls beyond the settlement jurisdiction of the Prime Minister and outside the affairs defined in clause 3, Article 3 of this Regulation, the Office of Government shall, on a case-by-case basis, within 2 working days, return it and clearly state the reason therefor; or transfer the dossier to an agency with settlement competence and notify the sender thereof;

b/ If the submitted affair or dossier falls within the settlement jurisdiction of the Prime Minister:

- For cases in which a complete dossier is provided or the content of the submitted matter is clear and it is not necessary to take any additional comments of related agencies, the Office of Government shall, within 5 working days after the receipt of the dossier, handle and give its advisory opinion (clearly proposing the consent or disconsent) for the Prime Minister or a Deputy Prime Minister to consider and decide;

- For cases in which comments of related agencies are required: Within 2 working days after the receipt of a dossier, the Office of Government shall assume the prime responsibility for handling, issuing documents to gather comments of related Ministries and agencies for finalization of the required procedures and the dossier, and bear full responsibility for its general advice to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister on the settlement of the affair. For proposals of Ministries, ministerial-level agencies, provincial-level People's Committees or state-run economic groups or corporations, after summarizing the comments of related Ministries and agencies, the Office of Government shall exchange opinions with the submitting agency on the contents to be submitted to the Prime Minister or Deputy Prime Minister.

Within 20 working days after the receipt of proposals of agencies, organizations and individuals sent to the Prime Minister, the Office of Government shall finalize and submit the dossier and report to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister for decision. The report on submission for handling affairs must clearly, fully and honestly express the opinions of agencies, including different opinions and the opinions of the proposing agency after the Office of Government has exchanged ideas again and proposals of directly-monitoring specialists, leaders of the departments and leaders of the Office of Government. This report must be enclosed with all dossiers and draft documents which need be promulgated.

If finding contents which are important, complicated or related to mechanisms or policies, requiring additional preparation, the Office of Government shall provide advice so that the Prime Minister or a Deputy Prime Minister assigns a ministry or specialized agency the prime responsibility for making preparations for submission;

c/ For urgent affairs which need be expeditiously handled or affairs personally directed by the Prime Minister or a Deputy Prime Minister, the Office of Government shall implement them as fast as possible, without having to comply with the above order and procedures. After handling them, the Office of Government shall finalize the procedures and dossiers as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Prime Minister or Deputy Prime Ministers shall handle the submitted dossiers and give their official opinions on the affair-handling cards of the Office of Government within 03 working days after they are submitted by the Office of Government.

2. Upon handling submitted dossiers, for schemes or affairs which the Prime Minister or a Deputy Prime Minister finds it is necessary to hold a meeting before decision, the Office of Government shall coordinate with related agencies in fully preparing the contents and organizing a meeting for the Prime Minister or Deputy Prime Minister.

The Prime Minister or a Deputy Prime Minister may authorize the Minister-Chairman of the Office of Government or another Government’s member to preside over such meeting and report in writing on the result of the meeting to the Prime Minister or the Deputy Prime Ministers.

3. For schemes to be decided by the Government collective as defined in Article 19 of the Law on Organization of the Government, the Prime Minister or a Deputy Prime Minister shall consider the contents and nature of each scheme before decision:

a/ To permit the discussion thereof at a Government meeting;

b/ To assign the Office of Government to send comment-gathering cards to the Members of Government after reaching agreement with the scheme manager on contents to be commented. The comment-gathering cards must be sent together with the complete dossier and documents of the scheme, including the document of the appraisal agency and verification opinion of the Office of Government with the contents as specified at point a, clause 2, Article 17 of this Regulation. The sponsoring Ministry or agency shall explain the assimilation of comments of the Members of Government. If the majority of the Members of Government agree, the sponsoring Ministry or agency shall assume the prime responsibility for finalizing the document for submission to the Prime Minister for decision; if it is not agreed by the majority of the Members of Government, the sponsoring Ministry or agency shall coordinate with the Office of Government in submitting it to the Government for discussion at the nearest meeting. In case the majority of the Members of Government agree but the scheme-sponsoring ministry or agency still sees any unsuitable matters, it shall report thereon to the Prime Minister; the presentation to the Government for re-discussion shall be considered and decided by the Prime Minister.

The time limit for the Members of Government to give their replies in the comment-gathering cards is not later than 07 working days. The time limit for the sponsoring agency to assimilate and explain the results of the collection of comment of the Members of Government through comment-gathering cards and to re-submit them to the Prime Minister is not later than 10 working days;

c/ To request the scheme manager to make additional preparations if seeing that the scheme's content is unsatisfactory.

4. Based on the decision of the Prime Minister or Deputy Prime Minister on the scheme’s content or affair, the Office of Government shall coordinate with the sponsoring agency in finalizing the draft document for signing to promulgate it:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ For cases in which it is not necessary to issue a document of the Government or the Prime Minister, the Office of Government shall draft an official letter or a notice and submit it to the Prime Minister or Deputy Prime Ministers for approval before it is signed for promulgation by the Minister-Chairman of the Office of Government to related agencies for information and implementation.

5. Within 30 working days, for affairs stated in clause 1, Article 14, or 15 working days, for affairs stated in clause 2, Article 14, after the receipt of a complete and valid dossier of the submitting agency, if the Prime Minister or a Deputy Prime Minister has not yet had the final decision, the Office of Government must notify the submitting agency, organization or individual of the reason therefor.

6. Within 03 working days after the Prime Minister or a Deputy Prime Minister signs the document or gives his/her direction on the handling of an affair, the Minister-Chairman of the Office of Government shall promulgate and publicize the document according to law.

Chapter 5

SESSIONS OF GOVERNMENT AND OTHER MEETINGS AND CONFERENCES OF THE GOVERNMENT AND THE PRIME MINISTER

Article 19. Meetings and conferences of the Government, the Prime Minister and the Members of Government.

1. Meetings and conferences of the Government, the Prime Minister and the Members of Government include:

a/ Regular and irregular Meetings of Government;

b/ Conferences (including conferences for implementation of socio-economic development and state budget plans and symposiums);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Meetings to handle regular affairs and briefings of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers;

e/ Meetings presided over by Members of Government to handle the Government's affairs;

f/ Other meetings.

2. In addition to face-to-face meeting, meetings and conferences of the Government and the Prime Minister may be organized via television or online.

Article 20. Regular and irregular sessions of Government

1. The Government shall hold its regular sessions once a month.

2. The Government may hold irregular meetings under decisions of the Prime Minister or at the request of at least one-third of the total number of the Members of Government to settle urgent or specialized-content affairs.

The preparation for, convening and organization of affairs related to irregular sessions comply with the direction of the Prime Minister.

3. The Prime Minister shall preside over sessions of Government. When necessary, the Prime Minister may assign a Deputy Prime Minister to preside over such session on behalf of the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Prime Minister shall decide on the contents, invited participants, time and agendas of sessions of Government. Monthly regular Government sessions shall be organized before the 5th of the following month, or decided by the Prime Minister in special cases.

2. The Office of Government has tasks:

a/ To verify the order and dossier procedures and provide general advice on the contents of schemes to be presented at a session;

b/ To anticipate the contents, agenda, time and participants of a meeting and submit them to the Prime Minister for decision and notify the Members of Government of the above-mentioned matters before the sesssion opens at least 5 working days;

c/ The Minister-Chairman of the Office of Government shall sign invitations to a meeting;

d/ To send invitations to and documents of a meeting to the Members of Government and invited participants before the meeting opens at least 5 working days, except for special cases;

e/ If Ministries and agencies still hold different opinions on a scheme or report to be submitted at a Government’s session, under the direction of the Prime Minister or a Deputy Prime Minister, the Office of Government shall convene a meeting including the leaders of the drafting agency and related agencies to reach agreement before submission to the Government for consideration and decision.

Article 22. Participants in sessions of Government

1. The Members of Government must attend all sessions of Government; for special cases, if they are absent from a session or for some time during a session, they must report to and get the consent of the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A session will proceed if it is attended by at least two-third of the total number of the Members of Government.

2. The Government may invite the following participants in its sessions:

a/ The President, for all Government’s sessions;

b/ The Chairman of the Nationality Council of the National Assembly, the President of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, heads of the central bodies of People’s mass organizations, the President of the Supreme People's Court and the Director of the Supreme People's Procuracy, for meetings to discuss relevant matters;

c/ Heads of Government-attached agencies, leaders of the committees of the Party Central Committee, committees of the National Assembly, the State Auditor General and other delegates, when necessary;

d/ Chairpersons of provincial-level People's Councils and People's Committees, for attending and following online Government’s sessions at the request of the Prime Minister.

Participants who are not members of Government may present opinions but are not entitled to vote.

Article 23. Sequence of a Government’s session

1. The Minister-Chairman of the Office of Government reports on the contents and tentative agenda of the session; present and absent Members of Government, participants on behalf of the absent Members of Government and invited participants.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The Government discusses projects one by one in the following order:

a/ The project manager presents briefly the scheme and matters requiring opinions of the Government; the presentation must not exceed 15 minutes;

b/ The Minister-Chairman of the Office of Government presents the report summarizing the opinions of Members of Government or the verification report of the Office of Government, clearly stating the opinions of the Members of Government, issues already agreed upon, issues not yet agreed upon and proposing issues to be discussed and adopted by the Government;

c/ The Members of Government express opinions, clearly stating their approval or disapproval of every point in the issues specified above, not speaking about issues already agreed upon within the scope of the project. The duration of each statement is 10 minutes at most;

d/ The Prime Minister or Deputy Prime Minister presides over the discussion of projects one by one, the Prime Minister makes conclusions and the Government votes; if seeing that the discussed issues are not clear enough, the Prime Minister proposes the Government not to vote thereon and requests the project manager to make additional preparations.

4. In necessary case, the Prime Minister requests the Members of Government or heads of other agencies to submit to the Government reports on a number of relevant matters, apart from the periodical reports as prescribed.

5. The meeting chairperson wraps up the meeting.

6. The Minister-Chairman of the Office of Government submits to the Government for adoption a Resolution of the session. If the draft Resolution of a session is sent directly to the Members of Government for comment, the written approval (or disapproval) of the draft is considered a form of voting.

Article 24. Minutes of Government’s sessions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister-Chairman of the Office of Government shall organize the writing of minutes and recording, and sign the minutes of Government’s sessions.

2. The minutes of the sessions and documents circulated in the sessions are archived as state records and preserved and used according to the confidentiality regime. The use of these minutes shall be decided by the Minister-Chairman of the Office of Government.

Article 25. Resolutions of Government’s sessions

1. A session resolution must fully and clearly express the Government's resolutions at sessions; responsibilities of the Members of Government and related agencies, organizations and individuals in the implementation of the Government’s resolutions.

2. The Minister-Chairman of the Office of Government shall organize the drafting of resolutions of sessions; issue official letters to be sent to related agencies for deploying the implementation of tasks concluded by the Prime Minister but not mentioned in the resolutions: and organize the monitoring, inspection and expedition of the implementation of affairs assigned to Ministries, agencies in the resolutions of sessions and official letters mentioned above.

Article 26. Meetings of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers to handle regular affairs

Meetings of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers to handle regular affairs include:

1. Meetings of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers with scheme managers and representatives of related agencies before deciding to settle affairs.

a/ Responsibilities of the Office of Government:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To prepare locations and conditions for meetings and ensuring their safety (if meetings are organized at the Government's headquarters); to coordinate with related agencies in performing these tasks if meetings are organized outside the Government's headquarters;

- To write minutes of meetings as prescribed in clause 1, Article 24 of this Regulation;

- To assume the prime responsibility for, and coordinate with related Ministries and agencies in, drafting the notices of conclusions of the Prime Minister or Deputy Prime Ministers at the meetings; to submit them to the meetings' chairpersons for approval before issuance; to monitor and expedite the implementation of such notices, conclusions.

b/ Responsibilities of scheme managers:

- To attend meetings with members as invited, to prepare full documents as notified by the Office of Government and present them at meetings;

- To prepare explanations on necessary matters related to the contents of meetings.

- After the meetings, to finalize the schemes or documents for submission according to conclusions of the Prime Minister or Deputy Prime Ministers.

c/ Responsibilities of related agencies:

To attend meetings with members as invited and speak on relevant matters. If the leader of an agency cannot attend a meeting, he/she shall report such to the meeting chairperson and appoint a fully competent person to attend the meeting and express opinions on behalf of the leader.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ The briefing contents include matters and affairs which the Prime Minister sees it necessary to discuss collectively, and affairs which have not yet been handled through consideration of dossiers and submission cards or via meetings of the Prime Minister or Deputy Prime Ministers;

b/ The Minister-Chairman of the Office of Government shall attend the briefings. When requested, Vice-Chairmen of the Office of Government shall attend a briefing to directly report on affairs assigned to them for monitoring. In necessary case, under the direction of the Prime Minister or a Deputy Prime Minister, the Office of Government shall additionally invite project managers or other participants to the meeting;

c/ At a briefing, the Minister-Chairman or a Vice-Chairman of the Office of Government directly monitoring the affair shall report on matters to be commented; if invited to attend, the project manager may present additional explanations at the request of the Prime Minister or a Deputy Prime Minister. The Prime Minister and Deputy Prime Ministers shall exchange ideas and the Prime Minister shall give conclusions for thoroughly handling matters or affairs one by one;

d/ Briefings are held weekly, unless otherwise decided by the Prime Minister;

e/The Office of Government shall perform the tasks defined at point a, clause 1 of this Article.

Article 27. The meetings of Government with chairpersons of provincial-level People's Councils and People's Committees

1. Annually, the Government shall organize conferences with chairpersons of provincial-level People's Councils and People's Committees in nationwide to deploy and discuss measures for implementation of socio-economic development and state budget plans and other necessary contents and tasks.

a/ The Office of Government shall submit to the Prime Minister for decision the contents, participants, time and location of a conference;

b/ Related ministries and agencies shall prepare contents and reports at the conference as assigned by the Prime Minister;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Participants shall attend the conference as invited and express opinions on relevant matters;

e/ After the conference, chairpersons of provincial-level People's Councils and People's Committees and Ministries and agencies shall organize the performance of relevant affairs according to the documents adopted and conclusions of the Prime Minister at the conference.

2. When necessary, the Prime Minister may summon the chairpersons of the People's Councils and People's Committees of a number of provinces and centrally-run cities to meetings to discuss the settlement of issues related to their localities.

a/ When assigned, Ministers or heads of agencies shall assume the prime responsibility for, and coordinate with chairpersons of provincial-level People's Councils and People's Committees in, preparing reports which fall within the scope of their functions, tasks and fields of management for submission to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister for consideration before organizing a meeting;

b/ Reports at a meeting must be sent to participants before the meeting opens at least 5 working days; at the meeting, only summarized contents are presented, clearly stating matters which need be commented, suggestions and proposals;

c/ Participants shall attend a meeting as invited and express their opinions on relevant matters:

d/ After the meeting, the chairpersons of provincial-level People's Councils and People's Committees shall organize the performance of relevant affairs as concluded by the Prime Minister.

Article 28. Symposiums

1. Symposiums shall be organized to launch or make preliminary and final reviews of the implementation of Resolutions of the Party, Resolutions of the National Assembly, major legal documents, mechanisms and policies or important tasks in the direction and administration by the Government and the Prime Minister, in scope of whole nation, a number of localities or a number of certain sectors or fields.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Based on the direction of the Prime Minister, a Deputy Prime Minister or the proposal of the Ministry or agency assigned to prepare the principal contents of the symposium, the Office of Government shall submit to the Prime Minister for decision the contents, participants, time and location of the symposium;

b/ Related Ministries and agencies shall prepare contents and reports at the symposium as assigned by the Prime Minister;

c/ At the symposium, the scheme manager shall only present the summarized contents and matters which need be discussed:

d/ Participants shall attend the symposium as invited and express their opinions on relevant matters:

e/ Under the conclusions of the Prime Minister or a Deputy Prime Minister, the Office of Government or the principal content-preparing ministry shall finalize the drafts of relevant documents and submit them to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister for decision on promulgation.

Article 29. Meetings of Members of Government to handle affairs of the Government and the Prime Minister

1. When necessary, the Prime Minister may authorize a Government’s member to preside over a meeting to discuss an affair or a scheme before submit it to the Government or the Prime Minister.

2. For a meeting taking place at the Government's headquarters, it shall be organized as prescribed in clause 1, Article 26 of this Regulation. For a meeting taking place at the headquarters of a Ministry, the authorized ministry shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Office of Government in, preparing conditions for the meeting.

Chapter 6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 30. Purposes of inspection

1. To expedite and guide the implementation of legal documents and directive and administration documents of the Government or the Prime Minister, assigned tasks under the direction of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers; to promptly detect and handle problems arising in reality.

2. To ensure smooth direction and administration; to firmly maintain discipline in the state administrative system, combat corruption, waste and all negative practices in the state management.

3. To heighten the sense of discipline and personal responsibility of heads of agencies as well as cadres and civil servants.

4. To enhance closeness with the grassroots units, review and draw experiences in direction and administration activities to ensure that policies are applied in real life and exert good impacts in all areas of the socio-economic life.

Article 31. Inspection principles

1. Inspection must be conducted in a regular and planned manner, concurrently be coordinated to avoid overlapping. Heads of agencies competent to inspection shall decide on inspection plans and forms.

2. Inspection must ensure democracy, publicity and lawfulness and must not trouble and obstruct normal operations of inspected subjects.

3. Wraps up inspection, there must be clear conclusions and any detected errors and violations must be properly handled.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 32. Scope, subjects and assignment of inspection competence

1. The Government and the Prime Minister shall comprehensively inspect the execution of legal documents of the National Assembly, the National Assembly Standing Committee, the President, the Government and the Prime Minister as well as the performance of tasks assigned to Ministers, sectors and localities.

2. Deputy Prime Ministers shall assist the Prime Minister in inspecting the implementation of the above-mentioned legal documents and tasks according to the scope and working areas assigned to them by the Prime Minister; other Members of Government shall inspect the implementation of legal documents and tasks as assigned by the Prime Minister.

3. The Minister-Chairman of the Office of Government shall assist the Prime Minister and Deputy Prime Ministers in inspecting the implementation of the above- mentioned documents and tasks in Ministries, sectors and localities as assigned by the Prime Minister or Deputy Prime Ministers; concurrently advise the Prime Minister and Deputy Prime Ministers on the implementation of regular and irregular inspection plans according to the requirements of the direction and administration of the Government and the Prime Minister.

4. Ministers, heads of ministerial-level agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall inspect the implementation of documents and assigned tasks within the scope of state management in the sectors or locations under their management.

Article 33. Methods of inspection

1. The Prime Minister, Deputy Prime Ministers, Ministers, heads of Ministerial-level agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees shall regularly, periodically or irregularly inspect according to plans for the implementation of documents and tasks within their assigned scope and competence.

2. The Prime Minister may assign Members of Government to sponsor inspections or may decide to establish teams to inspect the implementation of documents, direction and administration opinions and assigned tasks.

3. The Prime Minister and Deputy Prime Ministers shall conduct inspections via direct working sessions with Ministers, heads of Ministerial-level agencies or chairpersons of provincial-level People's Councils and People's Committees or via directly working at grassroots units when necessary.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 34. Reporting on inspection results

1. Upon wraps up an inspection, the inspection leader shall report on inspection results; if detecting errors and violations, he/ she shall handle them according to competence or propose competent authorities to handle them according to law.

2. Periodically in the last month of each quarter, Ministries, agencies and provincial-level People's Committees shall report to the Prime Minister on the inspection of the implementation of documents and assigned tasks in the sectors or localities under their management.

3. The Office of Government shall summarize the situation and report to the Government on the inspection of the implementation of legal documents at the regular sessions of the Government in June and December.

Chapter 7

GUEST RECEPTIONS AND WORKING TRIPS

Article 35. Provisions on guest receptions

1. Apart from the receptions of foreign high-level delegations as prescribed in the Decree No. 82/ 2001/ND-CP of November 06, 2001, the Prime Minister and Deputy Prime Ministers shall also have receptions of guests under this Regulation.

2. The Prime Minister may personally or assign a Deputy Prime Minister or a Government member on behalf of the Prime Minister to receive guests of the Government or the Prime Minister (both domestic and foreign guests) at the headquarter of the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ At the request of a Ministry, agency, organization or a competent person or by the guests and consented by the Prime Minister or a Deputy Prime Minister;

b/ It is personally directed by the Prime Minister or a Deputy Prime Minister.

4. The Office of Government has tasks:

a/ To submit to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister the proposals of guest reception stated at point a, clause 3 of this Article; to promptly notify the opinion of the Prime Minister or Deputy Prime Minister to related agencies:

b/ To coordinate with related agencies in preparing contents of the guest reception. If considering it   necessary and being requested by the Prime Minister or a Deputy Prime Minister, the Office of Government shall issue official letters to request related Ministries and agencies to prepare some contents and participate in the guest reception (regarding ceremonies and interpretation):

c/ To invite the necessary press and news agencies for giving information;

d/ To serve and ensure security and safety for the reception;

e/ To issue written notices on results of the guest reception under the direction of the Prime Minister or a Deputy Prime Minister and coordinate with related agencies in organizing the performance of necessary affairs. Draft notices must be approved by the Prime Minister or a Deputy Prime Minister before issuance.

Article 36. Working trips to localities and grassroots units

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ A locality that has petitions to the Government, Prime Minister for handling, must prepare and submit reports thereon to the Prime Minister at least 15 working days before the Prime Minister or a Deputy Prime Minister come for working visit;

b/ As notified by the Office of Government, related agencies must prepare the contents and report them to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister at least 3 working days before the working visit;

The Office of Government shall submit to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister for decision the working program, contents, time, ceremony and composition of the working team; and notify at least 3 working days in advance the plan to the locality and related agencies.

After the working trip, the Office of Government shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related ministries and agencies in, issuing a notice of the conclusions of the Prime Minister or a Deputy Prime Minister. The draft notice must be approved by the leader of the working visit before issuance. The Office of Government shall urge the implementation of tasks stated in the notice.

2. In extraordinary or urgent cases, when a locality is hit by a natural disaster, epidemic or unexpected accident, which causes heavy material and human losses, the Prime Minister shall decide on the following forms:

a/ Directing related sectors and authorities at all levels to overcome the consequences, restore production and re-stabilize people's life;

b/ Forming an inter-sector working team of the Government, appointing its head who is a Government member and delegating him/her the power to decide on spot on some certain matters;

c/ Personally or authorizing a Deputy Prime Minister to visit the scene and direct the prevention and remedy of damage.

3. The Prime Minister's working teams shall be organized to visit and work at localities under Regulation No. 60/QD-TW of February 11, 2003 of the Politburo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 37. Overseas working trips

1. Overseas working trips of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers:

a/ The Ministry of Foreign Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Office of Government in, formulating the program, composition of the working delegation and preparing contents of activities and protocol contents abroad for overseas working trips of the Prime Minister or a Deputy Prime Minister, and submit them to the Prime Minister for decision.

The Ministry of Foreign Affairs shall take full responsibility for the contents, work programs and protocol activities of the overseas working trips;

b/ The Ministry of Foreign Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with related agencies in, reporting to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister on results of every working trip and propose documents to be promulgated and activities to be carried out;

c/ The Office of Government shall verify and submit to the Prime Minister or a Deputy Prime Minister for promulgation of necessary documents for carrying out activities after each trip; and monitor and urge the implementation of such documents and activities.

2. Apart from the working trips under program approved by the Prime Minister, other Members of Government wish to go abroad for working must apply for permission and be agreed by the Prime Minister.

Chapter 8

INFORMATION AND REPORTING ACTIVITIES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministries, agencies and provincial-level People's Committees shall submit to the Government and the Prime Minister the following reports:

- Periodical reports (monthly, quarterly, biannual and annual) summarizing the economic, cultural and social situation, state management, security, defense, external relations, administrative reform, corruption prevention and combat and other necessary issues;

- Topical reports and extraordinary reports at the request of the Prime Minister;

- Draft reports of the Government and the Prime Minister to be submitted to the leading bodies of the Party, the National Assembly, the National Assembly Standing Committee and the President, as assigned by the Prime Minister.

2. The Ministry of Foreign Affairs shall provide external information and daily reviews of foreign mass media and send them to the Prime Minister, Deputy Prime Ministers and other Members of Government. The Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security shall send daily reports to the Prime Minister on the defense, security and social order situation.

3. Ministries and agencies shall step up the application of information technology to their information and reporting activities to ensure fastness, accuracy and effectiveness.

4. Apart from the tasks assigned similar to other ministers, the Minister-Chairman of the Office of Government shall also perform the following tasks:

a/ To organize the building of information infrastructure at the Office of Government to effectively serve the direction and administration by the Government and the Prime Minister and other Members of Government; step up the application of information technology to Government’s sessions, meetings, working and the handling of regular affairs of the Prime Minister and Deputy Prime Ministers; to send documents and invitations to meetings via the computer network;

b/ To ensure the timely provision of accurate information for the direction and administration by the Government, the Prime Minister and Deputy Prime Ministers with daily fast reports on issues of special concern: press review reports; monthly, biannual and annual summary reports on the Government's direction and administration, and other reports at the request of the Prime Minister;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ To prepare reports, coordinate and exchange information and participate in briefings with the Office of Party Central Committee, the President’s Office, the Office of National Assembly and the Party's Committees;

e/ To guide, inspect and urge agencies within the administrative system to strictly observe the information and reporting regime.

Article 39. Reporting at Government’s sessions

1. Monthly, the Minister of Planning and Investment shall report on the socio-economic situation and propose solutions to direct and administer the performance of planning tasks.

2. Quarterly, the Government Inspector General shall report on activities of corruption prevention and combat, inspection, and settlement of complaints and denunciations; the Minister of Home Affairs shall report on administrative reform; and the Minister-Chairman of the Office of Government shall report on the implementation of work programs and resolutions of the Government at Government’s sessions.

3. At sessions in June and December, the Minister-Chairman of the Office of Government shall report on the review of the direction and administration by the Government and the Prime Minister and the implementation of the Working Regulation of the Government.

4. Other topical and extraordinary reports as directed by the Prime Minister.

Article 40. Information on the Government's activities to People

1. The Prime Minister and other Members of Government shall implement the regime of reporting to the public on important issues through their reports before the National Assembly, answers to questions of National Assembly deputies, petitions of voters, press conferences and opinions expressed with the mass media as provided for in clause 9, Article 20 of the Law on Organization of the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ministers, heads of agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees have the following tasks:

a/ To well observe the regulations on the regime of making statements and providing information to the press, facilitate for the mass media agencies to access accurate and timely information on events occurring in their sectors or localities:

b/ To organize direct dialogs with people in appropriate forms; to organize periodical press conference, press conferences upon the promulgation of important documents, implementation of major policies of the Party and the State or occurrence of other significant events;

c/ To regularly review the press and answer the press as provided for by law.

4. The Minister of Information and Communications shall sponsor weekly press briefings, invite competent leaders and spokespersons of Ministries and agencies to attend, taking the initiative in providing information for the public propagation; and assume the prime responsibility for, and coordinate with other Ministers, heads of agencies and chairpersons of provincial-level People's Committees in stepping up the application of information technology and in various appropriate forms increasing information on all aspects of the national situation.

Article 41. External information

The Minister of Foreign Affairs shall assume the prime responsibility for and coordinate with the Minister-Chairman of the Office of Government and the Minister of Information and Communications in, organizing press conferences, regularly provide information on the socio-economic situation and activities of the Government, the Prime Minister to Vietnam-based foreign press agencies and the overseas Vietnamese community.-

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012 về Quy chế làm việc của Chính phủ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


23.938

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!