Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 475/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm quận 6 Hồ Chí Minh

Số hiệu: 475/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Quận 6 Người ký: Lê Thị Thanh Thảo
Ngày ban hành: 30/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 6

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 475/QĐ-UBND

Quận 6, ngày 30 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA KỲ 2014 - 2018 ĐỐI VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận 6 tại Công văn số 129/TP ngày 28 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 (theo các Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thanh Thảo

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận 6)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 0 (không) văn bản.

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 0 (không) văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận 6)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 0 (không) văn bản

 

 

 

 

 

 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

 

 

 

 

 

 

Tổng số: 0 (không) văn bản.

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận 6)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

A. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1

Nghị quyết

19/2006/NQ-HĐND Ngày 20/12/2006

Về phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6 theo tinh thần Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ

27/12/2006

 

2

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND Ngày 18/7/2007

Về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư liên phường trên địa bàn quận 6

25/7/2007

 

3

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND Ngày 11/7/2008

Về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020

18/7/2008

 

4

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND Ngày 17/12/2008

Về quy hoạch lộ giới đường dưới 12 mét (quy hoạch hẻm) trên địa bàn quận 6

24/12/2008

 

B. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

II. LĨNH VỰC TCHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

5

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND Ngày 12/6/2008

Về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

12/6/2008

 

6

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND Ngày 19/02/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường giải phóng mặt bng quận 6

19/02/2009

 

7

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND Ngày 09/7/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 6

16/7/2009

 

8

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND Ngày 07/9/2009

Về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6

14/9/2009

 

9

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND Ngày 01/4/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6

08/4/2010

 

10

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND Ngày 06/01/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 6

13/01/2011

 

11

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND Ngày 18/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6

25/3/2011

 

12

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND Ngày 09/6/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 6

16/6/2011

 

13

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 05/10/2016

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

12/10/2016

 

14

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 15/3/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Ni vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

22/3/2017

 

15

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 22/3/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hi đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6

31/3/2017

 

16

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND Ngày 20/6/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6

01/7/2017

 

17

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND Ngày 15/12/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

29/12/2017

 

18

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 30/3/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

07/4/2018

 

19

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 24/8/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

01/9/2018

 

20

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND Ngày 25/12/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

02/01/2019

 

III. LĨNH VỰC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ BAN - NGÀNH, TCHỨC KHÁC

21

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND Ngày 22/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề quận 6

29/3/2011

 

22

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND Ngày 24/7/2012

Về việc phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 6

31/7/2012

 

23

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND Ngày 30/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6

06/6/2013

 

24

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND Ngày 18/02/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 6

25/02/2014

 

25

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND Ngày 27/8/2014

Về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân quận 6 với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6

03/9/2014

 

26

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 16/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 6

24/7/2015

 

27

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND Ngày 25/11/2015

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 6

02/12/2015

 

IV. LĨNH VỰC QUY ĐỊNH V PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN, VĂN HÓA CÔNG SỞ

28

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND Ngày 21/01/2009

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn quận 6

31/01/2009

 

29

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 11/10/2011

Về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận 6

18/10/2011

 

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KINH T, VĂN HÓA - XÃ HỘI

30

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND Ngày 10/7/2009

Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22/NQ- CP ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ

20/7/2009

 

31

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND Ngày 08/9/2015

Về ban hành Quy chế quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6.

30/3/2010

 

VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ, TUYN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

32

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND Ngày 28/7/2009

Về ban hành Quy chế tuyển dụng, điều động cán bộ, công chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

04/8/2009

 

33

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND Ngày 21/01/2014

Về ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận 6

28/01/2014

 

VII. LĨNH VỰC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

34

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND Ngày 29/9/2009

Về công bố văn bản còn hiệu lực

29/9/2009

 

35

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND Ngày 29/9/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực

29/9/2009

 

36

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND Ngày 02/11/2010

Về bãi bỏ văn bản

09/11/2010

 

37

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND Ngày 03/11/2010

Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

10/11/2010

 

38

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND Ngày 28/7/2017

Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6

04/8/2017

 

39

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 18/10/2018

Về bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

26/10/2018

 

VIII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHNG THAM NHŨNG

40

Quyết định

Số: 03/2010/QĐ-UBND Ngày 23/3/2010

Về ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 6

30/3/2010

 

IX. LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

41

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND Ngày 05/12/2011

Ban hành quy định về độ mật tài liệu của Ủy ban nhân dân quận 6 và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

15/12/2011

 

Tổng số: 41 văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận 6)

STT

Tên loi văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lc

Ghi chú

C. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 6

X. LĨNH VỰC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

1

Nghị quyết

19/2006/NQ-HĐND Ngày 20/12/2006

Về phân loại đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận 6 theo tinh thần Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ

27/12/2006

 

2

Nghị quyết

09/2007/NQ-HĐND Ngày 18/7/2007

Về nhiệm vụ lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 các khu dân cư liên phường trên địa bàn quận 6

25/7/2007

 

3

Nghị quyết

01/2008/NQ-HĐND Ngày 11/7/2008

Về nhiệm vụ điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị quận 6 đến năm 2020

18/7/2008

 

4

Nghị quyết

04/2008/NQ-HĐND Ngày 17/12/2008

Về quy hoạch lộ giới đường dưới 12 mét (quy hoạch hẻm) trên địa bàn quận 6

24/12/2008

 

D. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

XI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

5

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND Ngày 12/6/2008

Về sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

12/6/2008

 

6

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND Ngày 19/02/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 6

19/02/2009

 

7

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND Ngày 09/7/2009

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 6

16/7/2009

 

8

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND Ngày 07/9/2009

Về thành lập Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6

14/9/2009

 

9

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND Ngày 01/4/2010

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 6

08/4/2010

 

10

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND Ngày 06/01/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận 6

13/01/2011

 

11

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND Ngày 18/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 6

25/3/2011

 

12

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND Ngày 09/6/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế quận 6

16/6/2011

 

13

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 05/10/2016

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

12/10/2016

 

14

Quyết định

01/2017/QĐ-UBND Ngày 15/3/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

22/3/2017

 

15

Quyết định

02/2017/QĐ-UBND Ngày 22/3/2017

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 6

31/3/2017

 

16

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND Ngày 20/6/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 6

01/7/2017

 

17

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND Ngày 15/12/2017

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

29/12/2017

 

18

Quyết định

01/2018/QĐ-UBND Ngày 30/3/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

07/4/2018

 

19

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND Ngày 24/8/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

01/9/2018

 

20

Quyết định

04/2018/QĐ-UBND Ngày 25/12/2018

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

02/01/2019

 

XII. LĨNH VỰC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ BAN - NGÀNH, TCHỨC KHÁC

21

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND Ngày 22/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề quận 6

29/3/2011

 

22

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND Ngày 24/7/2012

Về việc phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Quận 6

31/7/2012

 

23

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND Ngày 30/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6

06/6/2013

 

24

Quyết định

02/2014/QĐ-UBND Ngày 18/02/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận 6

25/02/2014

 

25

Quyết định

04/2014/QĐ-UBND Ngày 27/8/2014

Về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân quận 6 với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 6

03/9/2014

 

26

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 16/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 6

24/7/2015

 

27

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND Ngày 25/11/2015

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 6

02/12/2015

 

XIII. LĨNH VỰC QUY ĐỊNH VỀ PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN, VĂN HÓA CÔNG SỞ

28

Quyết định

02/2009/QĐ-UBND Ngày 21/01/2009

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí trên địa bàn quận 6

31/01/2009

 

29

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND Ngày 11/10/2011

Về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận 6

18/10/2011

 

XIV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KINH T, VĂN HÓA - XÃ HỘI

30

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND Ngày 10/7/2009

Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 22/NQ- CP ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ

20/7/2009

 

31

Quyết định

02/2015/QĐ-UBND Ngày 08/9/2015

Về ban hành Quy chế quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 6.

30/3/2010

 

XV. LĨNH VỰC QUẢN LÝ, TUYN DỤNG CÁN BỘ, NG CHỨC

32

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND Ngày 28/7/2009

Về ban hành Quy chế tuyển dụng, điều động cán bộ, công chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

04/8/2009

 

33

Quyết định

01/2014/QĐ-UBND Ngày 21/01/2014

Về ban hành Quy chế quản lý Hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức quận 6

28/01/2014

 

XVI. LĨNH VỰC KIỂM TRA, XỬ LÝ VÀ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

34

Quyết định

17/2009/QĐ-UBND Ngày 29/9/2009

Về công bố văn bản còn hiệu lực

29/9/2009

 

35

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND Ngày 29/9/2009

Về công bố văn bản hết hiệu lực

29/9/2009

 

36

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND Ngày 02/11/2010

Về bãi bỏ văn bản

09/11/2010

 

37

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND Ngày 03/11/2010

Về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

10/11/2010

 

38

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND Ngày 28/7/2017

Về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6

04/8/2017

 

39

Quyết định

03/2018/QĐ-UBND Ngày 18/10/2018

Về bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động.

26/10/2018

 

XVII. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

40

Quyết định

Số: 03/2010/QĐ-UBND Ngày 23/3/2010

Về ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 6

30/3/2010

 

XVIII.LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

41

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND Ngày 05/12/2011

Ban hành quy định về độ mật tài liệu của Ủy ban nhân dân quận 6 và các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

15/12/2011

 

Tổng số: 41 văn bản.

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân quận 6)

ST T

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị

Nội dung kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì son thảo

Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý/ tình hình xây dựng

01

Quyết định

01/2016/QĐ-UBND Ngày 5/10/2016

Về ban nh Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận 6

Sửa đổi, bổ sung

Lý do kiến nghị:

Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 được ban hành trên cơ sở pháp ]ý là:

+ Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT- BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

+ Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận. Tuy nhiên, hiện một số nội dung được quy định tại Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Do đó, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận.

Nội dung kiến nghị:

Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 05/10/2016 của Ủy ban nhân dân quận 6 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân quận 6 như sau:

- Bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính” tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

- Bỏ nội dung tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân quận 6 ban hành tại Điểm a Khoản 8 Điều 2 của Quyết định. Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 167 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điểm đ Khoản 2 Điều 111 Nghị định 34/016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Bỏ nội dung quy định tại Khoản 10 Điều 2 của Quyết định.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

Phòng Tư pháp

Theo quyết định của UBND Thành phố

02

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND Ngày 28/7/2009

Về ban hành Quy chế tuyển dụng, điều động cán bộ, công chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

Bãi bỏ

Lý do kiến nghị:

- Công tác tuyển dụng, điều động cán bộ, công chức và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo được Quận 6 thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

- Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 nêu trên có cơ sở pháp lý để ban hành quyết định không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, nội dung Quy chế không còn được áp dụng trong thực tiễn quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo của Ủy ban nhân dân quận.

- Ủy ban nhân dân quận không cần thiết phải ban hành quy chế mới, lý do: Các quy định về quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước; Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo hiện Quận 6 đang thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung kiến nghị:

Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành quyết định quy phạm pháp luật để bãi bỏ Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 28/7/2009 của Ủy ban nhân dân quận 6 là phù hợp quy định và trên thực tiễn, đảm bảo thẩm quyền theo quy định tại Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Nghị định số 34/016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Phòng Tư pháp

Quý 1 Năm 2019

03

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 6

Bãi bỏ

Lý do kiến nghị:

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện quận 6 hiện không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 theo quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể:

- Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 quy định như sau:

“Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vn đề được luật giao”.

Đồng thời, Khoản 1, Điểm 1 Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xác định văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“Điều 3. Xác định văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật.

2....

3. Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

a) ...

l) Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật”.

- Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm cụ thể hóa các quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

+ Khoản 2 Điều 28, Khoản 2 Điều 49 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận như sau:

“2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận

+ Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận:

“Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

+ Căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo đó Bệnh viện quận 6 không phải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 1328/UBND-VX ngày 16/3/2017 về việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tại Mục 2 của Văn bản này Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

“2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy phải bám sát quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 20 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chỉ ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Không ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc (trong nhiệm kỳ) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

- Không ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan không phải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.”

Nội dung kiến nghị:

Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản quy phạm pháp luật (quyết định) để bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân quận 6.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Nghị định số 34/016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Công văn số 1328/UBND-VX ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phòng Tư pháp

Quý 1/2018

04

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND Ngày 22/3/2011

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề quận 6

Bãi bỏ

Lý do kiến nghị:

Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề quận 6 hiện không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 theo quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể:

- Về thẩm quyền ban hành văn bản quy

Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện: pháp luật năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 quy định như sau:

“Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vn đề được luật giao”.

Đồng thời, Khoản 1, Điểm 1 Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xác định văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“Điều 3. Xác định văn bản quy phạm pháp luật

3. Văn bản quy phạm pháp luật phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật.

4....

3. Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

a) ...

l) Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật”.

- Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm cụ thể hóa các quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

+ Khoản 2 Điều 28, Khoản 2 Điều 49 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận như sau:

“2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận”.

+ Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận:

“Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

+ Căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo đó Trung tâm dạy nghề quận 6 không phải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 1328/UBND-VX ngày 16/3/2017 về việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tại Mục 2 của Văn bản này Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

“2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy phải bám sát quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 20 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chỉ ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Không ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc (trong nhiệm kỳ) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

- Không ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan không phải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện theo quy định tại Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh.”

Nội dung kiến nghị:

Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản quy phạm pháp luật (quyết định) để bãi bỏ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011 của Ủy ban nhân dân quận 6.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Nghị định số 34/016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Quyết định số

- Công văn số 1328/UBND-VX ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phòng Tư pháp

Quý 1 Năm 2019

05

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND Ngày 30/5/2013

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Quận 6

Bãi bỏ

Lý do kiến nghị:

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6 hiện không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 theo quy định pháp luật hiện hành.

- Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 quy định như sau:

“Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vn đề được luật giao

Khoản 1, Điểm 1 Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xác định văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“Điều 3. Xác định văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật.

2....

3. Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

a) ...

l) Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 30 của Luật”.

- Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện nhằm cụ thể hóa các quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

+ Khoản 2 Điều 28, Khoản 2 Điều 49 Luật Tổ chức chính quyền địa  phương năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận như sau:

“2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận”.

+ Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận:

“Quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

+ Căn cứ quy định tại Điều 7 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, theo đó Trung tâm Văn hóa quận 6 không phải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 6.

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 1328/UBND-VX ngày 16/3/2017 về việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tại Mục 2 của Văn bản này Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

“2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy phải bám sát quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Điều 20 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chỉ ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

- Không ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế làm việc (trong nhiệm kỳ) của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

- Không ban hành văn bản quy phm pháp luật quy đnh quy chế tổ chức và hot đng của các cơ quan không phải là cơ quan chun môn thuc Ủy ban nhân dân qun, huyện theo quy đnh ti Ngh đnh s37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy đnh tổ chức các cơ quan chun môn thuc Ủy ban nhân dân huyện, qun, th xã, thành phố thuc tỉnh.”

Nội dung kiến nghị:

Ủy ban nhân dân quận ban hành văn bản quy phạm pháp luật (quyết định) để bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân quận 6.

Cơ sở pháp lý:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Nghị định số 34/016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Công văn số 1328/UBND-VX ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phòng Tư pháp

Quý 1 Năm 2019

06

Quyết định

01/2015/QĐ-UBND Ngày 16/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm văn hóa Quận 6 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân quận 6.

Bãi bỏ

Lý do kiến nghị:

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6 hiện không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 theo quy định pháp luật hiện hành như đã nêu trên. Do đó, Ủy ban nhân dân quận 6 cần ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa quận 6 và Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung kiến nghị: Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành văn bản quy phạm pháp luật (quyết định) để bãi bỏ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 và Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của Ủy ban nhân dân quận 6

Cơ sở pháp lý:

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

- Nghị định số 34/016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Công văn số 1328/UBND-VX ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong công tác tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phòng Tư pháp

Quý 1 Năm 2019

07

Quyết định

14/2009/QĐ- UBND Ngày 10/7/2009

Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ

Bãi bỏ

Lý do kiến nghị:

Quyết định này hiện không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:

- Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 quy định như sau:

“Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vn đề được luật giao”.

Khoản 1, Điểm 1 Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xác định văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“Điều 3. Xác định văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật.

3. Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

l) Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 20 của Luật”.

Nội dung kiến nghị: Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành văn bản quy phạm pháp luật (quyết định) bãi bỏ quyết định nêu trên. Đồng thời, UBND quận ban hành văn bản hành chính để triển khai thực hiện ở địa phương.

Phòng Tư pháp

Quý 1 Năm 2019

08

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND Ngày 23/3/2010

Về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 6

Bãi bỏ

Lý do kiến nghị:

Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 23/3/2010 của Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn quận 6 hiện không còn phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 6 theo quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:

- Về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 quy định như sau:

“Điều 30. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vn đề được luật giao”.

Khoản 1, Điểm 1 Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định việc xác định văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“Điều 3. Xác định văn bản quy phạm pháp luật:

1. Văn bản quy phạm pháp luật phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nội dung, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật.

3. Nghị quyết do Hội đồng nhân dân và quyết định do Ủy ban nhân dân ban hành không phải là văn ban quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau:

l) Các nghị quyết, quyết định khác không có nội dung quy định tại các Điều 27, 28, 29 và 20 của Luật”.

Nội dung kiến nghị: Ủy ban nhân dân quận 6 ban hành văn bản quy phạm pháp luật (quyết định) bãi bỏ quyết định nêu trên. Đồng thời, UBND quận ban hành văn bản hành chính để triển khai thực hiện ở địa phương.

Phòng Tư pháp

Quý 1 Năm 2019

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 475/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.126

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!