Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 56/2012/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ ngành

Số hiệu: 56/2012/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hội phụ nữ VN tham gia quản lý nhà nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012, quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) tham gia quản lý nhà nước.


Theo Nghị định, các Bộ, ngành có trách nhiệm mời HLHPNVN tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản QPPL, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; các lĩnh vực KT-VH-XH thuộc chức năng quản lý của các Bộ, ngành. UBND các cấp có trách nhiệm mời HLHPN cùng cấp tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH, trật tự an toàn XH liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật.

HLHPNVN và các cấp HLHPN có trách nhiệm cử đại diện tham gia các hoạt động quản lý nhà nước; chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới

Nghị định nêu rõ: quan hệ công tác giữa các Bộ, ngành với HLHPNVN; UBND các cấp với HLHPN cùng cấp là mối quan hệ phối hợp trên nguyên tắc tạo điều kiện để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2012.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG VIỆC BẢO ĐẢM CHO CÁC CẤP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Nghị định này quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân các cấp) trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ) tham gia quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Quan hệ công tác giữa các Bộ, ngành với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy ban nhân dân các cấp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp là mối quan hệ phối hợp trên nguyên tắc tạo điều kiện để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

2. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, phương tiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tham gia quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động có liên quan.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1. Mời Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam:

a) Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em; các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội thuộc chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành theo quy định của pháp luật;

b) Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật;

c) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phụ nữ, trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới trong các lĩnh vực có liên quan.

2. Tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật bình đẳng giới.

3. Ngoài quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng có chế độ hỗ trợ về kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc, các hoạt động gây quỹ, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước.

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Mời Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp:

a) Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật;

c) Tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn (Hội đồng, Ủy ban, Ban Chỉ đạo...) liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới;

d) Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tổ chức các cuộc họp để thu thập ý kiến về tình hình thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; nghiên cứu, xem xét và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp như hỗ trợ kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc, các hoạt động gây quỹ Hội, tổ chức sản xuất, dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộ và bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước.

Điều 5. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ

1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 3, 4 Nghị định này;

b) Chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị định này.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ:

a) Cử đại diện tham gia các hoạt động quản lý nhà nước;

b) Chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách, liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới;

c) Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện trách nhiệm theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới;

d) Thực hiện các quy định của pháp luật về quyền và trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

đ) Hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện Nghị định này.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Định kỳ làm việc:

a) Sáu tháng một lần Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách và những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

b) Hàng năm, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách và những kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

c) Hàng năm, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ lồng ghép nội dung đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia quản lý nhà nước trong chương trình làm việc định kỳ của Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

2. Tổ chức sơ kết, tổng kết:

a) Đối với cấp xã: Mỗi năm một lần Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị định này và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân cấp huyện để tổng hợp, đánh giá gửi về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Đối với cấp Bộ, tỉnh: Hai năm một lần sơ kết ở Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời gửi báo cáo sơ kết về Bộ Nội vụ;

c) Năm năm một lần Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết toàn quốc.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2012.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TH (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 56/2012/ND-CP

Hanoi, July 16, 2012

 

DECREE

PRESCRIBING RESPONSIBILITIES OF MINISTRIES, SECTORS AND PEOPLE'S COMMITTEES AT ALL LEVELS FOR ENSURING THE PARTICIPATION IN THE STATE MANAGEMENT BY THE VIETNAM WOMEN'S UNION AT ALL LEVELS

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the November 29, 2006 Law on Gender Equity;

At the proposal of the Minister of Home Affairs;

The Government issues this Decree prescribing responsibilities of ministries, sectors and People's Committees at all levels for ensuring the participation in the state management by the Vietnam Women's Union at all levels,

Article 1. Scope of regulation, subjects of application

This Decree prescribes the responsibilities of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies (below referred to as ministries and sectors); People's Committees of provinces and centrally run cities, People's Committees of suburban districts, districts, towns, and provincial cities; People's Committees of communes, wards and townships (below referred to as People's Committees at all levels) for ensuring the participation in the state management under legal regulations by the Vietnam Women's Union, Women's Unions of provinces and centrally run cities, Women's Unions of suburban districts, districts, towns, and provincial-level cities, and Women's Unions of communes, wards and townships (below referred to as Women's Unions at all levels).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The work relation between ministries and sectors and the Vietnam Women's Union; between People's Committees of a level and Women's Unions of the same level is coordination in facilitating the proper performance of the functions, tasks and powers of each agency under legal regulations.

2. Ministries, sectors and People's Committees at a level shall create favorable conditions in terms of funding and facilities for Women's Unions of the same level to participate in the state management and implement related activities.

Article 3. Responsibilities of ministries and sectors

1. To invite the Vietnam Women's Union:

a/ To join the elaboration of mechanisms, policies, legal documents, programs, projects and plans related to the rights and interests of women and children; and economic, cultural and social activities under the state management of ministries and sectors under law;

b/ To join the propagation, dissemination and education of policies and laws;

c/ To join the examination and supervision of the implementation of laws on women and children, prevention and control of domestic violence, and gender equity in related fields.

2. To create conditions for the Vietnam Women's Union to fulfill other tasks under the Law on Gender Equity.

3. In addition to Clauses 1 and 2 of this Article, the Ministries of Public Security and National Defense shall provide support in terms of funds, working conditions and facilities, and fund raising activities and support female cadres, civil servants and public employees in settling social issues related to women's advancement and equity in accordance with the state's law and policies.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To invite Women's Unions of the same levels:

a/ To join the elaboration, amendment and supplementation of mechanisms, policies, programs and plans on socio-economic development and social order and safety related to the rights and interests of women, children and gender equity under law;

b/ To coordinate with specialized agencies under People's Committees in propagating, disseminating and educating policies and laws;

c/ To join as official members of consultative organizations (Councils, Committees, Steering Committees, etc.) related to women, children and gender equity;

d/To join teams inspecting and supervising matters related to the rights and interests of women and children, gender equity, prevention and control of domestic violence, and related fields under law.

2. To coordinate with Women's Unions of the same levels in organizing meetings to gather opinions on the implementation of undertakings, laws and policies; studying, considering and promptly handling acts of infringing upon the rights and lawful and legitimate interests of women and children, and other matters under law.

3. To create favorable conditions for activities of Women's Unions of the same levels, such as supporting funds and working conditions and facilities, fund raising for the Union, organizing production and service activities, and supporting women in settling social issues related to women's advancement and equity in accordance with the state's law and policies.

Article 5. Responsibilities of the Ministry of Home Affairs, the Vietnam Women's Union and Women's Unions at all levels.

1. The Ministry of Home Affairs shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Assume the prime responsibility for, and coordinate with the Vietnam Women's Union in, examining, inspecting and supervising the implementation of this Decree.

2. The Vietnam Women's Union and Women's Unions at all levels:

a/ Send representatives to participate in the state management;

b/ Proactively study and propose measures and policies related to the rights and lawful and legitimate interests of women, children, family and gender equity; and promptly provide information related to women, children and gender equity;

c/ Closely coordinate with ministries, sectors and People's Committees at all levels in fulfilling the responsibilities under the Law on Gender Equity;

d/ Observe the law on rights and responsibilities of Women's Unions at all levels;

e/ Guide and support Women's Unions at all levels in implementing this Decree.

Article 6. Organization of implementation 1. Working schedules:

a/ Biannually, People's Committees of communes and suburban districts shall work with Women's Unions of the same levels to review and assess the implementation of regimes and policies and the latter's proposals related to the rights and interests of women, children and other matters under law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Annually, the Ministry of Home Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Government Office in, including in the regular working schedule between the Prime Minister and the Presidium of the Vietnam Women's Union the assessment of the fulfillment of responsibilities of ministries, sectors and People's Committees at all levels for ensuring the participation in the state management by Women's Unions at all levels.

2. Preliminary and final reviews:

a/ At the communal level, People's Committees of communes shall annually assume the prime responsibility for, and coordinate with the Women's Unions of the same level in, assessing the implementation of this Decree, and send reports to district-level People's Committees for summarization and assessment and submission to provincial-level People's Committees;

b/ At the ministerial and provincial levels, ministries, sectors and provincial-level People's Committees shall conduct preliminary reviews every two years and send reports to the Ministry of Home Affairs;

c/ Every five years, the Ministry of Home Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Vietnam Women's Union in, conducting a national review.

Article 7. Effect

1. This Decree takes effect on September 5, 2012.

2. This Decree replaces the Government's Decree No. 19/2003/ND-CP of March 7,2003

3. Prescribing responsibilities of state administrative agencies at all levels for ensuring the participation in the state management by the Vietnam Women's Union at all levels.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees, Women's Unions at all levels and related organizations shall implement this Decree.-

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/07/2012 quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39.495

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!