Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 91/2002/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 91/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/2002/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 91/2002/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy định danh sách các bộ và cơ quan ngang bộ của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2002 số 11/2002/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây :

1. Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ;

2. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về các lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ, các công trình quan trọng của ngành;

3. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền;

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, các định mức kinh tế - kỹ thuật của ngành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ.

5. Về tài nguyên đất :

a) Xây dựng, trình Chính phủ để Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước;

b) Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình Chính phủ xét duyệt;

c) Trình Chính phủ quyết định giao đất, thu hồi đất trong các trường hợp thuộc thẩm quyền của Chính phủ;

d) Chỉ đạo việc thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất và lập bản đồ địa chính; hướng dẫn và tổng hợp số liệu thống kê, kiểm kê đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính;

đ) Thống nhất quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

e) Hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

f) Kiểm tra ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc định giá đất theo khung giá và nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất do Chính phủ quy định.

6. Về tài nguyên nước :

a) Trình Chính phủ quy định việc phân công, phân cấp điều tra cơ bản và thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tổng hợp số liệu, quản lý kết quả điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước;

c) Quy định và chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước;

d) Thường trực Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

7. Về tài nguyên khoáng sản :

a) Trình Chính phủ quy định việc phân công, phân cấp điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; lập bản đồ địa chất trong phạm vi cả nước; quy định và công bố khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực hạn chế, khu vực đấu thầu hoạt động khoáng sản; chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Trình Chính phủ quy định thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản và thủ tục cấp, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, để thừa kế quyền hoạt động khoáng sản, đăng ký hoạt động khoáng sản;

c) Xác định khu vực có tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; khoanh định khu vực có khoáng sản độc hại; thẩm định, phê duyệt theo thẩm quyền các đề án, báo cáo về điều tra cơ bản tài nguyên khoáng sản, khảo sát, thăm dò trong hoạt động khoáng sản;

d) Quy định và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản;

đ) Tổng hợp số liệu, quản lý kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, khảo sát, thăm dò khoáng sản; thống kê, kiểm kê, đánh giá chất lượng, trữ lượng tài nguyên khoáng sản; tổ chức lưu trữ, quản lý tài liệu, mẫu vật và bảo mật nhà nước về số liệu, thông tin về địa chất và tài nguyên khoáng sản;

e) Thường trực Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản nhà nước.

8. Về môi trường :

a) Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định, biện pháp bảo vệ môi trường, các chương trình, dự án về phòng, chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường theo sự phân công của Chính phủ;

b) Thống nhất quản lý hệ thống quan trắc môi trường quốc gia; tổng hợp, xử lý số liệu về quan trắc môi trường và định kỳ đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo diễn biến môi trường;

c) Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án và các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quy định các tiêu chuẩn môi trường và quản lý thống nhất việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật;

d) Vận động các nguồn tài trợ, tiếp nhận vốn đầu tư của Nhà nước hỗ trợ các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và quản lý việc sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

9. Về khí tượng thuỷ văn :

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản khí tượng thuỷ văn; thu thập, đánh giá các yếu tố, tài liệu khí tượng thuỷ văn; xử lý, cung cấp thông tin, tư liệu và dự báo khí tượng thuỷ văn;

b) Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật khí tượng thuỷ văn đối với các dự án xây dựng cơ bản, cải tạo, mở rộng và nâng cấp các công trình khí tượng thuỷ văn; tổ chức đăng ký, cấp, thu hồi giấy phép hoạt động của các công trình khí tượng thuỷ văn theo quy định của pháp luật.

10. Về đo đạc và bản đồ :

a) Thống nhất quản lý về hoạt động đo đạc và bản đồ; quản lý công tác đo đạc và bản đồ cơ bản, bản đồ về biên giới quốc gia và địa giới hành chính; quản lý hệ thống địa danh trên bản đồ, hệ thống quy chiếu quốc gia, hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia, hệ thống không ảnh cơ bản và chuyên dùng; cấp và thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

b) Thành lập, hiệu chỉnh xuất bản và phát hành các loại bản đồ địa hình cơ bản, bản đồ nền, bản đồ hành chính; quản lý việc cung cấp thông tin, tư liệu và bảo mật nhà nước về hệ thống thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ.

11. Thẩm định và kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

13. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ;

14. Quyết định các chủ trương, biện pháp cụ thể và chỉ đạo việc thực hiện cơ chế hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật; quản lý và chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ;

15. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật;

16. Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

17. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm pháp luật về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền của Bộ;

18. Quyết định và chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính của Bộ theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

19. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực tài nguyên tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ;

20. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ

a) Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước :

1. Vụ Đất đai;

2. Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai;

3. Vụ Môi trường;

4. Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường;

5. Vụ Khí tượng Thuỷ văn;

6. Vụ Khoa học - Công nghệ;

7. Vụ Kế hoạch - Tài chính;

8. Vụ Hợp tác quốc tế;

9. Vụ Pháp chế;

10. Vụ Tổ chức cán bộ;

11. Cục Quản lý tài nguyên nước;

12. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;

13. Cục Bảo vệ môi trường;

14. Cục Đo đạc và Bản đồ;

15. Thanh tra;

16. Văn phòng.

b) Các tổ chức sự nghiệp thuộc bộ :

1. Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia;

2. Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai;

3. Trung tâm Viễn thám;

4. Trung tâm Thông tin;

5. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;

6. Báo Tài nguyên và Môi trường;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng phương án sắp xếp các viện : Viện nghiên cứu Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học Địa chính, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và các trường hiện có thuộc Tổng cục Địa chính, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ Nghị định số 34/CP ngày 23 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chính và Nghị định số 62/CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 91/2002/ND-CP

Hanoi, November 11, 2002

 

DECREE

PRESCRIBING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to August 5, 2002 Resolution No. 02/2002/QH11 of the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its first session, prescribing the list of the Government’s ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to October 4, 2002 Resolution No. 11/2002/NQ-CP of the Government’s September 2002 regular meeting;
Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002 prescribing the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries and ministerial-level agencies;
At the proposals of the Minister of Natural Resources and Environment and the Minister of the Interior,

DECREES:

Article 1.- Position and functions

The Ministry of Natural Resources and Environment is an agency of the Government, performing the function of State management over land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography nationwide; State management over public services, and representing the owners of State capital portions at enterprises with State capital in the domains of land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography according to the provisions of law.

Article 2.- Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government bills, draft ordinances and other legal documents concerning land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography;

2. To submit to the Government development strategies, plannings, long-term, five-year and annual plans on the domains of land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography, and important projects of the branch;

3. To promulgate legal documents, standards, processes, procedures and economic and technical norms in the domains of land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography according to its competence;

4. To organize and direct the implementation of legal documents, strategies, plannings and plans after they are approved, and the branch’s standards, processes, procedures and economic and technical norms; to propagate, disseminate and educate laws and information on land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography.

5. Regarding land resources:

a/ To formulate plannings and plans on the use of land in the whole country and submit them to the Government for consideration and submission to the National Assembly for decision;

b/ To appraise land use plannings and plans of the provinces and centrally-run cities as well as the Defense Ministry’s and the Public Security Ministry’s plannings and plans on the use of land for defense and security purposes, which are submitted to the Government for consideration and approval.

c/ To submit to the Government for decision the cases of land assignment and retrieval, which fall under the Government’s jurisdiction;

d/ To direct the implementation of the investigation, survey, measurement appraisal and classification of land and the drawing of cadastral maps; to guide and synthesize land inventory statistics, the compilation and management of cadastral dossiers;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ To guide the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities in the granting of land use right certificates according to the provisions of law;

g/ To inspect the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities in setting land prices according to the price bracket, the principles for and methods of determining the prices of land of different categories as stipulated by the Government.

6. Regarding water resources:

a/ To submit to the Government for prescription the assignment and decentralization of the basic survey work and the competence to grant and withdraw water resources-related permits; to direct and check the post-approval implementation;

b/ To synthesize data, manage basic survey results, inventory and assess water resources, and build up databases on water resources;

c/ To stipulate and direct the inspection of the implementation of measures to protect water resources;

d/ To act as a standing member of the National Council for Water Resources.

7. Regarding mineral resources:

a/ To submit to the Government for prescription the assignment and decentralization of the basic geological survey of mineral resources; to draw geological maps for the whole country; to stipulate and announce areas where mineral activities are banned or temporarily banned, restricted areas, and areas opened for bidding for mineral activities; to direct and inspect the post-approval implementation;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To identify areas with unexploited mineral resources; zone off areas with noxious minerals; appraise and approve according to its competence schemes and reports on basic surveys on mineral resources, explorations and prospections in mineral activities;

d/ To stipulate, direct, and inspect the implementation of, measures to protect mineral resources;

e/ To synthesize data, manage the results of basic geological surveys on mineral resources, mineral explorations and prospections; to collect statistics, inventory, and evaluate the quality and reserves of, mineral resources; to organize the archival and management of documents, samples, and keep confidential geological and mineral resource data and information according to the State regime;

f/ To act as a standing member of the State Council for Evaluation of Mineral Reserves.

8. Regarding the environment:

a/ To direct and supervise the implementation of environmental protection regulations and measures, programs and projects on prevention, combat and overcoming of environmental degradation, pollution and environmental incidents according to the Government’s task assignment;

b/ To exercise the uniform management of the national environment observation system; synthesize and process data on environment observation and periodically assess the real state of the environment and forecast environmental developments;

c/ To appraise the environmental impact assessment reports of projects and production and business establishments; prescribe environmental standards and uniformly manage the granting and withdrawal of environmental standard satisfaction certificates according to the provisions of law;

d/ To mobilize financing sources, receive the State’s investment capital in support of the environ-mental protection programs, projects, activities and tasks, and manage the use of Vietnam Environmental Protection Fund.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To direct and organize the implementation of basic hydrological and meteorological surveys; to collect and appraise hydrological and meteorological elements and documents; to process and supply hydrological and meteorological information, materials and forecasts;

b/ To evaluate hydrological and meteorological technical criteria of projects on capital construction, renovation, expansion and upgrading of hydrological and meteorological works; to organize the registration, granting and withdrawal of operation licenses of hydrological and meteorological works according to the provisions of law.

10. Regarding metrology and cartography:

a/ To exercise the uniform management of metrological and cartographical activities; to manage the basic metrological and cartographical work, national border and administrative boundary maps; to manage the system of place names on maps, the national reference system, the national system of base metrological data, the national system of base metrological points, the system of basic aerial and specialized photos; to grant and withdraw metrological and cartographical activity permits according to the provisions of law;

b/ To establish, revise, publish and distribute basic topographical maps, base maps, administrative maps; to manage the supply of information, materials and keep secret the system of metrological and cartographical information and materials according to the State regime.

11. To appraise and inspect the implementation of investment projects in the domains of land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography according to the provisions of law;

12. To undertake international cooperation in the domains of land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography according to the provisions of law;

13. To organize and direct the implementation of plans on scientific research and application of scientific and technological advances in the domains of land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography;

14. To decide on policies and specific measures and direct the implementation of operational mechanisms of public-service organizations in the domains of land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography according to the provisions of law; to manage and direct the operation of non-business organizations attached to the Ministry;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.16. To exercise the State management over activities of societies and non-governmental organizations in the domains of land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography according to the provisions of law;

17. To inspect, supervise and settle complaints and denunciations against corruption, negative phenomena, and handle violations of the legislation on land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography, which fall under the Ministry’s competence;

18. To decide on and direct the implementation of the Ministry’s administrative reform program in accordance with the objectives and content of the State administrative reform program already approved by the Prime Minister;

19. To manage its organizational structure and payroll; direct the implementation of the wage regime and preferential treatment, reward and discipline regimes and policies towards State officials and public employees under the Ministry’s management; provide professional training and fostering for officials and public employees in the domains of land, water and mineral resources, environment, hydrology, meteorology, metrology and cartography.

20. To manage its assigned finance and assets and organize the execution of allocated budgets according to the provisions of law.

Article 3.- Organizational structure of the Ministry

a/ Organizations assisting the Minister in performing the State management function:

1. The Land Department;

2. The Land Registration and Statistics Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The Environmental Impact Evaluation and Assessment Department;

5. The Hydrology and Meteorology Department;

6. The Science - Technology Department;

7. The Planning - Finance Department;

8. The International Cooperation Department;

9. The Legal Department;

10. The Organization and Personnel Department;

11. The Water Resource Management Department;

12. Vietnam Geology and Mineral Department;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.14. The Metrology and Cartography Department;

15. The Inspectorate;

16. The Office.

b/ Non-business organizations under the Ministry:

1. The National Hydrology and Meteorology Center;

2. The Land Planning Survey Center;

3. The Telesthesia Department;

4. The Information Center;

5. The Natural Resource and Environment magazine;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The Minister of Natural Resources and Environment shall assume the prime responsibility and coordinate with the Minister of the Interior in drawing up plans on arrangement of the institutes: Vietnam Geological and Mineral Research Institute, the Cadastral Science Institute, the Hydrological and Meteorological Science Institute, and the existing schools under the General Land Administration and the General Department of Meteorology and Hydrology, then submit them to the Prime Minister for decision.

Article 4.- Implementation effect

This Decree takes implementation effect after its signing.

To annul the Government’s Decree No. 34/CP of April 23 of 1994 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the General Land Administration, Decree No. 62/CP of July 11, 1994 on the tasks, powers and organizational structure of the General Department of Hydrology and Meteorology, and all previous regulations contrary to this Decree.

Article 15.- Implementation responsibility

The Minister of Natural Resources and Environment, the other ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People’s Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 91/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.270

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!