Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 62-CP năm 1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn

Số hiệu: 62-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 11/07/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CUẢ CHÍNH PHỦ  SỐ 62-CP NGÀY 11-7-1994 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Tổng cục Khí tượng thuỷ văn là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thuỷ văn trong phạm vi cả nước.

Điều 2.- Tổng cục Khí tượng thuỷ văn có nhiệm vụ, quyền hạn:

1- Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình quốc gia, và các chính sách, chế độ về quản lý ngành khí tượng thuỷ văn và điều tra cơ bản môi trường không khí và nước. Tổ chức thực hiện các vấn đề nói trên sau khi đã được phê duyệt.

2- Ban hành theo thẩm quyền tiêu chuẩn, quy chế, quy trình, quy phạm kỹ thuật nghiệp vụ về khí tượng thuỷ văn và điều tra cơ bản môi trường không khí và nước. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản nói trên.

3- Trình Chính phủ việc hợp tác quốc tế, tham gia tổ chức quốc tế, và ký kết các điều ước quốc tế về khí tượng thuỷ văn. Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về lĩnh vực khí tượng thuỷ văn, và điều ước quốc tế đã ký kết theo quy định của Chính phủ.

4- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học về khí tượng thuỷ văn, và đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ thuộc lĩnh vực khí tượng thuỷ văn theo quy định của Chính phủ.

5- Cung cấp các thông tin, tư liệu về khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của Chính phủ.

Thực hiện theo thẩm quyền việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động khí tượng thuỷ văn dùng riêng đối với tổ chức, cá nhân.

6- Phối hợp với Bộ Tài chính và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước xây dựng kế hoạch tài chính ngành khí tượng thuỷ văn và quản lý kế hoạch tài chính nói trên theo quy định của Chính phủ.

7- Ban hành theo thẩm quyền các Quyết định, Chỉ thị, Thông tư để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các ngành, các địa phương, tổ chức và công dân thi hành pháp luật, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực khí tượng thuỷ văn.

8- Quản lý tổ chức bộ máy, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước và công chức, viên chức ngành khí tượng thuỷ văn theo quy định của Chính phủ.

Điều 3.-

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn:

a) Tổ chức giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

- Cục Mạng lưới trạm và trang thiết bị kỹ thuật khí tượng thuỷ văn (gọi tắt là Cục Mạng lưới).

- Vụ Kế hoạch tài chính.

- Vụ Khoa học kỹ thuật.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Tổ chức - cán bộ.

- Thanh tra.

- Văn phòng.

b) Tổ chức sự nghiệp:

- Trung tâm Quốc gia dự báo khí tượng thuỷ văn.

- Trung tâm Tư liệu khí tượng thuỷ văn.

- Viện khí tượng thuỷ văn.

- Trung tâm Khí tượng thuỷ văn phía Nam.

- Trung tâm Khí tượng thuỷ văn biển.

- Đài Khí tượng cao không.

- Trường Cán bộ khí tượng thuỷ văn thành phố Hồ Chí Minh.

- Trường Cán bộ khí tượng thuỷ văn Hà Nội.

- Các Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực:

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ (tại thành phố Hồ Chí Minh).

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Nguyên (tại Pleiku).

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Trung bộ (tại thành phố Nha Trang).

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Trung trung bộ (tại thành phố Đà Nẵng).

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung bộ (tại thành phố Vinh).

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ (tại thành phố Hà Nội).

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Đông Bắc (tại thành phố Hải Phòng).

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc (tại thành phố Việt Trì).

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc (tại thị xã Sơn La).

Điều 4.-

Tổng cục Khí tượng thuỷ văn do Tổng cục trưởng lãnh đạo, các Phó Tổng cục trưởng giúp việc Tổng cục trưởng. Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn bổ nhiệm, miễn nhiệm Vụ trưởng, Vụ phó, Cục trưởng, Cục phó và các chức vụ tương đương.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể các tổ chức trực thuộc Tổng cục nói trên.

Điều 5.-

Nghị định này thi hành từ ngày ban hành. Bãi bỏ Nghị định số 215-CP ngày 5-11-1976 của Chính phủ và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 62-CP

Hanoi, July 11, 1994

 

DECREE

ON THE TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE APPARATUS OF THE GENERAL OFFICE OF METEOROLOGY AND HYDROLOGY

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September, 1992;
Pursuant to Decree No. 15-CP on the 2nd of March, 1993 of the Government on the tasks, powers and responsibility of State management of the ministries and ministerial-level agencies;
At the proposals of the Head of the General Office of Meteorology and Hydrology and the Minister-Head of the Government Commission on Organization and Personnel.

DECREES:

Article 1.- The General Office of Meteorology and Hydrology is an agency of the Government to carry out the function of State management in the field of meteorology and hydrology in the whole country.

Article 2.- The General Office of Meteorology and Hydrology has the following tasks and powers:

1. To submit to the Government the drafts of laws, ordinances, strategies, schemes, plans, national programs, policies and regimes regarding the management of the meteorological and hydrological service and the basic investigation of the air and water environments. To organize the implementation of the above tasks after their approval.

2. To issue within its jurisdiction the criteria, statutes, regulations and rules on professional technique in meteorology and hydrology and in the basic investigation of air and water environments. To direct and inspect the implementation of the above documents.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 62-CP năm 1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.483

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190