Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 172/2004/NĐ-CP tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Số hiệu: 172/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 29/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 172/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 172/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2004 QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện).

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện gồm có Phòng và cơ quan tương đương Phòng (sau đây gọi chung là Phòng).

3. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc, cơ quan của Sở và cơ quan tương đương Sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở) đặt tại huyện không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Tinh gọn, hợp lý, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn cấp huyện và bảo đảm sự thống nhất quản lý ngành, lĩnh vực từ tỉnh đến cơ sở.

2. Tổ chức quản lý đa ngành, đa lĩnh vực công tác trên địa bàn cấp huyện; không nhất thiết ở cấp tỉnh có Sở nào thì cấp huyện có tổ chức tương ứng.

3. Phù hợp với điều kiện tự nhiên, dân số, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

4. Thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập cơ quan chuyên môn được quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Vị trí và chức năng của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

3. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

5. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

6. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã).

8. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn cấp huyện.

9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

10. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn cấp huyện theo quy định của pháp luật, theo phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

12. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao.

Điều 5. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do mình phụ trách.

2. Phó Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện là người giúp Thủ trưởng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Thủ trưởng vắng mặt một Phó Thủ trưởng được Thủ trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Số lượng Phó Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện không quá 2 người.

3. Việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Thủ trưởng và Phó Thủ trưởng cơ quan chuyên môn do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Cơ quan chuyên môn làm việc theo chế độ thủ trưởng.

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp huyện căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.

3. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp huyện chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình và các công việc được Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phân công hoặc uỷ quyền; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xẩy ra tình trạng tham nhũng, gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của mình.

4. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp huyện có trách nhiệm báo cáo với Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực về tổ chức, hoạt động của cơ quan mình; xin ý kiến về những vấn đề vượt quá thẩm quyền và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu; phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Chương 2:

TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 7. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện được tổ chức thống nhất

1. Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, lao động - thương binh và xã hội.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh.

3. Phòng Giáo dục: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú; trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cấp huyện.

4. Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình.

5. Phòng Y tế: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm và trang thiết bị y tế.

6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

7. Phòng Tư pháp: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

8. Phòng Kinh tế: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, định canh, định cư, kinh tế mới, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và hợp tác xã.

9. Phòng Hạ tầng kinh tế (đối với quận, thị xã, thành phố thành lập Phòng Quản lý đô thị): tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, bưu chính, viễn thông.

Phòng Quản lý đô thị: tham mưưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận, thị xã, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nưước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, giao thông, bưưu chính, viễn thông.

10. Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

11. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dân số, gia đình và trẻ em.

12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện là cơ quan tham mưu, tổng hợp giúp Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện như sau:

a) Tổ chức phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân và tham mưu một số công việc do Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện giao;

b) Tổ chức các hoạt động của Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn cùng cấp, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện; tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen thưởng;

c) Đối với huyện không đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác tôn giáo, dân tộc thì Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện còn đảm nhiệm chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện về các lĩnh vực này.

Điều 8. Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện được tổ chức theo đặc thù của từng địa phương

Căn cứ vào đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, năng lực cán bộ và yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thể có các cơ quan chuyên môn sau:

1. Phòng Tôn giáo: tiêu chí thành lập Phòng Tôn giáo ở cấp huyện thực hiện theo Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp.

2. Phòng Dân tộc: tiêu chí thành lập Phòng Dân tộc ở cấp huyện thực hiện theo Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp.

3. Phòng Kinh tế: có thể tách thành 2 phòng riêng; tên gọi của Phòng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Căn cứ vào các điều kiện cụ thể của từng huyện đảo, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng và tên gọi các Phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện đảo. Số lượng các Phòng chuyên môn của Uỷ ban nhân dân huyện đảo không quá 10 Phòng.

Chương 3:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VỀ TỔ CHỨC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

Điều 9. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

1. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cơ chế "một cửa" tại Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định việc sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

2. Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:

a) Phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

b) Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này.

3. Hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện tổ chức các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều 10. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định này;

2. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 11. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện

1. Bổ nhiệm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo tiêu chuẩn, chức danh do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (riêng việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra cấp huyện thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra);

2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện với Hội đồng nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện sau 90 ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3. Bãi bỏ Nghị định số 86/HĐBT ngày 04 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Quyết định số 202/CP ngày 26 tháng 5 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức làm việc của bộ máy chính quyền thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ về hệ thống y tế địa phương, Nghị định số 12/2001/NĐ-CP ngày 27 Tháng 3 năm 2001 của Chính phủ về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai Nghị định này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 172/2004/ND-CP

Hanoi, September 29, 2004

 

DECREE

PRESCRIBING THE ORGANIZATION OF THE PROFESSIONAL AGENCIES UNDER THE PEOPLE'S COMMITTEES OF THE RURAL AND URBAN DISTRICTS AS WELL AS PROVINCIAL CAPITALS AND CITIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the November 26, 2003 Law on Organization of the People's Councils and People's Committees;
At the proposal of the Minister of Home Affairs,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope and subjects of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The professional agencies under the district-level People's Committees include sections and section-equivalent bodies (hereinafter referred collectively to as sections).

3. Non-business organizations under the district-level People's Committees, centrally-run agencies organized according to their respective specialized hierchies, agencies of the provincial/municipal Services or Service-equivalent bodies under the provincial/municipal People’s Committees (hereinafter referred collectively to as the provincial/municipal Services), which are located in rural districts, shall not be governed by this Decree.

Article 2.- Principles for organization of the professional agencies under the district-level People's Committees

1. To be highly professional, neat, rational, effective and efficient, meeting the State management requirements in the district-level localities and ensuring the uniformity in management of branches and domains from the provincial to grassroots levels.

2. To be organized for multi-branch and multi-
domain management in the district-level localities; it is not necessary that the provincial-level Services have corresponding district-level organizations.

3. To be suitable to the districts' natural conditions, population and socio-economic development situation and the State administrative reform requirements.

4. To strictly comply with the competence, order and procedures for the setting-up of the professional agencies prescribed in this Decree and other relevant law provisions.

Article 3.- Position and functions of the professional agencies under the district-level People's Committees

1. The professional agencies under the district-level People's Committees shall act as advisory bodies, assisting the district-level People's Committees in performing the State management function in the localities and perform a number of tasks and powers under the authorization of the district-level People's Committees and according to law provisions; contribute to ensuring the uniform management of branches or working domains in the localities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- Tasks and powers of the professional agencies under the district-level People's Committees

1. To submit to the district-level People's Committees for promulgation decisions and directives on matters falling within the assigned State management domains.

2. To submit to the district-level People's Committees long-term, 5-year and annual plannings and plans on the assigned State management domains.

3. To submit to the district-level People's Committees programs and measures for the performance of the State administrative reform tasks in the assigned State management domains.

4. To organize the implementation of legal documents, plannings and plans after they are approved; to propagate, disseminate and educate in the legislation on the assigned State management domains.

5. To assist the district-level People's Committees in conducting, and bear responsibility for, the evaluation, registration and grant of business licenses within the scope of responsibilities and competence of the professional agencies according to law provisions and the assignment of the district-level People's Committees.

6. To assist the district-level People's Committees in performing the State management over collective-economy and private-economy organizations, associations and non-governmental organizations operating in the localities in the domains managed by the professional agencies according to law provisions.

7. To provide professional guidance on the domains managed by the professional agencies to public employees of the communes, wards and district townships (hereinafter referred collectively to as the commune level).

8. To organize the application of scientific and technological advances; to build information and archival system in service of the State management and professional work of the district-level professional agencies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.10. To examine and inspect organizations and individuals in the observance of law provisions within the branches or domains under their respective charge; to settle complaints and denunciations and combat corruption according to law provisions and the assignment of the district-level People's Committees.

11. To manage organizational apparatuses and payrolls; to implement regimes and policies towards, as well as the regimes of preferential treatment, commendation, discipline of, and provide professional training and fostering to officials and public employees under the management of the district-level professional agencies according to law provisions and the assignment of the district-level People's Committees.

12. To manage finance and assets of the professional agencies according to law provisions and the responsibility assignment by the district-level People's Committees.

13. To perform a number of other tasks assigned by the district-level People's Committees.

Article 5.- Heads of the professional agencies under the district-level People's Committees

1. The heads of the professional agencies under the district-level People's Committees shall bear responsibility before the district-level People's Committees, the presidents of the district-level People's Committees and before law for the performance of the functions, tasks and powers by the professional agencies under their charge.

2. Deputy-heads of the professional agencies under the district-level People's Committees shall assist the heads in directing some working aspects and bear responsibility before the heads for their assigned tasks. When the heads are absent, one of their deputies shall be authorized to administer activities of the district-level professional agencies.

The number of deputy-heads of a professional agency under the district-level People's Committees shall not exceed two.

3. The transfer, rotation, commendation, disciplining, relief from office, resignation of, and implementation of regimes and policies towards, the heads and deputy-heads of the professional agencies shall be decided by the presidents of the district-level People's Committees according to law provisions.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. The professional agencies shall work according to the single-boss regime.

2. The heads of the district-level professional agencies shall base themselves on law provisions and assignment of the district-level People's Committees to formulate the working regulations as well as information and reporting regimes of their agencies, and direct and examine the implementation of such regulations and regimes.

3. The heads of the district-level professional agencies shall bear responsibility for the performance of their agencies' functions, tasks and powers as well as the tasks assigned or authorized by the district-level People's Committees or the presidents of the district-level People's Committees; practice thrift, combat wastefulness and bear responsibility for the corruption or damage which occur in the organizations or units under their management.

4. The heads of the district-level professional agencies shall have to report to the district-level People's Committees, the presidents of the district-level People's Committees and the branch- and domain-managing provincial/municipal Services on the organization and operation of their agencies; ask for their opinions on issues falling beyond their competence and report on work situation to the People's Councils and People's Committees of the same level when so requested; coordinate with the heads of the professional agencies and socio-political organizations of the same level in settling matters related to their functions, tasks and powers.

Chapter II

ORGANIZATION OF THE PROFESSIONAL AGENCIES UNDER THE DISTRICT-LEVEL PEOPLE'S COMMITTEES

Article 7.- Uniformly-organized professional agencies under the district-level People's Committees

1. The Sections of Home Affairs-Labor, War Invalids and Social Affairs shall advise and assist the district-level People's Committees in performing the State management over home affairs as well as labor, war invalids and social affairs.

2. The Finance-Planning Sections shall advise and assist the district-level People's Committees in performing the State management over finance, planning, investment and business registration.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. The Culture-Information-Sports Sections shall advise and assist the district-level People's Committees in performing the State management over culture, information, physical training, sports, radio broadcasting and television.

5. The Health Sections shall advise and assist the district-level People's Committees in performing the State management over the care for, and protection of, people's health, including preventive medicine, medical examination and treatment, functional rehabilitation, traditional medicine, human-use curative medicines, human health-affecting cosmetics, food safety and hygiene, and medical equipment.

6. The Natural Resources and Environment Sections shall advise and assist the district-level People's Committees in performing the State management over land resource, water resource, mineral resource and environment.

7. The Justice Sections shall advise and assist the district-level People's Committees in performing the State management over the elaboration of legal documents, examination of legal documents, law dissemination and education, execution of civil judgments, authentication, civil status, legal assistance, reconciliation at grassroots level and other judicial work.

8. The Economic Sections shall advise and assist the district-level People's Committees in performing the State management over agriculture, forestry, fishery, salt-making, sedentarization, new economic zones, science and technology, industry, cottage industry and handicrafts, trade, tourism, and cooperatives.

9. The Economic Infrastructure Sections (for urban districts and provincial capitals and cities which set up the Urban Management Sections) shall advise and assist the district-level People's Committees in performing the State management over architecture, planning, construction, construction materials, dwelling houses and working offices, communication, post and telecommunications.

The Urban Management Sections shall advise and assist the People's Committees of the urban districts as well as provincial capitals and cities in performing the State management over architecture, planning, construction, dwelling houses and working offices, construction materials, communication, post and telecommunications.

10. The district Inspectorates are professional agencies under the district-level People's Committees, having the responsibility to assist the People's Committees of the same level in performing the State management over inspection work and perform the administrative- inspection tasks and powers within the State management scope of the district-level People's Committees.

11. The Committees for Population, Family and Children shall advise and assist the district-level People's Committees in performing the State management over population, family and children.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ Organizing the service of activities of the People's Councils, the standing boards of the People's Councils, various boards of the People's Councils and deputies to the People's Councils, and advise on a number of tasks assigned by the chairmen of the district-level People's Councils;

b/ Organizing activities of the People's Committees and the presidents of the People's Committees in directing and administering common activities of the State administrative apparatuses; assist the presidents of the district-level People's Committees in regulating and coordinating activities of the professional agencies of the same level, the commune-level People's Councils and People's Committees in order to materialize the working programs and plans of the district-level People's Committees and the presidents of the district-level People's Committees; ensure material and technical conditions for the operation of the district-level People's Councils and People's Committees; advise and assist the district-level People's Committees in external affairs as well as emulation and commendation work;

c/ For rural districts which fail to fully satisfy the criteria for setting-up of agencies in charge of religion and nationality work, the Offices of the district-level People's Councils and People's Committees shall also function to advise and assist the district-level People's Committees and the presidents of the district-level People's Committees in these domains.

Article 8.- Professional agencies under the district-level People's Committees which are organized according to local particularities

Basing themselves on the characteristics, socio-economic development situation, officials' capability and State management requirements in the localities, the district-level People's Committees may be composed of the following professional agencies:

1. The Religion Sections: The criteria for setting-up of the district-level Religion Sections shall comply with the Government's Decree No. 22/2004/ND-CP of January 12, 2004 on consolidation of the apparatuses performing religious work under the People's Committees of various levels.

2. The Nationality Sections: The criteria for setting-up of the district-level Nationality Sections shall comply with the Government's Decree No. 53/2004/ND-CP of February 18, 2004 on consolidation of the apparatuses performing ethnic work under the People's Committees of various levels.

3. The Economic Sections may be separated into two sections; their names shall be submitted by the provincial-level People's Committees to the provincial-level People's Councils for decision.

Basing themselves on the specific conditions of each island district, the provincial-level People's Committees shall submit to the provincial-level People's Councils for decision the number and names of the professional sections under the island district People's Committees. The number of the professional sections of a island district People's Committee shall not exceed 10.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.TASKS AND POWERS OF THE PROVINCIAL-LEVEL PEOPLE'S COMMITTEES AND THE DISTRICT-LEVEL PEOPLE'S COMMITTEES FOR ORGANIZATION OF THE PROFESSIONAL AGENCIES

Article 9.- Provincial-level People's Committees

1. For the provinces and centrally-run cities which implement the "one-door" mechanism at the People's Committees of the rural and urban districts as well as provincial capitals and cities under the Prime Minister's Decision No. 181/2003/QD-TTg of September 4, 2003, the provincial-level People's Committees shall submit to the People's Councils of the same level for decision the merger or dissolution of the professional agencies prescribed in Article 7 of this Decree.

2. To submit to the provincial-level People's Councils:

a/ For approval the structures of the professional agencies under the district-level People's Committees according to the provisions of Article 7 of this Decree.

b/ For decision the setting-up, merger or dissolution of a number of professional agencies under the district-level People's Committees according to the provisions of Article 8 of this Decree.

3. To provide specific guidance on the functions, tasks, powers and organizational structures of the professional agencies under the district-level People's Committees according to the provisions of this Decree and other relevant legal documents.

4. To examine and inspect the organization of professional agencies under the district-level People’s Committees.

Article 10.- District-level People's Committees

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To prescribe the specific tasks, powers and organizational structures of the professional agencies under the district-level People's Committees under the guidance of the provincial-level People's Committees.

Article 11.- Presidents of the district-level People's Committees

1. To appoint the heads and deputy-heads of the professional agencies under the district-level People's Committees according to the criteria and titles prescribed by the provincial-level People's Committees (particularly, the appointment and relief from office of the district-level chief inspectors shall comply with the provisions of the Inspection Law);

2. Biannually and annually, to report on the organization and operation of the professional agencies under the district-level People's Committees to the People's Councils of the same level and the provincial-level People's Committees.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 12.- Implementation effect

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette.

2. The provincial-level People's Committees shall direct and complete the reorganization of the professional agencies under the district-level People's Committees within 90 days after the effective date of this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 13.- Implementation responsibilities

1. The Minister of Home Affairs shall assume the prime responsibility for, and coordinate with the Minister-Director of the Government Office in, urging and examining the implementation of this Decree, and report to the Prime Minister on the implementation results.

2. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-attached agencies, the chairmen of the People's Councils, and the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


14.525

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!