Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/1998/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 03/01/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/1998/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 1998

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 01/1998/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC Y TẾ ĐỊA PHƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết số 37/CP ngày 20 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ về định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian 1996 - 2000 và chính sách quốc gia về thuốc của Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức y tế địa phương nói tại Nghị định này gồm có:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2. Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trung tâm y tế huyện);

3. Trạm y tế xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Trạm y tế cơ sở).

Điều 2. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giúp ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác y tế trên địa bàn; quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác y tế; quản lý kinh phí và nhân lực y tế đối với hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Y tế chịu sự quản lý toàn diện của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.

Điều 3. Trung tâm y tế huyện là tổ chức thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra của Giám đốc Sở Y tế về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí, nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là ủy ban nhân dân huyện) trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt.

Trung tâm y tế huyện thực hiện các nhiệm vụ phòng bệnh, chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trạm y tế cơ sở; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế cơ sở; phối hợp với các ngành, đoàn thể trong huyện tham gia vào các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; giúp ủy ban nhân dân huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động y tế nhà nước và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn.

Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản của Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

Điều 4.  Trạm y tế cơ sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Trung tâm y tế huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân xã) thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác y tế trên địa bàn.

Trạm y tế cơ sở chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn của Giám đốc Trung tâm y tế huyện về chuyên môn, nghiệp vụ, kinh phí và nhân lực y tế; chịu sự quản lý, chỉ đạo của ủy ban nhân dân xã trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế để trình cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi đã được phê duyệt; phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã tham gia vào các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trưởng trạm, Phó trưởng trạm y tế cơ sở do Giám đốc Trung tâm y tế huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi có sự thỏa thuận bằng văn bản của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã.

Nhiệm vụ và chế độ chính sách cụ thể của Trạm Y tế cơ sở tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 và Quyết định số 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn cụ thể việc thi hành Nghị định này.

Điều 6. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký văn bản. Các quy định tại Nghị quyết số 15/CP ngày 14 tháng 01 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về việc cải tiến tổ chức y tế địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 7.  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 01/1998/ND-CP

Hanoi, January 03, 1998

 

DECREE

ON THE SYSTEM OF LOCAL HEALTH ORGANIZATIONS

THE GOVERNMENT

Pursuant To The Law On Organization Of The Government Of September 30, 1992;
Pursuant to Resolution No.37-CP of June 20, 1996 of the Government on the strategic orientations for the care for and protection of people's health in the 1996-2000 period and Vietnam's national policy on medicament;
At the proposals of the Minister of Health and the Minister-Head of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECREES:

Article 1.- Local health organizations mentioned in this Decree include:

1. Health services of the provinces and cities directly under the Central Government;

2. Health centers of districts, urban districts, provincial towns and cities (hereafter collectively referred to as district health centers);

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- The provincial/municipal Health Services are specialized agencies attached to the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, assisting the People's Committees in performing the function of State management over the healthcare work in their respective localities; professionally manage and direct the medical activities; manage medical funds and personnel of the medical system in their respective provinces and cities directly under the Central Government according to the responsibility assignment by the competent agency.

The provincial/municipal Health Services are subject to the comprehensive management by the People's Committees of their respective provinces and cities directly under the Central Government and at the same time to the professional direction and guidance by the Ministry of Health.

Article 3.- The district health centers are organizations attached to the provincial/municipal Health Services and subject to the Health Services directors' management, direction and guidance, inspection and supervision in term of professional activities, funds and medical personnel; as well as to the management and direction by the People's Committees of the districts, urban districts, provincial towns or cities (hereafter collectively referred to as district People's Committees) in the elaboration of plans for healthcare development in the districts before submitting them to the competent agencies and are responsible for organizing the implementation of such plans after they are approved.

The district health centers perform the tasks of providing disease prevention and treatment, healthcare and protection for mothers and children as well as professional tasks related to family planning; direct, guide and inspect the professional activities of grassroots health stations; foster the professional skills of grassroots medical personnel; mobilize the branches and mass organizations in the districts to participate in health care activities; assist the district People's Committees in inspecting the observance of the law on medical activities of State bodies as well as private medical and pharmaceutical establishments in the localities.

The directors and deputy directors of district health centers are appointed or dismissed by the directors of provincial/municipal Health Services after obtaining written consents from the presidents of the district People's Committees.

Article 4.- The grassroots health stations have to assist the directors of district health centers and the People's Committees of the communes, wards and townships (hereafter collectively referred to as the commune People's Committees) in performing the assigned medical tasks in the localities.

The grassroots health stations are subject to the management, direction and guidance by the directors of the district health centers in term of professional operations, funds and medical personnel; subject to the management and direction by the commune People's Committees in working out plans for health care development before they are submitted to the competent agencies and are responsible for the implementation of such plans after they are approved; mobilize the branches and mass organizations in the communes to participate in the healthcare activities.

The heads and deputy heads of grassroots health stations are appointed or dismissed by the directors of the district health centers after obtaining written consents from the presidents of the commune People's Committees.

The grassroots health stations shall continue to perform the tasks and enjoy the specific regimes and policies in accordance with Decision No.58-TTg of February 3, 1994 and Decision No.131-TTg of March 4, 1995 of the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 6.- This Decree takes effect 15 days after its signing. The provisions of Resolution No.15-CP of January 14, 1975 of the Council of Ministers (now the Government) on the reform of local health organizations, which are contrary to this Decree are now annulled.

Article 7.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 về hệ thống tổ chức y tế địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.223
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211