Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 950/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chiến lược XNK hàng hóa đến năm 2030

Nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Quyết định 2471/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 25/7/2012 ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.


Theo đó, định hướng đến năm 2030, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 11% -12%/năm trong thời kỳ 2011-2020; Tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa tăng 10% - 11% /năm; Giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020.

Ngoài ra, Quyết định còn đưa ra 7 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện chiến lược như sau: Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; Hoàn thiện chính sách thương mại, tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ XNK hàng hóa và đầy nhanh xã hội hóa dịch vụ logictics; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Kiểm soát nhập khẩu; Nâng cao sức mạnh của Doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội ngành hàng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 950/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các
UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính
QG;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTCP; Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu:
Văn thư, KTTH (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Thủ tưng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động) nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã được nêu tại Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030, hướng tới các mục tiêu:

- Tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 11% - 12%/năm trong thời kỳ 2011 -2020.

- Tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân tăng 10% - 11%/năm trong thời kỳ 2011 -2020.

- Giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020. Phấn đấu cán cân thương mại thặng dư thời kỳ 2021 - 2030.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế

a) Về sản xuất công nghiệp

- Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh các chiến lược, quy hoạch ngành, sản phẩm công nghiệp phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các dự án thuộc Chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào các sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực, sản phẩm quốc gia; nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng công nghệ tiên tiến; xây dựng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng, hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng, giá trị nội địa trong sản phẩm xuất khẩu.

- Xác định cụ thể các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách nhằm phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh cấp quốc gia, có tốc độ tăng trưởng và giá trị gia tăng cao thuộc các nhóm hàng vật liệu xây dựng, sản phẩm hóa dầu, sản phẩm cao su, sản phẩm chất dẻo, điện tử, điện thoại di động.

- Tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ; rà soát và bổ sung các chính sách ưu đãi để khuyến khích, thu hút đầu tư vào sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thuộc các ngành cơ khí chế tạo, điện tử - tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may, da giầy và công nghệ cao. Đề xuất bổ sung mới các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cần ưu tiên phát triển trong thời gian tới phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, gắn với phát triển xuất khẩu.

- Đánh giá cụ thể tình hình triển khai xây dựng, các trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu đối với ngành dệt may, da giày trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn và phát triển các trung tâm cung ứng nguyên phụ liệu cho các ngành hàng: dệt may, da giầy, đồ gỗ, điện tử, cơ khí.

- Nghiên cứu các chính sách phát triển công nghiệp bền vững đảm bảo tăng trưởng kinh tế gắn với tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; tuân thủ tốt các cam kết quốc tế về môi trường trong các hiệp định đã ký kết có liên quan đến môi trường; xây dựng hệ thống pháp lý về môi trường phù hợp với quá trình hội nhập; có chính sách thích hợp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công tác quản lý môi trường và đầu tư các sản phẩm thân thiện với môi trường.

b) Về sản xuất nông nghiệp

- Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh các chiến lược, quy hoạch ngành, sản phẩm nông nghiệp (gạo, cà phê, chè, hạt tiêu, hạt điều, cao su, thủy sản) phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục xây dựng và sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp tập trung đầu tư vào các ngành này; ban hành các chính sách phù hợp bảo đảm tiêu thụ ổn định, bền vững các sản phẩm nông nghiệp, nhất là của vùng sản xuất tập trung lớn và những sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm định hướng, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm chủ lực thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên cơ sở áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng phù hợp với đặc thù của ngành, doanh nghiệp; triển khai các giải pháp hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, kỹ thuật canh tác và ứng dụng các loại giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất, chất lượng cao; đổi mới công nghệ trong khai thác, sơ chế, bảo quản, chế biến sâu nhằm tăng giá trị sản phẩm, hàng hóa nông, lâm thủy sản xuất khẩu chủ lực.

- Thúc đẩy việc thực hiện thí điểm các mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nhằm xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và phục vụ xuất khẩu; đồng thời liên kết về lực lượng, tư liệu sản xuất để tạo điều kiện đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, giống mới vào sản xuất. Các địa phương thường xuyên theo dõi, tổng kết các mô hình tốt để phổ biến, triển khai mở rộng; kịp thời đề xuất, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện, bổ sung tiêu chí, các giải pháp nhằm thúc đẩy áp dụng các mô hình này trên cả nước.

- Xây dựng và ban hành các cơ chế khuyến khích gắn kết giữa phát triển vùng nguyên liệu với sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thông qua các hình thức liên doanh, liên kết, hợp đồng dài hạn, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở rà soát quy hoạch vùng nguyên liệu, các địa phương đẩy mạnh liên kết đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, chế biến tại chỗ phục vụ xuất khẩu.

- Rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, nhất là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, cao su, thủy sản. Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu và tăng cường kiểm tra, kiểm soát để nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất khẩu, bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

- Thường xuyên nắm tình hình áp dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch, hàng rào kỹ thuật của nước nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp xuất khẩu về công tác này, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp để có các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

2. Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại

- Khẩn trương xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA) đến năm 2020, tập trung các nguồn lực để đàm phán FTA vào các thị trường, khu vực thị trường trọng điểm, nhiều tiềm năng.

- Xây dựng đề án phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu đối với từng khu vực thị trường nhằm đa dạng hóa mặt hàng và thị trường xuất nhập khẩu, khai thác tốt tiềm năng và đặc thù của từng khu vực thị trường.

- Đẩy mạnh các hoạt động đàm phán song phương, đa phương; rà soát các hiệp định, cam kết quốc tế đã ký với từng nước, khu vực để có biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường này, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình thực hiện các cam kết.

- Từng bước xây dựng, hoàn thiện các đơn vị cung cấp thông tin chuyên nghiệp nhằm thu thập, phân tích, dự báo tình hình thị trường hàng hóa trong nước và thế giới, luật pháp, chính sách và tập quán buôn bán của các thị trường để giúp doanh nghiệp có nguồn thông tin chuyên sâu, chính xác, kịp thời, nâng cao khả năng cạnh tranh và thâm nhập thị trường hiệu quả.

- Đổi mới mô hình hoạt động của các thương vụ theo hướng phát huy tính tự chủ và bảo đảm hiệu quả trong hoạt động.

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án củng cố, mở rộng hệ thống cơ quan đại diện xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất khẩu thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia theo Quyết định 72/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, tập trung phát triển sản phẩm xuất khẩu mới có lợi thế cạnh tranh, không bị hạn chế về thị trường, xuất khẩu vào các thị trường còn nhiều tiềm năng.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình thương hiệu quốc gia; khuyến khích tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm có tầm quốc gia; hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động bảo hộ các thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa xuất khẩu trên thị trường thế giới.

- Tạo điều kiện cho Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò, khả năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc mở rộng thị trường xuất khẩu, cải tiến nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, thiết lập và mở rộng hệ thống phân phối hàng Việt Nam tại các nước.

- Rà soát, đánh giá kết cấu hạ tầng thương mại tại các khu vực cửa khẩu biên giới, nhất là các khu vực có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn, từ đó đề xuất cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại tại các khu vực này; tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với các nước có chung đường biên giới để bảo đảm xuất khẩu ổn định, dự báo và chủ động phòng ngừa những bất ổn phát sinh; sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách thương mại biên giới theo hướng linh hoạt, khuyến khích tối đa cho xuất khẩu, bảo đảm nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.

- Đẩy mạnh việc đàm phán, ký kết và thực hiện các hiệp định hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, về kiểm tra trước khi xếp hàng nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại giữa Việt Nam với các nước.

- Có giải pháp cụ thể để tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam.

3. Hoàn thiện chính sách thương mại, tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

- Đánh giá kết quả thí điểm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu theo Quyết định số 2011/QĐ-TTg ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó đề xuất với cấp có thẩm quyền các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh hoạt động bảo hiểm tín dụng xuất khẩu cho doanh nghiệp.

- Nâng cao vai trò của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc cung cấp tín dụng, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu và đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Rà soát, xây dựng các mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập quốc tế và khu vực nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong nước.

- Đánh giá tổng thể tình hình đầu tư nước ngoài của Việt Nam thời gian qua và định hướng chính sách đến năm 2020. Đề xuất những giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có chất lượng.

- Xây dựng chính sách khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn trên thế giới đầu tư vào ngành công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ theo hướng tăng chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm môi trường, cam kết về chuyển giao công nghệ và phát triển đội ngũ nhân lực kỹ năng cao.

- Bố trí kịp thời và dành nguồn vốn với lãi suất hợp lý cho các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ; thực hiện điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và quản lý ngoại hối linh hoạt bảo đảm khuyến khích xuất khẩu.

- Tiến hành rà soát, đàm phán, ký mới và bổ sung các hiệp định hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là với các nước châu Phi, để bảo đảm hoạt động thanh toán được thuận lợi, an toàn và hạn chế rủi ro.

4. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh xã hội hóa dịch vụ logistics

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho tàng bến bãi tại các cảng biển lớn và các địa điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý, chính sách phát triển dịch vụ logistics, đồng thời chuẩn hóa quy trình dịch vụ, nâng cấp cơ sở hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực.

- Xây dựng cơ chế, chính sách nâng cao năng lực, hiệu quả cung cấp và phát triển dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu của Việt Nam.

5. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020, gắn với yêu cầu, mục tiêu phát triển của từng ngành hàng như dệt may, da giầy, đồ gỗ, sản phẩm nhựa, điện tử, cơ khí...

- Xây dựng, cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng đầu tư, tham gia vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành hàng sản xuất, xuất khẩu.

- Đa dạng hóa và mở rộng các hình thức hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực theo hướng gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, từng bước thực hiện đào tạo theo yêu cầu định hướng của cộng đồng doanh nghiệp.

- Tăng cường đào tạo, phổ biến kiến thức và chính sách, pháp luật thương mại của các nước cho các địa phương, doanh nghiệp để tận dụng các ưu đãi trong các cam kết quốc tế và có biện pháp tích cực, chủ động phòng tránh các hàng rào trong thương mại để phát triển xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, mặt hàng mới của Việt Nam.

6. Kiểm soát nhập khẩu

- Quy hoạch sản xuất nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu thiết yếu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất và gia công xuất khẩu, tập trung các sản phẩm trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước.

- Rà soát cơ cấu đầu tư, nghiên cứu chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất hàng hóa có lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu trong nước; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu trong nước, sớm đưa vào hoạt động.

- Xây dựng lộ trình đàm phán, thỏa thuận về trao đổi thương mại cấp Chính phủ nhằm cải thiện cán cân thương mại với các đối tác thương mại một cách hợp lý, phù hợp với nhu cầu, trình độ sản xuất trong nước và các cam kết quốc tế, nhất là các nước mà Việt Nam có tỷ lệ nhập siêu cao.

- Tăng cường sử dụng hàng hóa trong nước đã sản xuất được để góp phần kiềm chế nhập siêu; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước nhằm tạo cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu với các doanh nghiệp sử dụng các loại máy móc, thiết bị và vật tư này; xây dựng cơ chế khuyến khích sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Tăng cường các biện pháp quản lý nhập khẩu phù hợp các cam kết quốc tế, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu; rà soát, ban hành các tiêu chuẩn, quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu phù hợp với các quy định và cam kết quốc tế.

7. Nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội ngành hàng

- Các Hiệp hội ngành hàng đẩy mạnh công tác đánh giá, dự báo thị trường, xu hướng giá cả, thực hiện chế độ cung cấp thông tin định kỳ liên quan đến thị trường và chính sách của các nước bạn cho các hội viên để nâng cao tính chủ động, phòng ngừa rủi ro khi thị trường biến động.

- Nâng cao vai trò, năng lực của Hiệp hội ngành hàng trong việc tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, góp phần hỗ trợ công tác phát triển thị trường của các doanh nghiệp.

- Phát huy vai trò của Hiệp hội trong việc liên kết các hội viên, đại diện để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các hội viên trong thương mại quốc tế, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp.

- Chủ động nắm bắt thời cơ, tập trung đổi mới công nghệ, tăng cường hợp tác và liên kết để nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

- Tổ chức mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng chú trọng chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định để đảm bảo uy tín của sản phẩm xuất khẩu và của doanh nghiệp xuất khẩu.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà hước, phản ánh kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc để có biện pháp chủ động đối phó, nhất là để góp phần thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao hiệu quả xuất khẩu và giảm dần nhập siêu.

- Chủ động tìm kiếm, phát triển các thị trường mới để đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, tránh lệ thuộc vào nhóm nhỏ các thị trường truyền thống để giảm thiểu những rủi ro có thể xảy ra từ những biến động của các thị trường này.

III. CÁC ĐỀ ÁN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu nêu trên và các nhiệm vụ liên quan được giao tại các Nghị quyết, Chiến lược, Chương trình hành động có liên quan của Chính phủ, các Bộ, ngành chủ trì xây dựng và thực hiện các đề án, nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo Chương trình hành động này.

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Kinh phí thực hiện Chương trình được huy động từ các nguồn vốn: ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; vốn viện trợ quốc tế; vốn huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Hàng năm, căn cứ vào mục tiêu, nội dung Chương trình và các đề án, nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Phụ lục kèm theo, các Bộ, ngành, địa phương dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm

a) Tổ chức thực hiện Chương trình, điều hành hoạt động của Chương trình và thực hiện các đề án, nhiệm vụ cụ thể được phân công.

b) Hướng dẫn các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược theo chức năng, thẩm quyền, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương.

c) Đôn đốc, kiểm tra và định kỳ hàng năm tổng hp tình hình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Chương trình.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Chương trình trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm:

a) Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, đề án thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành theo hướng dẫn của Bộ Công Thương, ban hành trong quý IV năm 2012; định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, đề án được phân công, gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức xây dựng và thực hiện các đề án, nhiệm vụ cụ thể được phân công. Căn cứ thi hạn quy định và tiến độ xây dựng đề án, các Bộ, ngành chủ trì thực hiện chủ động đăng ký các đề án vào Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành mình để phê duyệt và triển khai kịp thời, bảo đảm hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tế.

c) Lồng ghép các dự án phát triển của ngành, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác với các nhiệm vụ, đề án thuộc Chương trình này để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

d) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chiến lược, quy hoạch ngành, sản phẩm phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công Thương, căn cứ vào điều kiện thực tế, các địa phương ban hành Kế hoạch hành động của địa phương mình; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương xây dựng và phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện quy hoạch, đề án, chương trình phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của địa phương trên cơ sở các nhiệm vụ được nêu trong Chương trình.

b) Tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai các đề án, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

c) Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn với các nhiệm vụ của Chương trình này để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Loại văn bản

Cấp quyết đnh

Thời gian hoàn thành

I

Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế

 

 

 

 

 

1

Đán nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến 2030

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

2

Đán phát triển cụm liên kết xuất khẩu các ngành công nghiệp cơ khí, dệt may, da giày, đồ gỗ

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013 - 2014

3

Đán phát triển năng lực xuất khẩu nguyên vật liệu, linh kiện, phụ kiện ngành cơ khí chế tạo, ngành nhựa - cao su, ngành điện - điện tử

Bộ Công Thương

Các hiệp hội ngành hàng liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013 - 2014

4

Đề án phát triển năng lực xuất khẩu sản phẩm hóa dầu

Bộ Công Thương

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2015

5

Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững *

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương

Chương trình

Thủ tướng Chính phủ

2015

6

Đán chính sách khuyến khích phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa nông dân với các đối tác kinh tế khác trong nông nghiệp, nông thôn *

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các địa phương, Hội nông dân Việt Nam và các hiệp hội ngành hàng

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012

7

Đán phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản quốc gia *

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các địa phương, hiệp hội ngành hàng

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013

8

Đán xây dựng mô hình xử lý sau thu hoạch các loại nông sản xuất khẩu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các địa phương, hiệp hội ngành hàng

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013 - 2014

9

Đán phát triển sản xuất vật liệu xây dựng để sử dụng trong nước và xuất khẩu

Bộ Xây dựng

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013

10

Đ án nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin thương hiệu Việt

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

II

Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại

 

 

 

 

 

1

Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế đến năm 2020 *

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

Chiến lược

Thủ tướng Chính phủ

2012

2

Triển khai Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Bộ Công Thương

Các địa phương, hiệp hội ngành hàng

 

 

Hàng năm

3

Đ án phát trin các thị trường khu vực thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030 (châu Á - Thái Bình Dương, châu Mỹ, châu Âu, Phi Châu - Tây Nam Á)

Bộ Công Thương

Các hiệp hội ngành hàng liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013 - 2014

4

Đán đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU *

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012

5

Đán đàm phán tham gia Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) *

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012

6

Đán quốc gia về phát triển thương mại điện tử đến năm 2020 *

Bộ Công Thương

Các địa phương, Hiệp hội ngành hàng

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013

7

Đán củng cố và mở rộng hệ thống cơ quan đại diện xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài

Bộ Công Thương

Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013 - 2014

8

Rà soát và xây dựng lộ trình tham gia các hiệp định, thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau quốc tế, khu vực và song phương về tiêu chun và đánh giá s phù hp thời kỳ 2012 - 2020

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành liên quan

Báo cáo

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

III

Chính sách thương mại, tài chính, tín dụng và đầu tư phát trin sản xuất hàng xuất khẩu

 

 

 

 

 

1

Nghị định về thủ tục hải quan điện tử

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2012 - 2013

2

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ca Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2013

3

Dự án sửa đổi Luật Hải quan

Bộ Tài chính

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2014

4

Đán xây dựng chính sách khuyến khích để xúc tiến đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp lớn trên thế giới vào ngành công nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các địa phương

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013

5

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

Nghị định

Chính phủ

2012

6

Đán xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng sản xuất và phân phối ở nước ngoài

Bộ Công Thương

Các Hiệp hội ngành hàng và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Quyết định

Thủ tướng Chính ph

2012 - 2013

7

Dự án Luật Quản lý ngoại thương

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

Luật

Quốc hội

2012 - 2014

IV

Đu tư phát trin cơ sở hạ tng, dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa và đy nhanh xã hội hóa dịch vụ logistics

 

 

 

 

 

1

Đ án v đu tư, nâng cp cơ sở hạ tng giao thông, kho tàng bến bãi tại các cảng biển lớn và các địa điểm thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Công Thương, các địa phương liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013

2

Quy hoạch phát triển các hệ thống logistics trên phạm vi cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 *

Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, các địa phương

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2014

3

Đề án nâng cao năng lực, thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Vit Nam

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2013

V

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 

 

 

 

 

1

Chiến lược phát triển dạy nghề đến năm 2020 *

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Bộ, ngành và địa phương

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012

2

Đán đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ cho liên kết xuất khẩu ngành cơ khí, dệt may, đồ gỗ, ngành sản xuất nguyên vật liệu và linh phụ kiện ngành cơ khí chế tạo, điện - điện tử

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Các địa phương, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

3

Đào tạo, tập huấn về quản lý sản xuất và cung ứng nông sản thực phẩm theo các tiêu chuẩn tiên tiến phù hợp với yêu cu thị trường của các nước phát triển

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các địa phương, Hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp

Kế hoạch

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hàng năm

4

Đào tạo, phổ biến kiến thức và chính sách thương mại của các nước để tận dụng các ưu đãi trong các cam kết quốc tế và biện pháp phòng tránh các hàng rào trong thương mại để phát trin xuất khẩu các mặt hàng chủ lực, mặt hàng mới của Việt Nam

Bộ Công Thương

Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Kế hoạch

Bộ Công Thương

Hàng năm

VI

Kim soát nhập khẩu

 

 

 

 

 

1

Đán xây dựng các biện pháp quản lý nhập khẩu phù hợp với các cam kết quốc tế

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

2

Xây dựng hệ thng thông tin đánh giá và kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Quyết định

Thủ tuớng Chính phủ

2012 - 2013

4

Đán xây dựng các biện pháp quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu *

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

5

Đán xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và đánh giá chất lượng quốc gia; nâng cao hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt chuẩn mực quốc tế, đặc biệt chú trọng đến tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm *

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành và các Hiệp hội ngành hàng liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012

6

Xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến cho mạng lưới TBT Việt Nam và cơ sở dữ liệu về TBT

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ, ngành có liên quan

Quyết định

Thủ tướng Chính phủ

2012 - 2013

* Đán đã được ghi trong Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016 ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ.

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 950/QD-TTg

Hanoi, July 25, 2012

 

DECISION

PROMULGATING THE ACTION PROGRAM IN IMPLEMENTATION OF THE GOODS IMPORT AND EXPORT STRATEGY FOR THE 2011-2020 PERIOD, WITH ORIENTATIONS TOWARD 2030

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the goods import and export strategy for the 2011-2020 period, with orientations toward 2030;

At the proposal of the Minister of Industry and Trade,

DECIDES:

Article 1. Promulgating together with this decision, the action Program in implementation of the goods import and export Strategy for the 2011-2020 period, with orientations toward 2030 approved by the Prime Minister in the Decision No. 2471/QD-TTg, of December 28, 2011.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Ministers, heads of Ministerial-level agencies and Government-attached agencies, Chairpersons of provincial-level People's Committees, and relevant units, individuals shall implement this Decree.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER

VICE MINISTER
Hoang Trung Hai

 

THE ACTION PROGRAME

IN IMPLEMENTATION OF THE GOODS IMPORT AND EXPORT STRATEGY FOR THE 2011-2020 PERIOD, WITH ORIENTATIONS TOWARD 2030

(Promulgated together with the Decision No. 950/QD-TTg, of July 25, 2012,of the Prime Minister)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The action Program in implementation of the goods import and export Strategy for the 2011-2020 period, with orientations toward 2030 (hereinafter referred to as the action Program) aiming to mentioned in the Decision No. 2471/QD-TTg, of December 28, 2011 of the Prime Minister on approving the goods import and export strategy for the 2011-2020 period, with orientations toward 2030, to tend objectives:

- The average goods export growth rate will be 11-12%/year during 2011-2020.

- The average goods import growth rate will be 10-11%/year during 2011-2020.

- To gradually reduce trade deficit and keep it at about 10% of the export value by 2015 and achieve trade balance by 2020. To strive trade surplus in the 2021-2030 period.

II MAJOR TASKS

1. To develop manufacture, restructure economy

a) Regarding industrial manufacture

- To review, supplement and complete strategies, master plans of sector, industrial products in conformity with the 2011-2020 socio-economic development Strategy and the goods import and export Strategy for the 2011-2020 period, with orientations toward 2030.

- To deploy implementation of the National program on improvement of productivity and quality of products and goods of Vietnamese enterprises through 2020 approved in the Decision No. 712/QD-TTg of May 21, 2010 of the Prime Minister and projects under the Program approved by competent authorities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To specify the potential export goods items. To formulate and promulgate mechanism, policy aiming to develop manufacture of export goods items that are potential, have competitive edge at national level, possess high growth rate and added value in group of building materials, and petrochemical, rubber, plastic, electronic products, mobile telephone.

- To actively deploy implementation of the Decision No. 12/2011/QD-TTg, of February 24, 2011 of the Prime Minister on development policy of a number of support industries; to review and supplement incentive policy to encourage, attract investment in manufacture of support industrial products prioritized for development in mechanical engineering, electronics-informatics, automobile producing and assembling, textiles and garments, footwear and high technologies. To propose for new supplement of support industrial products that need be prioritized for development in the next time in conformity with international and country situation, associated with export development.

- To assess particularly situation of construction of centers supplying materials and accessories with respect to textile and garment, leather and footwear in the past time, on the basis thereof, to propose promulgation of mechanism, policy aiming to unfasten difficulties, and develop centers supplying materials and accessories for commodity groups: textile and garment, leather and footwear, wood furniture, electronics, mechanical engineering.

- To research policies on sustainable industrial development ensuring economy growth associated with resources saving and environmental protection; to well comply with international commitments regarding on environment in signed treaties relating to environment; to formulate the legal system regarding on environment in conformity with integration progress; to have suitable policy to support medium and small enterprises in environmental management and investment in environmentally friendly products.

b) Regarding on agriculturall manufacture

- To review, supplement and complete strategies, master plans on sector, agricultural products (rice, coffee, tea, pepper, cashew nuts, rubber, aquatic products) in conformity with the socio-economic development strategy through 2020 and the 2011- 2020 master plan of production development of agriculture and a vision toward 2030, approved in the decision No. 124/QD-TTg, of February 02, 2012 of the Prime Minister.  To further construct and amend, supplement mechanisms, incentive policies aiming to attract enterprises to focus on investment in these sectors; to promulgate suitable policies ensuring sustainable and stable consumption of agricultural products, especially products of large gathered manufacturing areas and main agricultural products.

- To formulate mechanism, policy aiming to orient, support, encourage enterprises in improvement of productivity and quality of main agricultural products on the basis of application of solutions relating to  improvement of productivity and quality in conformity with characteristic of sector, enterprise; to deploy solutions of application supporting, transferring advanced science and technology in manufacture, cultivating technique and applying types of new plant varieties and animal breeds that have high productivity and quality; to renew technology in exploiting, preliminary treatment, preservation, intensive processing aiming to improve value of main export agro-forestry-fisheries products and goods.

- To boost the pilot implementation of agro-forestry-fisheries manufacture models aiming to construct gathered goods manufacture zones associated with processing, consuming products and servicing export; and concurrently to combine workforce and production tools to facilitate in the application of science, technique and new technologies,  and new varieties to production. Localities often monitor, summarize good models to popularize, deploy enlargement; timely to propose, report to the Agriculture and Rural Development for complement, supplement of criterions, solutions aiming to boost application of these models whole nation.

- To formulate and promulgate incentive mechanisms of associating between development of raw materials zones with agro-forestry-fisheries manufacture, processing and import through forms of Joint-venture, association, long-term contract, provision of input raw materials associated with consuming products. On the basis of reviewing the raw-material zones, localities boost combination of the development of raw-material zones with the production, on-spot processing to serve export.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Regularly to grasp of application situation of methods of trade protection, technical barrier of    importing countries for Vietnamese export goods, especially agricultural, forest and fishery goods items; increase propagation, popularization to enhance awareness of export enterprises regarding to this work, to actively coordinate with relevant agencies, localities, associations, enterprises  to have measures responding to timely and effectively.

2. To develop market, promote trade

- To expeditiously formulate to submit to competent authorities for approval of the negotiation strategy on Free trade agreements (FTA) through 2020, to focus resources on  FTA negotiation in markets, market zones that are key and many potential.

- To formulate scheme on development, boosting export for each market zone aiming to variety goods items and market for export and import, well deploy potential and characteristic of each market zone.

- To strengthen activities of bilateral and multilateral negotiations; to review treaties as well as international commitments which have signed with each country, region to have measure of boosting export in these markets, concurrently ensure consistency in the process of realizing the country's commitments.

- To gradually establish, perfect units specialized supplying information aiming to collect, analyze, forecast situation of international and domestic goods market, law, policy, and commercial practices of overseas markets in order to assist enterprises in obtaining intensive and exact information source, raising their competitiveness and effectiveness upon entering into these markets.

- To renew operation model of overseas trade toward promoting self-control and ensuring effectiveness in operation.

- To formulate and submit to competent authorities for promulgation of scheme on consolidation and enlarging of system of Vietnamese trade promotion representative agencies in foreign countries to meet requirements of new situation.

- To push up activities of import promote in the national trade promotion program under the Decision No. 72/2010/QD-TTg, of November 15, 2010 of the Prime Minister on promulgating the Regulation on forming, managing and implementing nation trade promotion programs, to focus on development of export products that are new and have competitive edge, not restrained on market, exporting in markets that still many potential.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To facilitate for Vietnamese business associations oversea to promote role, ability of Vietnamese community oversea in enlarging export market, improve to enhance quality, competition of Vietnamese goods in international market, set up and enlarge system of Vietnamese goods distribution in foreign countries.

- To review, assess commercial infrastructure in border-gate zones, especially zones with big quantity of export goods, thus to propose mechanism, policy aiming to complete, develop commercial infrastructure in these zones; to strengthen cooperation, information exchange with countries possessing common borders in order to ensure stable export, forecast and actively prevent; instability arising; to amend and supplement mechanism, policy on border trade toward flexibility, incentive maximally for export, ensure import of essential goods items.

- To push up negotiation, signing and implementation of treaties or mutual recognition agreements on quality, standard of products, on inspection before stowage aiming to boost commercial facilitation between Vietnam and countries.

- To have particular solution to strengthen and improve effectiveness of economic diplomacy aiming to expand export markets for Vietnamese goods.

3. To complete the policy on commerce, finance, credit and investment in development of manufacturing export goods.

- To review, complete the system of law, mechanism, policy relating to state management in export and import.

- To assess result of the pilot of export credit insurance under the Decision No. 2011/QD-TTg of November 05, 2010, of the Prime Minister, and propose to competent authorities mechanism, policy to push up export credit insurance for enterprises.    

- To enhance role of Vietnam Development Bank in supplying credit, export credit insurance and investment in medium and small enterprises.

- To review, formulate rates of import tax, export tax in conformity with the international and regional integration roadmap aiming to facilitate to push up export, development of domestic manufacture.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To formulate incentive policy applying to multinational corporations, big enterprises in the world to invest in industry, support industry tending to increase quality, effectiveness higher, assurance for environment, commitment on technology transfers and development of high skill human team.   

- To arrange timely and reserve capital resource with rational interest rate for industry manufacture, agriculture, export, support industry; to implement flexibly administration of monetary policy, exchange rates and foreign exchange management, ensure to encourage export. 

- To review, negotiate new sign and supplement treaties on cooperation in bank, especially with Africa countries, to ensure for safe and favorable payment and restrain from risks. 

4. To invest in development of infrastructure, services for goods export and import and push up

- To invest, upgrade transport infrastructure works, warehouses and storage yards at big seaports and customs clearance sites for imports and exports to satisfy demand of import and export through 2020, with orientations toward 2030.

- To formulate and finalize legal framework, policy on development of logistic service, and concurrent to standardize process of service, to upgrade infrastructure and quality of human resources.

- To formulate mechanism, policy improving capability, effectiveness of supplying and developing service of export support of Vietnam.

5. Training and development of human resource

- To deploy implementation of master plan on Industrial human resource development in the 2011-2020 period, associated to development requirement and target of each commodity groups such as textile and garment, leather and footwear, wood furniture, plastic products, electronics, mechanical engineering...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To diversify and expand forms of cooperation in training human resource in tend of combination between training institutions with enterprises, gradually to train under requirement oriented by enterprise community.

- To strengthen training, disseminating knowledge, commercial policy and law  of foreign countries for localities, enterprises in order to make use of preferences in international commitments and have active and positive measure for prevention of trade barriers to develop export of main goods items, new goods items of Vietnam.

6.  Import control

- To plan manufacture of group of essential raw materials and fuels servicing manufacture and processing for export, to concentrate on products yet not manufactured domestic or been manufactured but not enough to satisfy domestic demand.

- To review investment structure, research incentive policy for investment in manufacture goods that have competitive edge, satisfy domestic demand; to expedite to speed up progress of works, projects on goods production to meet domestic demand, early put them into operation.

- To form roadmap of negotiation, agreement on governmental-level trade exchange aiming to reasonably improve trade balance with trade partners suitable to domestic demand and production level and international commitments, especially countries in which Vietnam has high trade deficit. 

- To intensify use of goods have been manufactured domestic to contribute in trade deficit restraint; to push up activities of domestic trade promotion aiming to link enterprises manufacturing machines, equipment, supplies, raw materials and accessories with users of these machines, equipment and supplies; to adopt a mechanism encouraging the use of locally made supplies and goods in bids for state budget-funded projects;

- To intensify measures of import control in conformity with international commitments, inspection of quality, food safety and hygiene of import goods; to review and promulgate standards, regulations on quality, food safety and hygiene, environmental protection for import goods in compliance with international commitments and provisions.

7. To increase competitiveness of enterprises and role of commodity group Associations      

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To increase role, capability of the commodity group Associations in organization of trade promotion programs, contributing in support for market development work of enterprises.

- To bring into play Associations' role in linking their members, dong as representative to protect legal rights and benefits of their members in international trade; well implement role of bridging between state management agencies and enterprises.

- To actively seize the opportunity, concentrate on renewing technology, intensify cooperation and link in order to enhance product quality and competitive capability in the market.

- To organize the manufacture and business model in tend of attaching importance to quality, assurance of food safety and hygiene and standards, regulations as prescribed to ensure prestige  of import products and of import enterprises.

- To coordinate closely with state management agencies, to report timely difficulties to have measure to active respond, especially in order to contribute in boosting export, improving the export effectiveness and reducing trade deficit. 

- To actively research, develop new markets to diversify the export and import market, avoid dependence by small group of traditional market in order to diminish risks may happen due to changes of these markets.

III. PROJECTS OF PROGRAM

In addition to implementation of the mentioned main tasks and relevant tasks assigned in relevant resolutions, strategies, action programs  of Government, Ministries and branches shall assume the prime responsibility for formulation and implementation of particular projects, tasks assigned in Annex promulgated together with this action program.

IV. FUNDS FOR IMPLEMENTATION OF PROGRAM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Annually, based on objectives, content of program and projects, specific tasks assigned in Annex enclosed, Ministries, sectors and localities budget estimates, submit to competent authorities for approval to implement their task under program as prescribed by law on the State budget.

V. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. The Ministry of Industry and Trade shall

a) To organize implementation of the Program, to administer operation of the Program and implement projects, the specific tasks assigned.  

b) To guide Ministries, branches, People’s Committee of central-affiliated cities and provinces to set up action plan to implement Strategy under their function, authority, ensuring in conformity with actual conditions of baranches,localities.

c) To inspect and speed up and annually sum up situation and report to the Prime Minister; to preliminary review, summarize to assess result, effectiveness of Program’s implementation. 

2. The Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Finance shall balance, arrange fund to implement Program in annually budget estimates of central and local agencies as prescribed by law on the State budget.

3. The relevant Ministries, branches shall:

a) To formulate action plan to implement Strategy, in which clearly define tasks, projects under their functions, tasks in according to guidance of the Ministry of Industry and Trade, and promulgate in quarter IV 2012;  annually to assess result, effectiveness of implementation of tasks, projects assigned, send to  the Ministry of Industry and Trade to sum up and report them to the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) To integrate the development projects of branches, national objective program, other socio-economic development program with tasks, schemes under this Program in order to deploy implementation, ensure effectiveness, avoid overlapping and waste.

d) To review, adjust, supplement strategy, master plan of branches, products in conformity with the socio-economic development Strategy in 2011-2020 and the goods import and export strategy for the 2011-2020 period, with orientations toward 2030.

4. People’s Committee of central-affiliated cities and provinces shal:

a) On the basis of guidance of the Ministry of Industry and Trade, based on actual conditions, localities shall promulgate their action plan; concurrently, to direct relevant local agencies, units to formulate and coordinate with Ministries, central  branches for implementation of master plan, scheme, program on development of manufacture and boosting export of local products based on task mentioned in the Program.

b) To organize formulation, approval and deployment of scheme, tasks assigned, ensure timely and effectiveness

c) To organize and mobilize resources, integrate the projects under national objective program, other socio-economic development program in localities with tasks under this Program in order to deploy implementation, ensure effectiveness, avoid overlapping and waste.

 

ANNEX

TASK OF ACTION PROGRAM ON IMPLEMENTATION OF GOODS EXPORT AND IMPORT STRATEGY FOR 2011-2020 PERIOD, WITH ORIENTATIONS TOWARD 2030
(Enclosed with the Decision No. 950/QD-TTg, of July 25, 2012 of the Prime Minister)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Task content

Agency assuming the prime responsibility

Coordinated Agency

Type of document

Authority for decision

 Time of completion

I

To develop manufacture, restructure economy

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

Scheme on improvement of quality, added value and competitive of  export and import goods items of Vietnam for 2012-2020 period, with orientations toward 2030

The Ministry of Industry and Trade

The relevant Ministries, branches, localities, associations

Decision

The Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Scheme on development of export combination cluster of mechanical engineering industry, textiles and garments, leather and footwear, wood furniture  

The Ministry of Industry and Trade

The relevant Ministries, branches, localities, commodity group associations

Decision

The Prime Minister

2013 - 2014

3

Scheme on development of export ability of materials, devices, accessories of mechanical engineering and manufacturing, plastic – rubber, electrical and electronic engineering  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The relevant commodity group associations

Decision

The Prime Minister

2013 - 2014

4

Scheme on development of petrochemical product export capacity 

The Ministry of Industry and Trade

The Vietnam National Petroleum Corporation

Decision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2015

5

The national action Program on sustainable manufacture and consumption  *

The Ministry of Industry and Trade

Ministries, branches, localities

Program

The Prime Minister

2015

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Agriculture and Rural Development

Localities, Vietnam farmers’ association and commodity group associations

Decision

The Prime Minister

2012

7

Scheme on development of the national agro-forestry-fisheries processing industry *

The Ministry of Agriculture and Rural Development

Localities, commodity group associations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Prime Minister

2013

8

Scheme on elaborating model of processing after harvesting export agricultural products

The Ministry of Agriculture and Rural Development

Localities, commodity group associations

Decision

The Prime Minister

2013 - 2014

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme on development of building materials for domestic use and export

The Ministry of Construction

The Ministry of Science and Technology, The Ministry of Industry and Trade

Decision

The Prime Minister

2013

10

Scheme on enhancing competitive capacity and pushing up export of telecommunication and technological information products with Vietnam trademark

The Ministry of Information and Communications

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision

The Prime Minister

2012 - 2013

II

To develop market, promote trade

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Strategy on international economy integration through 2020  *

The Ministry of Industry and Trade

The relevant Ministries, branches

Strategy

The Prime Minister

2012

2

To deploy Program on national trade promotion

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Localities, commodity group associations

 

 

Annually

3

Scheme on development of regional markets for 2012-2020 period, with orientation toward 2030 (Asia – Pacific, America, European, Africa - Southwest Asia)  -  

The Ministry of Industry and Trade

The relevant commodity group associations

Decision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2013 - 2014

4

Scheme on negotiation for the Vietnam and European Free Trade Agreement  *

The Ministry of Industry and Trade

The relevant Ministries, branches

Decision

The Prime Minister

2012

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Industry and Trade

The relevant Ministries, branches

Decision

The Prime Minister

2012

6

The national Scheme on electronic commercial development through 2020  *

The Ministry of Industry and Trade

Localities, commodity group associations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Prime Minister

2013

7

The scheme on consolidation and enlarging of system of Vietnamese trade promotion representative agencies in foreign countries

The Ministry of Industry and Trade

The Ministry of of Foreign Affairs, the relevant Ministries, branches

Decision

The Prime Minister

2013 - 2014

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To review and formulate roadmap for participation in treaties, the international, regional, and bilateral mutual recognition agreements regarding standard and assessing the conformity for 2012-2020 period

The Ministry of Science and Technology

The relevant Ministries, branches

Report

The Prime Minister

2012 - 2013

III

The policy on commerce, finance, credit and investment in development of manufacturing export goods

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

1

Decree on procedures for electronic customs

The Ministry of Finance

The relevant Ministries, branches

Decree

The Goverment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Project on Law amending and supplementing a number of articles of Law on import tax and export tax

The Ministry of Finance

The relevant Ministries, branches

Law

The National Assembly

2013

3

Project on amending the Customs Law

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The relevant Ministries, branches

Law

The National Assembly

2014

4

Scheme on formulating incentive policy to stimulate investment of multinational corporations, big enterprises in the world for industry, processing industry, support industry

The Ministry of Planning and Investment

The Ministry of Industry and Trade, The Ministry of Finance, localities

Decision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2013

5

Decree amending and supplementing  Decree No. 12/2006/ND-CP

The Ministry of Industry and Trade

The relevant Ministries, branches

Decree

The Goverment

2012

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Industry and Trade

The commodity group associations and Oversea Vietnamese business association

Decision

The Prime Minister

2012 - 2013

7

Project on Law on management foreign trade

The Ministry of Industry and Trade

The relevant Ministries, branches

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The National Assembly

2012 - 2014

IV

To invest in development of infrastructure, services for goods export and import and push up

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme on investment in, upgrading transport infrastructure works, warehouses and storage yards at big seaports and customs clearance sites for imports and exports to satisfy demand of import and export through 2020, with orientations toward 2030

The Ministry of Transport

The Ministry of Industry and Trade, relevant localities

Decision

The Prime Minister

2013

2

Master plan to develop logistics system in whole nation through 2020, with vision to 2030*

The Ministry of Industry and Trade

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision

The Prime Minister

2012 - 2014

3

Scheme on raising capacity, market share of the export and import goods  transportation of Vietnamese enterprises

The Ministry of Transport

The Ministry of Industry and Trade, the relevant Ministries, branches

Decision

The Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V

Training and development of human resource

 

 

 

 

 

1

Strategy on development of vocational teaching through 2020  *

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministries, branches and localities

Decision

The Prime Minister

2012

2

Scheme on training human resource with high quality servicing for combination to export of mechanic engineering, textiles and garments, wood furniture,  manufacturing material and devices – accessories, mechanic manufacturing, electrical and electronic engineering  

The Ministry of Labour, War invalids and Social Affairs

Localities, commodity group associations và doanh nghiệp

Decision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2012 - 2013

3

Training on manufacture management and supplying agricultural products, foods under advanced standard in conformity with market requirement of development countries.

The Ministry of Agriculture and Rural Development

Localities, commodity group associations và doanh nghiệp

Plan

The Ministry of Agriculture and Rural Development

Annually

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Industry and Trade

The Ministry of of Foreign Affairs, The Ministry of Agriculture and Rural Development, The Vietnam Chamber of Commerce and Industry

Plan

The Ministry of Industry and Trade

Annually

VI

Import control

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

Scheme on formulation of import management measures in conformity with international commitments

The Ministry of Industry and Trade

The relevant Ministries, branches

Decision

The Prime Minister

2012 - 2013

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To formulate the system of information, assessment and controlling import, export operations

The Ministry of Industry and Trade

The relevant Ministries, branches, localities

Decision

The Prime Minister

2012 - 2013

4

Scheme on formulating management measures of quality, food safety and hygiene for import goods *

The Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision

The Prime Minister

2012 - 2013

5

Scheme on formulating system of national standard  and international quality assessment, improving system of standard, regulation to meet international standard, especially attaching importance to standard of product quality *

The Ministry of Science and Technology

the relevant Ministry, branches, commodity group associations

Decision

The Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

To formulating the system of online information for TBT network of Vietnam and TBT database 

The Ministry of Science and Technology

The relevant Ministries, branches

Decision

The Prime Minister

2012 - 2013

* Schemes have been mentioned in the Action Program of the Government at 2011-2016 term promulgated together with the Government’s Resolution No. 06/NQ-CP, of March 07 2012.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 25/07/2012 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.062

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!