Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 82/2006/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 18/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 82/2006/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CHI CỤC KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VÙNG LẠNG SƠN TRỰC THUỘC CỤC THÚ Y TRÊN CƠ SỞ TRẠM KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT ĐỒNG ĐĂNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y, đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật Đồng Đăng (Lạng Sơn).

2. Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn thực hiện chức năng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu, ga, sân bay, bến cảng, bưu điện quốc tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các cửa khẩu đóng tại các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

3. Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được hưởng kinh phí từ ngân sách Nhà nước, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở của Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn đóng tại thành phố Lạng Sơn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh.

2. Theo dõi, phát hiện, giám sát tình hình dịch bệnh động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh Việt Nam trong phạm vi được phân công.

3. Kiểm tra các địa điểm cách ly kiểm dịch, theo dõi cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu theo phân công của Cục Thú y.

4. Kiểm tra vệ sinh thú y các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng, bao gói động vật, sản phẩm động vật; hướng dẫn thực hiện vệ sinh thú y; khử trùng, tiêu độc theo quy định.

5. Trực tiếp xử lý hoặc hướng dẫn, giám sát việc xử lý các chất thải, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng, động vật, sản phẩm động vật theo quy định.

6. Cấp và thu hồi giấy chứng nhận về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y theo hướng dẫn của Cục Thú y.

7. Quản lý các Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu, ga, sân bay, bến cảng, bưu điện quốc tế theo phân công của Cục Thú y.

8. Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các cửa khẩu trên địa bàn.

9. Thực hiện chương trình cải cách hành chính theo yêu cầu của Cục Thú y và theo mục tiêu, nội dung chương trình cải cách hành chính của Bộ.

10. Thực hiện thu, nộp phí và lệ phí theo quy định.

11. Quản lý tổ chức, cán bộ, lao động, tài chính, tài sản của Chi cục theo quy định.

12. Chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định của Cục Thú y.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thú y phân công, uỷ quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Lãnh đạo Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn có Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng do Cục trưởng Cục Thú y bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Cơ quan Chi cục và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phó Chi cục trưởng giúp việc Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được Chi cục trưởng phân công.

2. Bộ máy quản lý:

a) Phòng Tổng hợp

b) Phòng Kiểm dịch

c) Phòng Xét nghiệm

3. Các đơn vị trực thuộc:

a) Trạm Kiểm dịch động vật Đồng Đăng

b) Các Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu, ga, sân bay, bến cảng, bưu điện quốc tế khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Các Trạm Kiểm dịch động vật quy định tại Khoản 3 Điều 3 có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Bộ uỷ quyền Cục trưởng Cục Thú y quy định nhiệm vụ của bộ máy quản lý, Trạm Kiểm dịch động vật hiện có và ký quyết định thành lập các Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu, ga, sân bay, bến cảng, bưu điện quốc tế trực thuộc Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn.

Biên chế của Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn do Cục trưởng Cục Thú y bố trí theo chỉ tiêu biên chế Bộ giao cho Cục.

Giao Cục trưởng Cục Thú y quản lý việc thu hồi và nộp lại con dấu của Trạm Kiểm dịch động vật Đồng Đăng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 404 NN-TCCB/QĐ ngày 29 tháng 4 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm về việc đổi tên Trạm Kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Lạng Sơn thành Trạm Kiểm dịch động vật Đồng Đăng (Lạng Sơn); Quyết định số 08/1999/QĐ-BNN-TCCB ngày 12 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hệ thống tổ chức Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn.

2. Cục trưởng Cục Thú y hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định này.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW liên quan;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, VP thuộc Bộ;
- Công báo Chính phủ;
- Lưu: VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
 


 
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 82/2006/QĐ-BNN ngày 18/09/2006 về việc thành lập Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn trực thuộc Cục Thú y trên cơ sở Trạm Kiểm dịch động vật Đồng Đăng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.989

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!