Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 66/2002/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 22/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 66/2002/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 66/2002/QĐ/BTC NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THUẾ NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ PHỤ TÙNG XE HAI BÁNH GẮN MÁY, SỬA ĐỔI MỨC KHUNG TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ VÀ MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ CỦA PHỤ TÙNG XE HAI BÁNH GẮN MÁY

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 15/TB-VPCP, ngày 25/01/2002 nêu các ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sản xuất, lắp ráp nhập khẩu xe hai bánh gắn máy;
Căn cứ tình hình sản xuất, lắp ráp, tiêu thụ mặt hàng phụ tùng xe hai bánh gắn máy, tình hình thực hiện nội địa hoá xe máy và phụ tùng xe hai bánh gắn máy;
Sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng phụ tùng xe hai bánh gắn máy quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và Danh mục phụ tùng xe hai bánh gắn máy được điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 02/2002/QĐ-BTC ngày 09/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu mới như sau:

STT

Tên mặt hàng

Thuộc nhóm hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Mức thuế suất (%)

1

Các chi tiết cao su của xe hai bánh gắn máy

4016

40

2

Lò so của xe hai bánh gắn máy

7320

5

3

Chốt của xe hai bánh gắn máy

7318

40

4

Từng dụng cụ hoặc cả bộ dụng cụ, đồ nghề của xe hai bánh gắn máy

8202

8203

8204

8205

8206

40

40

40

40

40

5

Khoá yên và khoá điện của xe hai bánh gắn máy

8301

40

6

Giá bắt ắc quy của xe hai bánh gắn máy

8302

40

7

ắc quy của xe hai bánh gắn máy

8507

50

Điều 2: Sửa đổi mức tỷ lệ (%) nội địa hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ (%) nội địa hoá cho phụ tùng xe hai bánh gắn máy quy định tại điểm 1.2 của Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1944/1998/QĐ/BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức tỷ lệ (%) nội địa hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ (%) nội địa hoá mới như sau:

Mức tỷ lệ nội địa

hoá (%)

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá

(%)

 

Phụ tùng có

mức thuế NK

ưu đãi 30% (%)

Phụ tùng có

mức thuế Nk

ưu đãi 40%(%)

Phụ tùng có mức thuế NK

ưu đãi 50% (%)

 

 

 

Động cơ

Phụ tùng khác

1- Dưới 20

2- Từ 20 đến 35

3- Trên 35 đến 45

4- Trên 45 đến 55

5- Trên 55 đến 65

6- Trên 65 đến 80

7- Trên 80

30

20

15

10

7

5

3

40

30

20

10

7

5

3

50

30

20

10

7

5

3

50

40

30

20

10

7

5

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng nhập khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 66/2002/QD-BTC

Hanoi, May 22, 2002

 

DECISION

ADJUSTING THE IMPORT TAX RATES OF A NUMBER OF TWO-WHEELED MOTORBIKE ACCESSORIES, ADJUSTING THE FRAME OF LOCALIZATION RATES AND THE LOCALIZATION RATE-BASED PREFERENTIAL IMPORT TAX RATES OF TWO-WHEELED MOTORBIKE ACCESSORIES

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Government’s Decree No. 15/CP of March 2, 1993 on the tasks, powers and State management responsibilities of the ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 178/CP of October 28, 1994 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 38/2002/QD-TTg of March 14, 2002 on the management of the manufacture, assembly and import of two-wheeled motorbike parts;
On the basis of the guiding opinions of the Prime Minister in Notice No. 15/TB-VPCP of January 25, 2002 stating the conclusive opinions of the Prime Minister on the management of the manufacture, assembly and import of two-wheeled motorbikes;
On the basis of the situation of manufacture, assembly and sale of two-wheeled motorbike accessories and the situation of localization of motorcycles and two-wheeled motorbike accessories;
After consulting the ministries and at the proposal of the General Director of Tax:

DECIDES:

Article 1.- To adjust the preferential import tax rates of a number of motorbike accessories prescribed in the Preferential Import Tariffs issued together with Decision No. 1803/1998/QD-TTg of December 11, 1998 and the List of two-wheeled motorbike accessories with their raised preferential import tariffs, issued together with the Finance Minister’s Decision No. 02/2002/QD-BTC of January 9, 2002 into the new import tax rates below:

Ordinal
number

Name of goods items

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Tax rates
(%)

1

Rubber details of two-wheeled motorbikes

4016

40

2

Springs of two-wheeled motorbikes

7320

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bolts of two-wheeled motorbikes

7318

40

4

Each tool or the whole tool kit of two-wheeled motorbikes

8202
8203
8204
8205
8206

40
40
40
40
40

5

Seat locks and electric locks of two-wheeled motorbikes

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.40

6

Batter holders or two-wheeled motorbikes

8302

40

7

Batteries of two-wheeled motorbikes

8507

50

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Localization
rate (%)

Localization rate-based preferential import tariffs (%)

 

Accessories enjoying
the preferential
import tax rate
of 30% (%)

Accessories enjoying the preferential import tax
rate of 40% (%)

Accessories enjoying the preferential import tax rate of 50% (%)

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other accessories

1. Under 20

30

40

50

50

2. Between 20 and 35

20

30

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.40

3. Between 35 and 45

15

20

20

30

4. Between 45 and 55

10

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.20

5. Between 55 and 65

7

7

7

10

6. Between 65 and 80

5

5

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7

7. Over 80

3

3

3

5

Article 3.- This Decision shall take implementation effect and apply to import goods declarations already submitted to the customs offices 15 days after its signing. All previous previsions which are contrary to this Decision are hereby annulled.

 

FOR THE FINANCE MINISTER
VICE MINISTER
Vu Van Ninh

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 66/2002/QĐ-BTC ngày 22/05/2002 sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số phụ tùng xe hai bánh gắn máy, sửa đổi mức khung tỷ lệ nội địa hoá và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá của phụ tùng xe hai bánh gắn máy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.035

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.63.130