Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 38/QĐ-TCHQ năm 2013 về Kế hoạch tuyên truyền trên báo, đài năm 2013 của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 38/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 08/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN TRÊN BÁO, ĐÀI NĂM 2013 CỦA NGÀNH HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cQuyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1018/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2845/QĐ-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền trên báo, đài năm 2013 của ngành Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tài vụ quản trị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, VP-TH(TT).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN TRÊN BÁO, ĐÀI NĂM 2013 CỦA NGÀNH HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-TCHQ ngày
08 tháng 01 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

I. MỤC ĐÍCH

1. Tuyên truyền một cách kịp thời, sâu, rộng, chính xác, khách quan về các hoạt động của ngành Hải quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp cho cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khu trong và ngoài nước hiểu, chấp hành tốt các chính sách pháp luật hải quan và các pháp luật khác có liên quan, hỗ trợ tích cực để ngành Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuyên truyền về sự chấp hành tốt pháp luật nhà nước của các doanh nghiệp nhằm nêu gương tt cho các doanh nghiệp khác noi theo.

2. Tuyên truyền để cán bộ công chức trong Ngành biết và hiểu rõ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Ngành, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, thi đua phn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và chương trình kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu phn đấu của toàn Ngành năm 2013.

II. YÊU CẦU

1. Phi hợp tốt với các đơn vị báo, đài ở Trung ương và địa phương, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan để:

- Xây dựng các phóng sự, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về ngành Hải quan trên báo, đài đảm bảo thông tin kịp thời, đy đủ, chính xác có định hướng đến từng bạn đọc, khán giả, thính giả.

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên tích cực trong và ngoài Ngành để phối hợp thông tin tuyên truyền theo kế hoạch.

2. Các đơn vị thuộc và trực thuộc, theo chức năng nhiệm vụ và căn cứ kế hoạch này xây dng kế hoạch chi tiết, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ cần tuyên truyền các hoạt động của Ngành theo từng nội dung, trong từng thời đim cụ th.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của ngành Hải quan, công tác tuyên truyền trên báo đài ngoài việc tiếp tục tuyên truyền mọi mặt các hoạt động công tác trong toàn Ngành, năm 2013 cần tập trung vào những nội dung chính sau:

1. Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tiếp tục tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khu, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện các nội dung Kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020;

- Triển khai thủ tục hải quan điện tử theo Nghị định s 87;

- Tiếp nhận và triển khai hệ thống VNACCS/VCISS;

- Tăng cường năng lực công tác quản lý rủi ro.

- Triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia và ASEAN;

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu;

2. Tuyên truyền về nỗ lực của các đơn vị trong toàn Ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu thu NSNN, chỉ tiêu thu hồi thuế nợ đọng, các biện pháp hạn chế phát sinh nợ mới;

- Kết quả thực hiện các biện pháp chống thất thu thông qua các công cụ: kiểm tra, kiểm soát hải quan; kiểm tra sau thông quan và phân tích phân loại hàng hóa XNK.

3. Tuyên truyền về kết quả công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới góp phần bảo vệ an ninh, chính trị, sức khỏe cộng đồng và môi trường.

4. Tuyên truyền về công tác xây dựng lực lượng Hải quan, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy của Ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và cải cách hiện đại hóa, phù hợp với yêu cầu Dự án VNACCS/VCISS;

- Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong toàn Ngành cho mọi người học tập, noi theo.

(Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

IV. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền thường xuyên:

- Thực hiện phóng sự;

- Chuyên mục;

- Chuyên đề;

- Chuyên trang;

- Phóng sự ảnh về hoạt động hải quan;

- Giải đáp pháp luật;

- Các bài viết phản ánh;

- Tổ chức phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

2. Tuyên truyền theo sự kiện:

- Đẩy mạnh tuyên truyền vào dịp các ngày lễ lớn của dân tộc và của ngành Tài chính, ngành Hải quan, Hội nghị Tổng kết Ngành, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, Hội thảo, các lớp tập huấn nghiệp vụ hoặc các sự kiện quan trọng nhằm công bthông tin rộng rãi cho bạn đọc.

- In tờ rơi, sổ tay...

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Tổng cục Hải quan

1.1. Văn phòng Tổng cục:

- Chịu trách nhiệm tham mưu với Tổng cục, phối hợp với các báo, đài, tạp chí, các đơn vị trong toàn Ngành để xây dựng nội dung tuyên truyền chi tiết thực hiện Kế hoạch này.

- Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Hải quan các địa phương tổ chức các đoàn báo chí đi thực tế cơ sở làm chuyên trang, chuyên mục, chuyên đ, phóng sự tuyên truyền về hoạt động của Ngành theo kế hoạch nội dung và thời gian cụ thể nhằm đưa công tác tuyên truyền của Ngành theo đúng định hướng và đạt hiệu quả cao.

1.2. Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục:

- Chủ động viết bài về kết quả công tác của đơn vị mình hoặc cung cấp thông tin cho Văn phòng để cung cấp cho báo chí phục vụ công tác tuyên truyn của ngành Hải quan.

- Chủ động giải đáp cho các cơ quan báo chí những vấn đề cụ thể thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình theo Quy chế cung cp thông tin cho báo chí. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên mục, chuyên trang theo phân công tại kế hoạch chi tiết.

- Báo Hải quan, Bản tin Nghiên cứu Hải quan, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tổ chức tuyên truyền cụ thể phù hợp với tôn chỉ, mục đích của mình.

2. Đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương để tuyên truyền về các hoạt động của đơn vị.

- Phối hợp với Văn phòng Tổng cục trong việc hỗ trợ phóng viên báo, đài đi thực tế tại đơn vị để làm phóng sự, chuyên trang, chuyên mục. Mi đơn vị bố trí từ 1 - 2 cán bộ công chức đầu mối để phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương để thực hiện kế hoạch tuyên truyền hiệu quả.

3. Hàng tháng và đột xuất các đơn vị có trách nhiệm gửi thông tin tuyên truyền của đơn vị mình về Tổng cục Hải quan theo địa chỉ sau: tuyentruyen@customs.gov.vn, qlgdttdt@customs.gov.vn để thông tin kịp thời tới bạn đọc.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu có vướng mắc cần kịp thời phản ánh về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn, chỉ đạo thống nhất thực hiện.

 

KẾ HOẠCH

CHI TIẾT NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRÊN BÁO, ĐÀI NĂM 2013 CỦA NGÀNH HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38/QĐ-TCHQ ngày 08/01/2013)

A. CÁC BÁO VIẾT, ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

ĐƠN V ĐĂNG BÀI, PHÁT SÓNG

ĐƠN VỊ  CH TRÌ

ĐƠN VỊ PHI HỢP THỰC HIỆN

I

1- Phối hợp tổ chức các báo, đài làm việc, phỏng vấn để tuyên truyền về các nội dung sau:

1. Tuyên truyền về công các cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tiếp tục tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khu, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Kết quả thực hiện các nội dung Kế hoạch cải cách hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020;

- Triển khai thtục hi quan điện tử theo Nghị định số 87;

- Tiếp nhận và triển khai hệ thống VNACCS/VCISS;

- Tăng cường năng lực công tác qun lý rủi ro.

- Triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia và ASEAN;

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu;

2. Tuyên truyền về nlực của các đơn vị trong toàn Ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Kết quthực hiện ch tiêu thu NSNN, ch tiêu thu hồi thuế nợ đọng, các biện pháp hạn chế phát sinh nợ mới;

- Kết quả thực hiện các biện pháp chống thất thu thông qua các công cụ: kim tra, kiểm soát hải quan; kiểm tra sau thông quan và phân tích phân loại hàng hóa XNK.

3. Tuyên truyền về kết qu công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới góp phần bo vệ an ninh chính trị, sức khỏe cộng đồng và môi trường.

4. Tuyên truyền về công tác xây dựng lực lượng Hải quan, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy ca Ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và cải cách hin đại hóa, phù hợp với yêu cầu Dự án VNACCS/VCISS;

- Tuyên truyền gương điển hình tiến tiến trong toàn Ngành cho mọi người học tập, noi theo.

Thường xuyên

Các báo:

- Thông tấn xã VN (www.news.vnanet.vn. Vietnamplus.

- Thanh niên

- Tiền phong

- Tuổi trẻ

- Pháp luật Việt Nam

- Thời báo tài chính Việt Nam

- Nhân dân

- Tin tức

- Lao động

- Báo Bảo vệ pháp luật

- Thời báo kinh tế Việt Nam

- Đại biểu nhân dân

- Đài tiếng nói Việt Nam

- Dân Trí.

- Tạp chí Tài chính

- Tạp chí thuế

- Tạp chí Thông tin đối ngoại

- Tạp chí tin học tài chính

Văn phòng Tng cục (VPTC)

- Báo Hải quan, Vụ Pháp chế, Cục Giám sát quản lý v hi quan (GSQL HQ), Cục Thuế xuất nhập khẩu (Thuế XNK), Cục Công nghệ thông tin & Thống kê hải quan (CNTT&TK HQ), Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan (CCHĐH HQ), Cục Điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL), Cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ); Vụ Tổ chức Cán bộ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các Cục Hải quan tnh, thành ph(TP);

- Phòng Tuyên truyền báo chí Văn phòng Bộ Tài chính.

 

2- Tổ chức các đoàn Phóng viên đi công tác tại các Cục Hải quan tỉnh thành phố để thực hiện các chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền về hoạt động nghiệp vụ hải quan cụ thể là:

Theo tờ trình riêng khi tổ chức đi thực tế

 

VPTC

- Phóng viên các báo: Nhân dân, Lao động, Thanh niên, Tiền phong, Pháp luật VN, Diễn đàn doanh nghiệp, Tin tức, ...

01

Chuyên mục: “Hải quan và doanh nghiệp”

Thứ 6 hàng tuần

Báo Diễn đàn doanh nghiệp.

Cục KTSTQ

- Văn phòng TC; Cục GSQL HQ, Cục Thuế XNK, Hải quan các tnh thành phố

02

Chuyên mục: “Hải quan và phát triển”.

Thứ 4 hàng tuần

Báo Pháp luật VN

Ban CCHĐH HQ

- Văn phòng TC, Cục Hải quan tỉnh, TP.

03

Chuyên mục: Hợp tác quốc tế

Ngày 5 hàng tháng

Tạp chí Thông tin đối ngoại.

Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT)

- VPTC, Vụ HTQT, Cục ĐTCBL, Ban CCHĐH HQ.

04

Chuyên mục: Doanh nghiệp và pháp luật

Thứ 3 hoặc thứ 6/ tuần

Báo Tin tức, Tạp chí Thuế, Báo Bảo vệ pháp luật.

Ban CCHĐH HQ

- Vụ Pháp chế, VPTC;

- Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Cục Hải quan các tnh, TP.

05

Chuyên mục: Ứng dụng công nghệ thông tin - Hiện đại hóa hải quan

Mỗi tháng 1 bài

Tạp chí Tin học Tài chính, Thời báo Tài chính, Báo Tin tức.

Cục CNTT & TK HQ

- Ban CCHĐH HQ, Cục Hi quan các, TP.

06

Chuyên mục: Hi - Đáp về chính sách thuế, thủ tục hi quan

Tháng 4 k

Tạp chí Thuế, Thời báo kinh tế, Pháp luật, Báo Diễn đàn doanh nghiệp.

Website Hải quan

- Cục GSQL HQ, Cục Thuế XNK, Vụ Pháp chế, VPTC, Cục KTSTQ.

07

Chuyên mục: Hội nhập kinh tế quc tế

(Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt, thực hiện qun lý rủi ro, chương trình một cửa ASEAN...)

Mỗi tun 1 bài

Thời báo kinh tế VN, Dân trí

Ban CCHĐH HQ

- VPTC, Cục CNTT & TK HQ, Cục ĐTCBL, Vụ HTQT.

08

Chuyên mục: Hải quan đồng hành với doanh nghiệp, (Doanh nghiệp ưu tiên đặc biệt, chương trình một cửa ASEAN, cải cách thủ tục hải quan...)

 

Tạp chí Vietnam Business Forum (của VCCI).

- Tạp chí Thuế

Ban CCHĐH HQ

- Cục GSQL HQ, Ban CCHĐ HQ, Cục KTSTQ, Vụ Pháp chế.

09

Chuyên đ: Cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, kết quthu thuế, phòng chống buôn lậu, công tác kiểm tra sau thông quan.

Theo vụ việc

Báo Hà Nội mới,

Bản tin kinh tế & Thế giới - Thông tấn xã VN

VPTC

- Vụ pháp chế, Ban CCHĐH HQ, Cục Thuế XNK, Vụ Tài vụ quản trị, Vụ TCCB, Cục KTSTQ

10

Kết quchống buôn lậu, chính sách mới, công tác thu thuế, doanh nghiệp ưu tiên, chương trình một cửa ASEAN;

- Chương trình diễn đàn Kinh tế;

Bản tin 5h, 6h, 12h, 18h, 22h hàng ngày Sáng CN hàng tuần

- Chuyên mục tài chính ngân hàng trên www.news.vnanet.vn

- Hệ Thời sự chính trị tổng hợp VOV1

- Trung tâm tin của Đài Tiếng nói VN

VPTC

- Các Vụ, Cục thuộc TCHQ, Cục Hải quan tnh, TP;

- Ban CCHĐH HQ.

(Đài trực tiếp liên hệ với các đơn vị khi thực hiện chương trình)

11

Cung cấp thông tin tuyên truyn về kết quhoạt động các lĩnh vc:

- Thu thuế XNK

- Chống buôn lậu;

- Cải cách hiện đại hóa hi quan;

Cập nhật thường xuyên

www.news.vnanet.vn, Pháp luật VN, Tin tức, Thời báo tài chính VN, Báo Lao động, Đài tiếng nói VN, Báo Đời sống và pháp luật, các tạp chí của Bộ TC.

VPTC

- Ban CCHĐH HQ, Cục Thuế XNK, Cục GSQL HQ;

- Cục Hải quan các tnh, TP.

12

Phóng sự điều tra về công tác phòng chống buôn lậu, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng gi, hàng nhái...

Các tin về hoạt động của thanh niên

Thường xuyên trong năm

- Báo Thanh niên, Thời báo Tài chính VN, Lao động, Pháp luật VN, Dân trí.

Cục ĐTCBL

- VPTC, Cục ĐTCBL, Ban CCHĐH HQ, Đoàn Thanh niên, các Cục Hải quan tỉnh, TP.

13

Tuyên truyền về các gương người tốt việc tt của các đơn vị hải quan trong Ngành.

Thường xuyên trong năm

Báo Pháp luật VN, Thời báo Tài chính VN, Đài tiếng nói VN, Tin tức...

VPTC

- Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB).

- Website Hải quan, Báo Hải quan, các Cục Hi quan tnh, TP.

II

Tổ chức họp báo theo chuyên đ

Văn phòng phối hợp với các Vụ, Cục đề xuất cụ thể

Mời phóng viên các báo, đài tham dự (có tờ trình cụ thể khi tổ chức)

VPTC

- Ban CCHĐH HQ, Cục Thuế XNK, Vụ Pháp chế, Cục ĐTCBL, Cục KTSTQ, Cục GSQL HQ, Cục CNTT&TKHQ.

- Các báo có chuyên mục tuyên truyền cho ngành Hải quan.

III

Biên tập thông tin của các đơn vị gửi hàng tháng đcung cấp cho báo chí.

Ngày 20 hàng tháng

Các báo, đài có chuyên mục phối hợp với ngành Hải quan.

VPTC

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ.

B. TUYÊN TRUYỀN TRÊN CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH (VTV, VTC, INFOTV) NĂM 2013

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỰC HIỆN

HOÀN THÀNH VÀ PHÁT SÓNG

 

NĂM 2013

I

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC SỐNG SỐ (BẢN TIN CÔNG NGHỆ) VTV2 - ĐÀI THVN

01

Trin khai thtục hải quan điện ttại Cục HQ Hà Giang

Tháng 1/2013

Tháng 1/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ Hà Giang

02

Cục Hi quan Hà Nội thực hiện NĐ 87 của CP sau 1 tháng

Tháng 2/2013

Tháng 2/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ Hà Nội

03

NĐ 87 mang lại nhiều thuận lợi cho cộng đồng DN tại Đà Nng

Tháng 3/2013

Tháng 3/2013

Văn phòng TCHQ

-Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ TP Đà Nng

04

Hải quan Đà Nng đy mạnh thu NSNN bng phương thức điện tử

Tháng 3/2013

Tháng 4/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ TP Đà Nng

05

Cục Hải quan Hà Tĩnh thu thuế qua hệ thống KBNN- Ngân hàng bằng phương thức điện t

Tháng 5/2013

Tháng 5/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ TP Hà Tĩnh

06

Cục HQ Hải Phòng áp dụng hiệu quphương thức thu NSNN bằng phương thức điện tử

Tháng 6/2013

Tháng 6/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục Hải quan Hải Phòng

07

Xử lý dữ liệu thông quan điện tử (e- Clearance)

Tháng 7/2013

Tháng 7/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ Hải Phòng

08

ng dụng CNTT để quản lý hàng hóa XNK tại Cục Hải quan Nghệ An

Tháng 8/2013

Tháng 8/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ Nghệ An

09

Cục HQ Bình Định áp dụng mạnh mẽ CNTT trong các khâu nghiệp vụ

Tháng 9/2013

Tháng 9/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ Bình Định

10

Cục Hi quan BR-VT tăng cường CNTT để xây dựng, đưa hệ thống VNACCS vào vận hành

Tháng 10/2013

Tháng 10/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ BR-VT

11

Tăng cường CNTT để xây dựng, đưa hệ thống VNACCS vào vận hành tại hải quan Đng Nai

Tháng 11/2013

Tháng 11/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ Đồng Nai

12

Hải quan Bình Dương áp dụng CNTT mạnh mnhằm đưa hệ thống VNACCS vào vận hành

Tháng 12/2013

Tháng 12/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CSS - đài THVN

- Cục HQ Bình Dương

II

CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - VTV1 - ĐÀI THVN

01

Cục HQ TP HCM đẩy mạnh công tác để đưa NĐ 87 vào thực tế

Tháng 1/2013

Tháng 1/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Cục HQ TP HCM

02

NĐ 87 mang lại nhiều điều kiện thuận lợi cho DN tại địa bàn Quảng Trị

Tháng 2/2013

Tháng 2/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Cục HQ Quảng Trị

03

Hải quan Hà Tĩnh đy mạnh NĐ 87 vào công tác nghiệp vụ

Tháng 3/2013

Tháng 3/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Cục HQ Hà Tĩnh

04

Công tác cải cách thtục hành chính tại Hải quan Bắc Ninh

Tháng 4/2013

Tháng 4/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Cục HQ Bắc Ninh

05

Hi quan Cần Thơ cải cách hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Tháng 5/2013

Tháng 5/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Cục HQ Cần Thơ

06

Cơ quan TCHQ triển khai chương trình quản lý 5S

Tháng 6/2013

Tháng 6/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Tổng cục Hải quan

07

Công tác QLRR tại Hi quan Hi Phòng

Tháng 7/2013

Tháng 7/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Cục HQ Hi Phòng

08

Công tác QLRR tại Cục HQ Hà Nội

Tháng 8/2013

Tháng 8/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Cục HQ Hà Nội

09

Công tác Quản lý rủi ro tại Hải quan HQ Thừa Thiên- Huế

Tháng 9/2013

Tháng 9/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Cục HQ TT- Huế

10

Chương trình DN ưu tiên đặc biệt của ngành Hải quan

Tháng 10/2013

Tháng 10/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Tổng cục Hải quan

11

Rút ngn thtục, tạo thuận lợi cho DN tại Cục Hải quan Khánh Hoà

Tháng 11/2013

Tháng 11/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - đài THVN

- Cục HQ TT- Huế

12

DN tại địa bàn Quảng Nam- Đà Nẵng luôn được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động XNK

Tháng 12/2013

Tháng 12/2013

Văn phòng TCHQ

- Chương trình CCHC - Đài THVN

- Cục HQ Quảng Nam; HQ Đà Nẵng

III

KÊNH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC1

Với đặc thù sẽ phối hợp phát tin và các phóng sự, phản ánh trải đều theo từng tháng, 25 phút/tháng. Văn phòng Tổng cục dự kiến sẽ phối hợp với VTC theo hình thức cập nhật tin tức thời sự trên mọi hoạt động của ngành Hải quan. Ngoài ra tập trung vào một số hoạt động trọng tâm

01

Công tác KT STQ tại Hải quan Cao Bằng

Tháng 1/2013

Tháng 1/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ Cao Bằng

02

Triển khai thu thuế, chống thất thu thuế tại Cục HQ Hà Nội

Tháng 2/2013

Tháng 2/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ Hà Nội

03

Cục Hải quan Hà Nội đưa NĐ 87 đi vào thực tế

Tháng 2/2012

Tháng 3/2012

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ Hà Nội

04

Công tác thực hiện thủ tục hải quan điện tử đảm bảo tạo thuận lợi cho DN tại Hải quan Thanh Hóa

Tháng 4/2013

Tháng 4/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ Thanh Hóa

05

Công tác hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại HCM

Tháng 5/2013

Tháng 5/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ TP HCM

06

Công tác thu thuế và chống thất thu tại HQ TP HCM

Tháng 5/2013

Tháng 6/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ TP HCM

07

Triển khai công tác chống buôn lậu tại Cục Hải quan An Giang, Long An

Tháng 7/2013

Tháng 7/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ An Giang, Long An

08

HQ An Giang, Long An còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai TT HQĐT

Tháng 7/2013

Tháng 8/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ An Giang, Long An

09

Công tác thu thuế và chống thất thu tại Hải quan Hà Tĩnh

Tháng 9/2013

Tháng 9/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ Hà Tĩnh

10

Chống buôn lậu và ma túy tại CK Cầu Treo

Tháng 9/2013

Tháng 10/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ Hà Tĩnh

11

Công tác KTSTQ tại Tây Ninh

Tháng 11/2013

Tháng 11/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ Tây Ninh

12

Công tác chống buôn lậu tại ck Mộc Bài

Tháng 11/2013

Tháng 12/2013

Văn phòng TCHQ

- Đài Kỹ thuật số VTC1

- Cục HQ Tây Ninh

 

 

 

 

 

 

01

Cục Hi quan Thanh Hóa trin khai mạnh mẽ NĐ 87

 

 

Văn phòng TCHQ

- Kênh truyền hình Info TV

- Cục HQ Thanh Hóa

02

Công tác CBL trên các cảng biển tại Hải Phòng

 

 

Văn phòng TCHQ

- Kênh truyền hình Info TV

- Cục HQ Hải Phòng

03

Công tác Kim tra sau thông quan tại Cục Hải quan Bắc Ninh

 

 

Văn phòng TCHQ

- Kênh truyền hình Info TV

- Cục HQ Bắc Ninh

Ghi chú:

- Khi thực hiện, Văn phòng sẽ thng nhất kế hoạch tuyên truyền cụ thể với từng báo, đài, tạp chí đphù hợp với tôn chmục đích của mỗi báo.

- Các đơn vị có thể gửi bài trực tiếp cho phóng viên theo dõi ngành đồng thời gửi bài về hòm thư của Văn phòng TCHQ theo địa chỉ mail: tuyentruyen@customs.gov.vn đ theo dõi tổng kết cuối năm.

- Trước khi đưa phóng viên đi thực tế đviết bài, thực hiện phóng sự, Văn phòng sẽ có tờ trình cụ thể về nội dung, thời gian để phù hợp với đặc tính thời sự của báo chí.

- Kế hoạch trên có thể có điều chỉnh để phù hợp với tính thời sự và sự kiện trong năm.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 38/QĐ-TCHQ năm 2013 về Kế hoạch tuyên truyền trên báo, đài năm 2013 của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.125
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.11.9