Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 62/QĐ-TTg năm 2003 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 62/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 13/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Công nghệ cao Hoà Lạc; phê duyệt Qui hoạch tổng thể và Dự án đầu tư Bước 1, Giai đoạn I Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;
Căn cứ Quyết định số 10/2000/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;
Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 1117/TTr-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2002, công văn số 52/BKHCN-CNC ngày 10 tháng 01 năm 2003); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8154/BKH-KHGDMT ngày 23 tháng 12 năm 2002), Bộ Xây dựng (công văn số 433/BXD-KH-TK ngày 29 tháng 3 năm 2002), Tổng cục địa chính (công văn số 1537/ TCĐC-PC ngày 11 tháng 11 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây theo quy định hiện hành:
1. Các công việc chuẩn bị đầu tư ngoài Bước 1, Giai đoạn I.
2. Lựa chọn tổ chức tư vấn có uy tín và kinh nghiệm của nước ngoài để hợp đồng thuê tư vấn lập quy hoạch và tư vấn thiết kế các công trình đặc thù Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.
3. Tổ chức thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Bước 1, Giai đoạn I Khu Công nghệ cao Hoà Lạc theo hình thức Hợp đồng chìa khoá trao tay (Hợp đồng thiết kế-Cung ứng vật tư, thiết bị-Xây dựng) quy định tại Điều 62 của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ.

Điều 2. Đồng ý với đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao cho Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (VINACONEX) thuộc Bộ Xây dựng là Tổng thầu thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Bước 1, Giai đoạn I Khu Công nghệ cao Hoà Lạc (nêu tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định này) theo hình thức Hợp đồng chìa khoá trao tay. Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc tổ chức thực hiện hình thức này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cho phép Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc được thực hiện thí điểm việc giao đất, cho thuê đất cho các nhà đầu tư theo trình tự quy định tại pháp luật hiện hành. Ban Quản lý có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục theo quy định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư.

Điều 4. Trên cơ sở dự toán kinh phí thực hiện các dự án hàng năm do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc đề xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính chủ động bố trí vốn ngân sách để đảm bảo cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc triển khai thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Tổng Giám đốc Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam và Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
 PHÓ THỦ TƯỚNG


 
 
Phạm Gia Khiêm 

 

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------

No: 62/QD-TTg

Hanoi , January 13, 2003

 

DECISION

ON A NUMBER OF MEASURES TO SPEED UP THE TEMPO OF CONSTRUCTION OF HOA LAC HI-TECH PARK’S INFRASTRUCTURE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 198/1998/QD-TTg of October 12, 1998 on the establishment of Hoa Lac Hi-Tech Park; and approval of the general planning and the investment project, Stage 1, Phase I, Hoa Lac Hi-Tech Park;
Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 10/2000/QD-TTg of January 18, 2000 on the establishment of Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board;
In order to speed up the tempo of construction of Hoa Lac Hi-Tech Park, at the proposal of the Minister of Science and Technology (Official Dispatches No. 1117/TTr-BKHCN of December 16, 2002 and No. 52/BKHCN-CNC of January 10, 2003); and the comments of the Ministry of Planning and Investment (Official Dispatch No. 8154 BKH/KHGDMT of December 23, 2002), the Ministry of Construction (Official Dispatch No. 433 BXD/KH-TK of March 29, 2002), and the General Land Administration (Official Dispatch No. 1537/TCDC-PC of November 11, 2002),

DECIDES:

Article 1.- To assign the Hoa Lac Hi-Tech Park Management Board to coordinate with the concerned agencies in organizing the performance of the following tasks according to the current regulations:

1. To make investment preparations apart from Stage 1, Phase I.

2. To select prestigious and experienced foreign consultancy organizations for signing contracts on hiring of planning and providing consultancy on the designs of particular works of Hoa Lac Hi-Tech Park.

3. To organize the implementation of infrastructure construction projects, Stage 1, Phase I, Hoa Lac Hi-Tech Park in form of turnkey contracts (Design-Supplies and Equipment Procurement-Construction Contracts) prescribed in Article 62 of the Regulation on Investment and Construction Management, issued together with the Government’s Decree No. 52/1999/ND-CP of July 8, 1999.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 62/QĐ-TTg năm 2003 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.301

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38