Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 198/1998/QĐ-TTg thành lập khu công nghệ cao Hoà Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư bước I, giai đoạn I khu công nghệ cao Hoà Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 198/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/10/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 198/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC; PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ BƯỚC 1, GIAI ĐOẠN I KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 về bổ sung sửa đổi một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP;
Căn cứ ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các Dự án Đầu tư đối với Dự án Khu công nghệ cao Hoà Lạc, tại công văn số 5494/HĐTĐ ngày 5 tháng 8 năm 1998.
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Tờ trình số 1162/TTr-BKHCNMT ngày 14 tháng 5 năm 1998) và Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Khu công nghệ cao Hoà Lạc, tỉnh Hà Tây.

Khu công nghệ cao Hoà Lạc được tổ chức và hoạt động theo quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

Điều 2.

I. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Hoà Lạc, với tổng diện tích và nội dung quy hoạch nêu tại hồ sơ trình duyệt kèm theo văn bản số 1585/BKHCNMT-BQL CNC, ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

1. Về tính chất Khu công nghệ cao:

Khu công nghệ cao Hoà Lạc là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế khu vực và cả nước với vai trò là cầu nối tiếp nhận chuyển giao và tiến tới sáng tạo các công nghệ cao mới; là điểm thử nghiệm, thí điểm rút kinh nghiệm cho việc đẩy mạnh phát triển các Khu công nghệ cao trong cả nước.

2. Về địa điểm và quy mô:

Khu công nghệ cao Hoà Lạc nằm trong quy hoạch chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hoà Lạc - Sơn Tây đã được Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 1997. Căn cứ vào quỹ đất của toàn khu vực, kết hợp với việc khai thác tiềm năng, khả năng theo quy hoạch phát triển liên vùng, Khu công nghệ cao Hoà Lạc được xây dựng chủ yếu trên địa bàn huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây với quy mô khoảng 1650 ha.

3. Về quản lý môi trường, cảnh quan:

Bố cục không gian chung của toàn khu vực phải phù hợp với việc khai thác địa hình và có các biện pháp đảm bảo môi trường trong sạch.

4. Về quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

Cần đảm bảo phát triển các công trình giao thông, các công trình phục vụ, bảo đảm yêu cầu cấp nước, cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc phục vụ nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ, phục vụ sản xuất và phục vụ sinh hoạt của các khu dân cư.

5. Về quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc:

Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo quy định hiện hành và các tổ chức quản lý cần thiết khác.

II. Phê duyệt Dự án đầu tư Bước 1, giai đoạn I Khu công nghệ cao Hoà Lạc với các nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

2. Địa điểm xây dựng: thuộc các xã Hạ Bằng, Thạch Hoá, Tân Xã, Bình Yên và Cổ Đông, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.

3. Diện tích Bước 1 là 200 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục giao quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Dự án Bước 1 thực hiện có hiệu quả sẽ xem xét phê duyệt Dự án các bước tiếp sau.

4. Vốn đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Bước 1 là 96 triệu USD;

5. Các hạng mục xây dựng khác như: các Viện nghiên cứu - triển khai, Trung tâm phần mềm, Trung tâm thương mại, kinh doanh,..., tuỳ thuộc vào hình thức đầu tư (vốn ngân sách Nhà nước, BOT, FDI và các nguồn vốn khác) triển khai phù hợp với các quy định hiện hành.

6. Trong quá trình thực hiện Bước 1, ưu tiên triển khai Dự án phát triển nguồn nhân lực cho Công nghệ cao và Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Điều 3. Khu công nghệ cao Hoà Lạc được hưởng các ưu đãi tài chính ở mức cao nhất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài, được hưởng các ưu đãi khác ở mức cao nhất theo quy định hiện hành.

Điều 4.

1. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

a. Thành lập Ban quản lý Dự án (PMU) Khu công nghệ cao Hoà Lạc thực hiện các bước chuẩn bị và thực hiện đầu tư ban đầu.

b. Xét duyệt quy hoạch chi tiết các Khu chức năng trong Khu công nghệ cao Hoà Lạc, làm cơ sở cho việc thiết kế và xây dựng các hạng mục công trình trong Khu; chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch chung Khu công nghệ cao Hoà Lạc cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định hiện hành.

c. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động, chính sách áp dụng riêng cho Khu công nghệ cao. 2. Giao Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà tây:

a. Thực hiện chức năng quản lý theo lãnh thổ đối với Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo quy định hiện hành.

b. Phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các đầu mối liên quan trong việc quản lý quy hoạch, quản lý môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; đền bù, giải phóng mặt bằng, di chuyển dân để xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

c. Chủ động quy hoạch xây dựng các khu tái định cư dân; tổ chức thực hiện để sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân ở các Khu tái định cư.

3. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan khác:

a. Triển khai thực hiện những công việc có liên quan đến Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

b. Tuỳ theo yêu cầu của việc thực hiện xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan khác khi cần thiết.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính và Thủ trưởng các Cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 198/1998/QD-TTg

Hanoi, October 12, 1998

 

DECISION

ON THE ESTAB-LISHMENT OF HOA LAC HI-TECH PARK; AND APPROVAL OF THE MASTER PLAN AND THE INVESTMENT PROJECT, STAGE 1, PHASE I, HOA LAC HI-TECH PARK

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government's Decree No. 36-CP of April 24, 1997 on the issuance of the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones, and Hi-Tech Parks;
Pursuant to the Government's Decree No. 42-CP of July 16, 1996 on the issuance of the Regulation on Investment and Construction Management, and Decree No. 92-CP of August 23, 1997 on the supplements and amendments to a number of Articles of the Regulation on Investment and Construction Management issued together with Decree No. 42-CP;
Based on the appraisal comments on the Hoa Lac Hi-Tech Park Project in Official Letter No. 5494/HDTD of August 5, 1998 of the State Council for Evaluation of Investment Projects;
At the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment (in Report No. 1162/TTr-BKHCNMT of May 14, 1998) and the Head of Industrial Parks Management Board of Vietnam,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Hoa Lac High-Tech Park in Ha Tay province;

The Hoa Lac Hi-Tech Park shall be organized and operating according to the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones, and Hi-Tech Parks issued together Government's Decree No. 36-CP of April 24, 1997.

Article 2.-

I. To approve the master plan on Hoa Lac Hi-Tech Park, with the total area and the planning contents stated in the dossiers submitted for approval together with Document No. 1585/BKHCNMT-BQLCNC of June 30, 1998 of the Ministry of Science, Technology and Environment.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198/1998/QĐ-TTg thành lập khu công nghệ cao Hoà Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư bước I, giai đoạn I khu công nghệ cao Hoà Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.401

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66