Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 438/QĐ-TTg 2021 Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu 2021 2030

Số hiệu: 438/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 25/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị;

Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số 49/TTr-BXD ngày 17 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 770/BXD-PTĐT ngày 09 tháng 3 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên trong cải tạo nâng cấp và phát triển đô thị, góp phần từng bước kiểm soát và giảm mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất theo các tiêu chuẩn quốc tế; rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị trong bối cảnh gia tăng nguy cơ rủi ro từ biến đổi khí hậu; nâng cao nhận thức, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong điều hành, quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Mục tiêu cụ thể:

Cụ thể hóa các yêu cầu nhiệm vụ của Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, Kịch bản biến đổi khí hậu quốc gia trong phát triển hệ thống đô thị quốc gia.

Xây dựng chương trình, kế hoạch điều tra, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống đô thị được cảnh báo có nguy cơ rủi ro cao.

Xây dựng khung nhiệm vụ và giải pháp ứng phó thích nghi với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hạn chế, giảm thiểu rủi ro trong xây dựng, phát triển đô thị Việt Nam.

Đề xuất các chương trình, dự án thí điểm, dự kiến kinh phí và phân công các bộ, ngành và địa phương phối hợp tổ chức thực hiện.

Định hướng phát triển đô thị tập trung nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ môi trường, quy hoạch tổng thể thích ứng thiên tai, biến đổi khí hậu.

II. PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi thực hiện đề án: Thực hiện trên hệ thống đô thị trên phạm vi toàn quốc (63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), tập trung vào hệ thống đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập lụt và hệ thống các đô thị có nguy cơ cao chịu tác động của lũ quét, sạt lở đất tại các vùng miền núi phía Bắc, duyên hải ven biển miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

2. Thời gian thực hiện:

Đề án được lập cho giai đoạn từ nay đến 2030, tầm nhìn sau năm 2030. Cụ thể:

Giai đoạn I (từ 2021-2025): thực hiện tại 05 đô thị gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng và các đô thị thuộc 7 tỉnh vùng duyên hải Bắc bộ, duyên hải miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long và 7 tỉnh vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Giai đoạn II (từ 2026-2030): thực hiện tại các đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập lụt; có nguy cơ cao chịu tác động của lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh thuộc vùng miền núi phía Bắc, duyên hải ven biển miền Trung, Đông Nam bộ, Tây Nguyên và các tỉnh có đô thị xuất hiện các tác động mới của biến đổi khí hậu.

Giai đoạn sau năm 2030: Mở rộng phạm vi áp dụng trên toàn quốc.

(Danh mục các tỉnh và đô thị giai đoạn 2021 - 2030 tại Phụ lục I kèm theo Quyết định).

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Đề án đề xuất tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

1. Điều tra, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển hệ thống đô thị hiện có và đô thị dự kiến hình thành mới trong giai đoạn 2021 - 2030; khoanh vùng khu vực có nguy cơ chịu tác động cao của biến đổi khí hậu; tính toán khả năng và mức độ tự thích nghi, đề xuất giải pháp ứng phó; hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro biến đổi khí hậu tại đô thị (gọi tắt là Atlas Đô thị và Khí hậu).

2. Tích hợp nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch và chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; cảnh báo các rủi ro tại các khu vực phát triển đô thị có khả năng chịu tác động từ biến đổi khí hậu.

3. Rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định liên quan đến phân loại đô thị, quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật trong bối cảnh gia tăng nguy cơ rủi ro từ biến đổi khí hậu.

4. Hình thành hệ thống kiểm soát, hạn chế lũ, lụt, ngập úng trong đô thị. Hình thành hồ chứa điều tiết ngập lụt, khai thông, nạo vét, cải tạo, gia cố, nắn dòng cho các đường thoát nước đô thị. Xây dựng đê, kè, tường chắn lũ, phân dòng lũ, công trình chứa nước ngầm hiện đại quy mô lớn. Khoanh vùng bảo vệ và có giải pháp tái định cư và di dời dân trong vùng cảnh báo rủi ro. Phát triển nhà ở vượt lũ, nhà ở có khả năng chống chịu cao với gió bão.

5. Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các cấp về quản lý, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông tin truyền thông về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới người dân, tăng cường phối hợp cộng đồng và các bên liên quan trong triển khai thực hiện.

6. Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, thực hiện các dự án thí điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, kiến trúc xanh, sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng công trình tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; phát triển vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, tái sử dụng, tái chế.

(Danh mục chương trình, dự án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định).

IV. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ ÁN

Đề án có 06 sản phẩm chính như sau:

1. Hình thành cơ sở dữ liệu cảnh báo rủi ro đô thị; Atlas Đô thị và Khí hậu tại các địa phương.

2. Ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến quy hoạch và phát triển đô thị; thực hiện lồng ghép các hướng dẫn và nội dung quản lý rủi ro, ngập úng trong phát triển đô thị.

3. Các định hướng, quy hoạch (quy hoạch vùng, tỉnh và quy hoạch đô thị), chương trình phát triển đô thị đã được điều chỉnh, bổ sung nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và có giải pháp kiểm soát phát triển đô thị.

4. Các chỉ tiêu xác định các khu vực ưu tiên đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo tại các đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu làm cơ sở đầu tư xây dựng hiệu quả.

5. Bổ sung hệ thống các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng và phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, kiến trúc xanh, sinh thái ứng phó với biến đổi khí hậu; cập nhật, vận hành và đánh giá rủi ro trên nền dữ liệu Atlas Đô thị và Khí hậu; ban hành các tài liệu giảng dạy nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro, ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Hợp tác quốc tế nghiên cứu, thực hiện thí điểm một số chương trình, dự án thí điểm ứng dụng công nghệ, vật liệu mới nhằm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu; thực hiện Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách (bao gồm vốn đầu tư phát triển, nguồn chi thường xuyên) theo phân cấp ngân sách theo quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước, pháp luật về Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; lồng ghép trong các chương trình, dự án; nguồn đóng góp và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách (bao gồm vốn đầu tư phát triển, nguồn chi thường xuyên) theo phân cấp ngân sách theo quy định của pháp luật hiện hành; lồng ghép trong các chương trình, đề án, dự án; nguồn đóng góp và tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Khuyến khích huy động vốn từ hợp tác quốc tế, vốn ODA để thực hiện các chương trình, dự án thí điểm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển đô thị quốc gia chủ trì, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án theo giai đoạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Triển khai thực hiện Đề án theo quy định hiện hành; đánh giá nghiệm thu kết quả giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở quyết định việc triển khai giai đoạn tiếp theo đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của Đề án.

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp kế hoạch vốn, sắp xếp, phân kỳ tài chính hàng năm cho các chương trình, dự án.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức, năng lực, nghiệp vụ tư vấn, quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức chuyển giao cho các địa phương liên quan các kết quả, hướng dẫn kỹ thuật và các quy định pháp luật mới về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành đầu mối quản lý phát triển đô thị tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Cân đối, bố trí nguồn ngân sách Trung ương để các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Đề án được phê duyệt phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và đúng quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước và pháp luật về Đầu tư công; phối hợp kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tư vấn, cung cấp thông tin, dữ liệu, bản đồ, kịch bản biến đổi khí hậu quốc gia; lồng ghép các chương trình của Đề án vào chương trình, kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu quốc gia; bổ sung danh mục các nghiên cứu khoa học - công nghệ cấp nhà nước hỗ trợ phục vụ Đề án; chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai các nhiệm vụ, chương trình Đề án.

5. Các bộ, ngành liên quan khác

Tham gia thực hiện các dự án thuộc Đề án được phân công; tư vấn, cung cấp thông tin, dữ liệu và lồng ghép các nhiệm vụ, hoạt động liên quan của bộ, ngành mình vào các hoạt động của Đề án.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chủ động rà soát quy hoạch và thực tế phát triển đô thị và các điểm dân cư, xác định vị trí, mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu và Atlas Đô thị và Khí hậu.

- Chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn vốn thực hiện nghiên cứu khoa học và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện Đề án. Phân công đơn vị đầu mối chủ trì triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; tổ chức triển khai và báo cáo định kỳ hàng năm với Bộ Xây dựng.

- Phối hợp với các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác trong vùng thực hiện các dự án mang tính liên vùng, liên đô thị.

7. Đề nghị các tổ chức đoàn thể chủ động tham gia và huy động sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, NN, NC, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3). Tuấn

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC TỈNH, ĐÔ THỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

A. 5 ĐÔ THỊ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thành phố Hà Nội

3. Thành phố Cần Thơ

4. Thành phố Hải Phòng

5. Thành phố Đà Nẵng

B. THỰC HIỆN TẠI HỆ THỐNG ĐÔ THỊ THUỘC 40 TỈNH CHỊU ẢNH HƯỞNG NẶNG NỀ CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

I. Hệ thống đô thị ven biển, đồng bằng có nguy cơ ngập, lụt, suy giảm nguồn nước do xâm thực mặn

1. Tỉnh Thái Bình (Thành phố Thái Bình, Thị trấn Kiến Xương)

2. Tỉnh Nam Định (Thành phố Nam Định, Thị trấn Thịnh Long)

3. Tỉnh Quảng Ninh (Thành phố Uông Bí, Thị xã Quảng Yên)

4. Tỉnh Thanh Hóa (Thành phố Sầm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Nghi Sơn)

5. Tỉnh Nghệ An (Thành phố Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Thị xã Cửa Lò)

6. Tỉnh Hà Tĩnh (Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh,Thị trấn Thiên Cầm)

7. Tỉnh Quảng Nam (Thành phố Hội An, Thành phố Tam Kỳ, Thị xã Điện Bàn)

8. Tỉnh Quảng Ngãi (Thành phố Quảng Ngãi, Thị xã Đức Phổ)

9. Tỉnh Thừa Thiên Huế (Thành phố Huế, Thị xã Hương Thủy, Thị xã Hương Trà)

10. Tỉnh Quảng Bình (Thành phố Đồng Hới, Thị trấn Kiến Gang, Thị xã Ba Đồn)

11. Tỉnh Quảng Trị (Thị xã Quảng Trị)

12. Tỉnh Bình Định (Thị xã Hoài Nhơn, Thị trấn Phù Mỹ)

13. Tỉnh Phú Yên (Thị xã Sông Cầu)

14. Tỉnh Ninh Thuận (Thị trấn Phước Dân, Thị trấn Tân Sơn)

15. Tỉnh Bình Thuận (Thành phố Phan Thiết, Thị xã La Gi)

16. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Thành phố Vũng Tàu, Thành phố Bà Rịa)

17. Tỉnh Kiên Giang (Thành phố Rạch Giá, Thành phố Hà Tiên)

18. Tỉnh Hậu Giang (Thành phố Vị Thanh, Thành phố Ngã Bảy)

19. Tỉnh Sóc Trăng (Thành phố Sóc Trăng, Thị xã Vĩnh Châu, Thị xã Ngã Năm, Thị trấn Trần Đề)

20. Tỉnh Vĩnh Long (Thị xã Bình Minh, Thị trấn Vũng Liêm, Thị trấn Trà Ôn)

21. Tỉnh Trà Vinh (Thị xã Duyên Hải)

22. Tỉnh Bến Tre (Thành phố Bến Tre)

23. Tỉnh Long An (Thành phố Tân An, Thị xã Kiến Tường)

24. Tỉnh Đồng Tháp (Thành phố Hồng Ngự)

25. Tỉnh An Giang (Thành phố Long Xuyên)

26. Tỉnh Tiền Giang (Thị xã Gò Công)

27. Tỉnh Bạc Liêu (Thành phố Bạc Liêu)

28. Tỉnh Cà Mau (Thành phố Cà Mau, Thị trấn Năm Căn)

II. Hệ thống đô thị miền núi, cao nguyên chịu ảnh hưởng của hạn hán, lũ quét, sạt lở đất, suy giảm nguồn nước ngầm

29. Tỉnh Điện Biên (Thị xã Mường Lay)

30. Tỉnh Bắc Kạn (Thành phố Bắc Kạn)

31. Tỉnh Tuyên Quang (Thành phố Tuyên Quang, thị trấn Na Hang)

32. Tỉnh Lào Cai (Thành phố Lào Cai)

33. Tỉnh Yên Bái (Thành phố Yên Bái)

34. Tỉnh Cao Bằng (Thành phố Cao Bằng)

35. Tỉnh Hà Giang (Thành phố Hà Giang)

36. Tỉnh Lai Châu (Thành phố Lai Châu, thị trấn Tân Uyên)

37. Tỉnh Hòa Bình (Thành phố Hòa Bình)

38. Tỉnh Sơn La (Thành phố Sơn La)

39. Tỉnh Đắk Lắk (Thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ)

40. Tỉnh Đắk Nông (Thành phố Gia Nghĩa).

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Quyết định số: 438/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Danh mục chương trình trọng tâm

Cơ quan chịu trách nhiệm

Cơ quan phối hợp

Giai đoạn thực hiện

I

Chương trình 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro đô thị (Atlas Đô thị và Khí hậu)

1

Điều tra, đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống đô thị có nguy cơ chịu tác động (đô thị hiện có và đô thị dự kiến hình thành mới trong giai đoạn 2021 - 2030)

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

2021 -2025

2

Xây dựng Atlas Đô thị và Khí hậu cho 5 đô thị trọng điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

2021 -2025

3

Xây dựng Atlas Đô thị và Khí hậu cho các đô thị thuộc 36 tỉnh chịu tác động mạnh

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

2025 - 2030

4

Chuyển giao quản lý và khai thác Atlas Đô thị và Khí hậu tại các địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

2025 - 2030

II

Chương trình 2: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành xây dựng và đô thị ứng phó với thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

5

Rà soát, cập nhật, điều chỉnh lồng ghép yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu trong các văn bản pháp luật của ngành xây dựng

Bộ Xây dựng

Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 -2025

6

Rà soát, hiệu chỉnh, xây dựng mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình nhà ở và công trình công cộng cho các vùng thường xuyên bị thiên tai

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ

2021 -2025

7

Rà soát, hiệu chỉnh, xây dựng mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn phù hợp kịch bản cập nhật của biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ

2021 -2025

III

Chương trình 3: Bổ sung lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu vào Quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị

8

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung ứng phó biến đổi khí hậu cho quy hoạch chung 5 đô thị trọng điểm: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 -2025

9

Lồng ghép các yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch đô thị ven biển do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 -2030

IV

Chương trình 4: Xây dựng, hoàn thiện tài liệu hướng dẫn kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu

10

Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng

Bộ Xây dựng

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 -2025

11

Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật về các giải pháp kỹ thuật xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ứng phó với úng ngập đô thị (san nền, thoát nước, hồ điều hòa, đê bao...)

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ

2021 -2030

12

Tổng hợp các mô hình dự án đô thị lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu được triển khai thực hiện tại Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ

2021 -2030

13

Rà soát, đưa vào sử dụng các tài liệu giảng dạy bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý rủi ro, ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực đô thị

Bộ Xây dựng

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ

2021 -2025

V

Chương trình 5: Phối hợp với các tổ chức quốc tế triển khai các chương trình, dự án thí điểm ứng dụng công nghệ, vật liệu mới nhằm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, đô thị thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

14

Nghiên cứu, thực hiện thí điểm một số dự án quy hoạch, chương trình ưu tiên trọng điểm phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh, kiến trúc xanh thích ứng với biến đổi khí hậu

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 -2030

15

Thực hiện các dự án nâng cấp và phát triển đô thị tại các đô thị được cảnh báo rủi ro cao bởi tác động của biến đổi khí hậu

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 -2030

16

Chương trình, kế hoạch phát triển hệ thống đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và các chương trình dự án thí điểm phát triển đô thị thông minh, khu đô thị thông minh vùng đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Xây dựng UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ

 

17

Các chương trình xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt

Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ

2021 -2030

18

Chương trình, Dự án liên quan đến cấp nước cho các vùng thường xuyên bị hạn hán, nhiễm mặn: Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam Trung Bộ

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2021 -2030

19

Chương trình, dự án liên quan đến thoát nước và chống ngập; đặc biệt quan tâm đến các vùng chịu ảnh hưởng của nước biển dâng và thường xuyên xảy ra lũ lụt như duyên hải miền Trung, vùng đồng bằng sông Cửu Long

UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 -2030

VI

Chương trình 6: Thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ)

20

Thực hiện các giải pháp cấp nước hiệu quả ở các khu đô thị, công nghiệp tại các vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khô hạn, xâm nhập mặn, nước biển dâng

Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2021 -2025

21

Thí điểm, đầu tư các giải pháp kỹ thuật nhằm thích ứng với ngập lụt do mưa lớn, triều cường và nước biển dâng cho các khu vực đô thị ven biển miền Trung

Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

2021 -2030

22

Thí điểm, đầu tư các giải pháp kỹ thuật phòng chống lũ quét và sạt lở đất cho các cụm dân cư khu vực miền núi

Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh/thành phố có liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ

2021 -2030

23

Triển khai các dự án nhằm ứng dụng các công nghệ mới, sử dụng các loại vật liệu bền vững, có tính chống chịu cao với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng và đô thị

Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

2021 -2030

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 438/QD-TTg

Hanoi, March 25, 2021

 

DECISION

APPROVING SCHEME FOR DEVELOPMENT OF CLIMATE-SMART CITIES IN VIETNAM FOR 2021 - 2030

PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015 and Law on Amendments to the Law on Government Organization and Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to Resolution No. 24-NQ/TW dated June 03, 2013 of the 7th meeting of the 11th Central Committee on active in response to climate change, improvement of natural resource management and environmental protection;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 06/NQ-CP dated January 21, 2021 on action program on continuing implementation of Resolution No. 24-NQ/TW of the 11th Central Committee on active in response to climate change, improvement of natural resource management and environmental protection according to the Politburo’s Conclusion No. 56-KL/TW dated August 23, 2019;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 93/NQ-CP dated October 31, 2016 approving Paris Agreement for implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No. 1055/QD-TTg dated July 20, 2020 promulgating  national climate change adaptation plan for the 2021 - 2030 period with a vision by 2050;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEREBY DECIDES:

Article 1. The scheme for development of climate-smart cities in Vietnam for 2021 - 2030 (hereinafter referred to as “Scheme”), with the following basic content, is approved:

I. OBJECTIVES

1. General objectives: proactively respond to climate change, properly use resources for urban upgrade and development, contribute to gradual control and reduction of air, water and land pollution in compliance with international standards; review, amend and complete the legislative document system, plan and manage investment in urban development when the risks posed by climate change are on the rise; raise awareness, and enhance cooperation between ministries, central authorities and local governments in directing and managing development of climate-smart cities.

2. Specific objectives:

Elaborate requirements of tasks of Resolution No. 24-NQ/TW by the 11th Central Committee, plan for implementation of the Paris Agreement for implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change, national strategy for climate change, national target program on response to climate change, national climate change adaptation plan and national climate change scenarios in development of the national urban system.

Develop programs and plans for investigation and evaluation of the level of climate change impact on cities at high risk.

Develop a framework of tasks and solutions for response and adaptation to climate change and sea level rise as well as minimization of risk in urban development in Vietnam.

Propose pilot programs and projects, estimate funding and assign tasks to relevant ministries, central authorities and local governments.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

II. SCOPE AND TIMELINE

1. Scope of the Scheme: the Scheme shall be adopted in urban systems nationwide (63 provinces and central-affiliated cities), with a focus on coastal and delta cities facing risk of flooding and cities facing high risk of flash floods and landslides in the Northern Highlands, the Central Coast, the Southeast and the Central Highlands.

2. Timeline:

The Scheme is formulated for the period starting from now to 2030 with a vision for after 2030. To be specific:

First phase (2021-2025): the Scheme shall be implemented in 05 cities, namely Ho Chi Minh City, Hanoi, Can Tho, Hai Phong and Da Nang, and cities of 7 provinces located in the North Central Coast, the Central Coast and the Mekong Delta and 7 provinces located in the Northern Highlands and the Central Highlands.

Second phase (2026-2030): the Scheme shall be implemented in coastal cities and delta cities at risk of flooding; and at high risk of flash floods and landslides in provinces in the Northern Highlands, the Central Coast, the Southeast and the Central Highlands and provinces whose cities suffer from new impacts of climate change.

After 2030: the Scheme shall be implemented throughout the country.

(List of provinces and cities involved in 2021 - 2030 phase is provided for in Appendix I enclosed therewith).

III. TASKS AND SOLUTIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Investigate and evaluate the level of climate change impact on development of existing urban systems and new cities planned to be established during 2021 - 2030; identify areas at risk of great impact from climate change; calculate possibility and level of self-adaptation, propose responding solutions; develop a climate risk map system and database system (hereinafter referred to as “City and Climate Atlas”).

2. Incorporate content on climate change response into plannings and programs and plans for urban development; give risk warnings in urban development areas susceptible to climate change impact.

3. Review and amend systems of legislative documents, standards, regulations on city classification, planning, management of investment in development of cities, housing and technical infrastructure as risks from climate change increase.

4. Develop systems for control and prevention of urban flooding. Build reservoirs for flood regulation; clear, dredge, convert, fortify and change the course of urban drainage channels. Build modern and large groundwater storage, dams, revetment walls, flood walls, flood dividing walls. Identify protected areas and produce solutions for civilian relocation and evacuation in risk areas. Develop flood proof houses and hurricane proof houses.

5. Improve capacity for management and development of climate-smart cities of leaders and specialized officials at all levels. Raise awareness of climate change effects of people; enhance cooperation with the community and relevant parties in this communication.

6. Launch scientific - technological research cooperation programs, projects on pilot development of green growth and smart cities and green, ecological and climate-smart architecture; build energy-saving and emission-reducing works; develop eco-friendly, reused and recycled building materials.

(List of programs and projects on development of climate-smart cities in Vietnam by 2030 is provided for in Appendix II enclosed therewith).

IV. SCHEME PRODUCTS

The Scheme has the following 06 main products:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Promulgation of systems of legislative documents, standards and regulations on urban planning and development; incorporation of guidelines and content on risk and flooding management in urban development.

3. Addition of climate change response and urban development control solutions to urban development orientations, plannings (regional, provincial and urban plannings) and programs.

4. Criteria for determination of areas where investment in building, upgrade and conversion of climate-smart cities is prioritized, which will provide the basis for efficient investment and construction.

5. Addition of technical guidelines for construction and development of green growth and smart cities and green, ecological and climate-smart architecture; update, operation and risk assessment based on data from City and Climate Atlases; promulgation of teaching documents for improvement of capacity for climate change risk management and response.

6. International cooperation in research, pilot implementation of some programs and projects on pilot application of new technology and materials for development of green growth cities, smart cities and green and climate-smart architecture; launch of program on national urban upgrade in response to climate change.

V. FUNDING

1. Funding for the Scheme shall be allocated from budget (including capital for investment in development and funding for recurrent expenditure) according to budget decentralization in compliance with regulations of law on state budget, law on public investment and relevant regulations of law; funding for programs and projects; contributions and sponsorship from Vietnamese and foreign enterprises, organizations and individuals; and other lawfully mobilized sources as per the law.

Funding for the Scheme shall be allocated from budget (including capital for investment in development and funding for recurrent expenditure) according to budget decentralization in compliance with existing regulations of law; funding for programs, schemes and projects; contributions and sponsorship from Vietnamese and foreign enterprises, organizations and individuals; and other lawfully mobilized sources as per the law.

2. It is encouraged to mobilize funding for pilot programs and projects from international cooperation and ODA loans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The steering committee for national urban development program shall take charge of, expedite, inspect and direct implementation of the Scheme; organize summarization and assessment of and reporting on such implementation to the Prime Minister.

2. The Ministry of Construction shall take charge and cooperate with other ministries, central authorities and People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in organizing performance of the following tasks:

- Adopt the Scheme according to existing regulations; assess results of such adoption for the 2021 - 2025 phase to provide the basis for deciding execution of the following phase, ensuring feasibility and effectiveness of the Scheme.

- Cooperate with the Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, People’s Committees of provinces and central-affiliated cities in consolidating funding plans and arranging and allocating finance on an annual basis to programs and projects.

- Cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Science and Technology and relevant ministries and central authorities in organizing programs on training in consultancy for and management of climate-smart city development.

- Organize transfer of technical guidelines and results and new regulations of law on climate-smart city development to relevant local governments; establish contact points for management of urban development in provinces and central-affiliated cities.

3. The Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance shall:

Balance and allocate funding from central government budget to enable ministries, central government authorities and local governments to perform tasks assigned according to the approved Scheme as appropriate to budget balancing capacity and in compliance with regulations of law on state budget and public investment; and cooperate in inspecting and supervising Scheme implementation.

4. The Ministry of Natural Resources and Environment and Ministry of Science and Technology shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Other relevant ministries and central authorities shall:

Perform projects of the Scheme assigned; provide consultancy, information and data and incorporate relevant tasks and activities of theirs into activities of the Scheme.

6. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall:

- Proactively review planning and actual development of cities and residential points, and identify location and level of climate change impact.

- Cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment and Ministry of Construction in developing databases and City and Climate Atlases.

- Proactively allocate funding from local government budget, funding sources for scientific research and other legal funding sources to implement the Scheme. Assign units in charge of implementing the Scheme in their provinces and cities; organize and report on Scheme implementation to the Ministry of Construction on an annual basis.

- Cooperate with ministries, central government authorities and other provinces and central-affiliated cities in projects involving multiple regions and cities.

7. Mass organizations shall proactively participate and encourage the community to participate in development of climate-smart cities.

Article 3. This Decision takes effect from the date on which it is signed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

P.P. THE PRIME MINISTER
THE DEPUTY PRIME MINISTER
Trinh Dinh Dung

 

APPENDIX I

LIST OF PROVINCES AND CITIES TO IMPLEMENT THE SCHEME

(Enclosed with the Prime Minister’s Decision No. 438/QD-TTg dated March, 25, 2021)

A. 5 CENTRAL-AFFILIATED CITIES

1. Ho Chi Minh City

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Can Tho

4. Hai Phong

5. Da Nang

II. CITIES OF 40 PROVINCES HEAVILY AFFECTED BY CLIMATE CHANGE

I. Coastal cities and delta cities facing risk of flooding and water degradation due to saltwater intrusion

1. Thai Binh Province (Thai Binh City, Kien Xuong Town)

2. Nam Dinh Province (Nam Dinh City, Thinh Long Town)

3. Quang Ninh Province (Uong Bi City, Quang Yen Town)

4. Thanh Hoa Province (Sam Son City, Bim Son Town, Nghi Son Town)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Ha Tinh Province (Ha Tinh City, Hong Linh Town, Thien Cam Town)

7. Quang Nam Province (Hoi An City, Tam Ky City, Dien Ban Town)

8. Quang Ngai Province (Quang Ngai City, Duc Pho Town)

9. Thua Thien Hue Province (Hue City, Huong Thuy Town, Huong Tra Town)

10. Quang Binh Province (Dong Hoi City, Kien Giang Town, Ba Don Town)

11. Quang Tri (Quang Tri Town)

12. Binh Dinh Province (Hoai Nhon Town, Phu My Town)

13. Phu Yen Province (Song Cau Town)

14. Ninh Thuan Province (Phuoc Dan Town, Tan Son Town)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. Ba Ria-Vung Tau Province (Vung Tau City, Ba Ria City)

17. Kien Giang Province (Rach Gia City, Ha Tien City)

18. Hau Giang Province (Vi Thanh City, Nga Bay City)

19. Soc Trang Province (Soc Trang City, Vinh Chau Town, Nga Nam Town, Tran De Town)

20. Vinh Long Province (Binh Minh Town, Vung Liem Town, Tra On Town)

21. Tra Vinh Province (Duyen Hai Town)

22. Ben Tre Province (Ben Tre City)

23. Long An Province (Tan An City, Kien Tuong Town)

24. Dong Thap Province (Hong Ngu City)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26. Tien Giang Province (Go Cong Town)

27. Bac Lieu Province (Bac Lieu City)

28. Ca Mau Province (Ca Mau City, Nam Can Town)

II. Mountainous and highland cities affected by drought, flash floods, landslides and groundwater degradation

29. Dien Binh Province (Muong Lay Town)

30. Bac Kan Province (Bac Kan City)

31. Tuyen Quang Province (Tuyen Quang City, Na Hang Town)

32. Lao Cai Province (Lao Cai City)

33. Yen Bai Province (Yen Bai City)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35. Ha Giang Province (Ha Giang City)

36. Lai Chau Province (Lai Chau City, Tan Uyen Town)

37. Hoa Binh Province (Hoa Binh City)

38. Son La Province (Son La City)

39. Dak Lak Province (Buon Ma Thuot City, Buon Ho Town)

40. Dak Nong Province (Gia Nghia City).

 

APPENDIX II

LIST OF PROGRAMS AND PROJECTS ON DEVELOPMENT OF CLIMATE-SMART CITIES IN VIETNAM FOR 2021 - 2030
(Enclosed with the Prime Minister’s Decision No. 438/QD-TTg dated March, 25, 2021)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

List of key programs

In-charge body

Cooperating body

Timeline

I

Program 1: Establishment of climate risk database and map systems (City and Climate Atlases)

1

Investigation into and evaluation of level of climate change impact on susceptible urban systems (existing urban systems and new cities planned to be established during 2021 - 2030)

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Construction, People’s Committees of relevant provinces and central-affiliated cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 -2025

2

Development of City and Climate Atlases for 5 key cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Can Tho, Hai Phong and Da Nang)

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Construction

Ministry of Construction, Ministry of Finance, People’s Committees of relevant provinces and central-affiliated cities

2021 -2025

3

Development of City and Climate Atlases for cities of 36 heavily affected provinces

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2025 - 2030

4

Handover of management and use of local City and Climate Atlases

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministry of Construction, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, People’s Committees of relevant provinces and central-affiliated cities

2025 - 2030

II.

Program 2: Review, formulation and completion of regulations and standards on construction and climate-smart cities in response to climate change and sea level rise

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Construction

Ministry of Justice, Ministry of Natural Resources and Environment

2021 -2025

6

Review of, amendment to and formulation of regulations and standards on construction of housing and public facilities for disaster-prone areas

Ministry of Construction

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Science and Technology

2021 -2025

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Construction

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Science and Technology

2021 -2025

III

Program 3: Addition of climate change content to regional planning and urban planning

8

Review and addition of climate change response to general planning for 5 key cities (Ho Chi Minh City, Hanoi, Can Tho, Hai Phong and Da Nang)

People’s Committees of relevant  provinces and central-affiliated cities

Ministry of Construction, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Incorporation of climate change adaptation factors into formulation, appraisal and approval of coastal urban planning projects requiring the Prime Minister’s approval

People’s Committees of relevant  provinces and central-affiliated cities

Ministry of Construction, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Natural Resources and Environment

2021 -2030

IV

Program 4: Formulation and completion of technical guidelines for climate change response

10

Formulation of guidelines for urban planning, urban design and design of green works and energy-saving works

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Science and Technology, Ministry of Information and Communications, Ministry of Natural Resources and Environment

2021 -2025

11

Completion of technical guidelines on technical solutions for construction of technical infrastructure works for urban flooding response (land leveling, drainage, detention basins, girdle shaped dikes, etc.)

Ministry of Construction, Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Science and Technology

2021 -2030

12

Compilation of climate-smart city project models adopted in Vietnam during 2013 - 2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Science and Technology

2021 -2030

13

Reviewing and putting documents for improvement of capacity for climate change risk management and response in urban areas into use

Ministry of Construction

Ministry of Education and Training, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Science and Technology

2021 -2025

V

Program 5: Cooperation with international organizations in programs and projects on pilot application of new technology and materials for development of green growth cities, smart cities and green and climate-smart architecture and disaster prevention

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Research and pilot implementation of some key planning projects and programs on development of green growth cities, smart cities and green and climate-smart architecture

People’s Committees of relevant  provinces and central-affiliated cities

Ministry of Science and Technology, Ministry of Information and Communications, Ministry of Natural Resources and Environment

2021 -2030

15

Performance of projects on urban upgrade and development in cities at high risk of climate change

People’s Committees of relevant  provinces and central-affiliated cities

Ministry of Construction, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Natural Resources and Environment

2021 -2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Programs and plans for development of smart and climate-smart urban systems in the Mekong Delta and programs and projects on pilot development of smart cities and smart metro areas in the Mekong Delta

Ministry of Construction, People’s Committees of relevant  provinces and central-affiliated cities

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Information and Communications, Ministry of Science and Technology

 

17

Programs on construction of storm- and flood-proof housing

Ministry of Construction, People’s Committees of relevant  provinces and central-affiliated cities

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Science and Technology

2021 -2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Programs and projects related to water supply for areas prone to drought and saltwater intrusion (the Central Highlands, Mekong Delta and South Central Coast)

People’s Committees of relevant  provinces and central-affiliated cities

Ministry of Construction, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Rural Development

2021 -2030

19

Programs and projects related to drainage and flooding prevention, with special attention paid to areas affected by sea level rise and flood prone such as the Central Coast and Mekong Delta

People’s Committees of relevant  provinces and central-affiliated cities

Ministry of Construction, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Natural Resources and Environment

2021 -2030

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Program 6: National climate change adaptation plan for 2021 - 2030 with a vision by 2050 (The Prime Minister’s Decision No. 1055/QD-TTg dated 20/7/2020)

20

Adoption of solutions for efficient water supply in metro areas and industrial parks in areas directly affected by drought, saltwater intrusion and sea level rise

Ministry of Construction, Ministry of Natural Resources and Environment

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Rural Development

2021 -2025

21

Pilot adoption of and investment in technical solutions for adaptation to flooding caused by heavy rain, tides and sea level rise in urban areas in the Central Coast

Ministry of Construction, People’s Committees of relevant  provinces and central-affiliated cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 -2030

22

Pilot adoption of and investment in technical solutions for  prevention of flash floods and landslides in mountainous residential clusters

Ministry of Construction, People’s Committees of relevant  provinces and central-affiliated cities

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, Ministry of Science and Technology

2021 -2030

23

Launch of projects on application of new technologies and use of materials that are sustainable and highly resistant to climate change in construction and cities

Ministry of Construction, Ministry of Science and Technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2021 -2030

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 438/QĐ-TTg ngày 25/03/2021 phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.788

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!