Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 3866/QĐ-UBND Quy hoạch tài nguyên nước Bình Định 2015 2020 2016

Số hiệu: 3866/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Châu
Ngày ban hành: 31/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3866/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN: “QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2015-2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 - NỘI DUNG BẢO VỆ NƯỚC MẶT”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước;

Căn c Thông tư liên tịch số: 118/2008/TT-BTC-BTNMT ngày 05/12/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động quản lý tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Đ cương Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030,

Căn cứ Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 - nội dung bảo vệ nước mặt;

Căn c Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 - nội dung bảo vệ nước mặt;

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyn số dư dự toán kinh phí của Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2015 sang năm 2016,

t đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 91/TTr-SKHĐT ngày 15/9/2016 và Sởi nguyên và Môi trường tại Văn bản số 642/TTr-STNMT ngày 05/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Điu chnh thời gian thực hiện Dự án: “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 - nội dung bảo vệ nước mặt” đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tại Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 như sau:

Thời gian thực hiện Dự án đã được phê duyệt: Năm 2015.

Thời gian thực hiện Dán điều chỉnh: Năm 2015 - 2017.

do điều chỉnh: Nhằm đảm bảo đủ thời gian đthực hiện dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K4, K7.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3866/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 - nội dung bảo vệ nước mặt”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.029

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!