Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 04/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Hoàng Văn Nhân
Ngày ban hành: 20/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
----------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

Số: 04/2008/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤ CHO CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thủy điện Sơn La; Quyết định số 31/QĐ-TTg, ngày 25/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 97/TTr-SXD ngày 19/2/2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên". Đơn giá này được sử dụng để tính toán mức hỗ trợ về nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư tại các khu tái định cư đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Hàng năm, khi có sự biến động lớn về giá vật tư, chi phí nhân công do Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu, giá xăng dầu; Sở Xây dựng có trách nhiệm căn cứ vào định mức dự toán và giá vật tư, vật liệu, nhân công…thực tế tại địa bàn khu vực tái định cư để trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh, Trưởng Ban quản lý di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, Thành phố; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân

 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG

NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤ CHO CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 04/2008/QĐ-UBNDngày 20/3/2008 của UBND tỉnh Điện Biên)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN VÀ ĐƠN GIÁ

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Thủy điện Sơn La; Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008, v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên v/v Ban hành Quy định cụ thể hóa một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ công bố số 56/SXD-CB ngày 23/01/2008 của Sở Xây dựng v/v công bố đơn giá phục hồi và tu bổ di tích lịch sử và hệ thống đơn giá XDCB trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 26/2005/QĐ-UB ngày 23/9/2005 của UBND tỉnh Điện Biên, v/v ban hành quy định cước vận tải hàng hóa bằng ô tô;

Căn cứ giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý I/2008;

Căn cứ các văn bản chế độ hiện hành của Nhà nước về hệ thống thang bảng lương, mức lương tối thiểu và các văn bản chế độ chính sách khác có liên quan đến đầu tư xây dựng,

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Phạm vi áp dụng: Đơn giá này là căn cứ để tính toán, xác định mức hỗ trợ về nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định tại Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007; Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 22/6/2007 của UBND tỉnh Điện Biên khi xây dựng nhà ở, công trình phụ tại các điểm tái định cư tập trung và xen ghép trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị Chủ đầu tư, Ban QLDA di dân tái định cư và các hộ thuộc đối tượng bồi thường hỗ trợ di dân tái định cư dự án Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

III. KẾT CẤU VÀ ĐƠN GIÁ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤ

1. Kết cấu nhà ở, công trình phụ:

- Nhà khung cột BTCT, tường gạch 110 mm, mái ngói hoặc tấm lợp, nền lát gạch hoa, cửa bằng gỗ hoặc kết hợp gỗ - kính hoặc nhôm kính, hiên tây bằng bê tông cốt thép. Các kết cấu trong nhà sử dụng gỗ nhóm 4 hoặc vật liệu thay thế tương đương.

- Công trình phụ:

+ Bồn chứa nước ngang (bằng thép hoặc Inox) loại 2m3.

+ Sân bê tông gạch vỡ hoặc láng sỏi láng xi măng 20m2.

2. Đơn giá nhà ở, công trình phụ

a. Đơn giá nhà ở:

Đơn giá: đồng/m2 xây dựng

TT

Địa điểm xây dựng

Đơn giá theo QĐ 07/2007/QĐ-UBND

Đơn giá điều chỉnh theo Quý I/2008

I

Khu vực TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên

 

1

Thành phố Điện Biên Phủ (P.Thanh Trường, Noong Bua….)

1.200.000

1.650.000

2

Pú Tửu huyện Điện Biên

1.300.000

1.700.000

II

Khu vực huyện Tủa Chùa

 

 

3

Huổi Lóong xã Huổi Só

1.450.000

1.950.000

III

Khu vực thị xã Mường Lay

 

 

4

Đồi Cao, Chi Luông, Cơ Khí, Nậm Cản

1.300.000

1.660.000

5

Lay Nưa, Bản Mo, Bản Ổ, Bản Lé

1.350.000

1.700.000

IV

Khu vực huyện Mường Nhé

 

 

5

Nậm San

1.800.000

2.120.000

b. Công trình phụ:

- Hỗ trợ bồn chứa nước loại 2m3: 5.000.000 đồng.

- Sân bê tông gạch vỡ hoặc bê tông sỏi láng xi măng:

20 m2 x 50.000đồng/m2 = 1.000.000 đồng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề còn vướng mắc hoặc chưa phù hợp, cần sửa đổi bổ sung; UBND cấp huyện, các ngành có liên quan phản ánh bằng văn bản gửi về sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện hoặc tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC VỀ DỰ TOÁN NHÀ Ở TÍNH CHO 1 M2 XÂY DỰNG

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

 

I

Nguyên vật liệu

 

 

1

Thép các loại

kg

18,9

2

Thép góc

kg

5,47

4

Xi măng PC 30 (bút sơn)

kg

116,7

3

Tấm lợp Pro xi măng Đ.Biên

m2

1,135

5

Gạch lát hoa xi măng 20x20

viên

25,0

6

Gạch chỉ loại 6,5x10,5x20,5

viên

186,4

7

Vôi

kg

2,02

8

Cát vàng

m3

0,382

9

Sỏi (nền)

m3

0,12

10

Sỏi lót móng

m3

0,012

11

Đá 1x2

m3

0,1

12

Nẹp gỗ, gỗ giằng chông

m3

0,01

13

Gỗ ván cầu công tác

m3

0,004

14

Gỗ ván khuôn

m3

0,010

15

Gỗ cửa nhóm 4

m3

0,006

16

Vật liệu khác 15,48% trên vật liệu chính (1+…. 15)

%

15,48

II

Nhân công

đồng

 

III

Máy thi công

đồng

 

IV

 Trực tiếp phí khác (I+II+III)

%

1,5

V

Chi phí chung (I+II+III+IV)

%

6,0

VI

Thu nhập CTTT (I+II+III+IV+V)

%

5,5

VII

Thuế giá trị gia tăng (I+II+III+IV+V+VI)

%

10

Ghi chú: - Chi phí nhân công và máy thi công đã tính theo mức lương tối thiểu 540.000 đ/tháng;

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ngày 20/03/2008 ban hành Đơn giá xây dựng nhà ở, công trình phụ cho các hộ tái định cư thuộc dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.725

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!