Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 03/2008/QD-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 31/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG THỂ HIỆN BẢN VẼ, THUYẾT MINH ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP , ngày 04-2-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24-01-2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng, Vụ Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, trong Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng” và “Quy định nội dung thuyết minh Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch xây dựng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các Quy định trên thay thế cho “Phụ lục số 1” và “Phụ lục số 2” được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng”.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận
:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng công ty 91;
- Công báo, Website CP;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở QHKT TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KSTK, XL, KHTK, Vụ HTĐT, Vụ TCKT. Vụ KTQH (20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG THỂ HIỆN BẢN VẼ TRONG NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. NỘI DUNG CÁC BẢN VẼ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

I- ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

Căn cứ khoản 2, điều 6, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng là sơ đồ vị trí, ranh giới và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/100.000 - 1/500.000. Nội dung trong bản vẽ cần thể hiện:

- Sơ đồ vị trí, ranh giới, quy mô của vùng nghiên cứu và các mối quan hệ liên vùng về các mặt địa lý tự nhiên; các điểm dân cư đô thị; các cơ sở kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật có ảnh hưởng tới vùng quy hoạch;

II- ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Căn cứ khoản 2, điều 14, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị là sơ đồ vị trí, ranh giới và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/25.000 - 1/100.000. Nội dung trong bản vẽ cần thể hiện:

- Trong trường hợp đã có đồ án quy hoạch xây dựng vùng được duyệt hoặc thỏa thuận thì trên cơ sở bản đồ quy hoạch xây dựng vùng đó cần làm rõ thêm các mối quan hệ có tác động trực tiếp giữa vùng quy hoạch và đô thị quy hoạch.

- Trong trường hợp chưa có đồ án quy hoạch xây dựng vùng được duyệt hoặc thỏa thuận thì cần thể hiện các mối quan hệ tương hỗ giữa đô thị và vùng có liên quan về các mặt: Kinh tế - xã hội; hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các vấn đề khác tác động đến phát triển đô thị.

III- ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Căn cứ khoản 3, điều 22, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị là sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chi tiết tỷ lệ nhỏ hơn, tỷ lệ 1/5.000 - 1/10.000. Nội dung bản vẽ cần thể hiện:

- Vị trí, giới hạn và phạm vi khu đất lập quy hoạch chi tiết;

- Mối quan hệ về phân khu chức năng không gian quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận hoặc toàn đô thị;

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến khu đất lập quy hoạch chi tiết do đồ án quy hoạch chung, đồ án quy hoạch chi tiết có tỷ lệ nhỏ hơn quy định.

IV- ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

Căn cứ khoản 2, điều 33, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP, bản vẽ nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn là sơ đồ vị trí, ranh giới xã, tỷ lệ 1/25.000; ranh giới trung tâm xã hoặc điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/5.000.

Đối với những xã đặc thù có quy mô diện tích tự nhiên lớn, sơ đồ vị trí, ranh giới xã, tỷ lệ 1/50.000

B. THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG BẢN VẼ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

I- ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

Căn cứ khoản 1, điều 9, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng, các bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng vùng được cụ thể như sau:

a- Thành phần bản vẽ

1) Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/100.000-1/500.000;

2) Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất, tỷ lệ 1/25.000-1/250.000;

3) Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/25.000-1/250.000

 (Nội dung sơ đồ 2,3, có thể được lồng ghép vào thành 1 sơ đồ);

4) Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng, tỷ lệ 1/25.000-1/250.000

5) Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng, tỷ lệ 1/25.000-1/250.000.

6) Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/25.000-1/250.000

b- Nguyên tắc chung

1) Đối với vùng thuộc ranh giới của một hoặc nhiều đơn vị hành chính như vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh, vùng đô thị lớn, vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, mức độ thể hiện dạng sơ đồ những nội dung nghiên cứu trên bản đồ quy hoạch xây dựng vùng. Tuỳ theo đối tượng, đặc điểm và quy mô của từng vùng, quy định nội dung thể hiện theo 3 loại tỷ lệ bản đồ cho các loại vùng sau:

- Vùng liên tỉnh, vùng đô thị lớn (gọi tắt vùng liên tỉnh), tỷ lệ bản đồ 1/100.000 ¸ 1/250.000;

- Vùng tỉnh, tỷ lệ bản đồ 1/50.000 ¸ 1/100.000;

- Vùng huyện, vùng liên huyện, (gọi tắt vùng huyện), tỷ lệ bản đồ 1/25.000 ¸ 1/50.000.

2) Đối với các vùng được hình thành trên cơ sở các tiềm năng và động lực đã được xác định như công nghiệp, cảng, du lịch, di sản, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, hành lang kinh tế, mức độ thể hiện dạng sơ đồ những nội dung nghiên cứu trên bản đồ theo 3 loại tỷ lệ bản đồ như quy định ở trên.

3) Nội dung thể hiện, tùy theo đối tượng và nội dung nghiên cứu lập qui hoạch xây dựng vùng có chức năng tổng hợp hoặc chuyên ngành gồm vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, vùng công nghiệp, vùng đô thị lớn, vùng du lịch, nghỉ mát, vùng bảo vệ di sản cảnh quan thiên nhiên... các Sơ đồ quy hoạch phải thể hiện được các nội dung chủ yếu phù hợp với yêu cầu mục tiêu, chiến lược phát triển của từng loại vùng, làm rõ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội có quy mô và phạm vi phục vụ diện rộng cấp vùng (kèm theo thông số kỹ thuật);

4) Qui cách thể hiện hồ sơ (ký hiệu, đường nét, màu sắc...) theo quyết định số 21/2005/QĐ-BXD , ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng.

c- Nội dung bản vẽ quy hoạch xây dựng vùng

01- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

Nội dung trong Sơ đồ cần thể hiện cho tất cả các loại vùng:

- Vị trí, ranh giới của vùng và các mối quan hệ liên vùng về các mặt địa lý tự nhiên, các điểm dân cư đô thị, các cơ sở kinh tế, cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện trạng và dự kiến phát triển có ảnh hưởng tới vùng quy hoạch;

02- Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất.

+ Đối với vùng liên tỉnh và vùng tỉnh, thể hiện ranh giới của các đơn vị hành chính cấp huyện trong vùng, vị trí các đô thị loại V trở lên; đối với vùng liên huyện và vùng huyện thể hiện ranh giới của các đơn vị hành chính cấp xã trở lên và vị trí các điểm dân cư đô thị, trung tâm xã và liên xã;

+ Các loại đất liên quan đến phát triển vùng: Khu du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, an ninh quốc phòng, bảo vệ thiên nhiên, rừng cấm, vườn quốc gia, mặt nước, công viên rừng, vùng cảnh quan, các khu kinh tế, các mỏ khoáng sản;

+ Vị trí, qui mô các khu, cụm công nghiệp, và phạm vi khai thác: Đối với vùng liên tỉnh, thể hiện các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp quốc gia; Đối với vùng tỉnh, liên huyện và vùng huyện, thể hiện thêm vị trí các cụm công nghiệp cấp tỉnh và huyện.

+ Các khu vực dự kiến phát triển trong quy hoạch và dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

03- Sơ đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường. (các nội dung sau có thể được thể hiện riêng hoặc lồng ghép chung trong một sơ đồ)

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ Vị trí các công trình đầu mối như ga đường sắt, cảng hàng không, sân bay, cảng biển, cảng sông, bến xe lớn cấp vùng; Vị trí và phân loại các tuyến giao thông đường sắt, đường bộ, thể hiện cho cả 3 loại vùng. Đối với vùng liên tỉnh thể hiện đến đường tỉnh, đối với vùng tỉnh thể hiện đến đường huyện và đối với vùng huyện thể hiện đến đường xã.

+ Vị trí, quy mô các công trình cấp điện gồm nguồn điện, trạm biến áp, lưới truyền tải và phân phối điện: Đối với vùng huyện và vùng liên huyện, thể hiện các nguồn, trạm và lưới từ trung áp 22KV trở lên, đối với vùng tỉnh thể hiện các nguồn, trạm và lưới từ 110 KV trở lên, đối với vùng liên tỉnh thể hiện nguồn, trạm và lưới từ 220KV trở lên.

+ Hệ thống sông, kênh, hồ nước, phạm vi ngập úng, đê điều, mạng lưới và các công trình thủy lợi chính;

+ Đối với vùng tỉnh và liên tỉnh thể hiện vị trí và quy mô các công trình đầu mối như nguồn nước, nhà máy nước, trạm cấp nước, hệ thống cấp nước và vành đai bảo vệ nguồn nước cấp vùng: Đối với vùng liên huyện, vùng huyện thể hiện đầy đủ các công trình và các nhà máy nước thuộc huyện.

+ Vị trí và quy mô các cơ sở xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, trạm xử lý nước thải cấp vùng thể hiện cho 3 loại vùng; đối với vùng liên huyện và vùng huyện thể hiện thêm vị trí và công suất các trạm xử lý nước thải đô thị, công nghiệp.

+ Các công trình hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch phát triển và dự án đã được phê duyệt.

- Hiện trạng môi trường

+ Các nguồn gây ô nhiễm, các vùng bị ô nhiễm và suy thoái môi trường (về đất, nước, không khí, tiếng ồn…). Đối với vùng huyện thể hiện đầy đủ các vùng ô nhiễm; đối với vùng tỉnh và liên tỉnh chỉ thể hiện các vùng ô nhiễm nước và không khí.

+ Các hệ sinh thái vùng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn đất ngập nước…);

+ Các khu vực dễ bị tác động về môi trường tự nhiên, kinh tế-xã hội;

04- Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

- Phân bố cơ sở kinh tế – kỹ thuật cấp vùng

+ Trường hợp đã có đồ án quy hoạch xây dựng vùng lớn hơn và định hướng tổng thể kinh tế - xã hội của vùng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì việc thể hiện chủ yếu tập trung làm rõ hơn các cơ sở kinh tế - xã hội chủ yếu tạo vùng (vị trí, quy mô…);

+ Trường hợp chưa có quy hoạch trên, thì sử dụng các định hướng phát triển ngành, các số liệu, tài liệu và dự án có liên quan để dự báo các khả năng phân bố và phát triển lực lượng sản xuất trong vùng, lựa chọn các địa điểm xây dựng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phải được thể hiện rõ trên sơ đồ.

- Phân bố và tổ chức hệ thống các điểm dân cư:

+ Vị trí, mô hình phân bố và tổ chức hệ thống đô thị, các điểm dân cư nông thôn (đối với quy hoạch vùng huyện, liên huyện), các trung tâm thương mại, dịch vụ trong vùng, trên cơ sở dự báo quy mô, phân loại và phân cấp quản lý đô thị;

+ Phân bố và tổ chức các khu vực nghỉ ngơi du lịch, khai thác và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa.

05- Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng (các nội dung sau có thể được thể hiện riêng hoặc lồng ghép chung trong một sơ đồ)

- Chuẩn bị kỹ thuật:

+ Xác định và thể hiện các vùng có nguy cơ tai biến địa chất và thiên nhiên (động đất, sói lở, lũ lụt, trượt đất đá, lún sụt...);

+ Xác định và thể hiện lưu vực và các hướng tiêu thoát nước mặt chính của vùng;

+ Xác định và thể hiện vị trí và thông số kỹ thuật các hồ lớn, các công trình tiêu úng, các tuyến đê chống lũ.

- Giao thông:

+ Phân loại, phân cấp và tổ chức mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không có ý nghĩa quốc tế, quốc gia, liên tỉnh và nội vùng: Thể hiện đầy đủ các nội dung này đối với cả 3 loại vùng. Đối với vùng huyện, giao thông đường bộ thể hiện từ các tuyến đường xã trở lên; đối với vùng tỉnh, thể hiện từ các tuyến đường huyện trở lên; đối với vùng liên tỉnh thể hiện từ các tuyến đường tỉnh trở lên.

+ Vị trí, tính chất và quy mô các công trình đầu mối giao thông, các cơ sở phục vụ giao thông như ga đường sắt, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không: Thể hiện cho cả 3 loại vùng. Đối với vùng tỉnh và vùng huyện thể hiện bến, bãi đỗ ô tô lớn và các đầu mối giao thông vận tải tổng hợp.

- Cấp nước:

+ Vị trí, phạm vi nguồn nước (nước mặt, nước ngầm).

+ Định hướng phát triển cấp nước vùng và liên vùng (làm rõ phân vùng và các khu vực được cấp nước)

+ Vị trí, quy mô các công trình cấp nước.

+ Hệ thống truyền tải nước chính có ý nghĩa vùng và liên vùng;

+ Xác định phạm vi bảo vệ môi trường nguồn nước.

- Cấp điện:

+ Xác định và thể hiện vị trí, quy mô các nhà máy điện hiện có và dự kiến xây dựng: Thể hiện cho cả 3 loại vùng.

+ Xác định và thể hiện vị trí và quy mô các trạm biến áp nguồn hiện có và dự kiến xây dựng: Thể hiện cho cả 3 loại vùng.

+ Hệ thống truyền tải và phân phối điện hiện có và dự kiến xây dựng: Đối với vùng tỉnh và liên tỉnh, thể hiện mạng truyền tải từ 220 KV trở lên; đối với vùng huyện, thể hiên mạng truyền tải 110 KV trở lên, mạng phân phối từ 22 KV trở lên.

- Thoát nước bẩn quản lý CTR và nghĩa trang:

+ Vị trí, quy mô các cơ sở xử lý chất thải và công trình phụ trợ: Đối với vùng huyện thể hiện đầy đủ các nội dung này; đối với vùng tỉnh và liên tỉnh chỉ thể hiện các cơ sở và công trình xử lý đô thị loại V trở lên.

+ Vị trí, quy mô các nghĩa trang: Đối với vùng huyện, thể hiện các nghĩa trang phục vụ liên xã trở lên; đối với vùng tỉnh thể hiện các nghĩa trang cấp huyện trở lên; đối với vùng liên tỉnh thể hiện nghĩa trang cấp tỉnh trở lên.

06- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược.

Thể hiện cho cả 3 loại vùng gồm các nội dung:

+ Các nguồn gây tác động và các vùng có nguy cơ bị tác động môi trường.

+ Các vùng cách ly, bảo vệ (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, vùng di sản, lưu vực nguồn nước, vùng cách ly sản xuất và các vùng cách ly, bảo vệ khác...).

II- ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Căn cứ khoản 1, điều 17, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng, các bản vẽ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị được cụ thể như sau:

a- Tỷ lệ bản vẽ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị:

- Đối với đô thị loại đặc biệt, loại 1: 1/25.000 ÷ 1/10.000;

- Đối với đô thị loại II và loại III: 1/10.000;

- Đối với đô thị loại IV: 1/10.000 ÷ 1/5.000;

- Đối với đô thị loại V: 1/5.000 ÷ 1/2.000;

- Đối với các quận của thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô dân số tương đương đô thị loại nào thì sử dụng tỷ lệ hồ sơ bản vẽ tương ứng theo quy định đối với đô thị loại đó.

b- Nguyên tắc thể hiện

- Mức độ nghiên cứu và thể hiện của các bộ môn chuyên ngành trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị trên bản đồ nền địa hình theo các loại tỷ lệ:

+ Đối với đồ án nghiên cứu trên tỷ lệ 1/25.000: Đến đường chính đô thị;

+ Đôi với đồ án nghiên cứu trên tỷ lệ 1/10.000: Đến đường liên khu vực;

+ Đối với đồ án nghiên cứu trên tỷ lệ 1/5.000: Đến đường khu vực;

+ Đối với đồ án nghiên cứu trên tỷ lệ 1/2.000: Đến đường phân khu vực.

- Tuỳ theo nội dung, yêu cầu được xác định trong nhiệm vụ quy hoạch của từng loại đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch và các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật có thể thể hiện chung trên một bản đồ, hoặc tách riêng cho từng giai đoạn qui hoạch, nhưng phải thể hiện được các thông số kinh tế-kĩ thuật chính có liên quan tới các giai đoạn quy hoạch;

- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nếu nằm ngoài phạm vi đô thị được thể hiện trên sơ đồ có mối liên hệ với đô thị;

- Trong bản đồ phải ghi đầy đủ các số liệu kinh tế - kỹ thuật cần thiết theo yêu cầu nội dung nghiên cứu của từng chuyên ngành;

- Qui cách thể hiện hồ sơ (ký hiệu, đường nét, màu sắc...) theo quyết định số 21/2005/QĐ-BXD , ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng.

c- Thành phần và nội dung bản vẽ

Thành phần và nội dung bản vẽ đồ án Qui hoạch chung xây dựng đô thị được thể hiện trên bản đồ nền theo tỷ lệ qui định tại mục a.

01- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng (Tỷ lệ 1/50.000-1/250.000);

- Trong trường hợp chưa có bản đồ quy hoạch xây dựng vùng được duyệt hoặc thỏa thuận thì cần thể hiện các mối quan hệ tương hỗ giữa đô thị và vùng có liên quan về các mặt:

+ Kinh tế - xã hội;

+ Các điều kiện địa hình, địa vật, các vùng có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc cảnh quan đô thị;

+ Hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các vấn đề khác tác động đến phát triển đô thị.

- Trong trường hợp đã có bản đồ quy hoạch xây dựng vùng được duyệt hoặc thỏa thuận thì trên cơ sở bản đồ quy hoạch xây dựng vùng đó chỉ cần làm rõ thêm các mối quan hệ có ảnh hưởng trực tiếp giữa vùng quy hoạch và đô thị quy hoạch như quy định ở phần trên.

02- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng (các nội dung sau có thể được thể hiện riêng hoặc lồng ghép chung trong một sơ đồ).

- Bản vẽ lịch sử hình thành phát triển đô thị: Các bản đồ, sơ đồ và các hình ảnh minh họa cấu trúc lịch sử của đô thị, sự biến đổi về chức năng hình thái đô thị, nếu có.

- Hiện trạng sử dụng đất:

+ Ranh giới hành chính của các phường, xã của đô thị hiện trạng và khu vực dự kiến mở rộng;

+ Hiện trạng sử dụng đất theo các khu chức năng như: Đất các đơn vị ở; công trình công cộng đô thị; cơ quan hành chính; các khu trung tâm hỗn hợp; An ninh quốc phòng; di tích lịch sử; danh lam thắng cảnh; các khu công nghiệp, TTCN, kho tàng, bến bãi; đất chưa sử dụng; đất nông nghiệp…;

+ Hiện trạng sử dụng đất các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Đất xây dựng mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông đô thị, đất xây dựng các công trình đầu mối về đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, nhà máy nước, nhà máy điện, trạm phân phối điện, hồ thủy lợi, trạm xử lý nước thải, nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải rắn…

+ Hiện trạng khu vực đất sử dụng khai thác không gian ngầm theo các khu chức năng của đô thị.

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Đánh giá, phân tích, xác định và thể hiện rõ phạm vi ranh giới các vị trí, các khu vực cảnh quan kiến trúc, các khu vực đặc thù... tạo nên hình ảnh (sắc thái riêng cho đô thị).

- Hiện trạng giao thông: Mạng lưới giao thông đối ngoại, giao thông nội thị và các công trình đầu mối về đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không (trong đó xác định vị trí, quy mô, cấp, loại công trình giao thông nổi và ngầm...);

- Hiện trạng cấp điện và chiếu sáng đô thị; Mạng lưới cấp điện từ trung áp trở lên: Nguồn điện (nhà máy điện, trạm biến áp nguồn), lưới cung cấp và phân phối điện nổi và ngầm. Với các đô thị loại IV và loại V, bổ xung thêm trạm lưới. Chiếu sáng công cộng đô thị (hiện trạng chiếu sáng công trình giao thông, công trình công cộng...)

- Hiện trạng cấp nước: Nguồn cung cấp nước, vị trí quy mô, các nhà máy xử lý nước, trạm bơm, đài điều hòa nước và mạng lưới đường ống truyền tải, phân phối nước;

- Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật: Hiện trạng san nền, thoát nước mặt, các lưu vực thoát nước chính, các khu bị úng ngập, các hồ điều hòa, các tuyến mương, hệ thống cống thoát nước mưa và các công trình thủy lợi, cao độ hiện có tại các điểm giao cắt đường;

- Hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: Mạng lưới thoát nước thải, vị trí, quy mô các công trình: trạm bơm, trạm xử lý nước thải, các cơ sở xử lý chất thải và các công trình phụ trợ, vị trí, quy mô nghĩa trang, nhà tang lễ.

- Hiện trạng môi trường: Các nguồn gây ô nhiễm trong đô thị; các khu vực ô nhiễm và mức độ ô nhiễm, suy thoái môi trường; Các khu vực nhạy cảm trong đô thị (hệ sinh thái nhạy cảm, khu bảo tồn di tích, khu bảo vệ cảnh quan…).

- Đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng:

+ Xác định và thể hiện rõ những khu vực không được phép xây dựng (như di tích lịch sử, văn hóa; khu bảo tồn thiên nhiên; khu quân sự…), khu vực cấm xây dựng; hạn chế xây dựng và những chướng ngại vật thiên nhiên hoặc nhân tạo khác;

+ Phân loại các quỹ đất theo mức độ thuận lợi cho xây dựng và phát triển (theo điều kiện tự nhiên, điều kiện cung cấp hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện có liên quan khác).

03- Các sơ đồ phân tích và sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (Tối thiểu 2 phương án kể cả phương án chọn)

04- Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch;

+ Ranh giới hành chính quận, huyện, phường, xã hiện trạng và ranh giới các khu thành phố và các đơn vị ở theo quy hoạch;

+ Ranh giới hành chính nội (quận, phường), ngoại thị (huyện, xã) hiện trạng và dự kiến điều chỉnh.

+ Đất sử dụng theo chức năng như: Các đơn vị ở; các khu dịch vụ; các khu công viên cây xanh; các khu công nghiệp, TTCN, kho tàng, bến bãi; các khu cơ quan hành chính, trường chuyên nghiệp, viện nghiên cứu… và các khu chức năng đặc biệt khác;

+ Các khu chức năng đô thị, phân biệt rõ khu vực hiện có giữ lại cải tạo hoặc tái phát triển; xây dựng mới đợt đầu và dài hạn (đất mở rộng đô thị theo thời hạn qui hoạch 20 năm), Đất dự trữ phát triển.

+ Các khu vực quy hoạch khai thác sử dụng không gian ngầm đô thị;

+ Các thông số kinh tế - kỹ thuật chính của từng khu chức năng: Diện tích; dân số; mật độ xây dựng tối đa và tối thiểu. Riêng đối với các khu vực không gian chính đô thị cần quy định tầng cao xây dựng tối đa và tối thiểu;

05- Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị;

- Thể hiện rõ hướng phát triển không gian chủ đạo; Cấu trúc phát triển không gian đô thị theo các khu chức năng; nhấn mạnh các không gian công cộng, các trục chính đô thị, không gian mở, quảng trường, công viên, mặt nước... Các liên kết về giao thông và hạ tầng kỹ thuật giữa các khu vực.

- Xác định và thể hiện phạm vi ranh giới các khu vực cần can thiệp kiểm soát phát triển như: Khu vực bảo tồn tôn tạo, cải tạo chỉnh trang, khu vực phát triển mới, các khu vực kiến trúc cảnh quan đô thị khác cần được bảo vệ.

- Hệ thống các khu trung tâm đô thị

- Các khu vực dự kiến xây dựng công trình ngầm;

06- Các sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

(Nội dung các sơ đồ sau có thể được ghép chung, nhưng mỗi sơ đồ không ghép quá 3 bộ môn).

- Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật;

Lưu vực và hướng thoát nước;

+ Hệ thống sông, kênh, hồ chứa, đê, kè…;

+ Hệ thống thoát nước mưa;

+ Xác định và thể hiện cao độ xây dựng cho đô thị, từng khu vực và các trục đường chính đô thị; các khu vực đào đắp.

- Sơ đồ định hướng phát triển giao thông;

Quy hoạch giao thông

+ Mạng lưới và các công trình giao thông đối ngoại về đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không (tuyến, ga đường sắt, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, bến ô tô liên tỉnh...);

+ Mạng lưới giao thông nội thị; Vị trí quy mô các công trình giao thông nổi hoặc ngầm (phân loại đường phố, bến, bãi đỗ xe, hầm đường ô tô, hầm cho người đi bộ, ga tầu điện ngầm, các tuyến giao thông thủy, bến tàu thuyền. Vị trí các đầu mối giao thông phức tạp);

+ Sơ đồ tổ chức các tuyến giao thông công cộng (đối với đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II, loại III) bao gồm: Tuyến xe buýt, đường sắt đô thị (nổi hoặc ngầm).

+ Chi tiết mặt cắt ngang các loại đường chính đô thị.

Quy hoạch chỉ giới đường đỏ các trục giao thông chính;

+ Xác định tọa độ mốc thiết kế theo tim đường tại các ngả giao nhau của các tuyến đường chính đô thị quy hoạch xây dựng mới trên cơ sở lưới tọa độ của bản đồ đo đạc địa hình sử dụng lập quy hoạch;

+ Xác định chỉ giới đường đỏ các tuyến đường chính cấp đô thị.

- Sơ đồ định hướng cấp nước;

+ Nguồn cấp nước: Nước dưới đất, nước mặt (lưu lượng dòng chảy nước mặt max - min, cấp khai thác nước ngầm…;

+ Phân vùng cấp nước;

+ Vị trí và quy mô các công trình thu, các công trình xử lý nước, công trình điều hòa, tăng áp;

+ Mạng lưới đường ống truyền dẫn chính từ cấp 2 trở lên; các tuyến chuyển tải nước thô;

+ Sơ đồ tính toán thủy lực mạng lưới đường ống cấp nước;

+ Xác định phạm vi bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước.

- Sơ đồ định hướng cấp điện;

+ Vị trí, công suất điện áp nguồn điện;

+ Mạng lưới cung cấp và phân phối điện từ trung áp trở lên. Các đô thị loại IV và loại V bổ sung thêm các trạm lưới.

+ Mạng lưới chiếu sáng các tuyến đường phố chính cấp đô thị, công trình công cộng cấp thành phố;

- Sơ đồ định hướng thoát nước bẩn quản lý CTR và nghĩa trang:

+ Nguồn tiếp nhận nước thải, kênh tiêu thoát nước chính của đô thị;

+ Phân lưu vực thoát nước;

+ Mạng lưới thoát nước từ cấp 2 trở lên; vị trí, qui mô trạm bơm và trạm xử lý nước thải, hồ điều hoà lớn;

+ Vị trí, quy mô các cơ sở xử lý chất thải và các công trình phụ trợ, các trạm trung chuyển chất thải rắn;

+ Vị trí, quy mô, ranh giới nghĩa trang, nhà tang lễ.

- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

+ Các nguồn gây ô nhiễm trong đô thị và các khu vực có nguy cơ ô nhiễm và suy thoái môi trường.

+ Các khu cách ly, bảo vệ (công viên, khu vực di sản, lưu vực nguồn nước, khu cách ly sản xuất…) và các khu nhạy cảm môi trường khác.

07- Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

Trên cơ sở các bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật cần thể hiện:

- Bố trí, sắp xếp, vị trí các tuyến hào, tuynel kỹ thuật, đường dây, đường ống và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trên mặt bằng, đặc biệt trên các đường phố chính quy hoạch xây dựng mới;

- Xác định kích thước và khoảng cách giữa các tuyến với các công trình khác trong giới hạn chỉ giới đường đỏ trên mặt cắt ngang đường tỷ lệ 1/100¸1/200;

- Tại các nút giao nhau phức tạp cần thể hiện sơ đồ để xác định độ sâu và khoảng cách đứng giữa các tuyến đường dây, đường ống kỹ thuật.

III- ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Căn cứ khoản 1, điều 26, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng, các bản vẽ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được cụ thể như sau:

a- Nguyên tắc thể hiện

- Tùy theo yêu cầu cụ thể của từng đồ án, các bộ môn hạ tầng kỹ thuật và môi trường có thể ghép các nội dung vào một bản đồ nhưng phải đảm bảo các nội dung của từng chuyên ngành;

- Bản đồ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật cần có sơ đồ liên hệ với các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài phạm vi khu đất lập quy hoạch chi tiết;

- Trong bản đồ cần ghi đầy đủ, rõ ràng các số liệu kinh tế - kỹ thuật cần thiết phù hợp với loại đồ án quy hoạch chi tiết;

- Tùy theo từng loại đồ án có thể thể hiện trên bản đồ thu nhỏ tỷ lệ nhưng phải đảm bảo thu từ bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/2.000 và 1/500;

- Qui cách thể hiện hồ sơ (ký hiệu, đường nét, màu sắc...) theo quyết định số 21/2005/QĐ-BXD , ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng.

b- Thành phần và nội dung các bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000

01- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/10.000-1/25.000;

Sơ đồ vị trí, ranh giới khu đất thiết kế được trích từ bản đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị hoặc đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất ở tỷ lệ nhỏ hơn. Nội dung sơ đồ cần thể hiện rõ:

- Vị trí, giới hạn và phạm vi khu đất lập quy hoạch chi tiết;

- Mối quan hệ về phân khu chức năng, không gian quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận hoặc toàn đô thị;

- Xác định vùng ảnh hưởng đến kiến trúc ảnh quan khu vực lập quy hoạch chi tiết

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến khu đất lập quy hoạch chi tiết do đồ án quy hoạch chung, đồ án quy hoạch vùng hoặc quy hoạch chi tiết có tỷ lệ nhỏ hơn quy định.

02- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng;

a/ Thể hiện rõ phạm vi ranh giới, chức năng sử dụng (đất nhóm nhà ở, công trình dịch vụ đô thị, các khu vực sử dụng hỗn hợp, vườn hoa, công viên, công nghiệp, công trình ngầm...) Các đầu mối giao thông đối ngoại và diện tích của từng ô phố (giới hạn bằng đường phân khu vực). Nếu trong ô phố có nhiều chức năng sử dụng khác nhau thì phải thể hiện rõ từng loại chức năng;

b/ Phân tích, nhận diện các đặc điểm của khu vực

- Đặc điểm sử dụng đất theo chức năng riêng biệt hoặc sử dụng hỗn hợp;

- Hình thái và không gian kiến trúc từng khu vực

- Các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử

- Các không gian công cộng quan trọng trong khu vực

- Các khu vực có tầm nhìn đẹp và các điểm thu hút tầm nhìn

- Các yếu tố cảnh quan tự nhiên (đồi núi, cây xanh mặt nước...)

- Các công trình xây dựng có sử dụng không gian ngầm.

03- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Giao thông:

+ Mạng lưới giao thông đô thị nổi và ngầm: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, đường sắt đô thị và các tuyến đường phố theo loại và qui mô bề rộng đường;

+ Vị trí và quy mô bến ôtô, ga đường sắt, cảng sông, cảng biển, cảng hàng không, sân bay…;

+ Vị trí và quy mô các công trình phục vụ giao thông nổi và ngầm: Bãi đỗ xe, quảng trường, nút giao nhau, cầu vượt cho người đi bộ; hầm cho người đi bộ...

- Cấp nước:

+ Thể hiện mạng lưới, cao độ đường ống cấp nước và các công trình trên đường ống như hố van, họng cứu hỏa…;

+ Vị trí, quy mô và công suất các công trình và nguồn cung cấp nước hiện có;

- Chuẩn bị kỹ thuật:

+ Cao độ nền tại các điểm giao cắt đường và tại các điểm đặc biệt.

+ Các khu vực thường xuyên úng ngập.

+ Đê kè hiện có;

+ Mạng lưới đường cống, hệ thống thoát nước mưa hiện có;

+ Các công trình đầu mối: Trạm bơm thuỷ lợi, trạm bơm tiêu đô thị.

- Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang.:

+ Mạng lưới thoát nước thải;

+ Vị trí, quy mô các trạm bơm, trạm xử lý nước thải, điểm tập kết và khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ.

- Cấp điện và chiếu sáng đô thị:

+ Nguồn điện;

+ Lưới trung cao thế và các trạm biến áp;

+ Lưới hạ thế và chiếu sáng đô thị.

- Hiện trạng môi trường;

+ Các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực

+ Các các khu vực ô nhiễm và mức độ ô nhiễm, suy thoái môi trường.

+ Các hệ sinh thái nhạy cảm (công viên, không gian cây xanh, mặt nước…).

+ Sinh thái và bảo tồn thiên nhiên (các loại động vật trên cạn và dưới nước, các loại cây và loại động vật, thực vật cần được bảo tồn)

04-- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;

- Thể hiện chức năng sử dụng đất của từng ô phố (được xác định bởi các đường phân khu vực) gồm: Đất nhóm nhà ở, công trình dịch vụ đô thị, các khu vực sử dụng hỗn hợp, vườn hoa, công viên, công nghiệp, các khu vực dự kiến xây dựng và sử dụng không gian ngầm... Nếu trong ô phố có nhiều chức năng sử dụng khác nhau thì phải thể hiện rõ đến từng loại chức năng;

- Phân biệt rõ khu hiện có, cải tạo và khu đất phát triển mới;

- Các thông số kinh tế - kỹ thuật: Diện tích đất, dân số, qui mô công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao tối đa tối thiểu cho từng khu chức năng;

05- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Tổ chức không gian cần xác định và thể hiện rõ cách tổ chức hướng tuyến, trục cảnh quan và các công trình điểm nhấn trong khu vực, hệ thống không gian mở (quảng trường, công viên, cây xanh, mặt nước, cách trang trí vỉa hè và bố trí các công trình tiện ích hạ tầng cơ sở và hình thái phát triển không gian theo lô và theo tuyến.

+ Tổ chức không gian cho các khu vực cảnh quan đặc thù và xác định các khu vực cần can thiệp và có tác động về kiến trúc cảnh quan

+ Quy định chiều cao tối đa, tối thiểu trong từng lô đất, ô phố, tuyến phố trong khu vực

06- Các bản vẽ minh hoạ

+ Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng triển khai theo các tuyến phố, lô phố điển hình, phải thể hiện rõ giải pháp thiết kế mới hoặc cải tạo không gian kiến trúc và cải thiện cảnh quan đô thị.

+ Bản vẽ minh hoạ phối cảnh các khu vực đặc thù, các không gian mở, các công trình, cụm công trình tiêu biểu trong khu vực nghiên cứu.

+ Bản vẽ hướng dẫn việc thiết kế các công trình, cụm công trình công cộng sử dụng không gian ngầm, các công trình nằm ở các góc phố, các công trình xen cấy, các công trình bảo tồn...

07 - Bản đồ quy hoạch Giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng.

- Giao thông:

+ Mạng lưới giao thông cần thể hiện rõ mặt bằng các tuyến giao thông đối ngoại (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không), các tuyến đường sắt đô thị (nổi hoặc ngầm) và các loại đường phố đến đường phân khu vực;

+ Xác định vị trí qui mô các công trình giao thông nổi hoặc ngầm: Bến bãi đỗ xe, ga đường sắt, bến cảng, bến thuyền, cảng hàng không, các nút giao thông, cầu cống, quảng trường và các công trình phục vụ giao thông khác;

- Chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- Thể hiện chỉ giới đường đỏ; hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật và xác định tọa độ thiết kế tại các vị trí có thay đổi hướng và tại các nút giao nhau;

- Các bản vẽ mặt cắt ngang đường phố trên đó xác định kích thước, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

08 - Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

- Chuẩn bị kỹ thuật:

+ Xác định cao độ xây dựng tại các điểm giao cắt đường, độ dốc trên đường, xác định cao độ nền xây dựng;

+ Thiết kế quy hoạch chiều cao;

+ Xác định ranh giới, khối lượng các khu vực đào, đắp;

+ Thể hiện hệ thống thoát nước mưa (mạng lưới, cao độ toàn hệ thống, miệng xả, vị trí, công suất, quy mô chiếm đất của trạm bơm, hồ điều hòa)

+ Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác: Đê, kè.

- Cấp nước:

+ Xác định nguồn cấp nước, vị trí điểm cấp nước cho khu vực;

+ Các đường ống cấp nước được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng; tuyến ống dẫn chính của khu vực;

+ Mạng lưới, cao độ các đường ống chính, ống nhánh đến các công trình hoặc khu đất), các công trình trên đường ống như vòi công cộng, hố van, họng cứu hỏa...;

+ Trong phạm vi khu đất thiết kế, nếu có các công trình như bể chứa, trạm bơm, đài nước thì phải thể hiện đầy đủ vị trí, qui mô.

- Thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang:

+ Vị trí, điểm tiếp nhận nước mặt, nước thải của khu vực;

+ Thiết kế mạng lưới thoát nước thải chính: Kênh mương, cống hộp... từ cấp 2 trở lên (có cao độ đáy cống ở các điểm tính toán);

+ Vị trí, quy mô chiếm đất, công suất các trạm bơm, trạm xử lý nước thải, điểm thu gom, điểm trung chuyển và trạm xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ.

- Cấp điện và chiếu sáng công cộng đô thị:

+ Thể hiện đầy đủ mạng lưới cấp điện bao gồm: Nguồn điện, lưới trung cao thế, trạm biến áp, lưới hạ thế, lưới chiếu sáng công trình giao thông, công trình công cộng.

- Đánh giá tác động môi trường;

+ Các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực và các khu vực có nguy cơ ô nhiễm và suy thoái môi trường.

+ Các khoảng cách ly, bảo vệ (công viên, khu vực di sản, nguồn nước, khu cách ly sản xuất…) và các khu vực nhạy cảm môi trường khác.

09 - Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật;

- Bản đồ này được lập trên cơ sở các bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, trong đó thể hiện:

+ Mặt bằng các tuyến hào, tuynel, đường dây, đường ống và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật;

+ Mặt cắt ngang các tuyến đường (tỷ lệ 1/100 hoặc 1/200), trong đó xác định vị trí, kích thước các tuyến hào, tuynel, đường dây đường ống kỹ thuật trong giới hạn chỉ giới đường đỏ và khoảng cách ngang giữa các tuyến;

+ ở những nơi đường phố giao cắt, có nhiều tuyến kỹ thuật đi qua phức tạp, cần thể hiện giải pháp bố trí, sắp xếp các tuyến kỹ thuật đó trên mặt bằng dưới dạng sơ đồ, ghi rõ những thông số kỹ thuật có liên quan để xác định độ sâu và khoảng cách đứng giữa các tuyến đường dây đường ống kỹ thuật.

c) Đối với đồ án Qui hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

- Sơ đồ vị trí, ranh giới khu đất thiết kế: Được trích từ bản đồ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000-1/10.000, hoặc đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất ở tỷ lệ 1/2000. Nội dung cần thể hiện rõ:

- Vị trí, giới hạn và phạm vi khu đất lập quy hoạch chi tiết;

- Mối quan hệ về phân khu chức năng, không gian quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận hoặc toàn đô thị;

- Xác định vùng ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan khu vực lập quy hoạch chi tiết

- Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật có liên quan đến khu đất lập quy hoạch chi tiết do đồ án quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết có tỷ lệ nhỏ hơn quy định

Thành phần và nội dung các bản đồ, ngoài các yêu cầu như đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000, nội dung các bản đồ trong đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 và lớn hơn cần thể hiện thêm trên bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 và lớn hơn các nội dung chi tiết sau:

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc, cảnh quan: Phải đánh giá chất lượng công trình (theo 3 loại kiên cố, bán kiên cố, tạm), xác định tầng cao, tầng hầm, mật độ xây dựng, các công trình có giá trị cần giữ lại, bảo tồn, tôn tạo. Xác định giá trị cảnh quan, cây xanh, mặt nước và các yếu tố khác về môi trường; Vẽ ghi hoặc ảnh, phim tư liệu minh họa hiện trạng kiến trúc và các công trình tiện ích xã hội;

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định rõ chức năng của từng lô đất như: Đất ở (xác định bởi hàng rào của các lô đất xây dựng biệt thự và nhà liên kế – không bao gồm sân chơi, đường nội bộ và bãi đỗ xe chung của nhóm nhà ở, hoặc xác định bởi diện tích chiếm đất của các khối nhà chung cư); Công trình dịch vụ; cây xanh, công viên, vườn hoa, sân chơi nội bộ nhóm nhà ở; Cơ quan hành chính, trường chuyên nghiệp; công nghiệp, TTCN... Phân biệt rõ đất công trình hiện có, cải tạo và xây dựng mới. Nêu rõ các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật cho từng lô đất như: Quy mô dân số, quy mô công trình, mật độ xây dựng, tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu, tầng hầm.

- Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan; Bố trí các công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, sân vườn, cây xanh công viên và cây xanh đường phố, đường đi bộ, đường dạo, các công trình tiện ích đô thị khác.

Xác định công trình hay tổ hợp công trình có tầng cao nhất trong khu vực lập quy hoạch.

Các sơ đồ minh họa ý tưởng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông: Mạng lưới đường thể hiện chi tiết đến từng công trình; sân đường và bãi đỗ xe nội bộ; đề xuất giải pháp kết cấu của các loại đường ôtô, đường đi bộ và các công trình phục vụ giao thông nổi và ngầm;

+ Chuẩn bị kỹ thuật: Thể hiện các giếng thu; hố ga; ta luy; tường chắn; tùy theo điều kiện địa hình phải thể hiện đường đồng mức thiết kế và bản vẽ tính khối lượng;

+ Cấp nước: Thể hiện các đường ống chính, ống nhánh đến lô đất xây dựng (bỏ các công trình);

+ Thoát nước thải và VSMT: Xác định vị trí tuyến thoát nước thải từ cấp 3 trở lên, các giếng ga (có cao độ đáy cống); xác định điểm thu gom chất thải rắn, nhà vệ sinh công cộng.

+ Cấp điện: Thể hiện vị trí các trạm biến thế, tuyến điện chính, tuyến điện đến các công trình công cộng và khoảng cách giữa các cột điện, hành lang bảo vệ lưới điện cao áp và điện chiếu sáng đường phố.

IV-ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

Căn cứ khoản 2, điều 34 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng, các bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cụ thể như sau:

a- Thành phần bản vẽ gồm

01- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/5.000-1/25.000;

02- Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/5.000-1/25.000;

03- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn, tỷ lệ 1/500-1/2.000;

b- Nguyên tắc chung

- Tùy theo mức độ phức tạp của từng đồ án, nội dung quy hoạch có thể thể hiện thành các bản vẽ riêng hoặc thể hiện chung trong 1 bản vẽ;

- Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài phạm vi quy hoạch xây dựng được thể hiện trên sơ đồ có mối liên hệ với khu vực quy hoạch xây dựng;

- Trong bản vẽ cần ghi đầy đủ, rõ ràng các số liệu kinh tế kỹ thuật có liên quan đến từng khu chức năng hoặc hạng mục công trình;

- Qui cách thể hiện hồ sơ (ký hiệu, đường nét, màu sắc...) theo quyết định số 21/2005/QĐ-BXD , ngày 22/7/2005 của Bộ Xây dựng.

c- Nội dung các bản vẽ trong đồ án quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn

01- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng:

Trên bản đồ nền địa hình kết hợp với bản đồ địa chính thể hiện các nội dung sau:

- Ranh giới hành chính xã;

- Các loại đất: Đất sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất (trạm, trại, kho tàng...); đất các khu trung tâm, các điểm dân cư và các loại đất khác (quốc phòng, du lịch, chưa sử dụng, sông, suối...);

- Dân số, số hộ, diện tích của từng điểm dân cư;

- Hệ thống công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ xã;

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Các tuyến đường quốc gia, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn. Thể hiện rõ loại và mặt cắt các đường;

+ Hệ thống và các công trình thủy lợi: Thể hiện rõ cấp, loại, mặt cắt và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu; thể hiện lưu vực thoát nước chính;

+ Đối với cấp nước tập trung cần thể hiện nguồn, công trình cấp nước và hệ thống đường ống chính, nhánh đến từng điểm dân cư. Đối với cấp nước phân tán cần thể hiện loại hình cấp nước theo khu vực;

+ Ao, hồ, mạng lưới kênh, đường ống thoát nước cho đến từng điểm dân cư; khu vực nghĩa trang, bãi chôn lấp chất thải rắn;

+ Nguồn điện, trạm hạ thế, mạng lưới cấp điện từ trung áp trở lên. Thể hiện rõ công suất trạm, điện áp, loại dây.

- Khả năng quỹ đất xây dựng và hướng mở rộng cho từng điểm dân cư, khu trung tâm xã.

- Môi trường:

+ Các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực và các khu vực ô nhiễm và suy thoái môi trường.

+ Các hệ sinh thái nhạy cảm (rừng, cây xanh, mặt nước...)

02- Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã.

Trên bản đồ nền địa hình thể hiện các nội dung sau:

- Đất xây dựng hiện có, xây dựng mở rộng cho từng điểm dân cư, khu trung tâm xã và đất dự trữ phát triển;

- Đặc điểm sử dụng đất theo chức năng: Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đất ở, dịch vụ (cơ quan, giáo dục, y tế, thương mại...); đất các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối;

- Các điểm dân cư phát triển, hạn chế phát triển và không phát triển;

- Dân số, số hộ, diện tích của từng điểm dân cư;

- Hệ thống công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ xã;

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Hướng và lưu vực thoát nước chính; xác định cao độ xây dựng cho các điểm dân cư;

+ Mạng lưới đường trên địa bàn xã (quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn); loại và mặt cắt các đường; các công trình phục vụ giao thông;

+ Đối với cấp nước tập trung: Nguồn cấp nước; vị trí các công trình thu, dẫn nước, các công trình xử lý, công trình điều hòa; mạng lưới đường ống dẫn nước và các công trình cấp nước; lập sơ đồ tính thủy lực mạng lưới đường ống; xác định vành đai bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước;

+ Đối với cấp nước phân tán: Nguồn cấp nước; các công trình xử lý và cấp nước.

+ Nguồn cấp điện; Vị trí, công suất, điện áp các trạm hạ thế; lưới phân phối trung, hạ áp; hành lang bảo vệ các tuyến điện cao áp đi qua;

+ Hệ thống thoát và xử lý nước thải; vị trí và quy mô khu xử lý chất thải rắn, nghĩa trang;

03- Bản đồ quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn.

Trên bản đồ nền địa hình kết hợp với bản đồ địa chính thể hiện các nội dung sau:

- Các công trình kiến trúc như nhà ở, công trình công cộng... và cây xanh;

- Ranh giới từng lô đất theo tính chất, chức năng sử dụng; phân biệt rõ khu hiện có, cải tạo và xây dựng mới;

- Các yêu cầu về sử dụng đất: Diện tích đất, mật độ xây dựng, tầng cao, chỉ giới xây dựng và tỷ lệ cây xanh cho từng lô đất;

- Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

+ Mặt bằng các loại đường đến từng lô đất xây dựng và xác định đầy đủ thông số kỹ thuật;

+ Xác định các khu vực đào và đắp, cao độ xây dựng, độ dốc trên đường và nền xây dựng, hướng thoát nước, mương, đường ống thoát nước, đê, kè, hồ dự kiến.

+ Đối với cấp nước phân tán: Nguồn cấp nước, các công trình xử lý và chứa nước;

+ Đối với cấp nước tập trung: Nguồn và các công trình cấp nước, mạng lưới đường ống cấp nước đến từng lô đất;

+ Mạng lưới đường ống, trạm bơm, trạm xử lý nước thải, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn;

+ Nguồn điện: Mạng lưới cấp điện từ 0,4KV trở lên và chiếu sáng đường; vị trí các công trình như trạm biến thế, khoảng cách cột điện...

- Đánh giá tác động môi trường:

+ Các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực và các khu vực có nguy cơ ô nhiễm và suy thoái môi trường.

+ Các khoảng cách ly, bảo vệ (rừng, khu vực di sản, nguồn nước, khu cách ly sản xuất…) và các khu vực nhạy cảm môi trường khác.

V- ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Yêu cầu nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng được quy định tại các Điều 12, 20, 29 và 37 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1- Nhiệm vụ điều chỉnh:

- Nghiên cứu đánh giá quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Căn cứ tình hình thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố tác động tới quá trình phát triển đô thị, xác định những vấn đề bất cập cần phải điều chỉnh theo định kỳ;

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng do phát sinh những yếu tố thay đổi một hoặc một số trong các nội dung về tính chất, chức năng, quy mô, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật... của một hoặc vài khu vực đã được xác định tại quy hoạch xây dựng trước nhưng không làm thay đổi các định hướng phát triển lớn về kinh tế xã hội, bố cục không gian kiến trúc, bố trí mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chính đã được xác định tại quy hoạch xây dựng trước

2- Nội dung và thành phần bản vẽ điều chỉnh quy hoạch xây dựng:

a) Nội dung điều chỉnh

- Tập trung thể hiện rõ những nội dung phải điều chỉnh, đề xuất bổ sung hay thay đổi những nội dung gì và thay đổi như thế nào bao gồm:

+ Về sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan không gian đô thị;

+ Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

+ Về các chỉ tiêu phát triển đô thị.

b) Thành phần bản vẽ điều chỉnh

- Bản vẽ thể hiện rõ các nội dung phải điều chỉnh gắn với các nội dung không phải điều chỉnh, đảm bảo tính kế thừa đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trước đó;

- Thành phần bản vẽ tuỳ theo yêu cầu thực tế của các đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng, sẽ xác định cụ thể trong nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

 

QUY ĐỊNH

NỘI DUNG THUYẾT MINH NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2008/QĐ-BXD, ngày 31/3/2008  của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A- NỘI DUNG THUYẾT MINH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

I. NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG.

Nội dung lập Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Vùng cần xác định rõ phạm vi, mục tiêu, các yêu cầu cần nghiên cứu và hồ sơ sản phẩm của đồ án.

Tùy theo đối tượng và nội dung nghiên cứu lập qui hoạch xây dựng vùng có chức năng tổng hợp hoặc chuyên ngành gồm vùng trọng điểm, vùng liên tỉnh, vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, vùng công nghiệp, vùng đô thị lớn, vùng du lịch, nghỉ mát, vùng bảo vệ di sản cảnh quan thiên nhiên... để làm rõ các công việc và sản phẩm phải thực hiện trong đồ án theo các nội dung chính như sau:

1. Lí do và sự cần thiết lập quy hoạch

- Trình bày lí do của việc lập quy hoạch: Có thể theo yêu cầu của các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phân bố dân cư của quốc gia, của vùng kinh tế - địa lý... đối với quy hoạch vùng có chức năng tổng hợp theo lãnh thổ hành chính (tỉnh, huyện...); hoặc theo các dự báo phát triển ngành, phát triển một khu vực kinh tế đặc thù và các yếu tố khác đặt ra phạm vi và yêu cầu lập quy hoạch vùng đặc thù, vùng chuyên ngành.

- Xác định loại hình lập quy hoạch: Quy hoạch vùng tổng hợp (quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch vùng huyện) hoặc quy hoạch vùng chuyên ngành (vùng công nghiệp, vùng du lịch, vùng kinh tế đặc biệt...).

- Trình bày khái quát vị trí và vị thế của vùng lập quy hoạch trong mối quan hệ liên vùng có khả năng tác động đến vùng nghiên cứu.

- Xác định mục tiêu chính yếu của việc lập đồ án quy hoạch vùng nghiên cứu.

2. Các căn cứ lập quy hoạch

Nêu một số căn cứ chủ yếu để lập quy hoạch bao gồm:

- Các cơ sở pháp lý (Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, ngành...);

- Các nguồn tài liệu, số liệu (tài liệu thống kê tổng hợp, tài liệu quy hoạch chuyên ngành...);

- Các cơ sở bản đồ (loại bản đồ, tỷ lệ).

3. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch

Xác định các nội dung nghiên cứu quy hoạch theo các phần chủ yếu gồm:

a/ Đánh giá tổng quan thực trạng và nguồn lực phát triển của vùng nghiên cứu:

- Giới hạn phạm vi lập quy hoạch, các phạm vi nghiên cứu; xác định vị trí và phạm vi khu vực quy hoạch trên bản vẽ Sơ đồ vị trí và phạm vi lập quy hoạch (bản vẽ A3) kèm theo nhiệm vụ.

- Tóm lược thực trạng của vùng lập quy hoạch.

- Tóm lược các dự báo phát triển liên quan.

b/ Các yêu cầu về cơ sở để dự báo qui mô phát triển vùng

Xác định danh mục các nội dung yêu cầu thu thập tài liệu và khảo sát đánh giá thực trạng khu vực quy hoạch (như các điều kiện về tự nhiên; hiện trạng về kinh tế-xã hội; hiện trạng về dân cư, đô thị, hạ tầng xã hội và kỹ thuật...). Danh mục các nội dung yêu cầu thu thập tài liệu quy hoạch chuyên ngành có liên quan.

c/ Các yêu cầu về nội dung cần nghiên cứu trong quy hoạch xây dựng vùng

Tuỳ thuộc vào loại vùng quy hoạch để đề xuất các yêu cầu về nội dung phù hợp, đặc biệt đối với các quy hoạch vùng chuyên ngành; làm rõ các công việc dự kiến triển khai để thực hiện được các phần nhiệm vụ sẽ nghiên cứu trong đồ án quy hoạch vùng như sau:

- Xác định tầm nhìn và các mục tiêu phát triển vùng.

- Các dự báo phát triển vùng.

- Đề xuất phân vùng phát triển.

- Định hướng phát triển không gian vùng.

- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng (diện rộng)

- Đánh giá môi trường chiến lược.

- Các chương trình đầu tư phát triển vùng.

4. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí

a/ Yêu cầu về Hồ sơ Sản phẩm

- Thành phần và nội dung hồ sơ bản vẽ (tên bản vẽ và tỷ lệ bản vẽ)

- Thuyết minh và các văn bản kèm theo.

b/ Dự toán kinh phí

- Lập dự toán kinh phí thực hiện theo các nội dung của quy hoạch.

5. Tổ chức thực hiện

- Đề xuất thời gian và tiến độ các bước triển khai nghiên cứu, báo cáo, thẩm định.

- Các cơ quan lập quy hoạch, cơ quan thẩm định, cấp phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và phê duyệt quy hoạch.

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Nội dung lập Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị cần xác định rõ: Mục tiêu; quan điểm phát triển đô thị; ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch chung xây dựng, các yêu cầu cần nghiên cứu và hồ sơ sản phẩm của đồ án.

Tuỳ thuộc vào từng đồ án, cần làm rõ các công việc và sản phẩm phải thực hiện trong đồ án theo các nội dung chính như sau:

1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

- Trình bày lý do của việc lập quy hoạch: Có thể theo yêu cầu của các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và phân bố dân cư của quốc gia, của vùng kinh tế - địa lý hoặc của tỉnh, tiểu vùng trong tỉnh…; hoặc theo các dự báo phát triển ngành, phát triển kinh tế-kỹ thuật, theo yêu cầu quản lý đô thị, yêu cầu hoàn thiện và nâng cao chất lượng và thẩm mỹ kiến trúc cảnh quan đô thị và các yếu tố khác đặt ra phạm vi và yêu cầu lập (điều chỉnh) quy hoạch.

- Trình bày khái quát vị trí và vị thế của đô thị trong mối quan hệ liên vùng có khả năng tác động đến đô thị được nghiên cứu.

- Trình bày khái quát các tiềm năng, động lực phát triển đô thị.

- Xác định mục tiêu của việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị.

- Xác định quan điểm quy hoạch xây dựng đô thị.

2. Các căn cứ lập quy hoạch

Nêu một số căn cứ chủ yếu để lập quy hoạch bao gồm:

- Các cơ sở pháp lý (văn bản chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, ngành...).

- Các nguồn tài liệu, số liệu (tài liệu thống kê tổng hợp, tài liệu quy hoạch chuyên ngành...).

- Các cơ sở bản đồ (Loại bản đồ, tỷ lệ).

3. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch

Ranh giới nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu (có thể rộng hơn ranh giới của đô thị hiện trạng);

- Dự báo sơ bộ quy mô dân số, quy mô đất xây dựng đô thị. Quy mô chính thức của đô thị là quy mô do đồ án nghiên cứu đề xuất và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Nêu các yêu cầu đồ án quy hoạch chung cần nghiên cứu để đạt được nội dung đồ án theo quy định tại điều 16 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng.

4. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí

a/ Yêu cầu về Hồ sơ sản phẩm:

Căn cứ điều 17 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng và yêu cầu cụ thể của từng đồ án, nêu rõ danh mục hồ sơ đồ án cần thực hiện:

- Các nội dung hồ sơ bản vẽ (tên bản đồ và tỷ lệ bản đồ)

- Các nội dung hồ sơ thuyết minh và các văn bản kèm theo.

b/ Dự toán kinh phí:

- Lập dự toán kinh phí thực hiện theo các nội dung của quy hoạch.

5. Tổ chức thực hiện

- Đề xuất thời gian và tiến độ các bước triển khai nghiên cứu, báo cáo, thẩm định.

- Các cơ quan lập quy hoạch, cơ quan thẩm định, cấp phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và phê duyệt quy hoạch.

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Yêu cầu nội dung lập Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị như sau:

- Đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000, cần xác định rõ: Mục tiêu; yêu cầu phát triển đô thị về sử dụng đất, cảnh quan - kiến trúc - môi trường; yêu cầu về sự kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận phù hợp với quy hoạch chung xây dựng được duyệt và các yêu cầu về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết được quy định tại điều 24 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng.

- Đối với Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500, cần cụ thể hóa: Mục tiêu; yêu cầu đầu tư xây dựng; yêu cầu về sử dụng đất, cảnh quan - kiến trúc - môi trường; yêu cầu về sự kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật với khu vực lân cận phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 được duyệt; và các yêu cầu về nội dung đồ án quy hoạch chi tiết được quy định tại điều 24 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng.

Tuỳ thuộc vào từng đồ án, cần làm rõ các công việc và sản phẩm phải thực hiện trong đồ án theo các nội dung chính như sau:

1. Lý do và sự cần thiết lập Quy hoạch

- Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết;

- Mục tiêu và yêu cầu phát triển đô thị đối với khu vực quy hoạch.

2. Các căn cứ lập quy hoạch

- Các cơ sở pháp lý;

- Các nguồn tài liệu, số liệu;

- Các cơ sở bản đồ.

3. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch

- Ranh giới và phạm vi nghiên cứu;

- Các tính chất chính của khu vực nghiên cứu;

- Tùy theo tính chất của từng đồ án, dự báo sơ bộ quy mô dân số, hoặc quy mô các khu chức năng quy hoạch;

- Nêu các yêu cầu đồ án quy hoạch chi tiết cần nghiên cứu để đạt được nội dung đồ án theo quy định tại điều 24 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng.

4. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí

a/ Yêu cầu về Hồ sơ sản phẩm:

Căn cứ điều 24 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng và yêu cầu cụ thể của từng đồ án, nêu rõ danh mục hồ sơ đồ án cần thực hiện:

- Thành phần và nội dung hồ sơ bản vẽ (tên bản vẽ và tỷ lệ bản vẽ);

- Thuyết minh và các văn bản kèm theo.

b/ Dự toán kinh phí:

- Lập dự toán kinh phí thực hiện theo các nội dung của quy hoạch.

5. Tổ chức thực hiện

- Đề xuất thời gian và tiến độ các bước triển khai nghiên cứu, báo cáo, thẩm định.

- Các cơ quan lập quy hoạch, cơ quan thẩm định, cấp phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và phê duyệt quy hoạch.

IV. NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

Tuỳ thuộc vào tính chất của từng xã, điểm dân cư, Nhiệm vụ quy hoạch cần làm rõ các yêu cầu nội dung nghiên cứu và sản phẩm phải thực hiện theo các nội dung chính như sau:

1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch

- Xác định lý do của việc lập quy hoạch: Có thể theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã, huyện; yêu cầu quản lý xây dựng, quản lý đất đai khu trung tâm xã, điểm dân cư; yêu cầu phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trong xã, trung tâm xã, điểm dân cư và các yếu tố khác đặt ra phạm vi và yêu cầu lập (điều chỉnh) quy hoạch.

- Xác định khái quát vị trí của xã, điểm dân cư trong mối quan hệ chung của vùng liên xã, xã có khả năng tác động đến khu vực được nghiên cứu.

- Xác định khái quát các tiềm năng, động lực phát triển trong xã hoặc vùng liên xã.

2. Các căn cứ lập quy hoạch

Nêu một số căn cứ chủ yếu để lập quy hoạch bao gồm:

- Các cơ sở pháp lý (Văn bản chỉ đạo của huyện, tỉnh, ngành...).

- Các nguồn tài liệu, số liệu (tài liệu thống kê tổng hợp, tài liệu quy hoạch chuyên ngành...).

- Các cơ sở bản đồ (loại bản đồ, tỷ lệ).

3. Các yêu cầu nội dung nghiên cứu quy hoạch

- Ranh giới nghiên cứu bao gồm ranh giới toàn xã, ranh giới trung tâm xã, điểm dân cư;

- Dự báo sơ bộ quy mô dân số, quy mô đất xây dựng;

- Nêu các yêu cầu đồ án quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã hoặc điểm dân cư cần nghiên cứu để đạt được nội dung đồ án theo quy định tại điều 34 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng.

4. Hồ sơ sản phẩm và dự toán kinh phí

a) Yêu cầu về Hồ sơ sản phẩm:

Căn cứ điều 34 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng và yêu cầu cụ thể của từng đồ án, nêu rõ danh mục hồ sơ đồ án cần thực hiện:

- Các nội dung hồ sơ bản vẽ (Tên bản đồ và tỷ lệ bản đồ)

- Các nội dung hồ sơ thuyết minh và các văn bản kèm theo.

b) Dự toán kinh phí: Lập dự toán kinh phí thực hiện theo các nội dung của quy hoạch.

5. Tổ chức thực hiện

- Đề xuất thời gian và tiến độ các bước triển khai nghiên cứu, báo cáo, thẩm định.

- Các cơ quan lập quy hoạch, cơ quan thẩm định, cấp phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và phê duyệt quy hoạch.

B. NỘI DUNG THUYẾT MINH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG

I- NỘI DUNG THUYẾT MINH QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG

 Căn cứ theo Điều 8 và khoản 2, Điều 9, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, nội dung thuyết minh quy hoạch xây dựng vùng phải phù hợp với Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt. Trong thuyết minh cần có các sơ đồ, bảng biểu phân tích, đánh giá và các hình ảnh minh họa kèm theo cụ thể như sau:

1. Phần mở đầu

a) Sự cần thiết lập quy hoạch xây dựng vùng:

- Các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội có liên quan;

- Những tồn tại của thực trạng và nhu cầu phát triển vùng;

b) Các căn cứ lập quy hoạch:

- Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng đã được phê duyệt;

- Định hướng phát triển kinh tế-xã hội của vùng, định hướng phát triển các ngành có liên quan;

- Các kết quả điều tra, khảo sát và các tài liệu có liên quan;

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

c) Quan điểm và mục tiêu đồ án:

Theo Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng đã được phê duyệt.

2- Đánh giá tổng quan thực trạng và nguồn lực phát triển vùng

a) Vị trí và giới hạn vùng quy hoạch:

b) Phân tích đánh giá các điều kiện tự nhiên:

- Khí hậu, thủy văn;

- Đặc điểm địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn;

- Địa chất tài nguyên;

- Địa chấn, hải triều;

c) Đánh giá Hiện trạng Kinh tế-Xã hội:

- Kinh tế:

+ Những số liệu và chỉ tiêu kế hoạch tối thiểu 3 năm trước thời gian lập quy hoạch: dân số, đất đai, tổng thu nhập quốc dân, bình quân thu nhập đầu người/năm, mức độ tăng trưởng kinh tế trung bình năm, cơ cấu kinh tế;

+ Các cơ sở kinh tế chủ yếu phát triển vùng (công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông, dịch vụ, du lịch, thương mại, khoa học công nghệ, đào tạo...);

+ Những chương trình, dự án đầu tư trong vùng.

- Dân số-Xã hội: Phân tích hiện trạng ít nhất là của 3 năm gần nhất về:

+ Dân số, lao động, nghề nghiệp, di dân;

+ Dân tộc, truyền thống văn hóa;

+ Những chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu.

d) Tình hình phát triển đô thị, điểm dân cư nông thôn:

- Hệ thống các đô thị trong vùng, tính chất, chức năng, quy mô, tỷ lệ đô thị hóa, thực trạng quản lý đô thị... và một số vấn đề khác có liên quan;

- Hiện trạng các điểm dân cư nông thôn

e) Hiện trạng sử dụng đất đai và hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường:

- Hiện trạng sử dụng đất đai:

+ Đất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản... có tính chất, qui mô lớn đặc trưng);

+ Đất lâm nghiệp;

+ Đất đô thị, khu dân cư nông thôn;

+ Đất các khu công nghiệp;

+ Đất các khu du lịch tập trung nằm ngoài đô thị;

+ Đất các trung tâm dịch vụ lớn nằm ngoài đô thị;

+ Đất chuyên dùng khác;

+ Đất chưa sử dụng.

+ Ranh giới các vùng bảo vệ cảnh quan, môi trường, di tích văn hóa lịch sử có giá trị, hành lang kỹ thuật quốc gia, vùng khoáng sản...

- Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội:

+ Đánh giá tổng quát về hình thái phát triển đô thị và điểm dân cư, nông thôn;        

+ Các công trình hạ tầng xã hội, công trình phục vụ công cộng qui mô lớn, có ý nghĩa vùng về y tế, dịch vụ, thương mại, giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, thể dục thể thao...;

+ Các công trình sản xuất, các nhà máy, khu, cụm công nghiệp;

- Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

+ Phân tích đánh giá hiện trạng hệ thống giao thông: Đối với vùng liên tỉnh từ đường tỉnh trở lên; đối với vùng tỉnh từ đường huyện; đối với vùng Huyện từ đường xã.

+ Hiện trạng CBKT

+ Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang: Thoát nước và xử lý nước thải, thu gom và xử lý CTR, công nghệ xử lý nước thải, CTR của các đô thị, các khu công nghiệp, hiện trạng nghĩa trang.

+ Hiện trạng cấp điện: Hiện trạng và đánh giá hiện trạng về tiêu thụ điện, hiện trạng và đánh giá hiện trạng về nguồn điện và lưới điện.

- Hiện trạng môi trường

+ Mô tả tổng quát và đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên (nước, không khí, đất, hệ sinh thái…) và môi trường xã hội.

+ Đánh giá chung: Chỉ ra những vấn đề về môi trường và những vùng dễ bị tác động, những khuyến cáo về tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường; xác định các nội dung bảo vệ môi trường mà quy hoạch cần giải quyết.

g) Đánh giá tổng hợp thực trạng nguồn lực và ưu thế phát triển:

- Vị thế và các mối quan hệ kinh tế liên vùng;

- Vai trò và hiệu quả của các công trình sản xuất và dịch vụ công cộng trong việc phát triển vùng;

- Quỹ đất phát triển (đất có khả năng được tái sử dụng, khai thác mới...)

- Các ưu thế và nguồn lực chủ yếu phát triển vùng;

- Những khó khăn, thách thức phát triển vùng.

- Đánh giá tổng hợp các dự án quy hoạch xây dựng trong vùng.

3. Các tiền đề phát triển vùng

a) Những mục tiêu và quan điểm phát triển vùng:

- Xác định tầm nhìn

- Các mục tiêu chiến lược phát triển vùng;

- Quan điểm phát triển;

- Tính chất vùng.

b) Các định hướng phát triển vùng:

Căn cứ vào các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội và các chuyên ngành trong vùng để xác định các quan hệ nội, ngoại vùng và các động lực phát triển vùng.

c) Các dự báo phát triển vùng:

- Dự báo tăng trưởng về kinh tế, xã hội, dân số, lao động, đất đai và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động;

- Dự báo khả năng và quá trình đô thị hóa; các hình thái phát triển theo khả năng đô thị hóa của vùng;

- Dự báo sự thay đổi môi trường tự nhiên do sự tác động của phát triển kinh tế-xã hội.

- Xây dựng các kịch bản phát triển vùng.

4. Định hướng phát triển không gian vùng

a) Phân vùng chức năng và tổ chức không gian vùng:

- Phân vùng phát triển kinh tế:

+ Phân bố các khu, cụm sản xuất (công, nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ, du lịch, thương mại...);

+ Các khu kinh tế, hành chính;

- Tổ chức hệ thống mạng lưới đô thị, điểm dân cư nông thôn:

+ Cơ sở hình thành hệ thống mạng lưới đô thị, điểm dân cư nông thôn; phân cấp, phân loại theo không gian lãnh thổ và quản lý hành chính;

+ Mô hình phát triển hệ thống mạng lưới đô thị, điểm dân cư nông thôn;

+ Các vùng, các trục hành lang đô thị hóa, các cực phát triển.

b) Hệ thống các trung tâm, công trình hạ tầng xã hội:

- Các trung tâm giáo dục, đào tạo, văn hóa, nghệ thuật, y tế, TDTT... có quy mô lớn, mang ý nghĩa vùng;

- Các trung tâm thương mại, dịch vụ cấp vùng;

- Các vùng hoặc khu du lịch, nghỉ dưỡng, các khu vực bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường và các di tích văn hóa-lịch sử có giá trị.

5- Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật

a) Chuẩn bị kỹ thuật:

- Phân tích, đánh giá về địa hình, các tai biến địa chất: Động đất, sụt lún, trượt, xói lở núi, sông, suối, biển, cảnh báo các vùng cấm và hạn chế xây dựng;

- Các giải pháp về phòng chống và xử lý các tai biến địa chất, ngập lụt;

- Xác định lưu vực, hướng thoát nước chính;

- Cập nhật quy hoạch thủy lợi của vùng nghiên cứu;

b) Giao thông:

- Chiến lược phát triển giao thông quốc gia liên quan trực tiếp đến vùng;

- Phân tích mô hình phát triển và xác định các hành lang giao thông quan trọng;

- Tổ chức mạng lưới và xác định qui mô các tuyến giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không;

- Xác định tính chất, quy mô các công trình giao thông: Ga đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, bến, bãi đỗ ô tô, đầu mối giao thông chính;

- Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và hành lang bảo vệ các công trình giao thông;

- Giao thông đô thị và nông thôn.

c) Cấp nước:

- Xác định trữ lượng nguồn nước trong vùng bao gồm: Chất lượng nguồn nước, trữ lượng và đánh giá tài nguyên nước mặt, nước dưới đất (kể cả nước nóng);

- Các chỉ tiêu và tiêu chuẩn áp dụng;

- Dự báo tổng hợp các nhu cầu dùng nước (sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ ...);

- Cân bằng nguồn nước;

- Các phương án kinh tế kỹ thuật chọn nguồn nước và phân vùng cấp nước;

- Các giải pháp cấp nước;

- Xác định quy mô các công trình đầu mối, dây chuyền công nghệ xử lý nước, hệ thống truyền tải nước chính;

- Các giải pháp về bảo vệ nguồn nước và các công trình đầu mối cấp nước.

d) Cấp điện:

- Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn cấp điện;

- Dự báo nhu cầu sử dụng điện;

- Xác định nguồn điện: Các nhà máy điện, trạm biến áp nguồn.

- Các giải pháp cấp điện lưới truyền tải và phân phối điện như sau:

+ Các đồ án quy hoạch vùng huyện, liên huyện: Nêu cơ cấu lưới điện từ trung áp trở lên.

+ Các đồ án quy hoạch vùng tỉnh: Nêu cơ cấu lưới điện từ 110KV trở lên, điện áp và dung lượng từng trạm biến áp từ 110KV trở lên.

Các đồ án quy hoạch vùng liên tỉnh: Nêu cơ cấu lưới điện từ 110KV trở lên, khối lượng và dung lượng các trạm 110KV, điện áp và công suất từng trạm 220KV trở lên.

e) Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang:

- Xác định các chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang theo loại đô thị

- Dự báo tổng khối lượng nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang;

- Các giải pháp lớn về:

+ Lựa chọn hệ thống thoát nước thải các đô thị, các khu chức năng lớn

+ Tổ chức thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn

+ Qui mô khu xử lý nước thải, khu liên hợp xử lý chất thải rắn, công nghệ xử lý

+ Qui mô nghĩa trang.

f) Đánh giá môi trường chiến lược

- Dự báo, đánh giá tác động xấu đối với môi trường của các phương án quy hoạch xây dựng vùng làm cơ sở lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu, đảm bảo phát triển bền vững.

- Các vấn đề môi trường đã và chưa được giải quyết trong đồ án quy hoạch.

- Khuyến nghị các giải pháp tổng thể giải quyết các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch.

6- Các dự án ưu tiên đầu tư

Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo lực phát triển đô thị về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội và bảo vệ môi trường đợt đầu; sắp xếp danh mục các dự án theo thứ tự ưu tiên, yêu cầu về quy mô xây dựng, phân kỳ đầu tư, dự báo nhu cầu vốn và kiến nghị nguồn vốn đầu tư.

7- Cơ chế quản lý phát triển vùng

8- Kết luận và kiến nghị.

9- Phụ lục

II- NỘI DUNG THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Căn cứ theo Điều 16 và khoản 2, Điều 17 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng. Nội dung thuyết minh quy hoạch chung xây dựng đô thị phải phù hợp với Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt. Trong thuyết minh cần có các sơ đồ, biểu bảng phân tích, đánh giá và các hình ảnh minh họa kèm theo cụ thể như sau:

1- Phần mở đầu

- Sự cần thiết phải lập hoặc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị;

- Các căn cứ thiết kế quy hoạch;

- Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án.

2- Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng

- Phân tích, đánh giá hiện trạng đất đai, dân số lao động: Trên cơ sở các số liệu xã hội học tổng quan ở khu vực (dân số, cơ cấu nghề nghiệp, cơ cấu xã hội theo tuổi, giới tính, cơ cấu gia đình phổ biến, thu nhập…) đánh giá hiện trạng đất đai dân số lao động (phân tích xu hướng biến đổi thông qua số liệu của tối thiểu là 3 năm gần nhất); cơ sở kinh tế-kỹ thuật; hạ tầng xã hội;

- Phân tích điều kiện tự nhiên và các đặc điểm nổi trội của khu vực:

+ Xác định đặc điểm của toàn vùng, hay tiểu vùng (khí hậu, địa hình, lịch sử phát triển kinh tế xã hội). Các liên kết với các khu vực lân cận (hệ thống giao thông chính, lưới đường, các bến bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng khác)

+ Đặc điểm tự nhiên/ Xác định khả năng khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên tạo cảnh quan đô thị (các yếu tố cảnh quan, hệ thống cây xanh mặt nước...).

+ Đặc điểm sử dụng đất và phân khu chức năng (đánh giá phân bố và hiệu quả sử dụng các khu vực chức năng; các không gian công cộng quan trọng trong đô thị;các khu vực sử dụng không gian ngầm)

+ Hình thái, cấu trúc không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị (hình thái đô thị đặc điểm các không gian chính trong đô thị).

+ Các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa, lịch sử trong đô thị.

+ Các đặc trưng khác

- Nhận dạng và phân tích hệ thống điểm nhìn:

+ Các khu vực có điểm nhìn đẹp, các điểm nhìn, hướng nhìn, các trục không gian chủ đạo tới các công trình điểm nhấn (tượng đài/ các công trình nghệ thuật...) và các điểm cao trong đô thị (các công trình cao tầng, núi, đồi...)

+ Các khu vực cửa ngõ, các khu trung tâm, quảng trường, khu cây xanh vui chơi giải trí

- Phân tích các yếu tố văn hoá xã hội liên quan:

+ Tìm hiểu các yếu tố văn hoá, lịch sử, phong tục tập quán của địa phương.

+ Hiện trạng sử dụng đất trong khu vực.

+ Hiện trạng các khu vực có giá trị văn hóa lịch sử (phố cổ, cũ, truyền thống văn hóa, di tích lịch sử, cảnh quan...).

- Phân tích hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ Giao thông, cấp nước, san nền, thoát nước mưa, thoát nước bẩn, quản lý CTR, nghĩa trang, cấp điện và chiếu sáng đô thị

- Phân tích đánh giá hiện trạng môi trường đô thị:

+ Mô tả tổng quát và đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên (nước, không khí, đất, hệ sinh thái...) và môi trường xã hội.

+ Chỉ ra những vấn đề về môi trường và những khu vực dễ bị tác động trong đô thị, những khuyến cáo về tình hình ô nhiễm, suy thoái môi trường; xác định các nội dung bảo vệ môi trường mà quy hoạch cần giải quyết.

- Đánh giá tổng hợp:

+ Đặc điểm điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến đô thị

+ Thực trạng phát triển của đô thị.

+ Đánh giá chung các dự án quy hoạch xây dựng đã, đang triển khai trên địa bàn.

3- Các tiền đề phát triển đô thị

- Động lực phát triển đô thị:

+ Các quan hệ nội, ngoại vùng;

+ Cơ sở kinh tế-kỹ thuật tạo thị;

+ Tiềm năng khai thác quĩ đất xây dựng đô thị.

- Tính chất và chức năng của đô thị;

- Quy mô dân số lao động xã hội theo các phương án dự báo;

- Quy mô đất đai xây dựng đô thị theo phương án chọn;

- Đánh giá phân hạng quỹ đất, chọn đất xây dựng đô thị;

- Các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

4- Định hướng phát triển đô thị

a) Trình bày ý tưởng

Xây dựng các kịch bản, mô hình, xác định cấu trúc phát triển đô thị (diễn giải ý tưởng chủ đạo, các cơ cấu ứng với các kịch bản đặt ra, lựa chọn kịch bản tương ứng với tương lai mong muốn của khu vực và cũng là các mục tiêu cụ thể đồ án quy hoạch phải giải quyết)

b) Định hướng quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng

- Các phương án chọn đất.

- Quy hoạch sử dụng đất xác định cụ thể hệ thống các khu chức năng:

+ Công nghiệp, kho tàng;

+ Hệ thống các trung tâm (hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, dịch vụ, vui chơi giải trí...)

+ Các cơ quan, trường chuyên nghiệp phục vụ ngoài phạm vi đô thị;

+ Các đơn vị ở;

+ Công viên, cây xanh;

- Điều chỉnh ranh giới nội, ngoại thị.

- Xác định nội dung yêu cầu cụ thể trong việc quản lý xây dựng cho từng khu vực với những thông số như: Diện tích, tầng cao tối đa, tối thiểu; mật độ xây dựng gộp (bruttô) hoặc mật độ xây dựng thuần (nettô) tối đa và tối thiểu; và những quy định khác có liên quan.

- Xác định khu vực sử dụng không gian ngầm đô thị với những nội dung về phân bố chức năng, quy mô và những quy định khác có liên quan

c) Định hướng tổ chức không gian

+ Hướng phát triển không gian trên cơ sở cấu trúc phát triển đô thị lựa chọn (làm rõ hệ khung giao thông chính đô thị trên mặt đất và ngầm và các liên kết với các khu vực khác)

+ Xác định các vùng kiến trúc cảnh quan trong đô thị, đề xuất tổ chức không gian cho các khu trung tâm, cửa ngõ đô thị, vùng giáp ranh, các tuyến phố chính, các trục không gian chính, quảng trường lớn, vị trí tượng đài, không gian cây xanh mặt nước và các điểm nhấn trong đô thị;

+ Xác định vị trí các vùng, khu vực, các điểm, tuyến, diện, kết nối đặc trưng cần có hướng dẫn thiết kế đô thị để kiểm soát phát triển.

+ Xác định các độ cao trung bình, các vị trí cao tối đa và cao tối thiểu trong các khu vực điển hình của đô thị.

+ Thiết kế minh hoạ kiến trúc cảnh điển hình

- Thiết lập quy định kiểm sóat các vùng kiến trúc cảnh quan và xác định các khu vực đặc trưng cần kiểm soát:

+ Đưa ra vị trí, quy mô các khu vực đặc trưng cần kiểm soát

+ Xác định các nội dung cần thực hiện để kiểm soát phát triển

- Khái toán kinh phí xây dựng.

d) Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị

- Chuẩn bị kỹ thuật:

+ Xác định cao độ khống chế xây dựng cho đô thị, từng khu vực và các trục chính đô thị;

+ Xác định sơ bộ khối lượng đào, đắp của khu vực đào hoặc đắp;

+ Phương án thoát nước mưa, hướng thoát, lưu vực chính, miệng xả, kích thước ống chính;

+ Đánh giá tổng hợp đất bao gồm : Các loại đất thuận lợi, ít thuận lợi và không thuận lợi cho xây dựng và tỷ lệ của các loại đất đó. (Các khu vực cần xây dựng, hạn chế xây dựng, các khu vực có nguy cơ tai biến địa chất...)

+ Đề xuất các giải pháp phòng chống tai biến địa chất: Ngập úng, sạt lở...

- Giao thông:

+ Dự báo nhu cầu vận tải đô thị, xác định cơ cấu phương tiện;

+ Phân loại, phân cấp và tổ chức mạng lưới giao thông đối ngoại và giao thông nội thị bao gồm đường bộ, đường sắt, đường sắt đô thị (tuyến tàu điện ngầm, trên mặt đất, trên cao), đường thuỷ và đường hàng không…

+ Xác định vị trí quy mô, số lượng các công trình giao thông: Ga đường sắt, (kể cả ga cho đường sắt đô thị), cảng biển, cảng sông, cảng hàng không - sân bay, bến ô tô khách liên tỉnh, các bãi, điểm đỗ xe công cộng (trên mặt đất, trên cao và ngầm), các nút giao thông, hệ thống cầu vượt, hầm đường bộ và hầm cho người đi bộ, cầu qua sông..;

+ Mặt cắt ngang các loại đường cải tạo, xây dựng mới;

+ Xác định hệ thống chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

+ Tổ chức giao thông công cộng đối với đô thị loại III, loại II, loại I và loại đặc biệt bao gồm: Lựa chọn phương thức vận tải hành khách công cộng; phân loại các tuyến vận tải hành khách công cộng; xác định lộ trình các tuyến (bao gồm xác định điểm đầu, cuối, điểm trung chuyển).

- Cấp nước;

+ Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế;

+ Dự báo nhu cầu dùng nước;

+ Đánh giá và lựa chọn nguồn cấp nước;

+ Các phương án cấp nước;

+ Lựa chọn công nghệ xử lý nước;

+ Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước (có tính toán thủy lực mạng lưới đường ống);

+ Xác định quy mô các công trình cấp nước;

+ Biện pháp bảo vệ nguồn nước và các công trình cấp nước.

- Cấp điện:

+ Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế;

+ Dự báo nhu cầu sử dụng điện;

+ Lựa chọn nguồn điện (nhà máy điện, các trạm biến nguồn)

+ Thiết kế mạng lưới cấp điện: Gồm lưới cung cấp và phân phối điện từ trung áp trở lên;

+ Nêu giải pháp chính về tổ chức lưới 0,4KV .

- Chiếu sáng đô thị:

+ Xác định các chỉ tiêu sử dụng điện chiếu sáng theo các nhóm công trình: Chiếu sáng công trình giao thông; chiếu sáng công trình công cộng và chiếu sáng quảng cáo, lễ hội (nếu có).

+ Tính toán nhu cầu sử dụng điện năng cho chiếu sáng

+ Đề xuất các giải pháp cụ thể về nguồn cấp, lưới điện, nguồn sáng cũng như các giải pháp cụ thể về chiếu sáng cho các khu chức năng của đô thị, cho các nhóm công trình trên.

- Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:

+ Xác định chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang;

+ Dự báo tổng lượng nước thải, chất thải rắn, nhu cầu đất nghĩa trang;

+ Lựa chọn và thiết kế mạng lưới thoát nước thải (trạm bơm, trạm xử lý nước thải);

+ Các giải pháp về thu gom, vị trí, quy mô cơ sở xử lý chất thải và đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn;

+ Lựa chọn địa điểm và xác định qui mô nghĩa trang.

- Tổng hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật

+ Nguyên tắc bố trí, sắp xếp, vị trí tuyến hào, tuynel kỹ thuật, đường dây, đường ống và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt trên các đường phố chính quy hoạch xây dựng mới;

+ Quy định khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các tuyến với các công trình liên quan;

- Đánh giá môi trường chiến lược:

+ Dự báo, đánh giá tác động xấu đối với môi trường của các phương án quy hoạch chung xây dựng đô thị làm cơ sở lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu, đảm bảo phát triển đô thị bền vững.

+ Các vấn đề môi trường đã và chưa được giải quyết trong đồ án quy hoạch.

+ Đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch.

5- Quy hoạch xây dựng đợt đầu (quy hoạch giai đoạn 5–10 năm)

- Mục tiêu;

- Đề xuất điều chỉnh ranh giới hành chính nội, ngoại thị (nếu cần thiết);

- Quy hoạch sử dụng đất đai, phân khu chức năng và xác định địa điểm xây dựng các công trình chủ yếu bao gồm:

+ Khu dân dụng: Các đơn vị ở (phố cổ, phố cũ, làng đô thị hóa, khu ở mới), dịch vụ, cây xanh, TDTT;

+ Khu công nghiệp, kho tàng;

+ Các khu trung tâm chuyên ngành (y tế, đào tạo, cơ quan hành chính);

+ Các khu bảo tồn, du lịch;

+ Khu quân sự;

+ Khu khác;

+ Các công trình kỹ thuật chủ yếu và vệ sinh môi trường.

- Chương trình hóa các mục tiêu cải tạo và xây dựng đô thị, trong đó xác định các dự án đầu tư chủ yếu có ý nghĩa tạo lực và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về các lĩnh vực: Nhà ở, dịch vụ, cây xanh, TDTT, các cơ sở y tế, đào tạo, cơ quan chuyên ngành, giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng đô thị, thoát nước thải, quản lý CTR nghĩa trang, đầu tư cải tạo phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh đô thị, công nghiệp, thương nghiệp, du lịch, dịch vụ...;

- Khái toán kinh phí đầu tư, phân kỳ đầu tư, nguồn vốn.

6- Đề xuất các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng

1. Đề xuất các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng

- Phân vùng quản lý quy hoạch kiến trúc-cảnh quan, trong đó làm rõ:

+ Các vùng, các khu vực quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan theo điều tiết của mặt bằng quy hoạch tổng thể và thiết kế đô thị;

+ Các chỉ tiêu cơ bản về diện tích, tầng cao tối đa tối thiểu, mật độ xây dựng...;

Quản lý chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường đến cấp khu vực.

- Phân vùng quản lý sử dụng khai thác không gian ngầm đô thị, trong đó làm rõ: Các vùng, các khu vực quy hoạch xây dựng các công trình ngầm;

2. Quy chế quản lý kiểm soát phát triển: (theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị)

7- Kết luận và kiến nghị

8- Phụ lục

Các biểu bảng tính toán chi tiết, hồ sơ thu nhỏ các bản vẽ của đồ án theo qui định, các văn bản thỏa thuận, thông báo hội nghị xét duyệt, thẩm định và các văn bản pháp lý khác.

III- NỘI DUNG THUYẾT MINH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Căn cứ Điều 24 và khoản 2, Điều 26, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, nội dung thuyết minh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị cần có các sơ đồ, bảng biểu phân tích, đánh giá và các hình ảnh minh họa kèm theo cụ thể như sau:

3.1- Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000

1. Phần mở đầu:

- Lý do, thiết kế và mục tiêu của đồ án;

- Cơ sở thiết kế quy hoạch.

2. Đặc điểm hiện trạng khu đất xây dựng:

- Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên:

+ Vị trí, giới hạn khu đất;

+ Địa hình, địa mạo;

+ Khí hậu, thủy văn (nêu các yếu tố thủy văn ảnh hưởng đến khu vực lập quy hoạch chi tiết);

+ Địa chất thủy văn, địa chất công trình;

+ Cảnh quan thiên nhiên.

- Hiện trạng:

+ Hiện trạng dân cư: Số hộ, số người (độ tuổi, giới tính, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, các đặc trưng văn hoá, các yếu tố xã hội khác...);

+ Hiện trạng lao động: Hiện trạng ngành nghề của lao động trong khu vực;

+ Hiện trạng sử dụng đất: Diện tích và tỷ lệ % các loại đất (xác định bởi đường phân khu vực) bao gồm các nhóm nhà ở, công trình công cộng, cơ quan, công nghiệp, kho tàng, cây xanh, đường và sân chơi nội bộ nhóm nhà,... trong khu vực thiết kế;

+ Đánh giá hiện trạng các công trình về hình thức kiến trúc, diện tích xây dựng, tầng cao, các phần ngầm (tầng hầm) của các công trình, tính chất sử dụng và chất lượng công trình;

+ Phân tích hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội của các khu vực lân cận hoặc toàn đô thị có liên quan đến khu vực lập quy hoạch;

+ Những nét đặc trưng về môi trường cảnh quan

+ Không gian kiến trúc của khu vực nghiên cứu: Xác định các điểm nhìn chính trong khu vực, các trục không gian chủ đạo, các khu trung tâm, đánh giá tầng cao, mật độ xây dựng các khu vực;

+ Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông: Các công trình giao thông đối ngoại có liên quan và các công trình giao thông gồm: Tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt, bến, bãi đỗ xe; ga đường sắt, bến cảng, sân bay, các loại đường phố... (kể cả các công trình giao thông ngầm nếu có;

+ Hiện trạng nền xây dựng, cống thoát nước mưa (về mạng lưới, năng lực tiêu thoát...);

+ Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước (về mạng lưới, cao độ theo từng tuyến) và các công trình cấp nước (về công suất, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khu vực);

+ Hiện trạng nguồn điện, lưới điện từ 0,4KV trở lên và chiếu sáng đô thị;

+ Hiện trạng mạng lưới và các công trình thoát nước thải, điểm thu gom, xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ;

+ Mô tả và đánh giá hiện trạng môi trường khu vực:

Mô tả tổng quát và đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên (nước, không khí, đất, hệ sinh thái …) và môi trường xã hội.

Đánh giá: Chỉ ra những vấn đề về môi trường trong khu vực; xác định các nội dung bảo vệ môi trường mà quy hoạch cần giải quyết.

+ Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan;

3. Đánh giá chung

Qua phân tích đánh giá về hiện trạng và các dự án QHXD đã, đang triển khai, rút ra những nhận xét về ưu, nhược điểm và những vấn đề cần giải quyết trong đồ án thiết kế quy hoạch.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án:

Căn cứ vào những quy định của quy hoạch chung đô thị, đặc điểm khu vực nghiên cứu và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu gồm:

- Quy mô dân số và dự kiến cơ cấu dân số theo độ tuổi;

- Diện tích đất và tiêu chuẩn đối với các loại đất có áp dụng chỉ tiêu;

- Các chỉ tiêu sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao đối với từng khu chức năng trong khu vực lập quy hoạch chi tiết và đối với toàn khu vực lập quy hoạch chi tiết;

- Tiêu chuẩn diện tích đất ở cho một hộ, diện tích sàn/người;

- Các tiêu chuẩn thiết kế về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật.

5. Đề xuất quy hoạch:

a) Cơ cấu tổ chức không gian:

+ Nêu các nguyên tắc tổ chức, vị trí các khu chức năng, mối quan hệ về kinh tế-xã hội và kỹ thuật bên trong và bên ngoài khu vực lập quy hoạch chi tiết; đối với các quy hoạch cải tạo chỉnh trang cần xác định rõ các khu vực, các công trình cần giữ lại bảo tồn nguyên trạng, các khu vực, các công trình cần cải tạo chỉnh trang hoặc thay đổi chức năng sử dụng và các khu vực phát triển mới. Xác định, lựa chọn cơ cấu phân khu chức năng (Cấu trúc phát triển khu vực quy hoạch chi tiết)

+ Phân tích so sánh, lựa chọn phương án

b) Quy hoạch sử dụng đất: 

+ Bảng dự kiến cơ cấu quỹ đất xây dựng theo phương án chọn;

+ Giải pháp phân bố quỹ đất theo chức năng và cơ cấu tổ chức không gian: Nhóm nhà ở, các loại công trình công cộng, dịch vụ đô thị cây xanh công viên (ngoài nhóm nhà ở), cơ quan hành chính, công nghiệp, TTCN... ;

+ Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đối với từng ô phố: Diện tích, quy mô dân số, qui mô công trình, qui định về hệ số sử dụng đất, tầng cao tối đa, tối thiểu, mật độ xây dựng. Nếu trong một ô phố có nhiều khu chức năng thì cần xác định các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cho từng khu chức năng;

+ Đối với đất công viên, cây xanh: Quy định tỷ lệ tối đa, tối thiểu đối với các loại đất: Cây xanh, thảm cỏ, mặt nước; xây dựng công trình; sân lát, đường dạo...;

+ Các yêu cầu về kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, quản lý xây dựng đối với từng loại công trình kiến trúc hoặc ô phố;

+ Phân kỳ đầu tư, xác định danh mục các dự án ưu tiên đầu tư.

c) Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc:

+ Bố cục không gian kiến trúc toàn khu;

+ Bố cục không gian các khu vực trọng tâm, các tuyến, các điểm nhấn và các điểm nhìn quan trọng;

+ Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan.

+ Cấu trúc quy hoạch đô thị và các khu chức năng đô thị hiện nay

+ Xác định các vùng, khu vực đặc trưng cần kiểm soát

- Đưa ra vị trí, quy mô các vùng, khu vực đặc trưng cần kiểm soát

- Xác định các nội dung cần thực hiện để kiểm soát phát triển

- Mô tả các nội dung cần thực hiện tại các vùng, khu vực kiểm soát.

+ Tổ chức không gian

Trên cơ sở cấu trúc phát triển khu vực quy hoạch chi tiết lựa chọn, đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan cho khu vực.

- Xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm (các công trình công cộng ngầm, các công trình nhà chung cư cao tầng có xây dựng tầng hầm...)

d) Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

Xác định mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trên các đường phân khu vực trở lên; mạng lưới hạ tầng kỹ thuật: Nêu đủ các thông số kỹ thuật, phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư.

- Giao thông:

+ Các giải pháp thiết kế mới hoặc cải tạo mạng lưới và các công trình giao thông, tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật của mạng lưới, các tuyến và các công trình giao thông (tuyến tàu điện ngầm, ga, bến bãi, hầm đường ôtô, hầm cho người đi bộ, cầu vượt cho người đi bộ, các đầu mối giao thông...)

- Chuẩn bị kỹ thuật:

+ Lựa chọn và xác định cao độ xây dựng phù hợp với quy hoạch chung;

+ Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật: Ta luy, tường chắn, ổn định công trình, phòng chống ngập úng cục bộ,

+ Thiết kế san nền (đường đồng mức thiết kế) và tính toán khối lượng đào đắp.

+ Thiết kế mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước mưa;

+ Lập bảng tính khối lượng các hạng mục san nền, thoát nước và các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác.

- Cấp nước:

+ Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước;

+ Các giải pháp cấp nước;

+ Thiết kế mới hoặc cải tạo mạng lưới cấp nước;

+ Tính toán thủy lực hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước;

+ Xác định quy mô các công trình cấp nước.

- Cấp điện:

+ Xác định tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng điện;

+ Thiết kế mới hoặc cải tạo mạng lưới cấp điện (nguồn điện, lưới điện cao áp, trung áp, hạ áp).

- Chiếu sáng đô thị

+ Xác định chỉ tiêu chiếu sáng

+ Tính toán nhu cầu sử dụng điện

+ Đề xuất các giải pháp thiết kế chiếu sáng về nguồn cấp, lưới điện... cho (chiếu sáng các công trình giao thông; các công trình công cộng...)

- Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

+ Xác định tiêu chuẩn và khối lượng nước thải, chất thải rắn;

+ Thiết kế mới hoặc cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải;

+ Chọn hình thức thu gom, xác định quy mô điểm tập kết và xử lý chất thải rắn, nghĩa trang, nhà tang lễ.

- Đánh giá môi trường chiến lược:

+ Dự báo, đánh giá tác động xấu đối với môi trường của các phương án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị làm cơ sở lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu.

+ Các vấn đề môi trường đã và chưa được giải quyết trong đồ án quy hoạch.

+ Đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch.

+ Đề xuất biện pháp quản lý, giám sát môi trường khu vực.

e) Tổng hợp kinh phí đầu tư:

- Lập bảng tổng hợp khối lượng đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, kinh phí đầu tư xây dựng theo phân kỳ đầu tư và danh mục các dự án ưu tiên đầu tư hoặc các dự án có tính chất tạo lực. Tính toán suất đầu tư tổng và suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật;

f) Đề xuất các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng:

- Phân vùng quản lý kiến trúc-cảnh quan trong đó quy định các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch về quy mô diện tích, dân số, qui mô công trình, qui định về hệ số sử dụng dất, tầng cao tối đa tối thiểu, mật độ xây dựng,.. và các quy định khác về kiến trúc công trình

- Quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi đối với các tuyến đường trong khu vực.

6. Kết luận và kiến nghị:

7. Phụ lục:

- Các biểu bảng tính toán;

- Các bản vẽ thu nhỏ;

- Các văn bản có liên quan.

3.2- Đối với đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500

Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 và lớn hơn về cơ bản theo nội dung thuyết minh đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, nhưng cần làm rõ thêm một số vấn đề cụ thể sau:

- Hiện trạng: Cần đánh giá đến từng lô đất, đặc biệt cần phân tích đến đất ở (xác định bởi đường vào nhà).

Phân tích, đánh giá kỹ các công trình kiến trúc như nhà ở, công cộng và các công trình khác về hình thức kiến trúc, tính chất, chức năng, phân loại chất lượng công trình, tầng cao, mật độ xây dựng, các công trình hư hỏng phải phá bỏ, các công trình có giá trị giữ lại, cải tạo, bảo tồn, cây xanh, cảnh quan mặt nước có giá trị.

- Bố cục quy hoạch kiến trúc:

+ Quy hoạch sử dụng đất: Xác định chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đối với từng lô đất (xác định bởi tường rào hoặc đường vào nhà). Riêng với đất ở cần phân biệt: Qui định chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cho các lô đất xây dựng nhà ở liên kế hoặc biệt thự xác định bởi hàng rào các hộ gia đình (trong đó không có đất đường nội bộ và sân chơi chung của nhóm nhà ở).

Đối với đất ở chung cư qui định chỉ tiêu về diện tích đất, mật độ xây dựng chung cho cả nhóm chung cư, nhưng cần tính toán phân tích riêng về diện tích từng loại đất như: Đất ở (đất xây dựng các khối nhà chung cư); Đất sân, đường, bãi đỗ xe nội bộ nhóm nhà ở; Đất cây xanh, sân chơi nhóm nhà ở và quy định tầng cao xây dựng cũng như tính toán qui mô dân số cho từng khối nhà chung cư; Nếu có các công trình sử dụng hỗn hợp cần phân tích tỷ lệ diện tích sàn tương ứng của mỗi loại chức năng trong công trình đó.

+ Tổ chức không gian quy hoạch: Trên cơ sở cấu trúc phát triển khu vực quy hoạch làm rõ việc tổ chức các không gian, bố trí các công trình điểm nhấn trong khu vực, tổ chức hình khối kiến trúc theo các trục và từng lô đất trong khu vực thiết kế. Xác định chỉ giới xây dựng trong khu vực thiết kế.

- Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

+ Giao thông: Làm rõ quy mô chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ các tuyến đường phố, vị trí, quy mô và các yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình giao thông: Bến, bãi đỗ xe, trạm đỗ xe công cộng, nút giao nhau, hầm cho người đi bộ, cầu vượt cho người đi bộ, quảng trường, chỗ quay đầu xe và đề xuất giải pháp kết cấu của các loại đường;

+ San nền và thoát nước mưa: Thiết kế san nền, tính khối lượng đào đắp, cao độ xây dựng của các lô đất, các nút giao nhau. Tính toán mạng lưới thoát nước mưa, quy mô và các yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình: Kè, tường chắn, ta luy, giếng thu, giếng thăm.

+ Thoát nước thải, CTR, nghĩa trang: Tính toán mạng lưới thoát nước thải, xác định quy mô và các yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình thoát nước thải. Xác định số lượng vị trí các điểm thu gom rác thải, nhà vệ sinh công cộng, nghĩa trang, nhà tang lễ;

+ Cấp nước: Thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước đến các công trình. Các công trình cấp nước trên mạng lưới đường ống như: Trạm bơm tăng áp, hố van, bể chứa nước sạch, họng cứu hỏa…

+ Cấp điện và chiếu sáng đô thị: Thiết kế mạng lưới cấp điện, trạm biến áp. Bố trí hệ thống cột chiếu sáng đường phố; chiếu sáng các công trình kiến trúc...

IV- NỘI DUNG THUYẾT MINH QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

Căn cứ Điều 33 và khoản 1, mục b khoản 2 Điều 34 Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, nội dung thuyết minh quy hoạch điểm dân cư nông thôn cần được lồng ghép hệ thống sơ đồ phân tích, đánh giá, hình ảnh minh họa cụ thể như sau:

1. Phần mở đầu:

- Sự cần thiết phải lập quy hoạch;

- Các căn cứ thiết kế quy hoạch;

- Mục tiêu của đồ án.

2. Cơ sở hình thành và phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã:

- Các điều kiện tự nhiên (vị trí địa lý, khí hậu, thuỷ văn-địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, tài nguyên, khoáng sản và các thiên tai);

- Đánh giá hiện trạng xây dựng tổng hợp:

+ Dân số và lao động toàn xã; dân số từng điểm dân cư trên địa bàn xã;

+ Sử dụng đất đai toàn xã; diện tích từng điểm dân cư trên địa bàn xã;

+ Hạ tầng xã hội;

+ Hạ tầng kỹ thuật;

+ Hiện trạng môi trường tự nhiên (nước, không khí, đất, hệ sinh thái...) và môi trường xã hội của khu vực. Chỉ ra những vấn đề bức xúc về môi trường trong khu vực; xác định các nội dung bảo vệ môi trường mà quy hoạch cần giải quyết.

+ Đánh giá tổng hợp những thuận lợi cơ bản và những vấn đề tồn tại chính cần được quan tâm giải quyết.

- Các quan hệ liên vùng hình thành và phát triển điểm dân cư trên địa bàn xã;

- Cơ sở kinh tế-kỹ thuật phát triển điểm dân cư trên địa bàn xã;

- Dự báo quy mô dân số, số hộ và lao động toàn xã; quy mô dân số, số hộ của từng điểm dân cư trên địa bàn xã;

- Xác định quy mô đất đai xây dựng toàn xã và từng điểm dân cư trên địa bàn xã;

- Khả năng quỹ đất xây dựng điểm dân cư nông thôn;

- Các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu phát triển điểm dân cư nông thôn;

3. Định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn xã:

- Quan điểm và chọn đất phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã;

- Cân bằng đất đai toàn xã;

- Tổ chức mạng lưới và các không gian chức năng xây dựng điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã;

- Tổ chức hệ thống công trình phục vụ sản xuất và dịch vụ trên địa bàn xã (hạng mục, vị trí, quy mô);

- Tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầu mối trên địa bàn xã:

+ Giao thông: Mạng lưới đường trên địa bàn xã (đường quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn); loại và mặt cắt các đường; các công trình phục vụ giao thông; xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

+ Chuẩn bị kỹ thuật: Các giải pháp về chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, xác định cao độ khống chế cho từng điểm dân cư; xác định hướng, mạng và lưu vực thoát nước chính;

+ Cấp nước: Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế; dự báo nhu cầu dùng nước và lựa chọn nguồn cấp nước; lựa chọn công nghệ xử lý nước; thiết kế mạng lưới đường ống cấp nước chính và xác định quy mô các công trình cấp nước (đối với cấp nước tập trung); biện pháp bảo vệ nguồn nước và công trình cấp nước;

+ Cấp điện: Xác định chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế; dự báo nhu cầu sử dụng điện và lựa chọn nguồn cấp điện; thiết kế mạng lưới cấp điện: Xác định số lượng, quy mô các trạm biến áp, lưới điện từ trung áp trở lên, hành lang bảo vệ các tuyến điện cao áp đi qua;

+ Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Nêu chỉ tiêu nước thải, chất thải rắn, đất nghĩa trang và dự báo nhu cầu; thiết kế mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải; thu gom và công nghệ xử lý chất thải rắn; qui mô nghĩa trang, công nghệ táng.

+ Đánh giá tác động môi trường: Dự báo, đánh giá tác động/ảnh hưởng xấu đối với môi trường và đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch.

4. Bố cục quy hoạch không gian kiến trúc trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn:

- Quy hoạch sử dụng đất đai (giải pháp về phân bố quỹ đất và các chỉ tiêu KTKT cho từng lô đất);

- Tổ chức không gian quy hoạch-kiến trúc (quan điểm về tổ chức không gian quy hoạch-kiến trúc, các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan, các quy định khi thiết kế các công trình cụ thể)

5. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn:

- Giao thông: Tổ chức mạng lưới đường, phân loại đường theo chức năng, xác định mặt cắt và các thông số kỹ thuật. Thiết kế chỗ đỗ xe, chỗ quay đầu xe. Tính toán các chỉ tiêu KTKT của mạng lưới và các tuyến. Dự kiến phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư;

- Chuẩn bị kỹ thuật: Xác định cao độ xây dựng, tính toán khối lượng đào đắp. Các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật như taluy, tường chắn, ổn định công trình, phòng chống ngập úng cục bộ. Thiết kế mạng lưới thoát nước mưa. Dự kiến phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư;

- Cấp nước: Xác định chỉ tiêu và nhu cầu cấp nước, quy mô các công trình cấp nước, các giải pháp cấp nước, thiết kế mạng lưới cấp nước (chỉ cho cấp nước tập trung). Dự kiến phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư (chỉ cho cấp nước tập trung);

- Cấp điện: Xác định chỉ tiêu và nhu cầu sử dụng điện, thiết kế mạng lưới cấp điện. (Nguồn, lưới điện từ 0,4KV trở lên và chiếu sáng đường). Dự kiến phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư;

- Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường: Xác định chỉ tiêu, khối lượng nước thải và chất thải rắn. Thiết kế mạng lưới thoát và xử lý nước thải. Tổ chức thu gom và xử lý chất thải rắn, qui mô nghĩa trang. Dự kiến phân đợt xây dựng và tính toán kinh phí đầu tư.

- Đánh giá tác động môi trường: Dự báo, đánh giá tác động/ảnh hưởng xấu đối với môi trường. Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch.

6. Dự án ưu tiên đầu tư và tổng hợp kinh phí xây dựng:

7. Các biện pháp quản lý quy hoạch xây dựng:

- Phân vùng quản lý quy hoạch kiến trúc-cảnh quan:

+ Các điểm dân cư phát triển, hạn chế phát triển và không phát triển; các khu vực dân cư xây dựng mới; các khu trung tâm; các khu sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...;

+ Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, tầng cao tối đa, tối thiểu của công trình trong các khu chức năng;

+ Các yêu cầu cụ thể về mặt kiến trúc công trình.

- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật (chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng khống chế, hành lang an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật và các biện pháp bảo vệ môi trường...);

- Các khu vực cấm xây dựng.

8. Kết luận tồn tại và kiến nghị:

9. Phụ lục:

- Các biểu bảng tính toán chi tiết

- Các văn bản thoả thuận của cơ quan thẩm định hoặc xét duyệt.

V- ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Yêu cầu nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng được quy định tại các Điều 12, 20, 29 và 37 của Nghị định 08/2005/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể một số nội dung như sau:

1- Nhiệm vụ điều chỉnh:

- Nghiên cứu đánh giá thường xuyên việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Căn cứ tình hình thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội và các yếu tố tác động tới quá trình phát triển đô thị, xác định những vấn đề bất cập cần phải điều chỉnh theo định kỳ;

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng do phát sinh những yếu tố thay đổi một hoặc một số trong các nội dung về tính chất, chức năng, quy mô, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật,... của một hoặc vài khu vực đã được xác định tại quy hoạch xây dựng trước nhưng không làm thay đổi các định hướng phát triển lớn về kinh tế xã hội, bố cục không gian kiến trúc, bố trí mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chính đã đựơc xác định tại quy hoạch xây dựng trước

- Chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề phải điều chỉnh, đề xuất bổ sung hay thay đổi những nội dung gì và thay đổi như thế nào, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng đô thị và đáp ứng các mục tiêu khác;

2- Nội dung thuyết minh điều chỉnh quy hoạch xây dựng:

- Cấu trúc của thuyết minh điều chỉnh quy hoạch xây dựng tuân thủ theo cấu trúc thuyết minh quy hoạch xây dựng được quy định tại phần B của hướng dẫn này

- Các vấn đề không cần điều chỉnh được nêu tóm tắt

- Nêu rõ được các các vấn đề phải điều chỉnh gắn với các vấn đề không phải điều chỉnh, đảm bảo tính kế thừa đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trước đó;

MINISTRY OF CONSTRUCTION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 03/2008/QD-BXD

Hanoi, March 31, 2008

 

DECISION

PROMULGATING REGULATIONS ON CONTENTS OF DRAWINGS AND EXPLANATORY STATEMENTS OF CONSTRUCTION MASTER PLANS AND TASKS

MINISTER OF CONSTRUCTION

Pursuant to Decree 17/2008/ND-CP dated 4 February 2008 of the Government providing for the functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Construction;
Pursuant to Decree 08/2005/ND-CP dated 24 January 2005 of the Government on construction planning;
At the proposal of the Director of the Department of Architecture & Construction Planning, the Department of Urban Technical Infrastructure, the Director of the Rural – Urban Planning Institute.

DECIDES:

Article 1

To promulgate with this Decision the "Regulations on contents of drawings in Construction Master Plans and Tasks" and “Regulations on contents of explanatory statements of Construction Master Plans and Tasks".

Article 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3

Ministers, heads of ministerial equivalent bodies, heads of governmental bodies, chairmen of people’s committees at all levels and heads of relevant bodies shall be responsible for the implementation of this Decision.

 

 

Recipients:
- Ministries, ministerial equivalent bodies, governmental bodies;
- People’s Committees and People’s Councils of provinces and cities under central authority;
- 91 Corporations;
- The Official Gazette, the Government’s Website Departments of Construction of provinces and cities under central authority;
- Departments of Architectural Planning of Hanoi and Ho Chi Minh City;
- Archives in the Office, Departments of PC, KSTK, XL, KHTK
- Departments of HTDT, TCKT KTQH (20).

FOR MINISTER OF CONSTRUCTION
VICE MINISTER SIGNED
Tran Ngoc Chinh

 

REGULATIONS

ON CONTENTS OF DRAWINGS IN CONSTRUCTION MASTER PLANS AND TASKS
Issued with Decision No. 03/2008/QD-BXD dated 31 March 2008 of the Minister of Construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. For regional construction master plans

Pursuant to clause 2, article 6 of Decree 08/2005/ND-CP, drawings of regional construction planning tasks are maps of regional locations, boundaries and relationships at 1/100,000 -1/500,000 scales. The contents of the drawings should include:

- Maps of the locations, boundaries and sizes of the studied regions and inter-regional geographical and natural relationships; urban residential areas; economic facilities, technical infrastructure affecting the planning regions;

II. For general master plans for urban construction

Pursuant to clause 2, article 14 of Decree 08/2005/ND-CP, drawings of general planning tasks for urban construction are maps of locations, boundaries and regional relationships of 1/25,000 -1/100,000 scale. The contents of the drawings should include:

- Where there is an approved or agreed regional construction master plan, such regional construction planning map should serve as the basis for further clarification of the relationships which have direct impacts on the planning region and the planning municipality.

- Where there is no approved or agreed regional construction master plan, the reciprocal relationships between the municipality and the related region should be indicated in respect of the socio-economic aspect; focal technical infrastructure and other issues affecting urban development.

III. For detailed master plans for urban construction

Pursuant to clause 3, article 22 of Decree 08/2005/ND-CP, drawings of detailed planning tasks for urban construction are maps of the location and boundaries of the designed region extracted from the general planning for urban construction or a smaller scale detailed planning at 1/5,000 - 1/10,000 scales. The contents of the drawings should include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The relationships regarding functional zoning, planning space and technical infrastructure with neighbouring areas or the whole municipality;

- Eco-technical criteria relating to the land detailed planning area because the general master plan or detailed master plan is of a smaller scale than stipulated.

IV. For construction master plans for rural residential areas

Pursuant to clause 2, article 33 of Decree 08/2005/ND-CP, drawings of construction planning tasks for rural residential areas are maps of the location and boundary of a commune at 1/25,000 scale; of the boundary of a commune centre or rural residential area at 1/5,000 scale.

In respect of special communes with a large natural area, the maps of location and boundary of a commune are at 1/50,000 scale.

B. COMPONENTS AND CONTENTS OF CONSTRUCTION PLANNING DRAWINGS

I. For regional construction master plans

Pursuant to clause 1, article 9 of Decree 08/2005/ND-CP of the Government on construction planning, drawings of regional construction master plans are specified as follows:

a. Components of drawings

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Map of current status of population distribution and land use at 1/25,000 – 1/250,000 scales;

3. Map of current status of technical infrastructure system and environment at 1/25,000 -1/250,000 scales; (The contents of map 2 and map 3 can be integrated into one map);

4. Map of developmental direction for regional space at 1/25,000 - 1/250,000 scales;

5. Map of developmental direction for regional technical infrastructure system at 1/25,000 - 1/250,000 scales;

6. Map of strategic environment assessment at 1/25,000 – 1/250,000 scales.

b. General principles

1. With regard to regions which fall within the boundaries of one or more administrative units such as key regions, inter-provincial regions, large urban regions, provincial region, inter- district regions, district regions, the extent to which the contents are studied shall be indicated on the regional construction planning map. Depending on the subject, characteristics and size of each region, the included contents are stipulated in 3 types of map scales for the following types of regions:

- For inter-provincial regions, large urban regions (hereinafter referred to as inter- provincial regions), 1/100,000 1/250,000 map scales;

- For provincial regions, 1/50,000 1/100,000 map scales;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. With regard to regions formed on the basis of defined potentials and motives such as industries, ports, tourist areas, heritages, cultures, natural landscape, economic corridor, the extent to which the contents are studied shall be indicated on maps at the above stipulated 3 types of map scales.

3. The included contents depend on the subject and contents studied when the regional construction planning is prepared, whether it is for a multi-functional region or a specialised region such as a key region, inter-provincial region, provincial region, inter-district region, district region, industrial zone, large urban region, tourist [and/or] resort region, natural landscape or heritage conservation region... the planning maps must include the main contents appropriate to the requirements, objectives and development strategy of each type of region, clarify items of socio-technical infrastructure works which are of a scale and scope to allow region-wide service (accompanied by technical specifications);

4. The formatting rules of documentations (signs, lines, colours…) shall be in accordance with Decision 21/2005/QD-BXD dated 22 July 2005 of the Ministry of Construction.

c. Contents of regional construction planning drawings

1. Map of location and regional relationships

The contents of this map should include for all types of regions:

- Location, boundary of the region and inter-regional geographical and natural relationships; urban residential areas; economic facilities, technical infrastructure currently existing and planned to be developed which have impacts on the planning region;

2. Map of current status of population distribution and land use.

- With regard to inter-provincial regions and provincial regions, [this map] shall indicate the boundaries of district level administrative units in the region, the locations of municipalities of level V or higher; with regard to inter-district regions and district regions, [this map] shall indicate the boundaries of commune and higher level administrative units and the locations of commune centres, inter- commune and urban residential areas;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Locations and sizes of industrial zones and industrial clusters, and scales of operation: With regard to inter-provincial regions, industrial zones, export- processing zones, national hi-tech zones shall be included; With regard to provincial regions, inter-district regions and district regions, provincial and district level industrial clusters shall also be included.

- Areas intended to be developed in the planning and projects which have been approved by the competent authority.

3. Map of current status of technical infrastructure system and environment. (the following contents can be included separately or integrated in one map)

- Technical infrastructure system

+ Locations of focal works such as railway stations, aerial ports, airports, sea ports, river ports, large region-level coach stations; Locations and classification of railway and road transport routes, included for all 3 types of regions. With regard to inter-provincial regions, provincial roads shall be included, with regard to provincial regions, district roads shall be included and with regard to district regions, commune roads shall be included;

+ Location and scale of power supply works comprising power sources, transformer stations, power distribution and transmission grids: With regard to inter-district regions and district regions, sources, stations and grids of the medium voltage of 22KV or higher shall be included, with regard to provincial regions, sources, stations and grids of 110KV or higher voltage shall be included and with regard to inter-provincial regions, sources, stations and grids of 220KV or higher voltage shall be included.

+ Systems of rivers, canals, lakes, scope of inundation, dykes, main irrigation works and network;

+ With regard to inter-provincial regions and provincial regions, locations and scales of focal works such as water sources, water plants, water supply stations, water supply systems and the regional water source protective belt shall be shown: With regards of inter-district regions and district regions, all water plants and works belonging to the district shall be included.

+ Locations and scales of solid waste treatment facilities, graveyards, waste water treatment stations at the regional level shall be included for 3 types of regions; with regard to inter-district regions and district regions, locations and capacities of urban and industrial waste water treatment stations shall also be included.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Current environment status

+ Pollution sources, polluted areas with degraded environment (in respect of soil, water, air, noise…). With regard to district regions, all polluted areas shall be included; with regard to provincial regions and inter-provincial regions, only areas with polluted water and air shall be included.

+ Regional ecosystems (special use forests, protective forests, natural reserves, wetland reserves…);

+ Areas prone to socio-economic and natural environment impacts;

4. Map of developmental direction for regional space

- Regional eco-technical facility distribution

+ Where a larger regional construction master plan is in place and the regional overall socio-economic direction has been approved by the competent authority, the contents shall mainly focus on elaborating the main socio- economic facilities which form the region (locations, scales…)

+ Where there is not yet such a plan, the map must clearly indicate industry developmental directions, relevant projects, data and documents in order to forecast the possibilities of distribution and development of production forces in the region, and to select construction sites appropriate to socio-economic development requirements.

- Distribution and organisation of residential area system:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Distribution and organisation of tourist and resort areas, exploitation and protection of natural landscape, and embellishment of historical and cultural relics.

5. Map of developmental direction for regional technical infrastructure system (the following contents may be included separately or integrated in one map)

- Technical preparation:

+ Identification and indication of areas in danger of natural and geological catastrophes (earthquakes, erosion, floods, land slides, collapses...);

+ Identification and indication of basins and main water surface drainage directions of the region;

+ Identification and indication of locations and technical specifications of large lakes, flood drainage works; flood control dykes.

- Transportation:

+ Classification, delegation and organization of road, railway, waterway and airway transportation networks of international, national, inter-provincial and intra-regional significances: All of these contents shall be included for all 3 types of regions. The minimum level of road transportation to be included shall be commune roads with regard to district; district roads with regard to provincial regions; and provincial roads with regard to inter-provincial regions.

+ Locations, natures and scales of focal transportation works and transportation servicing facilities such as railway stations, river ports, sea ports, aerial ports: included for all 3 types of regions. With regard to provincial and district regions, large coach stations and car parks and general transportation focal points shall be included.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Locations and scopes of water sources (surface water and underground water).

+ Developmental direction for regional and inter-regional water supply (specifying zoning and areas supplied with water)

+ Location and scale of water supply works.

+ Main water transmission system of regional and inter-regional significance;

+ Identification of the scope of water supply environment protection.

- Power supply:

+ Identification and indication of locations and scales of power plants existing and planned to be constructed: included for all 3 types of regions.

+ Identification and indication of locations and scales of source transformer substations existing and planned to be constructed: included for all 3 types of regions.

+ Power transmission and distribution systems existing and planned to be constructed: Withregard to provincial and inter-provincial regions, transmission grids of 220KV and higher shall be included; with regard to district regions, transmission grids of 110KV and higher and distribution grids of 22 KV and higher shall be included.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Locations and scales of waste treatment facilities and auxiliary works: With regard to district regions, all these contents shall be included; with regard to provincial regions and inter-provincial regions, only treatment facilities and works for municipalities of type V or higher shall be included.

+ Locations and scales of graveyards: With regard to district regions, graveyards at inter-commune and higher levels shall be included; with regard to provincial regions, graveyards at district and higher levels shall be included; and with regard to inter-provincial regions, graveyards at provincial and higher levels shall be included.

6. Map of strategic environment assessment applied to all 3 types of regions and including:

- Source causing [environmental] impacts and areas prone to environmental impacts.

- Isolation and protective zones (special use forests, protective forests, heritage zones, water source basins, production isolation zone and other isolation and protective zones…)

II. For general master plans for urban construction

Pursuant to clause 1, article 17 of Decree 08/2005/ND-CP of the Government on construction planning, drawings of general master plans for urban construction are specified as follows:

a. Scales of drawings of general master plans for urban construction:

- In respect of special municipalities and type I municipalities: 1/25,000 1/10,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- In respect of type IV municipalities: 1/10,000 1/5,000;

- In respect of type V municipalities: 1/5,000 1/2,000;

- In respect of districts of cities under central authorities, the scale for drawings to be applied shall be that used for those municipalities with the same population size.

b. Principles of inclusion

- Levels of study and inclusion of specialized subjects in a general master plan for urban construction on topographic base maps at the following scales:

+ In respect of study plan at 1/25,000 scale: to urban main roads;

+ In respect of study plan at 1/10,000 scale: to inter-area roads;

+ In respect of study plan at 1/5,000 scale: to area roads;

+ In respect of study plan at 1/2,000 scale: to area dividing roads.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Technical infrastructure focal works located outside a municipality shall be included in a chart indicating connections with such municipality;

- The map must include all necessary eco-technical data required by the study contents of each specialized subject;

- The formatting rules of documentations (signs, lines, colours…) shall be in accordance with Decision 21/2005/QD-BXD dated 22 July 2005 of the Ministry of Construction.

c. Components and Contents of Drawings

The components and contents of drawings of general master plans for urban construction shall be indicated on the base map at the scales provided in paragraph a.

1. Map of location and regional relationships (Scales 1/50,000 – 1/250,000);

- Where there is no approved or agreed regional construction planning map, the reciprocal relationships between the municipalities and the related zone should be included with regard to:

+ Socio-economic aspects;

+ Topographic and terrain conditions, areas which have large impacts on urban landscape and architecture;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Where there is an approved or agreed regional construction planning map, on the basis of such regional construction planning map, further clarification of only the relationships which have direct impacts on the planning region and the planning municipality as stipulated above shall be required.

2. Map of overall status and construction land selection (the following contents may be included separately or integrated in the same map).

- Map of urban formation and development history: Maps, charts and illustrative images of the historical structure of the municipality and changes in its functions and form, if any.

- Current land use status:

+ Administrative boundaries of wards and communes of the existing municipality and areas planned to be expanded;

+ Current land use status by functional zones such as: Land for housing units; urban public works; administrative offices; mixed central areas; national security and defence, beauty spots and famous landscape; industrial zones, industrial centres, warehouses, stations and grounds; unused land; agricultural land…;

+ Current land use status for technical infrastructure works such as: Land for construction of external transportation and urban transportation networks, land for construction of focal road, railway, waterway and airway works, water plants, power plants, power distribution stations, irrigation lakes, waste water treatment stations, graveyards, solid waste landfills ...

+ Current status of land areas used for underground space exploitation according to urban functional zones.

- Current landscape and architecture status: Assessment, analysis, identification and clear indication of locations and boundaries of landscape and architecture areas, typical areas…. which form the image (special feature) of the municipality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Current status of power supply and urban lighting: Power supply network of medium or higher voltage: Power sources (power plants, source transformer stations), power supply and distribution grids above and under-ground. In respect of type IV and type V municipalities, grid stations shall also be included. Urban public lighting (current status of lighting for transportation works, public works …)

- Current water supply status: Water supply sources, locations, scales, water treatment plants, pumping stations, water regulation stations and water supply and transmission pipeline networks;

- Current status of technical preparation: Current status of ground levelling, surface water drainage, main water drainage basins, flooded areas, detention reservoirs, canal routes, sewerage system for rain water drainage and irrigation works, current altitude at road intersections;

- Current status of dirty water drainage and environment hygiene: Waste water drainage network, locations and scales of the following works: pumping stations, waste water treatment stations, waste treatment facilities and auxiliary works, locations and scales of graveyards and funeral parlours.

- Current environment status: Pollution-causing sources in the municipality; polluted areas and levels of pollution and environment degradation; sensitive areas in the municipality (sensitive ecosystems, heritage conservation zones, landscape preservation zones …)

- General assessment and selection of construction land:

+ Identification and clear indication of areas where construction is not permitted (such as cultural or historical relics; natural conservation zones; military zones), areas where construction is prohibited or restricted, and other natural or artificial obstructions;

+ Classification of land funds according to the degree of favourableness for construction and development (with regard to natural conditions, technical infrastructure supply conditions and other related conditions).

3. Analysis charts and urban development structure chart (minimum 2 alternatives, including the selected option)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Administrative boundaries of existing districts, wards and communes and boundaries of city areas and housing units as planned;

- Administrative boundaries of urban districts and wards and suburban district and communes as existing and planned to be adjusted.

- Land use by functions such as: Housing units; service zones; greenery and park areas; industrial zones, industrial centres, warehouses, stations and grounds; administrative office areas, professional training schools, research institutes… and other special functional zones;

- Urban functional zones, making a clear distinction among existing areas to be retained or re-developed; newly built in the first phase and in the long term (urban expansion land for the planning term of 20 years), land reserved for development.

- Areas planned for urban underground space use;

- Main eco-technical specifications of each functional zone: Area; population; maximum and minimum construction density. With regard to urban main space areas, the maximum and minimum number of constructed floors should be stipulated;

5. Map of developmental direction for urban space;

- Clear identification of main direction for space development; structuring urban space development according to functional zones; emphasis on public spaces, main urban axes, open spaces, squares, parks, water surfaces … Transportation and technical infrastructure connections between areas.

- Identification and indication of boundaries of areas where development requires intervention and control such as: Conservation, improvement, upgrade and embellishment areas, newly developed areas, and other urban landscape and architecture areas which require protection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Areas where construction of underground works is planned;

6. Maps of developmental direction for technical infrastructure system and environment protection.

(The contents of the following maps can be integrated, but each map shall include no more than 3 subjects).

- Map of technical preparation direction:

Basins and water drainage directions;

+ Systems of rivers, canals, reservoirs, dykes, embankments …;

+ Rain water drainage systems;

+ Identification and indication of construction altitude for the municipality, each area and urban main road axes; earthwork areas.

- Map of developmental direction for transportation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Networks and external transportation works of roads, railway, riverway, seaway, airway (railway routes and stations, river ports, sea ports, aerial ports, inter-provincial coach stations...);

+ Intra-urban transportation network; locations and scales of works above or under-ground (classification of streets, bus stations, car parks, automobile tunnels, pedestrian tunnels, underground stations, waterway routes, boat wharves. Locations of complex transportation focal points);

+ Map of public transportation route organisation (in respect of municipalities of special types, type I, type II and type III) consisting of: Urban railway and bus routes (above or under-ground).

+ Details of cross sections of urban main road types.

Red-line boundary planning of main transportation routes;

+ Identification of coordinates of design marks according to road centrelines at intersections of urban main road routes planned for new construction based on the coordinate grid of the survey map used for planning formation;

+ Identification of red-line boundaries of main road routes at the municipal level.

- Map of water supply direction;

+ Water supply sources: Underground water, surface water (max-min surface water flows, underground exploitation level…;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Locations and scales of water treatment and collection works, regulation and supercharging works;

+ System of main transmission pipelines at level 2 or higher; crude water conveyance routes;

+ Chart of hydraulic calculations for the water supply pipeline network;

+ Identification of the protection scope of water sources and water supply works.

- Map of power supply direction;

+ Locations and voltage capacity of power sources;

+ Power supply and distribution networks of medium or higher voltage. In respect of type IV and type V municipalities, grid stations shall also be included.

+ Lighting networks on main road routes at the municipal level, public works at the city level;

- Map of direction for dirty water drainage, solid waste management and graveyards:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Allocation of water drainage basins;

+ Water drainage systems at level 2 or higher; locations and scales of pumping stations and waste water treatment stations, large detention reservoirs;

+ Locations and scales of waste treatment facilities and auxiliary works, solid waste transit stations;

+ Locations, scales and boundaries of graveyards and funeral parlours.

- Map of strategic environment assessment

+ Pollution causing sources in the municipality, areas in danger of pollution and degraded environment.

+ Isolation and protective areas (parks, heritage zone, water source basins, production isolation zones...) and other environment sensitive zones.

7. General map of technical pipelines and lines

On the basis of technical infrastructure planning maps, the general map of technical pipelines and lines should indicate:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Identification of dimensions and distances between routes with other works within red-line boundaries on road cross section at 1/100 ÷ 1/200 scale;

- At complex intersections, a chart shall be required to identify the depth and vertical distance between technical pipelines and line routes.

III. For detailed master plans for urban construction

Pursuant to clause 1, article 26 of Decree 08/2005/ND-CP of the Government on construction planning, drawings of detailed master plans for urban construction are specified as follows:

a. Principles of inclusion

- Subject to the specific requirements of each plan, the contents of the technical infrastructure and environment subjects can be integrated in one map, but the map must include all the contents of each specialized subject;

- The map of technical infrastructure work system should include a chart indicating connections with technical infrastructure focal works located outside the detailed planning land area.

- The map must clearly include all necessary eco-technical data appropriate to each type of detailed master plan;

- Subject to each type of master plan, the map can be of a reduced scale but such map must be ensured to be reduced from original survey maps of 1/2,000 and 1/500 scales;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Components and contents of detailed construction planning drawings of 1/2,000 scale

1. Map of location and limits of the land area of 1/10,000-1/25,000 scales;

The map of location and boundary of the designed land area is extracted from the general urban construction planning map or a smaller scale detailed land use master plan. The contents of the map should clearly indicate:

- The location, boundary and scope of the detailed planning land area;

- Relationships regarding functional zoning, planning space and technical infrastructure with neighbouring areas or the whole municipality;

- Identification of areas which have impacts on the landscape and architecture of the detailed planning area

- Eco-technical targets relating to the detailed planning land area because the general master plan, regional master plan or detailed master plan is of a smaller scale than stipulated.

2. Map of current status of landscape and architecture and assessment of construction land;

a. Clear indication of scopes, boundaries and functions of use (land for residential housing groups, urban service works, mixed use areas, gardens, parks, industrial use, underground works…) External transportation focal points and area of each street grid (limited by area dividing lines). If a street grid has different functions of use, each type of function must be clearly indicated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Land use characteristics according to separate function or mixed use;

- Architectural space and form of each area

- Architectural works of cultural and historical values

- Important public spaces in the area

- Areas of beautiful views and vision-attracting points

- Natural landscape factors (hills, mountains, greenery, water surface ...)

- Construction works using underground space.

3. Maps of current status of technical infrastructure system and environment protection;

- Transportation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Locations and scales of coach stations, railway stations, river ports, sea ports, aerial ports, airports ...;

+ Locations and scales of transportation servicing facilities above and under- ground: Car parks, squares, intersections, pedestrian overpasses; pedestrian tunnels ...

- Water supply:

+ Items to be included are networks, altitude of water supply pipelines and works on pipelines such as valve holes, fire hydrants ...;

+ Locations, scales and capacities of existing water supply works and sources;

- Technical preparation:

+ Ground altitude at road intersections and special points.

+ Areas regularly flooded.

+ Existing dykes and embankments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Focal works: Irrigation pumping stations, urban drainage pumping stations.

- Waste water drainage, solid waste management and graveyards:

+ Waste water drainage network;

+ Locations and scales of pumping stations, waste water treatment stations, solid waste assembly point and treatment zone, graveyards and funeral parlours.

- Urban lighting and power supply:

+ Power sources;

+ Medium and high voltage grids and transformer stations;

+ Low voltage grids and urban lighting.

- Current environment status;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Polluted areas and levels of pollution and environment degradation.

+ Sensitive ecosystems (parks, spaces with greenery, water surface …).

+ Ecology and natural conservation (terrestrial and aquatic animals, flora and fauna to be preserved)

4. Map of total land use area planning;

- The functions of land use of each street grid (defined by area dividing lines) shall be indicated, comprising: Land for residential housing groups, urban service works, mixed use areas, gardens, parks, industrial use, areas planned to be constructed and to use underground spaces… If a street grid has different functions of use, each type of function must be clearly indicated;

- Existing areas, improved areas and newly developed areas shall be clearly distinguished;

- Eco-technical specifications: Land area, population, works scale, construction density, land use co-efficient and maximum and minimum number of floors for each functional zone;

5. Map of landscape and architectural space organization

- Space organization should identify and clearly indicate the manner of organization

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Space organization for typical landscape areas and identification of areas which require intervention and have impacts on architecture and landscape

- Stipulated maximum and minimum heights in each land lot, street grid and street route in the area

6. Illustrative drawings

- Plan and elevation drawings for implementation according to typical street routes and street lots, solutions for new design or reform of architectural space and improvement of urban landscape must be clearly indicated.

- Perspective illustrative drawings of typical areas, open spaces, typical works and clusters of works in the studied area.

- Drawings guiding design of public works and clusters of public works using underground spaces, works situated at street corners, interposed works, preservation works ...

7. Map of transportation planning and red-lined boundaries and construction boundaries.

- Transportation:

+ The transportation network should clearly indicate the site of external transportation routes (roads, railway, waterway, airway), urban railway routes (above or under-ground) and types of streets up to area dividing lines;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Red-lined boundaries and construction boundaries

+ Red-lined boundaries and corridors protecting technical infrastructure routes shall be indicated; design coordinates shall be identified at positions with changes in direction and at intersections;

+ Street plan drawings which identify dimensions, red-lined boundaries and construction boundaries.

8. Maps of technical infrastructure system and environment planning

- Technical preparation:

+ Identification of construction altitude at road intersections, angle of slope on roads, and identification of construction ground altitude;

+ Height planning design;

+ Identification of boundaries, volumes and areas of earthwork;

+ Inclusion of the rain water drainage system (network, altitude of the entire system, draw-offs, locations, capacities and areas of land occupied by pumping stations and detention reservoirs)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Water supply:

+ Identification of water supply sources and locations of water supply points for the area;

+ Water supply pipelines identified in the construction general master plan; the main pipeline route of the area;

+ Network and altitude of main pipelines and branch pipelines to works or land lots), works on pipelines such as public taps, valve holes, fire hydrants …;

+ Locations and scales of any tanks, pumping stations or water towers within the designed land lot must be fully included.

- Waste water drainage, solid waste management and graveyards:

+ Locations and receipt points of surface water and waste water of the area;

+ Design of the main waste water drainage network: Canals, ditches, box culverts ... at level 2 or higher (with culvert bed altitude at calculation points);

+ Locations, areas of land occupied by and capacities of pumping stations, waste water treatment stations, collection points, transit points and treatment stations for solid wastes, graveyards, funeral parlours.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ The power supply network shall be fully included, comprising: Power sources, medium and high voltage grids, transformer stations, low voltage grids, lighting grids for transportation works and public works.

- Environment impact assessment:

+ Pollution causing sources in the area and areas in danger of pollution and environment degradation.

+ Isolation and protective areas (parks, heritage zones, water sources, production isolation zones …) and other sensitive environment areas.

9. General map of technical pipelines and lines;

- This map is prepared on the basis of technical infrastructure planning maps and includes:

+ Site of trench routes, tunnels, lines, pipelines and technical infrastructure focal works;

+ Road route cross section (at 1/100 or 1/200 scale) which includes identification of locations and sizes of trench routes, tunnels, technical lines & pipelines within red-line boundaries and horizontal distances between routes;

+ At road intersections where there is a complexity of traversing technical routes, the solution of arrangement or layout of such technical routes on site should be shown in the form of a chart with specified relevant technical specifications to identify the depths and vertical distances between technical pipelines and line routes.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Map of location and boundary of the designed land area: Extracted from the construction general planning map at 1/5,000 – 1/10,000 scale, or detailed land use master plan at 1/2,000 scale. The contents should clearly indicate:

- The location, boundary and scope of the detailed planning land area;

- Relationships regarding functional zoning, planning space and technical infrastructure with neighbouring areas or the whole municipality;

- Identification of areas which have impacts on the landscape and architecture of the detailed planning area.

- Eco-technical criteria relating to the detailed planning land area because the general master plan or detailed master plan is of a smaller scale than stipulated.

In addition to the requirements with regard to construction detailed master plans at 1/2000 scale, the contents of maps in detailed master plans for urban construction at 1/500 or larger scale should also include the following detailed contents on the integrated topographic and cadastral map at 1/500 or larger scale:

- Map of current landscape and architecture status: Assessment of the quality of works (by 3 types of permanent, semi-permanent and temporary), identification of number of floors, basement, construction density, and valuable works which should be retained, preserved and embellished. Assessment of the value of landscape, greenery, water surface and other environment factors; drawing, recording or using photos or documentaries to illustrate the current architecture status and social utilities facilities;

- Map of total land use area planning: The function of each land lot shall be clearly identified, such as: Residential land (defined by fences of land lots for villa construction and adjoining houses – not including playground, internal roads and common car parks of groups of residential houses, or defined by the areas of land occupied by apartment blocks); service facilities; greenery, parks, gardens, internal playgrounds of groups of residential houses; administrative offices, professional training schools; industrial [zones], industrial centres … Existing areas, improved areas and newly developed areas shall be clearly distinguished; The eco-technical criteria for each land lot shall be clearly indicated, for example: population size, work scale, construction density, maximum and minimum numbers of floors, basement.

- Map of landscape and architectural space organization planning: Layout of landscape and architectural space; Arrangement of architectural works and technical infrastructures, yards and gardens, greenery in parks and streets, pedestrian roads, footpaths and other urban utility works.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maps to illustrate ideas of landscape and architectural space organization

- Maps of technical infrastructure work system planning:

+ Transportation: Road networks showing details to each work; internal car parks, yards and roads; proposed solution for structures of roads for automobiles and for pedestrians, and transportation servicing facilities above and under-ground;

+ Technical preparation: Collection wells; septic tanks; bents, barrier walls shall be included; depending on the topographic conditions, the design contour line and volume calculation drawings must be included;

+ Water supply: Main pipelines and branch pipelines to the constructed land lot (excluding the works) shall be included.

+ Waste water drainage and environmental hygiene: Identification of the locations of waste water drainage routes at level 3 or higher, septic wells (including sewer bed altitude); identification of solid waste collection points and public toilets.

+ Electricity supply: Indication of locations of transformer stations, main power lines, power lines to public works and the distance between power poles, protective corridor of the high voltage power grid and street lighting.

IV. For construction master plans for rural residential areas

Pursuant to clause 2, article 34 of Decree 08/2005/ND-CP of the Government on construction planning, drawings of construction master plans for rural residential areas are specified as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. General map of current status and assessment of construction land at 1/5,000-1/25,000 scales;

2. Map of developmental direction for the rural residential area network, technical infrastructure system and environment at 1/5,000 - 1/25,000 scales;

3. Map of overall planning of architectural space and technical infrastructure of commune centres and rural residential areas at 1/500 - 1/2,000 scales;

b. General principles

- Depending on the complexity of each master plan, the planning contents may be included in several separate drawings or in one drawing;

- Technical infrastructure focal works located outside the construction planning scope shall be included in a chart indicating connections with the construction planning area.

- Drawings should clearly include all eco-technical data related to each functional zone or item of work;

- The formatting rules of documentations (signs, lines, colours…) shall be in accordance with Decision 21/2005/QD-BXD dated 22 July 2005 of the Ministry of Construction.

c. Contents of drawings in construction master plans for rural residential areas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The following contents shall be included in the topographic base map combined with the cadastral map:

- Administrative boundaries of communes;

- Types of land: Land for agricultural, forestry and aquatic production; land for industry, small industries and handicrafts, servicing productions (stations, barns, warehouses ...); land of central areas, residential areas and other types of land (defence, tourist areas, unused, rivers, streams ...);

- Population, number of households, area of each residential area;

- System of support facilities for services and production activities in the commune;

- Technical infrastructure system:

+ Routes of national roads, provincial roads, district roads, commune roads, hamlet roads. Types and sections of roads shall be clearly indicated;

+ Irrigation works and system: Clear indication of grades, types, sections and main eco-technical criteria; indication of main water drainage basins;

+ In respect of centralized water supply, sources and works of water supply as well as the system of main and branch pipelines to each residential area should be included. In respect of decentralized water supply, the type of water supply by area should be indicated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Power supply, low voltage stations and distribution grids of medium or higher voltage. Station capacity, voltage and type of cables shall be clearly indicated.

- Capacity of the construction land fund and expansion directions for each residential area and commune central area.

- Environment:

+ Pollution causing sources in the area and areas with pollution and degraded environment.

+ Sensitive ecosystems (forests, greenery, water surface …).

2. Map of developmental direction for the rural residential area network and technical infrastructure system within the commune.

The following contents shall be included in the topographic base map:

- Currently available construction land, expanded construction [land] for each residential area and commune central area, and land reserved for development;

- Land use characteristics by functions: Agricultural, forestry and aquatic production; industries, small industries and handicrafts; residential land, land for services (office, education, medical, commercial ... purposes); land for focal technical infrastructure works;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Population, number of households, area of each residential area;

- System of support facilities for services and production activities in the commune;

- Technical infrastructure system:

+ Direction and main basins for water drainage; identification of construction altitude for residential areas;

+ Road network in the commune (national roads, provincial roads, district roads, commune roads, hamlet roads); road types and sections; transportation servicing facilities;

+ In respect of centralized water supply: Water supply sources; locations of water collection and conveyance works, treatment and regulation works; water transmission pipeline network and water supply works; pipeline network hydraulic calculation charts; identification of the protective belt for water sources and water supply works;

+ In respect of decentralized water supply: Water supply sources; water treatment and supply works.

+ Power supply sources; Locations, capacities and voltages of low voltage stations; distribution grids of low and medium voltages; protective corridor for traversing high voltage power lines;

+ Waste water drainage and treatment systems; locations and scales of solid waste treatment areas, graveyards;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The following contents shall be included in the topographic base map combined with the cadastral map:

- Architectural works such as residential houses, public works ... and greenery;

- Boundary of each land lot by characteristics and functions of use, with clear distinction of existing areas, improved areas and newly developed areas;

- Land use requirements: Land area, construction density, number of floors, construction boundary and ratio of greenery for each land lot;

- Technical infrastructure network:

+ Sites of types of roads to each construction land lot and sufficient inclusion of technical specifications;

+ Identification of earthwork areas, construction altitude, angle of slope on roads and construction ground, direction of water drainage, canals, pipelines for water drainage, dykes, embankments and lakes which are planned.

+ In respect of decentralized water supply: Water supply sources; water treatment and storage works;

+ In respect of centralized water supply: Water supply sources and works; water supply pipeline network to each land lot;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Power sources: Power supply network 0.4 KV or higher and street lighting; locations of works such as transformer stations, distances between power poles...

- Environment impact assessment:

+ Pollution causing sources in the area and areas in danger of pollution and degraded environment.

+ Isolation and protective areas (forests, heritage zones, water sources, production isolation zones...) and other environment sensitive areas.

V. For construction planning adjustment master plans

The requirements for construction planning adjustment are provided in articles 12, 20, 29 and 37 of Decree 08/2005/ND-CP and guidelines are provided for certain contents as follows:

1. Adjustment tasks:

- Studying and assessing the process of urban development investment according to the approved construction planning. Based on the actual socio-economic development and factors affecting the urban development process, identifying problems which must be periodically adjusted;

- Partially adjusting the construction planning due to the appearance of factors which change one or several of the characteristics, functions, scales, eco-technical criteria ... of one or more areas already identified in the previous construction planning without changing the major developmental directions of socio-economy, architectural space layout, and arrangement of the main technical infrastructure network already identified in the previous construction planning.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Contents of adjustment

- Emphasis shall be placed on clear indication of which contents to be adjusted, what additions or amendments are proposed and how to amend, including:

+ Regarding land use, urban space, landscape and architecture

+ Regarding the technical infrastructure system;

+ Regarding urban development criteria.

b. Components of adjustment drawings

- Drawings shall clearly indicate the contents requiring adjustment in connection with the contents not requiring adjustment, ensuring continuity with the previously approved construction planning master plans;

- The components of drawings shall be specified in the construction planning adjustment task based on actual requirements of construction planning adjustment master plans.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ON CONTENTS OF EXPLANATORY STATEMENTS OF CONSTRUCTION MASTER PLANS AND TASKS
Issued with Decision 03/2008/QD-BXD dated 31 March 2008 of the Minister of Construction

A. CONTENTS OF EXPLANATORY STATEMENTS OF CONSTRUCTION PLANNING TASKS

I. For regional construction master plans

The contents of regional construction planning should clearly identify the scope, objectives, requirements for study and product documentation of the master plan.

Depending on the subject and contents studied, regional construction planning shall be formulated with multi functions or specialised functions such as a key region, inter-provincial region, provincial region, inter-district region, district region, industrial region, large urban region, tourism [and/or] resort region, natural landscape or heritage conservation region…, such that the jobs and products to be achieved shall be clarified in the master plan according to the following main contents:

1. Reasons and necessity for planning formation

- Stating reasons for planning: The scope and requirements for planning may be set for a specific region or specialised region, depending on the requirements of socio-economic development strategies and population distribution of the nation, of an eco-geographic area... for regional planning with multi functions by administrative territories (province or district); or on forecasts for industrial development or development of a specific economic area and other factors.

- Identification of planning type: Planning for comprehensive regions (planning for provincial regions or district regions) or for specialised regions (industrial region, tourist areas, special economic zones …).

- General information on the location and position of the planning area in inter-regional relationships which may have impact on the studied region.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Grounds for planning

The main grounds for planning shall be stated, including:

- Legal grounds (written directions of the Government, the province or industry …);

- Data and documentary sources (compiled statistics, specialised planning documents …);

- Grounds being maps (types of maps and scales).

3. Requirements for contents of the planning study

The contents of the planning study shall be identified according to the main sections of:

a. General assessment of the current status and development resources of the studied region:

- Limiting the scope of planning, scopes of study; identification of the location and scope of the planning area on the drawing Map of planning location and scope (A3 drawing) accompanied by the tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Brief description of the related development forecasts.

b. Requirements of bases for forecast of the regional development scale

Identification of the list of contents requiring collection of materials and survey to assess the current status of the planning area (such as natural conditions; current socio-economic status; current status with regard to population, urban areas, social and technical infrastructure…). The list of contents requiring collection of related specialised planning materials.

c. Requirements for contents to be studied in the regional construction planning

Appropriate requirements for contents shall be proposed depending on the type of planning region, especially with regard to specialised region planning; the works to be implemented in order to fulfil the tasks to be studied in the regional master plan shall be clarified as follows:

- Identification of the vision and objectives for regional development.

- Forecasts for regional development.

- Proposal for development zoning.

- Developmental direction for regional space.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Strategic environment assessment.

- Investment programs for regional development.

4. Product documentation and estimated budget

a. Requirements for product documentation

- Components and contents of documentation drawings (name of drawings and scales of drawings)

- Explanatory statements and attached documents.

b. Estimated budget

- The estimated budget shall be prepared according to the planning contents.

5. Organization of implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Planning preparing bodies, evaluation body, planning task approval authority and planning approval authority.

II. Contents of general planning tasks for urban construction

The contents of general planning tasks for urban construction should clearly identify: Objectives; philosophy on urban development; research boundary and scope of construction general planning formation, requirements for study and the product documentation of the master plan.

Depending on each master plan, the works and products to be implemented in the master plan should be clarified according to the following main contents:

1. Reasons and necessity for planning

- Stating reasons for planning: The scope and requirements for planning preparation (adjustment) may be set according to the requirements of socio-economic development strategies and population distribution of the nation, of an eco- geographic area, of a province or sub-region in a province...; according to forecasts for industrial development or eco-technical development, to urban management requirements, requirements for completion and improvement of the quality and aesthetics of urban landscape and architecture, and other factors.

- General information on the location and position of the municipality in inter-regional relationships which may have impact on the studied municipality.

- General information on urban development potentials and motives.

- Identification of objectives of the preparation of a general master plan for urban construction.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Grounds for planning

The main grounds for planning preparation shall be stated, including:

- Legal grounds (written directions of the Government, the province or industry …);

- Data and documentary sources (compiled statistics, specialised planning documents …);

- Grounds being maps (types of maps and scales).

3. Requirements for contents of the planning study

Studied boundary and scope of study (which may be broader than the boundary of the existing municipality);

- Preliminary forecast of the population size and size of land for urban construction.

The official size of the municipality is the size proposed in the study plan and approved by the competent authority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Product documentation and estimated budget

a. Requirements for product documentation:

Pursuant to article 17 of Decree 08/2005/ND-CP on construction planning and the specific requirements of each master plan, the list of master plan documentation required shall be specified:

- Contents of drawings (name of maps and scales of maps)

- Contents of explanatory statements and attached documents.

b. Estimated budget:

- The estimated budget shall be prepared according to the planning contents.

5. Organization of implementation

- Proposal on the timing and schedule of the implementing steps of study, reporting and evaluation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. Contents of detailed planning tasks for urban construction

The requirements for contents of detailed planning tasks for urban construction are as follows:

- In respect of detailed planning for urban construction at 1/2,000 scale, the following should be specified: - Objectives; urban development requirements for land use, landscape – architecture – environment; requirements for connection of the technical infrastructure system with adjacent areas in conformity with the approved construction general planning and the requirements on contents of detailed master plans provided in article 24 of Decree 08/2005/ND-CP on construction planning.

- In respect of detailed planning for urban construction at 1/500 scale, the following should be specified: - Objectives; construction investment requirements; requirements for land use, landscape – architecture – environment; requirements for connection of the technical infrastructure system with adjacent areas in conformity with the approved construction general planning and detailed planning at 1/2,000 scale; and the requirements for contents of detailed master plans provided in article 24 of Decree 08/2005/ND-CP on construction planning.

Depending on each master plan, the works and products to be implemented in the master plan should be clarified according to the following main contents:

1. Reasons and necessity for planning

- Reasons and necessity for detailed planning;

- Objectives of and requirements for urban development in respect of the planning area.

2. Grounds for planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Data and documentary sources

- Grounds being maps.

3. Requirements for contents of the planning study

- Boundary and scope of study;

- Main characteristics of the studied area;

- Depending on the characteristics of each master plan, preliminary forecast of the population size, or size of the planned functional zones;

- Stating the requirements for study in the detailed master plan to achieve the master plan contents provided in article 24 of Decree 08/2005/ND-CP on construction planning.

4. Product documentation and estimated budget

a. Requirements for product documentation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Components and contents of drawings (name of drawings and scales of drawings);

- Explanatory statements and attached documents.

b. Estimated budget:

- The estimated budget shall be prepared according to the planning contents.

5. Organization of implementation

- Proposal on the timing and schedule of the implementing steps of study, reporting and evaluation.

- Planning preparing bodies, evaluation body, planning task approval authority and planning approval authority.

IV. Contents of construction planning tasks for rural residential areas

Depending on the characteristics of each commune or residential area, a planning task should specify the requirements for study contents and products to be implemented according to the following main contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Stating reasons for planning formation: The scope and requirements for planning preparation (adjustment) may be set according to the requirements for socio- economic development of the commune or district; requirements for construction management, land management of the central area of the commune or residential area; requirements for infrastructure system development in the commune, the central area of the commune or residential area, and other factors.

- General information on the location of the commune or residential area in mutual relationships of the inter-commune region or the commune which may have impact on the studied area.

- General identification of development potentials and motives in the commune or inter-commune region.

2. Grounds for planning

The main grounds for planning shall be stated, including:

- Legal grounds (written directions of the district, province or industry …);

- Data and documentary sources (compiled statistics, specialised planning documents …);

- Grounds being maps (types of maps and scales).

3. Requirements for contents of the planning study

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Preliminary forecasts of population size and construction land size;

- Specifying the requirements for construction planning master plan for rural residential areas, the centre of commune or residential area under study in order to achieve the content of the master plan pursuant to article 34 of Decree 08/2005/ND-CP on construction planning.

4. Product documentation and estimated budget

a. Requirements for product documentation:

Pursuant to article 34 of Decree 08/2005/ND-CP on construction planning and the specific requirements of each master plan, the list of master plan documentation required shall be specified:

- Contents of drawings (name of maps and scales of maps)

- Contents of explanatory statements and attached documents.

b. Estimated budget: The estimated budget shall be prepared according to the planning contents.

5. Organization of implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Planning preparation bodies, evaluation body, planning task approval authority and planning approval authority.

B. CONTENTS OF EXPLANATORY STATEMENTS OF CONSTRUCTION MASTER PLANS

I. Contents of explanatory statements of regional construction planning

Pursuant to article 8 and clause 2, article 9 of Decree 08/2005/ND-CP of the Government on construction planning, the contents of explanatory statements of regional construction planning must comply with the approved regional construction planning design task. Explanatory statements should include charts, analysis and assessment tables and spreadsheets, and illustrative images, in particular:

1. Introduction

a. Necessity for regional construction planning;

- Relevant policies and guidelines for socio-economic development;

- Current issues and regional development needs;

b. Grounds for planning:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Socio-economic development direction of the region and developmental direction of relevant industries;

- Investigation and survey results and relevant documents;

- Construction standards and regulations.

c. Philosophy and objectives of master plans:

According to approved regional construction planning tasks.

2. General assessment of the current status and development resources of the region

a. Location and boundary of the planning region:

b. Analysis and assessment of natural conditions:

- Climate and hydrology;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Geology and natural resources;

- Seism and tides;

c. Assessment of current socio-economic status:

- Economic aspect:

+ Data and planned targets for at least 3 years before the time of planning: population, land, gross national product, average income per capita per annum, average annual economic growth, economic structure;

+ Main economic facilities for regional development (industry, agriculture, capital construction, transportation, services, tourism, trade, science and technology, training …);

+ Investment projects and programs in the region.

- Socio-demographic aspect: Analysis of the status in at least 3 most recent years of:

+ Population, labour, occupations, migration;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Main socio-economic criteria.

d. Development status of municipalities and rural residential areas:

- The system of municipalities in the region, characteristics, functions, scales, urbanization rate, current status of urban management … and certain other relevant issues;

- Current status of rural residential areas

e. Current status of land use and current status of social infrastructure system, technical infrastructure system and environment:

- Current land use status:

+ Agricultural land (cultivation, husbandry, aquaculture... of typical nature, large scale);

+ Forestry land;

+ Land of municipalities and rural residential areas;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Land of concentrated tourism areas located outside municipalities;

+ Land of large service centres located outside municipalities;

+ Land for other special uses;

+ Unused land.

+ Boundary of protective areas for landscape, environment, valuable cultural or historical relics, national technical corridor, mineral areas…

- Current status of the social infrastructure system:

+ General assessment of the development forms of municipalities and rural residential areas;

+ Social infrastructure works, large public service works of regional significance with regard to health care, services, trade, training and education, socio-culture, sports and games …;

+ Production works, plants, industrial zones and clusters;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Analysis and assessment of current status of the transportation system: With regard to inter-provincial regions, provincial roads and larger, with regard to provincial regions, district roads or larger and with regard to district regions, commune roads or larger.

+ Current CBKT status:

+ Current status of waste water drainage, solid waste management and graveyards: Waste water drainage and treatment; solid waste collection and treatment, waste water and solid waste treatment technologies of municipalities and industrial zones, current status of graveyards.

+ Current power supply status: Current status and current status assessment of power consumption, Current status and current status assessment of power sources and power grids.

- Current status of environment

+ General description and assessment of current status of the natural environment (water, air, land, ecosystems …) and social environment.

+ General assessment: Identification of environment issues and areas prone to impact, recommendations on pollution and environment degradation situations; identification of environment protection contents which should be dealt with in the planning.

f. General assessment of the current status of development resources and advantages:

- Position and inter-regional economic relationships;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Development land fund (land capable of being re-used or newly exploited…)

- Main resources and advantages for regional development;

- Difficulties and challenges in regional development.

- General assessment of construction planning projects in the region.

3. Premises for regional development

a. Objectives and philosophy for regional development:

- Identification of vision

- Strategic objectives for regional development.

- Development philosophy;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Developmental direction for the region:

Intra- and extra-regional relationships and regional development motives shall be identified on the basis of socio-economic development strategies and specialised industries of the region.

c. Forecasts for regional development:

- Forecasts on economic, social, population, labour and land growth, and the transition process of the economic structure and labour structure;

- Forecasts on urbanization possibility and process; development forms according to the urbanization possibility of the region;

- Forecasts on changes to the natural environment under socio-economic development impacts.

- Preparation of regional development scenarios.

4. Developmental direction for regional space

a. Functional zone zoning and regional space organisation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Distribution of production zones and clusters (industries, agriculture, forestry, aquaculture, services, tourism, trade ...);

+ Economic and administrative zones;

- Organisation of systems of urban network and rural residential areas:

+ Bases for the formation of systems of urban network and rural residential areas; categorisation and classification by territorial space and administrative management;

+ Development models for systems of urban network and rural residential areas;

+ Zones, urbanization corridor axes, development poles.

b. Systems of social infrastructure works and centres:

- Education, training, cultural, art, healthcare, sports… centres of large scale and regional significance;

- Commercial and service centres at the regional level;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Developmental direction for technical infrastructure system

a. Technical preparation:

- Analysis and assessment of topography and geological catastrophes: Earthquakes, depressions, slides, erosion of mountains, rivers, streams, sea, warnings on areas where construction is prohibited or restricted;

- Solutions for controlling and dealing with geological catastrophes and floods;

- Identification of basins and main water drainage directions;

- Updating the irrigation planning of the studied region;

b. Transportation:

- National transportation development strategies directly related to the region;

- Analysis of the development model and identification of important transportation corridors;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Identification of natures and scales of transportation works: Railway stations, aerial ports, sea ports, river ports, car parks and coach stations, main transportation focal points;

- Proposing solutions to ensure transportation safety and protective corridors for transportation works;

- Urban and rural transportation.

c. Water supply:

- Identification of water source reserves in the region, comprising: Water source quality, reserves, and assessment of surface water and underground water resources (including hot water);

- Applicable criteria and standards;

- General forecasts on water demands (for daily use, industrial and agricultural production, services ...);

- Water source balance;

- Eco-technical plans for water source selection and water supply zoning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Identification of scales of focal works, water treatment process line, main water transmission system;

- Solutions for water source protection and water supply focal works.

d. Electricity supply:

- Identification of power supply criteria and standards;

- Forecasts on power consumption demand;

- Identification of power sources: Power plants, source transformer stations.

- Solutions for power supply, power distribution and transmission grids as follows:

+ Master plans for district regions, inter-district regions: Structure of power grids of medium or higher voltage shall be included.

+ Master plans for provincial regions: Structure of power grids of 110KV or higher, and voltage and capacity of each transformer station of 110KV or higher shall be included.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e. Waste water drainage, solid waste management and graveyards:

- Identification of criteria for waste water, solid waste and graveyard land by the type of municipality

- Forecasts on total volume of waste water, solid waste and demand for graveyard land;

- Significant solutions on:

+ Selection of waste water drainage systems in municipalities and large functional zones

+ Arrangement for collection and treatment of waste water and solid waste

+ Scales of waste water treatment area; solid waste treatment complexes, treatment technologies;

+ Graveyard scales.

f. Strategic environment assessment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Environment issues which have or have not been dealt with in the master plan.

- Recommendations on comprehensive solution to deal with pending environment issues in the master plan.

6. Investment priority projects

Recommendations on key investment priority projects which are of impetus-creating significance to urban development in socio-technical infrastructure and environment protection in the first phase; arrangement of projects in order of priority, requirements for construction scales, investment phasing, forecasts on capital demand and recommendations on investment capital sources.

7. Regional development management structure

8. Conclusions and recommendations.

9. Appendices

II. Contents of explanatory statements of general planning for urban construction

Pursuant to article 16 and clause 2, article 17 of Decree 08/2005/ND-CP of the Government on construction planning. The contents of explanatory statements of general planning for urban construction must comply with the approved general construction planning design task. Explanatory statements should include charts, analysis and assessment tables and spreadsheets, and accompanied illustrative images, in particular:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Necessity for preparation or adjustment of general planning for urban construction;

- Grounds for planning design;

- Objectives and tasks of the master plan.

2. Natural conditions and current status

- Analysis and assessment of current status of land, population and labour: Assessment of current status of land, population, labour (analysis of variation trends using data of at least 3 most recent years); eco-technical facilities and social infrastructure on the basis of overall sociological data in the area (population, occupation structure, social structure by age and gender, common family structure, income ...);

- Analysis of natural conditions and outstanding characteristics of the area:

+ Identification of the characteristics of the whole region or sub-region (climate, topography, socio-economic development history). Connections with adjacent areas (main transportation systems, road grids, car parks and coach stations and other infrastructure works)

+ Natural characteristics / Identification of possibility of exploitation and use of natural resources to create urban landscape (landscape factor, greenery and water surface system…)

+ Land use features and division of functional zones (assessment of the distribution and effectiveness of use of functional zones; important urban spaces in the municipality; areas using underground spaces)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Architectural works of cultural and historical values in the municipality.

+ Other special features

- Identification and analysis of viewpoint system:

+ Areas with beautiful views, viewpoints, view directions, key space axes to landmark works (statues / art works…) and high points in the municipality (high-storey works, mountains, hills …)

+ Gateway areas, central areas, squares, areas of greenery, recreation and entertainment.

- Analysis of relevant socio-cultural factors:

+ Study of cultural, historical factors and local traditions and customs.

+ Current land use status in the area.

+ Current status of areas with cultural and historical values (ancient towns, old streets, cultural traditions, historical relics, landscape ...).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Transportation, water supply, ground levelling, rain water drainage, dirty water drainage, solid waste management, graveyards, power supply and urban lighting

- Analysis and assessment of current status of urban environment:

+ General description and assessment of current status of the natural environment (water, air, land, ecosystems …) and social environment.

+ Identification of environment issues and areas prone to impacts in the municipality, recommendations on pollution and environment degradation situations; identification of environment protection contents which should be dealt with in the planning.

- General assessment:

+ Natural condition characteristics which have impacts on the municipality

+ Actual status of urban development.

+ General assessment of construction planning projects which have been or are being implemented locally.

3. Premises for urban development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Intra and extra-regional relationships;

+ Eco-technical grounds for urban formation;

+ Potential of exploitation of urban construction land fund.

- Features and functions of the municipality;

- Scale of social labour and population according to forecasts;

- Scale of urban construction land according to the selected option;

- Analysis and classification of land fund, selection of urban construction land;

- Technical criteria, regulations and standards.

4. Direction for urban development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Preparation of scenarios, models, identification of urban development structure (explanation of key ideas, structures corresponding to the set scenarios, selection of the scenario appropriate to the expected future of the area and also specific objectives which must be dealt with in the master plan)

b. Direction for land use planning and division of functional zones

- Land selection alternatives.

- Land use planning specifying the system of functional zones:

+ Industrial use, warehouses;

+ System of centres (administration, culture, education, healthcare, services, recreation and entertainment …)

+ Offices and professional training schools servicing beyond the urban scope;

+ Housing units;

+ Parks and greenery;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Identification of specific contents and requirements in construction management for each area with specifications such as: Area, maximum and minimum numbers of floors; maximum and minimum construction density (brutto) or net construction density (netto); and other relevant provisions.

- Identification of areas using urban underground spaces regarding function distribution, scale and other relevant provisions

c. Direction for space organization

- The direction for space development on the basis of the selected urban development structure (clarification of the main urban transportation framework on and under-ground and connections with other areas)

- Identification of landscape and architecture areas in the municipality, proposing space organization for urban central areas and gateways, neighbouring areas, main street routes, main space axes, large squares, statue locations, space with greenery and water surface, and landmarks in the municipality;

+ Identification of locations of zones, areas, typical connections, points, routes, sections which require urban design guidelines for development control.

+ Identification of average heights, maximum and minimum high positions in typical areas of the municipality.

+ Design to illustrate typical view architecture

- Establishment of regulations to control landscape architecture areas and identification of typical areas requiring control:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Identification of the contents to be implemented for development control

- Estimating construction budget.

d. Developmental direction for urban technical infrastructure

- Technical preparation:

+ Identification of construction maximum altitude for the municipality, each area and the urban main axes;

+ Preliminary estimate of the volume of earthworks in earthwork areas;

+ Solutions for rain water drainage, drainage direction, main basins, draw-offs, dimensions of main pipes;

+ Overall assessment of land comprising: Types of land favourable, less favourable and not favourable for construction and the ratios of such types of land. (Areas where construction is required or restricted, areas in danger of geographic catastrophes ...)

+ Proposing solutions for control of geological catastrophes: Floods, land slides...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Forecasts on urban transportation demand, identification of means structure;

+ Classification, categorisation and organization of external and intra-urban transportation networks comprising roads, railway, urban    railway (underground, on ground and overhead metro routes), waterway and airway

...

+ Identification of locations, scales and number of transportation works: Railway stations (including stations for urban railway), sea ports, river ports, aerial ports - airports, inter-provincial coach/bus stations, public car parks (on ground, overhead and underground), traffic intersections, systems of overpasses, road tunnels and pedestrian tunnels, bridges over rivers ...;

+ Cross-sections of types of roads which are upgraded or newly built;

+ Identification of the eco-technical criteria system

+ Public transportation organisation in respect of municipalities of special types, type I, type II and type III) consisting of: Selection of the method of public passenger transportation; classification of public passenger transportation routes; identification of route itinerary (comprising identification of beginning point, ending point and transit points).

- Water supply:

+ Identification of design criteria and standards;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Assessment and selection of water supply sources;

+ Water supply alternatives;

+ Selection of water treatment technologies;

+ Design of water supply pipeline network (including hydraulic calculations for pipeline network);

+ Identification of scales of water supply works;

+ Measures for protection of water sources and water supply works.

- Electricity supply:

+ Identification of design criteria and standards;

+ Forecasts on power consumption demand;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Design of power supply network: Comprising power supply and distribution grids of medium or higher voltage;

+ Main solution for organization of 0.4KV grid.

- Urban lighting:

+ Identification of criteria of lighting power use by groups of works: Lighting for transportation works, lighting for public works and lighting for advertising and festivals (if any).

+ Calculation of power demand for lighting

+ Proposing specific solutions on supply sources, power grids, lighting sources as well as specific lighting solutions for urban functional zones and for the above groups of works.

- Waste water drainage, solid waste management and graveyards:

+ Identification of criteria for waste water, solid waste and graveyard land;

+ Forecasts on total volume of waste water, solid waste and demand for graveyard land;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Solutions for collection, locations and scales of waste treatment facilities and proposed solid waste treatment technologies;

+ Selection of locations and identification of scales of graveyards.

- Overall technical infrastructure system

+ Principles of arrangement, layout, locations of technical tunnels and trench routes, lines, pipelines and technical infrastructure focal works, especially on main roads planned for new construction;

+ Stipulation of vertical distance and horizontal distance between routes with other related works;

- Strategic environment assessment:

+ Forecasts on and assessment of adverse impact on the environment of general planning alternatives for urban construction to serve as the basis for selection of the optimal planning solution, ensuring sustainable urban development.

+ Environment issues which have or have not been dealt with in the master plan.

+ Recommendations on solutions to deal with pending environment issues in the master plan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Objectives;

- Proposal on adjustment of urban and suburban administrative boundaries (if required);

- Land use planning, division of functional zones and identification of construction sites of key works comprising:

+ Civil zone: Housing units (ancient streets, old streets, urbanized villages, new housing areas), services, greenery, sports and games;

+ Industrial zone, warehouses;

+ Specialized centre zones (healthcare, training, administrative bodies);

+ Conservation and tourism zones;

+ Military zone;

+ Other zones;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Program of urban improvement and construction objectives, which identifies main investment projects of impetus-creating significance in order of priority in the areas of: Housing, services, greenery, sports and games, healthcare and education facilities, specialized bodies, transportation, technical preparation, water supply, power supply, urban lighting, waste water drainage, solid waste management, graveyards, investment in improvement and development of urban business and production facilities, industries, trade, tourisms, services ...;

- Estimate of investment budget, investment phasing, capital sources.

6. Proposed requirements for construction planning management

a. Proposed requirements for construction planning management

- Zoning for landscape-architecture planning management, specifying:

+ Planning zones and areas, architecture, landscape as regulated by the overall planning site and urban design;

+ Basic criteria of area; maximum and minimum numbers of floors, construction density...;

- Management of construction boundaries and red-line boundaries of road routes to the area level.

- Zoning for urban underground space use management, specifying: Zones and areas where construction of underground works is planned;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Conclusions and recommendations

8. Appendices

Detailed calculation tables and spreadsheets, documentation comprising reduced drawings of the master plan as stipulated, written agreements, notices of workshops for approval and evaluation, and other legal documents.

III. Contents of explanatory statements of detailed planning for urban construction

Pursuant to article 24 and clause 2, article 26 of Decree 08/2005/ND-CP of the Government on construction planning, the contents of explanatory statements of detailed planning for urban construction should include charts, analysis and assessment tables and spreadsheets and accompanying illustrative images as follows:

3.1. In respect of detailed master plans for urban construction at 1/2,000 scale

1. Introduction:

- Reasons, design and objectives of the master plan;

- Grounds for planning design.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Locations and natural condition characteristics:

+ Locations and boundary of the land lot:

+ Topography and geomorphology;

+ Climate and hydrology (stating hydrological factors affecting the area for which detailed planning is prepared);

+ Engineering geological and hydro-geological characteristics;

+ Natural landscape.

- Current status:

+ Current population status: Number of households, number of people (age range, gender, education level, occupation, cultural features, other social factors ...);

+ Current labour status: Current occupation status of labourers in the area;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Assessment of the current status of works with regard to architectural forms, construction area, number of floors, underground parts (basement) of works, use features and work quality;

+ Analysis of the current status of social infrastructure of adjacent areas or the whole municipality relating to the planning area;

+ Specific characteristics of environment and landscape;

+ Architectural space of surveyed area: Identifying main points of view in the area, primary spatial axes, centres, assessment of the heights and construction density of the areas;

+ Current status of transportation works and network: Relevant external transportation works and transportation works comprising: Routes of roads, railway, waterway, coach stations and car parks; railway stations, ports, airports, types of streets... (including underground transportation works, if any;

+ Current status of construction grounds, rain water drainage sewers (network, drainage capacity…);

+ Current status of water supply pipeline network (network, altitude by each route) and water supply works (capacity, ability to meet water consumption demand of the area);

+ Current status of power sources, power grids of 0.4KV or higher and urban lighting;

+ Current status of waste water drainage works and network, solid waste collection and treatment facilities, graveyards and funeral parlours;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

General description and assessment of current status of the natural environment (water, air, land, ecosystems …) and social environment.

Assessment: Identification of environment issues in the area; identification of environment protection contents which should be dealt with in the planning.

+ Relevant projects where investment is imminent;

3. General assessment

Comments on strengths and weaknesses and issues to be dealt with in the design master plan based on analysis and assessment of the current status and construction planning projects which have been or are being implemented.

4. Eco-technical criteria of the master plan:

Based on regulations on urban general planning, characteristics of the studied area and applicable standards and regulations, main eco-technical criteria shall be identified, comprising:

- Population size and anticipated population structure by age;

- Land area and standards in respect of land types to which criteria are applied;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Residential land area standard per household, floor area per person;

- Design criteria for social infrastructure and technical infrastructure.

5. Planning proposal:

a. Space organization structure:

- Indication of principles for organization, locations of functional zones, socio- economic and technical relationships inside and outside the area for which detailed planning is prepared; in respect of improvement and embellishment planning, areas and works which should be retained and preserved in their original status, areas

and works which should be improved, embellished or have their functions of use changed, and areas for new development should be clearly identified. Identification and selection of the structure of functional zoning (Development structure of the detailed planning area)

- Analysis, comparison and selection of alternatives

b. Land use planning:

- Table of anticipated construction land fund structure according to the selected option;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Eco-technical criteria for each street grid: Area; population size, scale of works, regulations on land use coefficient, maximum and minimum numbers of floors, construction density. If there are several functional zones in the same street grid, eco-technical specifications should be identified for each functional zone;

- With regard to land for parks and greenery: Stipulated maximum and minimum ratios for the following types of land: Greenery, lawns, water surface; work construction; paved yards, pathway …;

- Requirements regarding architecture, technical infrastructure construction, environment hygiene, construction management for each type of architectural work or street grid;

- Investment phasing, identification of the list of prioritized investment projects.

c. Architectural and planning space organization:

- Architectural space layout for the whole area;

- Space layout of key areas, routes, important landmarks and viewpoints;

- Requirements for landscape organisation and protection.

- Structure of urban planning and current urban functional zones.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Indication of locations and sizes of typical zones and areas requiring control

+ Identification of the contents to be implemented for development control

+ Description of the contents to be implemented in controlled zones and areas.

- Space organization

Proposing landscape architectural design solution for the area on the basis of the selected development structure of the detailed planning area.

+ Identification of areas with underground work construction (underground public works, high-storey apartment blocks with basements …)

d. Technical infrastructure network planning:

Identification of technical infrastructure network on dividing lines upwards, technical infrastructure network: Full inclusion of technical specifications, construction phasing and calculation of investment budget.

- Transportation:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Technical preparation:

+ Selection and identification of construction altitude suitable to general planning;

+ Technical preparation solutions: Bents, barrier walls, work stabilization, control of local inundation,

+ Ground levelling design (design contour line) and calculation of earthwork volumes.

+ New design or upgrading of rain water drainage systems;

+ Spreadsheet of volumes of ground levelling and water drainage items and other technical preparation works.

- Water supply:

+ Identification of water supply demand and standards;

+ Water supply solutions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Hydraulic calculations for the water supply pipeline network;

+ Identification of scales of water supply works.

- Electricity supply:

+ Identification of power consumption demand and standards;

+ New design or improvement of the power supply network (power sources, power grids of high voltage, medium voltage and low voltage).

- Urban lighting

+ Identification of lighting criteria

+ Calculation of power consumption demand

+ Proposing lighting design solutions on supply sources, power grids … for (lighting of transportation works, public works …)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Identification of standards and volumes of waste water, solid waste;

+ New design or improvement of water drainage and waste water treatment systems;

+ Selection of forms of collection, identification of solid waste assembly point and treatment facilities, graveyards and funeral parlours.

- Strategic environment assessment:

+ Forecasts on and assessment of adverse impact on the environment of detailed planning alternatives for urban construction to serve as the basis for selection of the optimal planning option.

+ Environment issues which have or have not been dealt with in the master plan.

+ Recommendations on solutions to deal with pending environment issues in the master plan.

+ Recommendations on measures for management and supervision of the local environment.

e. Total investment budget:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f. Proposed requirements for construction planning management:

- Zoning for management of landscape-architecture, which provides for architectural criteria, planning on area scale; population size, scale of works, land use coefficient, maximum and minimum numbers of floors, construction density… and other provisions on work architecture.

- Provisions on red-line boundaries, construction boundaries, setback space of road routes in the area.

6. Conclusions and recommendations:

7. Appendices:

- Calculation tables and spreadsheets;

- Reduced drawings;

- Relevant documents.

3.2. In respect of detailed master plans for urban construction at 1/500 scale

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Current status: Assessment should be made of each land lot, especially residential land should be analysed (defined by the house access path).

Analysis and thorough assessment of architectural works such as residential houses, public works, and other works regarding their architectural forms, features, functions, grading of work quality, number of floors, construction density, damaged works to be demolished, valuable works to be retained, improved or preserved, valuable greenery and water surface landscape.

- Architectural planning layout:

+ Land use planning: Identification of eco-technical criteria for each land lot (defined by the fence or house access path). With regard to residential land, the following should be distinguished: Stipulated eco-technical criteria for land for construction of adjoining houses or villas defined by fences between households (not including common playground and internal roads of the residential house group).

With regard to apartment residential land, stipulated criteria on land area, common construction density for the whole apartment group, but separate calculation and analysis of the area of each type is required for: Residential land (land for construction of apartment blocks); land for internal yards, roads and car parks of the residential house group; land for greenery, playgrounds of the residential house group and stipulated number of constructed floors as well as calculation of population size for each apartment block; If there are mixed use works, the respective floor area of each type of function in such works should be analysed.

+ Planning space organization: Clarification of space organization, arrangement of landmark works in the area, organization of architectural blocks by axes and each land lot in the designed area on the basis of the development structure of the planning area. Identification of construction boundaries in the designed area.

- Technical infrastructure network:

+ Transportation: Clarification of scales of construction boundaries, red-line boundaries of street routes, locations, scales and technical requirements in50 respect of transportation works: Coach stations, car parks, public car parking stations, intersections, pedestrian tunnels, pedestrian overpasses, squares, U-turn points and proposed solutions for structures of different types of roads;

+ Ground levelling and rain water drainage: Design of ground levelling, calculation of earthwork volumes, construction altitudes of land lots, intersections. Calculation of rain water drainage network, scale and technical requirements of: embankments, barrier walls, bents, collection wells, exploration wells.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Water supply: Design of the water supply pipeline network to works. Water supply works on the water supply pipeline network such as: Supercharging pumping stations, valve holes, clean water tanks, fire hydrants …

+ Urban lighting and power supply: Design of the power supply network and transformer stations. Arrangement of street lighting poles; lighting of architectural works …

IV. Contents of explanatory statements of construction planning for rural residential areas

Pursuant to article 33 and sub-paragraph 1, paragraph b, clause 2, article 34 of Decree 08/2005/ND-CP of the Government on construction planning, the contents of explanatory statements of planning for rural residential areas should include a system of analysis and assessment charts and illustrative images as follows:

1. Introduction:

- Necessity for planning;

- Grounds for planning design;

- Objectives of the master plan.

2. Grounds for the formation and development of the rural residential area network within the commune:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assessment of current status of general construction:

+ Population and labourers of the whole commune; population of each residential area within the commune;

+ Land use by the whole commune; area of each residential area within the commune;

+ Social infrastructure;

+ Technical infrastructure;

+ Current status of the natural environment (water, air, land, ecosystems …) and social environment of the area. Identification of pressing local environment issues; identification of environment protection contents which should be dealt with in the planning.

+ General assessment of the main advantages and main existing issues required to be dealt with.

- Inter-regional relationships for the formation and development of rural residential areas within the commune;

- Eco-technical grounds for the development of rural residential areas within the commune;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Identification of the scale of construction land of the whole commune and of each residential area within the commune;

- Capacity of the construction land fund for rural residential areas;

- Main eco-technical criteria for the development of rural residential areas;

3. Developmental direction for the rural residential area network and technical infrastructure system within the commune:

- Philosophy and selection of land for the development of the rural residential area network within the commune;

- Balance of land in the whole commune;

- Organization of the network and functional spaces for construction of rural residential areas within the commune;

- Organization of the system of support facilities for service and production activities within the commune (items, locations, scale);

- Organization of the focal technical infrastructure system within the commune:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Technical preparation: Solutions for technical preparation of construction land, identification of maximum altitude for each residential area; identification of the main water drainage basins, network and direction;

+ Water supply: Identification of design criteria and standards; forecasts on water consumption demand and selection of water supply sources; selection of water treatment technologies; design of the main water supply pipeline network and identification of scales of water supply works (with regard to centralized water supply); measures for protection of water sources and water supply works;

+ Power supply: Identification of design criteria and standards; forecasts on power consumption demand and selection of power supply sources; design of the power supply network: Identification of number and scales of transformer stations, power grids of medium or higher voltage; protective corridor for traversing high voltage power lines;

+ Waste water drainage and environment hygiene: Indication of criteria for waste water, solid waste, graveyard land and forecast on demand; design of waste water drainage and treatment; solid waste collection and treatment technologies; graveyard scales and burial/cremation technologies.

+ Environment impact assessment: Forecast on and assessment of adverse impact / effects on the environment and recommendations on solutions to deal with pending environment issues in the master plan.

4. Planning layout of architectural space of the commune centre and rural residential areas:

- Land use planning (solutions for land fund distribution and eco-technical criteria for each land lot);

- Architectural – planning space organization (philosophy on architectural – planning space organization, requirements for landscape organization and protection, stipulations for design of specific works)

5. Planning of the technical infrastructure network of the centre commune and rural residential areas:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Technical preparation: Identification of construction altitudes and calculation of earthwork volumes. Technical preparation solutions such as bents, barrier walls, work stabilization, control of local inundation. Design of the rain water drainage network. Proposed construction phasing and calculation of investment budget.

- Water supply: Identification of criteria and demand for water supply; scale of water supply works, water supply solutions, design of the water supply network (for centralised water supply only). Proposed construction phasing and calculation of investment budget (for centralised water supply only);

- Power supply: Identification of power consumption demand and criteria; design of the power supply network. (Power sources, power grids of 0.4KV or higher and street lighting). Proposed construction phasing and calculation of investment budget;

- Dirty water drainage and environment hygiene: Identification of criteria and volumes of waste water and solid waste. Design of waste water drainage and treatment networks. Arrangement for collection and treatment of solid waste, graveyard scale. Proposed construction phasing and calculation of investment budget.

- Environment impact assessment:: Forecasts on and assessment of adverse impacts / effects on the environment. Recommendations on solutions to deal with pending environment issues in the master plan.

6. Prioritized investment projects and overall construction budget:

7. Measures for construction planning management:

- Zoning for landscape-architectural planning management:

+ Residential areas to be developed, to be restricted from development and not to be developed; newly built residential areas; central areas; land for industrial production, small industries and handicrafts ...;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Specific requirements regarding work architecture.

- Requirements regarding technical infrastructure (red-line boundaries, limiting floor height marker, safety corridor for technical infrastructure works and measures for environment protection…);

- Areas where construction is prohibited.

8. Conclusions, pending issues and recommendations:

9. Appendices:

- Detailed calculation tables and spreadsheets

- Written agreements of evaluation or approval bodies.

V. Construction planning adjustment

The requirements for the contents of construction planning adjustment are provided in articles 12, 20, 29 and 37 of Decree 08/2005/ND-CP and specific guidelines are provided for certain contents as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Studying and regularly assessing the implementation of the approved construction planning. Based on the actual socio-economic development and factors affecting the urban development process, identifying problems which requires periodical adjustment;

- Partially adjusting the construction planning due to the emergence of factors which change one or several of the characteristics, functions, scales, eco-technical criteria ... of one or more areas already identified in the previous construction planning without changing the main developmental directions of socio-economy, architectural space layout, and arrangement of the main technical infrastructure network already identified in the previous construction planning

- Study shall only be focused on which issues to be adjusted, which contents are proposed to be added or amended and how to amend, with a view to attracting investment capital sources for urban construction and to meeting other objectives;

2. Contents of explanatory statements of construction planning adjustment:

- The structure of explanatory statements of construction planning adjustment shall conform to the structure of explanatory statements of construction planning provided in part B of this guideline.

- Issues not requiring adjustment shall be summarized

- The issues requiring adjustment shall be clearly indicated in connection with the issues not requiring adjustment, ensuring continuity with the previously approved master plans;

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 03/2008/QD-BXD of March 31, 2008, promulgating regulations on contents of drawings and explanatory statements of construction master plans and tasks

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.308

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!