Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 128/2005/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính trong thuỷ sản

Số hiệu: 128/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 11/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 128/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2005 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUỶ SẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản là những hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuỷ sản do tổ chức, cá nhân thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm hình sự và theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

3. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản quy định tại Nghị định này bao gồm :

a) Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản;

b) Vi phạm các quy định về khai thác thuỷ sản và quản lý tàu cá;

c) Vi phạm các quy định về nuôi trồng thuỷ sản;

d) Vi phạm các quy định về chế biến, kinh doanh, thu gom, bảo quản, vận chuyển thuỷ sản; vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản;

e) Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thuỷ sản;

4. Việc xử phạt hành vi xâm phạm vùng biển của Việt Nam để hoạt động thuỷ sản được áp dụng theo quy định tại Điều 10 và Điều 22 Nghị định số 137/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng bị xử phạt

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản trên phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan, trừ trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác.

2. Việc xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 3. Nguyên tắc xử phạt

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản được áp dụng theo các quy định tại Điều 3 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Điều 3 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Điều 4. Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng

Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng áp dụng trong việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này được thực hiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Điều 6 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản là 01 năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện; riêng đối với các vi phạm hành chính liên quan các lĩnh vực bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ sản, xuất, nhập khẩu hàng hoá thuỷ sản thì thời hiệu là 02 năm.

Nếu quá các thời hạn nói trên thì không xử phạt nhưng vẫn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Nghị định này.

Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì bị xử lý theo quy định tại Điều 121 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Cách tính thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính

Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu qua một năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt mà không tái phạm thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cách tính thời hạn trong xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.

Điều 7. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây :

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Ngoài hình thức xử phạt chính, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây :

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không thời hạn;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung quy định tại khoản 1, khoản 2 của Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây :

a) Buộc khôi phục lại nguyên trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sống, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra;

c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện;

d) Buộc tiêu huỷ vật phẩm, vật nuôi, cây trồng gây hại đến sức khoẻ con người, gây hại đến động vật, thực vật thuỷ sản và gây ô nhiễm môi trường.

Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải chịu mọi chi phí cho việc thực hiện các biện pháp nói trên.

Chương 2:

CÁC HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUỶ SẢN, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ MỨC XỬ PHẠT

Mục A: VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

Điều 8. Vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ sản

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với các hành vi xả nước thải, dầu mỡ, hoá chất, các loài động vật, thực vật có độc tố hoặc các chất thải có hại khác vào môi trường sống, sinh sản, sinh trưởng tự nhiên của các loài thuỷ sản hoặc vào môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản, vượt tiêu chuẩn cho phép dưới hai lần.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xả các chất thải quy định tại khoản 1 Điều này vượt tiêu chuẩn cho phép từ hai lần trở lên.

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xả các chất đặc biệt nguy hại vào môi trường sống, sinh sản, sinh trưởng tự nhiên của các loài thuỷ sản hoặc vào môi trường vùng nuôi trồng thuỷ sản vượt tiêu chuẩn cho phép.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây ;

a) Phá dỡ hoặc xây dựng các công trình nổi, công trình ngầm ở các vùng nước làm thay đổi nơi cư trú, sinh trưởng, sinh sản của các loài thuỷ sản mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc không theo đúng quy định ghi trong giấy phép;

b) Khai thác, huỷ hoại trái phép các rạn đá ngầm, rạn san hô, các bãi thực vật ngầm, rừng ngập mặn và hệ sinh cảnh khác, trừ hành vi neo đậu tàu cá trong trường hợp bất khả kháng; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép san hô;

c) Phá huỷ, cản trở trái phép đường di chuyển tự nhiên của các loài thuỷ sản.

5. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn vùng nước nội địa, khu bảo tồn biển liên quan đến lĩnh vực thuỷ sản thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 121/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

6. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại nguyên trạng ban đầu đối với các hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (trừ tàu cá) đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 9. Vi phạm các quy định về bảo vệ các loài thuỷ sản

1. Mức phạt đối với hành vi khai thác thuỷ sản nếu khối lượng các loài thuỷ sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép khai thác vượt quá mức cho phép khai thác lẫn như sau :

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng nếu khối lượng vượt quá mức cho phép khai thác lẫn từ 20 kg đến dưới 100 kg;

b) Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu khối lượng vượt quá mức cho phép khai thác lẫn từ 100 kg đến dưới 500 kg;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu khối lượng vượt quá mức cho phép khai thác lẫn từ 500 kg đến dưới 1.000 kg;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu khối lượng vượt quá mức cho phép khai thác lẫn trên 1.000 kg.

2. Mức phạt đối với hành vi khai thác thuỷ sản tại khu vực cấm khai thác hoặc trong thời gian cấm khai thác như sau :

a) Phạt cảnh cáo nếu vi phạm lần đầu và khối lượng thuỷ sản dưới 10 kg;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu khối lượng thuỷ sản từ 10 kg đến dưới 100 kg hoặc khối lượng thủy sản dưới 10 kg nhưng tái phạm từ lần thứ 2 trở lên;

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 100 kg đến dưới 500 kg;

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản từ 500 kg đến dưới 1.000 kg;

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu khối lượng thủy sản trên 1.000 kg.

3. Mức phạt đối với hành vi khai thác các loài thuỷ sản trong danh mục cấm khai thác như sau :

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng nếu khối lượng thuỷ sản dưới 50 kg;

b) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng nếu khối lượng thuỷ sản từ 50 kg đến dưới 100 kg;

c) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng nếu khối lượng thuỷ sản từ 100 kg đến dưới 300 kg;

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu khối lượng thuỷ sản từ 300 kg đến dưới 500 kg;

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu khối lượng thuỷ sản trên 500 kg.

4. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Tịch thu số thuỷ sản đã khai thác trái phép và buộc thả số thuỷ sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm (trừ tàu cá) và tước quyền sử dụng giấy phép 06 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. 

Mục B: VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC THUỶ SẢN VÀ QUẢN LÝ TÀU CÁ

Điều 10. Vi phạm các quy định về khai thác thuỷ sản

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tàu cá không có đủ trang thiết bị cứu sinh, phương tiện theo dõi dự báo thời tiết hoặc không có trang thiết bị bảo đảm thông tin liên lạc (đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Thuỷ sản);

b) Không có Sổ nhật ký khai thác, không ghi chép nhật ký khai thác thuỷ sản hoặc không thực hiện chế độ báo cáo khai thác thuỷ sản theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

c) Không đánh dấu ngư cụ đang được sử dụng tại ngư trường bằng dấu hiệu dễ nhận biết theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

d) Vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi :

a) Sử dụng đèn chiếu sáng để khai thác thuỷ sản mà tổng công suất đèn vượt quá quy định hoặc khoảng cách giữa các điểm đặt các cụm đèn chiếu sáng so với các ngư cụ khác không đúng quy định của Bộ Thuỷ sản;

b) Sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định để khai thác thuỷ sản.

3. Mức phạt đối với hành vi sử dụng Giấy phép khai thác thuỷ sản đã quá hạn như sau :

a) Phạt cảnh cáo đối với trường hợp Giấy phép đã hết thời hạn không quá 30 ngày;

b) Phạt tiền theo quy định tại khoản 7 Điều này đối với trường hợp Giấy phép đã hết thời hạn từ 30 ngày trở lên.

4. Mức phạt đối với hành vi hoạt động sai nội dung ghi trong Giấy phép khai thác thuỷ sản về nghề khai thác, tuyến khai thác như sau :

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá không lắp máy hoặc lắp máy có tổng công suất máy chính dưới 30 sức ngựa;

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 30 đến dưới 90 sức ngựa;

c) Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 đến dưới 200 sức ngựa;

d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 200 sức ngựa trở lên.

5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Sử dụng, tàng trữ trên tàu cá hoá chất độc hoặc thực vật có độc tố để khai thác thuỷ sản;

b) Sử dụng các loại công cụ khai thác thuỷ sản trong danh mục cấm sử dụng theo quy định của Bộ Thuỷ sản, trừ trường hợp đã được cơ quan quản lý thuỷ sản có thẩm quyền cho phép để thu hoạch thuỷ sản nuôi của mình.

6. Mức phạt đối với hành vi tàng trữ, sử dụng kích điện hoặc sử dụng trực tiếp điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thuỷ sản như sau ;

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá không lắp máy hoặc lắp máy có tổng công suất máy chính dưới 30 sức ngựa;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 30 đến dưới 90 sức ngựa;

c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa trở lên.

7. Mức phạt đối với hành vi khai thác thuỷ sản bằng tàu cá có trọng tải từ 0,5 tấn trở lên mà không có Giấy phép khai thác thuỷ sản như sau :

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá không lắp máy hoặc lắp máy có tổng công suất máy chính dưới 30 sức ngựa;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 30 đến dưới 90 sức ngựa;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 đến dưới 200 sức ngựa;

d) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 200 sức ngựa trở lên.

8. Mức phạt đối với hành vi sử dụng các Giấy phép khai thác thuỷ sản được làm giả, bị tẩy xoá, sửa chữa như sau :

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng

tàu cá không lắp máy hoặc lắp máy có tổng công suất máy chính dưới 30 sức ngựa;

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 30 đến dưới 90 sức ngựa;

c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 90 đến dưới 200 sức ngựa;

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp sử dụng tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 200 sức ngựa trở lên.

9. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng chất nổ để khai thác thuỷ sản hoặc tàng trữ trái phép chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm trên tàu cá.

10. Xử phạt hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa khi khai thác thuỷ sản thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

11. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện quy định của Bộ Thuỷ sản đối với hành vi quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều này;

b) Tịch thu số bóng đèn tương ứng công suất vượt quá mức quy định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Tịch thu bộ phận lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

d) Tịch thu thuỷ sản đã khai thác đối với hành vi quy định tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4, điểm b khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9 Điều này;

đ) Buộc tiêu huỷ thuỷ sản đã khai thác và các loại hoá chất độc, thực vật có độc tố đối với hành vi quy định e) Tịch thu và tiêu huỷ ngư cụ bị cấm sử dụng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5, khoản 6 và khoản 9 Điều này;

g) Tịch thu và huỷ Giấy phép giả, Giấy phép bị tẩy xoá, sửa chữa đối với hành vi quy định tại khoản 8 Điều này;

h) Tịch thu chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm tàng trữ trên tàu cá đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 9 Điều này; tịch thu tàu cá trong trường hợp tái phạm sử dụng chất nổ để khai thác thuỷ sản.

Điều 11. Vi phạm các quy định về quản lý tàu cá

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng đối với một trong các hành vi :

a) Không thực hiện quy định của Bộ Thuỷ sản về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên tàu cá;

b) Sử dụng trang thiết bị cứu sinh chưa được cơ quan có thẩm quyền đăng kiểm;

c) Người hành nghề khai thác thuỷ sản khi đi trên tàu cá mà không mang theo người Sổ thuyền viên hoặc Chứng minh thư nhân dân theo quy định của pháp luật;

d) Không viết số đăng ký tàu cá đã được cấp hoặc viết số đăng ký trên tàu cá không đúng quy định hoặc để số đăng ký mờ;

đ) Không có Sổ danh bạ thuyền viên đối với loại tàu quy định phải có Sổ danh bạ thuyền viên.

2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Vi phạm nội quy cảng, bến cá hoặc gây mất trật tự tại cảng, bến cá;

b) Chủ tàu cá khai thác thuỷ sản xa bờ không mua bảo hiểm cho mỗi thuyền viên.

3.Xử phạt đối với tàu cá có hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm khi xảy ra tai nạn giao thông đường thuỷ nội địa; quy định về kiểm tra, kiẻm soát trên đường thuỷ nội địa; quy tắc giao thông và quy định về tín hiệu của phương tiện khi hoạt động trên đường thuỷ nội địa thực hiện theo quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23 Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

4. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Không đánh dấu nhận biết tàu cá phù hợp tuyến biển được phép hoạt động theo quy định của pháp luật;

b) Người lái tàu cá, vận hành máy tàu cá không có đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật.

5. Mức phạt đối với hành vi sử dụng tàu cá mà Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá đã quá hạn sử dụng như sau :

a) Cảnh cáo đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã hết thời hạn không quá 30 ngày;

b) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã hết thời hạn từ 30 ngày đến 60 ngày;

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với trường hợp Giấy chứng nhận hết thời hạn quá 60 ngày.

6. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Sử dụng tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật vào hoạt động thuỷ sản;

b) Không đăng ký, đăng kiểm lại đối với tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm sau khi đã cải hoán.

7. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Sử dụng bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng được làm giả để lái tàu, vận hành máy tàu cá;

b) Sử dụng giấy tờ về đăng ký, đăng kiểm tàu cá được làm giả hoặc bị tẩy xoá, sửa chữa;

c) Không trang bị các trang thiết bị về bảo đảm an toàn cho người và phương tiện theo quy định của pháp luật.

8. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với chủ tàu cá khi đóng mới hoặc cải hoán tàu cá đối với loại tàu cá thuộc diện đăng kiểm có một trong các hành vi sau đây :

a) Không được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

b) Không có hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện các quy định của Bộ Thuỷ sản đối với các hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này;

b) Tịch thu và tiêu huỷ các loại giấy tờ giả, giấy tờ bị xoá, sửa chữa đối với hành vi quy định tại các điểm a và b khoản 7 Điều này.

Mục C: VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

Điều 12. Vi phạm các quy định trong lĩnh vực giống thuỷ sản

1. Việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, giống cây trồng được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 47/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng và các quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, và 6 Điều này.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh giống có một trong các hành vi sau đây :

a) Địa điểm xây dựng cơ sở không theo quy hoạch;

b) Không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường đối với ao, bể, các trang thiết bị, hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý nước thải trong sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

c) Sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản quá hạn sử dụng.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản có chứa các chất trong danh mục hạn chế sử dụng không theo đúng quy định của Bộ Thuỷ sản.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật hoá chất dùng trong sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản thuộc danh mục cấm sử dụng, cấm lưu hành tại Việt Nam do Bộ Thuỷ sản quy định;

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển giống thuỷ sản hoặc thả ra môi trường tự nhiên các loài thuỷ sản không có tên trong danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh.

6. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đối với các hành vi quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này;

b) Buộc tiêu huỷ các loại thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản quá hạn sử dụng hoặc thuộc danh mục cấm đối với hành vi quy định tại điểm 2 khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này;

c) Tịch thu thuỷ sản và buộc cơ sở sản xuất phải thực hiện quy định của pháp luật về khảo nghiệm giống mới; buộc thả giống thuỷ sản quý hiếm cần bảo tồn trở lại môi trường sống của chúng, buộc tiêu huỷ sinh vật lạ gây hại đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều 13. Vi phạm các quy định về nuôi trồng thuỷ sản

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản có một trong các hành vi sau đây :

a) Địa điểm xây dựng cơ sở không theo quy hoạch, trừ cơ sở quy mô nhỏ theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

b) Không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

c) Sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất có chứa chất thuộc danh mục hạn chế sử dụng mà không theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

d) Sử dụng các loại thức ăn, thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất đã quá hạn sử dụng;

đ) Không thực hiện quy định của Bộ Thuỷ sản về kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản nuôi;

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Sử dụng các loại thức ăn nuôi thuỷ sản, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có chứa chất trong danh mục cấm sử dụng;

b) Nuôi trồng giống, loài thuỷ sản thuộc danh mục các loài thuỷ sản cấm nuôi trồng và không có tên trong danh mùc được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt nam do Bộ Thuỷ sản quy định;

c) Nuôi trồng giống, loài thuỷ sản thuộc danh mục giống, loài thuỷ sản hạn chế nuôi trồng mà không theo quy định của Bộ Thuỷ sản hoặc quy định của địa phương.

3. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại điểm a, b, đ khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này;

b) Buộc tiêu huỷ các loại thức ăn nuôi thuỷ sản, thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất quá hạn sử dụng hoặc trong danh mục cấm sử dụng hoặc không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam đối với hành vi quy định tại điểm c và d khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này.

c) Tịch thu thuỷ sản nuôi trồng đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

Điều 14. Vi phạm các quy định về phòng ngừa dịch bệnh, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối hành vi không thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh bắt buộc theo quy định của Bộ Thuỷ sản.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản khi có quyết định công bố dịch;

b) Đưa vào hoặc mang ra khỏi vùng có dịch thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố;

c) Mang ra khỏi vùng có dịch các loại thức ăn chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi, chất thải động vật thuỷ sản có khả năng làm lây lan dịch bệnh đã công bố;

d) Vận chuyển động vật thuỷ sản dễ nhiễm bệnh dịch đã công bố qua vùng có dịch không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Không cách ly động vật thuỷ sản mắc bệnh, nhiễm bệnh, ghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

e) Không chấp hành quy định xử lý động vật thuỷ sản mắc bệnh, nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;

g) Không chấp hành quy định lấy mẫu chẩn đoán, xét nghiệm bệnh định kỳ của cơ quan thú y thuỷ sản;

h) Không chấp hành việc kiểm tra vệ sinh thú y định kỳ theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Không khai báo và gửi hồ sơ kiểm dịch theo quy định của pháp luật khi vận chuyển, lưu thông động vật thuỷ sản, sản phẩm động vật thuỷ sản có trong danh mục động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản thuộc diện phải kiểm dịch;

b) Không đăng ký, khai báo, gửi hồ sơ kiểm dịch theo quy định của pháp luật khi xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửu khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam các loại động vật thuỷ sản, sản phẩm động vật thuỷ sản;

c) Không thực hiện kiểm dịch giống thuỷ sản trước khi đưa ra khỏi cơ sở sản xuất giống thuỷ sản;

d) Vận chuyển giống thuỷ sản không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc vượt quá số lượng giống ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch;

đ) Không thực hiện kiểm dịch đối với động vật thuỷ sản thương phẩm, sản phẩm động vật thuỷ sản trước khi đưa ra khỏi huyện trong trường hợp đang xảy ra dịch bệnh thuỷ sản tại huyện đó.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch giả mạo hoặc tẩy xoá, sửa chữa.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Đổ, thải thức ăn chăn nuôi, nước rửa, xác các loài thuỷ sản đã nhiễm bệnh vào các vùng nước tự nhiên, vùng nước nuôi thuỷ sản khác;

b) Xả nước hoặc các chất thải chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn quy định từ nơi có dịch bệnh thuỷ sản sang các vùng nước nuôi thuỷ sản khác.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh đối với hành vi quy định tại khoản 1, các điểm a, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều này;

b) Buộc tiêu huỷ số thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi hoặc chất thải động vật thuỷ sản đã nhiễm bệnh đối với hành vi quy định tại các điểm b và c khoản 2 Điều này;

c) Buộc thực hiện các quy định về kiểm dịch đối với các hành vi quy định tại khoản 3 Điều này;

d) Tịch thu và huỷ giấy chứng nhận giả; tịch thu giấy chứng nhận bị tẩy xoá, sửa chữa đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này;

đ) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này.

Mục D: VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ BIẾN, KINH DOANH, THU GOM, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN THUỶ SẢN; VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM THUỶ SẢN

Điều 15. Vi phạm các quy định về chế biến thuỷ sản

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các cơ sở chế biến thuỷ sản có một trong các hành vi sau đây :

a) Xây dựng cơ sở mới không theo quy hoạch;

b) Không công bố chất lượng sản phẩm của mình hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng;

c) Không bảo đảm chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn như cơ sở đã công bố;

d) Chế biến các loài thuỷ sản trong thời gian cấm khai thác trên phạm vi toàn quốc;

đ) Sử dụng các loại phụ gia, hoá chất bị cấm sử dụng, không được phép lưu hành ở Việt Nam hoặc sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với cơ sở chế biến thuỷ sản theo phương thức công nghiệp có một trong các hành vi sau đây :

a) Không có cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật có trình độ theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

b) Không áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận về chất lượng hàng hoá;

c) Nguyên liệu thuỷ sản đưa vào chế biến không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hoặc không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

3. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi chế biến các loài thuỷ sản trong danh mục cấm khai thác.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi chế biến thuỷ sản có xuất xứ ở vùng cấm thu hoạch.

5. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại các điểm a, b khoản 1, khoản 2 Điều này;

b) Tịch thu thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản đối với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều này;

c) Buộc tiêu huỷ thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 16. Vi phạm các quy định về kinh doanh, thu gom, bảo quản và vận chuyển thuỷ sản

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh, thu gom, bảo quản, vận chuyển, thuỷ sản tươi sống hoặc đã chế biến không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Thu gom, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các loài thuỷ sản được khai thác trong thời gian cấm khai thác trên phạm vi toàn quốc hoặc được khai thác bằng chất nổ, xung điện;

b) Thu gom, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thuỷ sản có xuất xứ từ vùng cấm thu hoạch;

c) Sử dụng các loại thuốc thú y, hoá chất, phụ gia chế biến bị cấm sử dụng, không được phép lưu hành ở Việt Nam hoặc sử dụng không đúng quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thu gom, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các loài thuỷ sản trong danh mục cấm khai thác.

4. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

Tịch thu thuỷ sản và buộc thả số thuỷ sản còn sống trở lại môi trường sống của chúng đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

Điều 17. Vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thuỷ sản

Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Mục Đ: VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH NGHỀ DỊCH VỤ THUỶ SẢN

Điều 18. Vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu thức ăn nuôi thuỷ sản, thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong hoạt động thuỷ sản

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với chủ hoặc người trực tiếp bán hàng của cơ sở kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong hoạt động thuỷ sản không có Chứng chỉ hành nghề thú y do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong hoạt động thuỷ sản không có Chứng chỉ hành nghề thú y do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Người có Chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều này mà cho thuê, cho mượn Chứng chỉ hành nghề thú ý.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Vi phạm các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản; thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong hoạt động thuỷ sản;

b) Sử dụng các loại Chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là chứng chỉ giả hoặc bị tẩy xoá, sửa chữa.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các loại thức ăn nuôi thuỷ sản; thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong hoạt động thuỷ sản không công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá theo quy định của pháp luật;

b) Cơ sở kinh doanh các loại thức ăn nuôi thuỷ sản; thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong hoạt động thuỷ sản quá hạn sử dụng;

c) Cơ sở sản xuất thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong hoạt động thuỷ sản đã được cấp sổ đăng ký lưu hành nhưng có những thay đổi một trong các trường hợp sau đây mà không làm lại hồ sơ đăng ký lưu hành : thay đổi thành phần, công thức; thay đổi dạng bào chế; thay đổi tiêu chuẩn chất lượng; thay đổi cách dùng; thay đổi phương pháp, quy trình sản xuất làm thay đổi chất lượng sản phẩm; đánh giá lại chất lượng, hiệu quả, độ an toàn của sản phẩm theo quy định của pháp luật.

5. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển thức ăn nuôi thuỷ sản, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong hoạt động thuỷ sản sau đây :

a) Không có tên trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

b) Cấm sử dụng theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

c) Không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

d) Không rõ nguồn gốc.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này là của tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu hàng hoá.

7. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các hành vi quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2, điểm a khoản 3, các điểm a và c khoản 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Tịch thu và tiêu huỷ các loại chứng chỉ hành nghề thú y giả hoặc bị tẩy xoá, sửa chữa đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;

d) Tịch thu hàng hoá đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

đ) Buộc tiêu huỷ hàng hoá đối với hành vi quy định tại điểm b và c khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều này.

Điều 19. Vi phạm các quy định về dịch vụ thú y thuỷ sản

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật thuỷ sản, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y thuỷ sản không có Chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc sử dụng chứng chỉ hành nghề hết hạn sử dụng.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong hoạt động thuỷ sản không có Chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Chủ hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật thuỷ sản không có Chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản do cơ quan có thẩm quyền cấp;

c) Người có Chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản quy định tại khoản 1, các điểm a và b khoản 2 Điều này mà cho thuê, cho mượn Chứng chỉ hành nghề.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng Chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản quy định tại khoản 1, các điểm a và b khoản 2 Điều này là chứng chỉ giả hoặc bị sửa chữa, tẩy xoá.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong hoạt động thuỷ sản.

5. Hình thức xử phạt bổ sung :

a) Buộc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1, các điểm a và b khoản 2, khoản 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản trong 3 tháng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

c) Tịch thu và tiêu huỷ các loại Chứng chỉ hành nghề thú y thuỷ sản giả hoặc bị sửa chữa, tẩy xoá đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 20. vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh trang thiết bị cứu sinh

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi :

a) Sản xuất trang thiết bị cứu sinh không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố;

b) Kinh doanh các trang thiết bị cứu sinh chưa được đăng kiểm.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh trang thiết bị cứu sinh quá hạn sử dụng.

3. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Tịch thu hàng hoá đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện đăng kiểm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc tiêu huỷ hàng hoá đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 21. Vi phạm các quy định hoạt động cảng cá

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi vứt, đổ rác hoặc các đồ vật khác từ tàu cá xuống vùng nước đậu tàu hoặc cầu cảng.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Cảng cá không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền cấp;

b) Cảng cá, bến cá không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của Bộ Thuỷ sản hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý cảng cá, bến cá.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện các quy định của Bộ Thuỷ sản hoặc của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với các hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 22. Vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cơ sở đóng mới hoặc cải hoán tàu cá có một trong các hành vi sau đây :

a) Địa điểm xây dựng cơ sở không theo quy hoạch;

b) Nhà xưởng, trang thiết bị không phù hợp yêu cầu kỹ thuật theo quy định của Bộ Thuỷ sản;

c) Hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

d) Không có nhân viên kỹ thuật có trình độ theo quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh một số ngành, nghề thuỷ sản;

đ) Đóng mới, cải hoán tàu cá mà chủ tàu cá chưa có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả :

Buộc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 23. Vi phạm các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thuỷ sản

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cơ sở có một trong các hành vi sau đây :

a) Cơ sở vật chất kỹ thuật không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

b) Cơ sở sản xuất không có nhân viên kỹ thuật có trình độ chuyên môn theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Xuất xưởng trang thiết bị khai thác thuỷ sản chưa được đăng kiểm;

b) Kinh doanh trang thiết bị khai thác thuỷ sản chưa được đăng kiểm;

c) Sản xuất, kinh doanh các loại ngư cụ, trang thiết bị khai thác thuỷ sản không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật;

d) Sản xuất kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển các loại ngư cụ, trang thiết bị khai thác thuỷ sản thuộc danh mục cấm sử dụng do Bộ Thuỷ sản hoặc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều này;

b) Tịch thu hàng hoá đối với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều này. 

Mục E: CẢN TRỞ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUỶ SẢN

Điều 24. Xử phạt hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước về thuỷ sản

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi cản trở công tác điều tra, thăm dò nguồn lợi thuỷ sản; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; thu thập số liệu đánh giá hiện trạng hoạt động các lĩnh vực thuỷ sản.

 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi cản trở công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về thuỷ sản.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Lăng mạ, làm nhục, chống lại người đang làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra;

b) Cố ý trì hoãn hoặc trốn tránh không thi hành các quyết định hành chính của người, cơ quan có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây :

a) Tự ý tháo gỡ niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm đang bị niêm phong, tạm giữ hoặc tự ý làm thay đổi hiện trường vi phạm hành chính;

b) Tẩu tán, làm thay đổi, đánh tráo tang vật, phương tiện đang bị kiểm tra hoặc tạm giữ.

5. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả :

a) Buộc thi hành quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2, điểm b khoản 3 Điều này;

b) Thu hồi các tang vật, phương tiện bị tẩu tán đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này.

Chương 3:

THẨM QUYỀN, THỤ TỤC XỬ PHẠT VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUỶ SẢN 

Điều 25. Thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân các cấp

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản theo quy định tại các Điều 28, Điều 29 và Điều 30 của Pháp lệnh Xửlý vi phạm hành chính.

Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thanh tra Thuỷ sản

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính Thanh tra viên chuyên ngành Thuỷ sản các cấp, Chánh Thanh tra chuyên ngành Thuỷ sản của Sở Thuỷ sản hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, Chánh Thanh tra chuyên ngành Thuỷ sản của Bộ Thuỷ sản theo quy định tại Điều 38 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 107/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thuỷ sản.

Điều 27. Thẩm quyền của cơ quan Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan Thuế, Quản lý thị trường, Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc Cảng vụ nội địa

1. Người có thẩm quyền của các cơ quan : Công an nhân dân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, cơ quan Thuế, Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc cảng vụ thuỷ nội địa quy định tại Điều 31, 32, 33, 34, 36, 37 và 39 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính được quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản theo Nghị định này đối với các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực ngành mình quản lý.

2. Nguyên tắc xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản thực hiện theo quy định tại Điều 42 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 28. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính

1. Khi xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải thực hiện theo đúng thủ tục được quy định từ Điều 53 đến Điều 63 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Đối với tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu để gây cháy nổ như thuốc nổ, kíp nổ, dây cháy chậm…, người có thẩm quyền xử phạt phải làm thủ tục chuyển giao nhanh nhất cho cơ quan Công an hoặc quân sự địa phương để quản lý theo quy định của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, khi chuyển giao phải lập biên bản có chữ ký của người có thẩm quyền xử phạt và đại diện bên nhận, biên bản được lập thành ít nhất hai bản.

3. Tổ chức, cá nhân có tang vật vi phạm bị xử lý tiêu huỷ phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý. Trường hợp không xác định được chủ của tang vật vi phạm hoặc chủ của tang vật vi phạm bỏ trốn thì kinh phí xử lý được lấy từ nguồn ngân sách địa phương.

Điều 29. Chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành

1. Trong trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính ở một địa phương nhưng lại cư trú hoặc có trụ sở ở địa phương khác mà không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại nơi bị xử phạt, thì quyết định xử phạt được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cùng cấp ở nơi cá nhân cư trú, nơi tổ chức có trụ sở để thi hành; nếu nơi cá nhân cư trú, nơi tổ chức đóng trụ sở không có cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cùng cấp thì quyết định xử phạt được chuyển đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện để tổ chức thi hành. Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan ký quyết định xử lý vi phạm lưu giữ.

2. Cơ quan nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính chuyển đến có trách nhiệm giao quyết định xử phát và tổ chức việc thi hành cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt theo quy định tại Điều 64 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và thông báo kết quả cho cơ quan chuyển quyết định biết.

3. Việc chuyển quyết định xử phạt vi phạm hành chính chỉ áp dụng để thu tiền nộp phạt. Các hình thức xử phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) phải được thực hiện ngay tại nơi vi phạm. Trường hợp đối tượng không tự nguyện chấp hành hoặc không có điều kiện chấp hành các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) thì các chi phí cho việc thực hiện đó được ghi rõ vào quyết định xử phạt để chuyển quyết định xử phạt.

Điều 30. áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính

1. Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính và việc áp dụng các biện pháp đó được quy định tại Điều 43 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản được thực hiện theo quy định tại từ Điều 44 đến Điều 49 của Pháp lậnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 31. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính

Việc xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản tuân thủ theo quy định tại Điều 121 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 32. Khiếu nại, tố cáo

Quyền khiếu nại của tổ chức, cá nhân về quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính; quyền tố cáo của mọi công dân về hành vi trái pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 118 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.

Chương 4:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Hiệu lực của Nghị định

1. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 70/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản.

3. Các quy định trước đây về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 34. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định

1. Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NN (5b), Trang .

TM.CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 128/2005/ND-CP

Hanoi, October 11, 2005

 

DECREE

PROVIDING FOR SANCTIONING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE FISHERIES DOMAIN

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government.
Pursuant to the November 26, 2003 Law on Fisheries
Pursuant to the July 2, 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations.
At the proposal of the Minister of Fisheries.

DECREE

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1 - Scope of regulation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Administrative violations in the fisheries domain are acts of violating regulations on state management in the fisheries domain, which are intentionally or unintentionally committed by organizations or individuals, but are not criminal offenses and, according to the provisions of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and this Decree, must be administratively sanctioned.

3. Administrative violations in the fisheries domain under the provisions of this Decree include:

a. Violation of regulations on aquatic resources protection.

b. violation of regulations on exploitation of aquatic resources and management of fishing vessels.

c. Violation of regulations on aquaculture.

d. Violation of regulations on aquatic resource processing, trading, collection, preservation and transportation; aquatic food hygiene and safety.

e. Violation of regulations on fisheries services and business lines.

f. Obstructing activities of state management over fisheries.

4. The sanctioning of acts of encroaching upon Vietnamese sea areas for fisheries activities shall comply with the provisions of Article 10 and 22 of the Government's Decree No. 137/2004/ND - CP of June 16, 2004, providing for sanctioning of administrative violations on sea areas of administrative violations on sea areas and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Vietnamese organizations and individuals as well as foreign organizations and individuals that commit acts of administrative violation in the fisheries domain on the territory, exclusive economic zone and continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam, shall all be sanctioned under the provisions of this Decree and other relevant provisions of law, unless otherwise provided for by treaties which Vietnam has signed or acceded to.

2. The sanctioning of minors for their administrative violations in the fisheries domain shall comply with the provisions of Clause 1 and Clause 3, Article 7 of the Ordinance on Handling of administrative Violations.

Article 3 - Sanctioning principles

The principles for sanctioning administrative violations in the fisheries domain shall comply with the provisions of Article 3 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and Article 3 of the Government's Decree No 134/2003/ND - CP of November 14, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 4 - Extenuating circumstances, aggravating circumstances

Extenuating circumstances and aggravating circumstances to be applied in sanctioning acts of violation specified in Chapter II of this Decree shall comply with the provisions of Article 8 and 9 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations and Article 6 of the Government's Decree No 134/2003/ND - CP of November 14, 2003, detailing the implementation of a number 14, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 5 - The statute of limitations for sanctioning administrative violations

The statute of limitations for sanctioning administrative violations in the fisheries domain shall be one year, counting from the data of commission of administrative violations; particularly for administrative violations related to the protection of the habitat of aquatic species and the export and import of aquatic products, such statute of limitations shall be two years.

Beyond the above - mentioned time limits, sanctions shall not be imposed, but consequence - remedying measures specified in this Decree must still be applied.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The counting of the statute of limitations for handling administrative violations shall comply with the provisions of Clause 1, Article 9 of the Government's Decree No 134/2003/ND - CP of November 14, 2003, detailing the implementation of a number of article of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 6 - Time limit for being considered not yet having been sanctioned for administrative violations

Organizations or individuals sanctioned for administrative violations that do not relapse into violations within one year as from the date of completely serving the sanctioning decisions of from the data of expiration of the statute of limitations for executing the sanctioning decisions, shall be considered not yet having been sanctioned for administrative violations.

The counting of the statute of limitations for handling administrative violations shall comply with the provisions of Clause 2, Article 9 f the Government's Decree No 134/2003/ND - CP of November 14, 2003, detailing the implementation of a number of articles of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 7 - Forms of sanctioning administrative violations and consequence - remedying measures

1. For each act of administrative violation, the violating organization or individual shall be subject to one of the following principal sanctioning forms:

a. Caution.

b. Fine.

2. In addition to principal sanctioning forms, depending on the nature and severity of violation, organizations or individuals committing administrative violations in the fisheries domain may also be subject to te application of one of the following additional sanctioning forms:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Confiscation of material evidences and means employed commission of administrative violations.

3. Apart from principal sanctioning forms and additional sanctioning forms specified in Clauses 1 and 2 of this Article, violating organizations and individuals may also be subject to the application of one or many of the following consequence - remedying measures:

a. Forced restoration of the original state altered due to administrative violations.

b. Forced application of measures to remedy environmental pollution or epidemic spread caused by administrative violations.

c. Forced taking out of Vietnam or forced re-export of goods, articles and means.

f. Forced destruction of articles, reared animals and/or cultivated plants which cause harm to human health, to aquatic animals or plants and pollute the environment.

Violating individuals and organizations shall have to bear all expenses for the application of the above - mentioned measures.

Chapter II

ACTS OF ADMINISTRATIVE VIOLATION IN THE FISHERIES DOMAIN, SANCTIONING FORMS ALL LEVELS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8 - Violation of regulations on protection of habitats f aquatic species

1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 3,000,000 shall be imposed for acts of discharging oils, greases, toxic chemicals, animals or plants containing toxic elements or other hazardous wastes less than double the permitted amounts into the environment of natural habitats, reproductive and growth areas of aquatic species or into the environment of areas under aquaculture.

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 shall be imposed for acts of discharging waste specified in Clause 1 of this Article double or more the permitted amounts.

3. A fine of between VND 15,000,000 and VND 30,000,000 shall be imposed for acts of discharging extremely hazardous substances more than the permitted amounts into the natural habitats, reproductive and growth grounds of aquatic species or areas under aquaculture.

4. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Dismantling or building floating works or underwater works in water areas, thus altering the habitats, growth and reproductive sites of aquatic species, without permits of competent agencies or in contravention of the provisions in the permits.

b. Exploiting or destroying reefs, coral reefs, underwater flora fields, submerged forests, and other biotopes, except for acts of anchoring or mooring fishing vessels in force majeure cases; illegally storing, transporting or trading in corals.

c. IIIegally destroying or obstructing natural movement routes of aquatic species.

5. Acts of violating regulations on inland water conservation zones and marine conservation zones related to the fisheries domain shall be sanctioned under the provisions of Article 17 of the Government's Decree No. 121/2004/ND - CP of May 12, 2004, providing for sanctioning of administrative violations in the field of environmental protection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Forced application of measures to remedy environmental pollution, for acts specified in Clause 1, 2 and 3 of this Article.

b. Forced restoration of the original state, for acts specified at Point a, Clause 4 of this Article.

c. Confiscation of material evidences and means (except fishing vessels) employed in violations, for acts specified in Clause 4 of this Article.

Article 9 - Violation of regulations on protection of aquatic species

1. The fine levels of acts of exploiting aquatic resources with a weight to caught aquatic species of sizes smaller than the sizes permitted for mixed exploitation shall be as follows:

a. A fine of between VND 500,000 and VND 1,500,000 if the weight exceeds the permitted level of mixed exploitation by from 20 kg to under 100 kg.

b. A fine of between VND 1,500,000 and VND 3,000,000 if the weigh exceeds the permitted level of mixed exploitation by from 100 kg to under 500 kg.

c. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 if the weight exceeds the permitted level of mixed exploitation by from 500 kg to under 1,000 kg.

d. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 if the weight exceeds the permitted level of mixed exploitation by over 1,000 kg.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. A caution, for first - time violations involving a weight of aquatic resources of under 10 kg.

b. A fine of between VND 1,000,000 and VND 3,000,000 if the weight of aquatic resources is between 10 kg and under 100 kg; or if the weight of aquatic resources is under 10 kg but the violation is committed from the second time on.

c. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 if the weight of aquatic resources is from 100 kg to under 500 kg.

d. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 if the weight of aquatic resources is from 500 kg to under 1,000 kg.

e. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 if the weight of aquatic resources exceeds 1,000 kg.

3. The fine levels for acts of fishing aquatic species on the list of those banned from fishing shall be as follows:

a. A fine of between VND 5,000,000 and VND 8,000,000 if the weight of aquatic resources is under 50 kg.

b. A fine of between VND 8,000,000 and VND 12,000,000 if the weight of aquatic resources ranges from 50 kg to under 100 kg.

c. A fine of between VND 12,000,000 and VND 15,000,000 if the weight of aquatic resources ranges from 100 kg to under 300 kg.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e. A fine of between VND 20,000,000 and VND 30,000,000 if the weight of aquatic resources exceeds 500 kg.

4. Additional sanctioning forms and consequence - remedying measures:

a. Confiscation of illegally exploited aquatic resources and forced release of live aquatic resources into their habitats, for acts specified in Clause 1, 2 and 3 of this Article.

b. Confiscation of material evidences and means (except fishing vessels) employed in the violations and deprivation of the right to use permits (if any) for 6 months, for acts specified in Clauses 2 and 3 of this Article in case of causing serious consequences.

SECTION B. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON EXPLOITATION OF AQUATIC RESOURCES AND MANAGEMENT OF FISHING VESSELS

Article 10 - Violation of regulations on exploitation of aquatic resources

1. A caution or a fine of between VND 100,000 and VND 200,00 shall be imposed for one of the following acts:

a. Fishing vessels lacking life equipment and equipment for following weather forecasts or lacking equipment to ensure communication (for types of fishing vessels defined by the Fisheries Ministry).

b. Having no fishing diaries, failing to make entries into such diaries or failing to make report on fishing according to regulations of the Fisheries Ministry.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. Jettisoning fishing gears in natural water areas, except in force majeure cases.

2. A fine of between VND 200,000 and VND 300,000 for the following acts:

a. Fishing with searchlights of total output exceeding the prescribed level or failing to comply with the Fisheries Ministry's regulations on the distance between sear searchlights and other fishing gears.

b. Fishing with nets having mesh sizes smaller than the prescribed sizes.

3. The fine levels for using expired fishing permits shall be as follows:

a. A caution, for using permits which have expired for under 30 days.

b. A fine as provided for in Clause 7 of this Article for using fishing permits which have expired for 30 days or more.

4. The fine levels for acts of operating in contravention of the contents of fishing permits on fishing trades and fishing routes shall be as follows:

a. A fine of between VND 200,000 and VND 500,000 shall be imposed for cases of employing non-self-propelled fishing vessels or self - propelled ones with main engine capacity of under 30 horse powers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. A fine of between VND 1,500,000 and VND 3,000,000 shall be imposed for cases of employing self - propelled fishing vessels with main engine capacity of between 90 horse powers and under 200 horse powers.

d. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for cases of employing self - propelled fishing vessels with main engine capacity of 200 horse powers or more.

5. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Using toxic chemical or poisonous plants or storing them aboard fishing vessels for fishing.

b. Using fishing tools on the list of those banned by the fisheries Ministry, except for cases where they are permitted by fisheries management agencies to be use for harvesting one's own reared aquatic animals.

6. The fine levels for acts of storing or using electric shocks or using electricity directly generated from generators onboard fishing vessels for fishing shall be as follows:

a. A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 shall be imposed for cases of employing non-self-propelled fishing vessels or self - propelled ones with main engine capacity of under 30 horse powers.

b. A fine of between VND 2,000,000 and VND 4,000,000 shall be imposed for cases of employing self - propelled fishing vessels with main engine capacity of between 30 horse powers and under 90 horse powers.

c. A fine of between VND 4,000,000 and VND 6,000,000 shall be imposed for case of employing self - propelled fishing vessels with main engine capacity of 90 horse power or more.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. A fine of between VND 500,000 and VND 1,500,000 shall be imposed for cases of employing non-self-propelled fishing vessels or self - propelled ones with main engine capacity of under 30 horse powers.

b. A fine of between VND 2,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for cases of employing self - propelled fishing vessels with main engine capacity of between 30 horse powers and under 90 hose powers.

c. A fine of between VND 5,000,000 and VND 8,000,000 shall be imposed for cases of employing self - propelled fishing vessels with main engine capacity of between 90 horse powers and under 200 horse powers.

d. A fine of between VND 8,000,000 and VND 10,000,000 shall be imposed for cases of employing self - propelled fishing vessels with main engine capacity of 200 horse powers or more.

8. The fine levels for using forged, erased or modified fishing permits shall be as follows:

a. A fine of between VND 1,000,000 and VND 3,000,000 shall be imposed for cases of employing non - self - propelled fishing vessels or self - propelled ones with main engine capacity of under 30 horse powers.

b. A fine of between VND 3,000,000 and VND 6,000,000 shall be imposed for cases of employing self - propelled ones with main engine capacity of between 30 horse powers and under 90 horse powers.

c. A fine of between VND 6,000,000 and VND 10,000,000 shall be imposes for cases of employing self - propelled fishing vessels with main engine capacity of between 90 horse powers and under 200 horse powers.

d. A fine of between VND 10,000,000 and VND 15,000,000 shall be imposed for cases of employing self - propelled fishing vessels with main engine capacity of 200 horse powers or more.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Acts of violating regulations on assurance of inland waterway traffic order and safety, committed when fishing, shall be sanctioned under the provisions of Article 11 of the government's Decree No. 09/2005/ND - CP of January 27, 2005, providing for sanctioning of administrative violations in the inland waterway transport domain.

11. Additional sanctioning forms and consequence - remedying measures:

a. Forced observance of the Fisheries Ministry's regulations, for acts specified at Point a an b, Clause 1 of this Article.

b. Confiscation of the number of electric lamps with an output exceeding the prescribed level, for acts specified at Point a, Clause 2 of this Article.

c. Confiscation of fishing nets with mesh sizes smaller than the prescribed sizes, for acts specified at Point b, Clause 2 of this Article.

d. Confiscation of exploited aquatic resources, for acts specified in Clause 2, Clause 3, Clause 4, Point b of Clause 5, Clause 6, Clause 7, Clause 8 and Clause 9 of this Article.

e. Forced destruction of exploited aquatic resources and toxic chemicals and poisonous plants, for acts specified at Point a, Clause 5 of this Article.

f. Confiscation and destruction of fishing gears banned from use, for acts specified at Point b of Clause 5, Clause 6 and Clause 9 of this Article.

g. confiscation and destruction of forged permits, erased or modified permits, for acts specified in Clause 8 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11 - Violation of regulations on management of fishing vessels

1. A caution or a fine of between VND 50,000 and VND 150,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Failing to observe the Fisheries Ministry's regulations on conditions to ensure food hygiene and safety on fishing vessels.

b. Fishermen onboard fishing vessels having no crewman's books or people's identity cards according to the provisions of law.

d. Failing to display the granted fishing vessels registration numbers on fishing vessels or displaying them not according to regulations or having the displayed registration numbers dim.

e. Having no crewman's list, for fishing vessels which are required to have such a list.

2. A fine of between VND 200,000 and VND 300,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Violating internal rules of fishing ports or causing disorder at fishing ports.

b. Owners of offshore fishing vessels failing to buy insurance for each crewman.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine of between VND 300,000 and VND 700,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Failing to mark fishing vessels with identification signs suitable to sea lanes along which such vessels are permitted to operate according to the provisions of law.

b. Steersmen of engineers of fishing vessels failing to possess adequate papers as required by law.

5. The fine levels for employing fishing vessels with expired technical safety certificates:

a. A caution shall be imposed in cases where the certificate has expired for 30 days at most.

b. A fine of between VND 200,000 and VND 500,000 shall be imposed in cases where the certificate has expired for between 30 days and 60 days.

c. A fine of between VND 500,000 and VND 1,500,000 shall be imposed in cases where the certificate has expired for over 60 days.

6. A fine of between VND 500,000 and VND 1,500,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Employing fishing vessels for which registration or registry has not yet been made a required by law on fisheries activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. A fine of between VND 1,000,000 and VND 3,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Steering fishing vessels or operating fishing vessel's engines, using forged master's or chief engine operator's diplomas.

b. Using forged, erased or modified fishing vessels' registration or registry papers.

c. Failing to furbish safety assurance equipment and devices for ships and persons onboard according to the provisions of law.

8. A fine of between VND 2,000,000 and VND 4,000,000 shall be imposed on owners of fishing vessels for building or transforming fishing vessels subject to registry, committing one of the following acts:

a. Doing so without permission of competent agencies.

b. Having no design dossiers approved by competent agencies.

9. Additional sanctioning forms and consequence - remedying measures:

a. Forced observation of regulations of the Fisheries Ministry, for acts specified in Clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SECTION C. VIOLATION OF REGULATIONS ON AQUACULTURE

Article 12 - Violation of regulation on aquatic breeds

1. Acts of administrative violation in the domain of animal breeds and plant varieties shall be sanctioned under the provisions of the Government's Decree No. 47/2005/ND - CP of April 8, 2005, providing for sanctioning of administrative violations in the domain of reared animal breeds and Decree No. 57/2005/ND 0 CP of April 27, 2005, on sanctioning of administrative violations in the domain of cultivated plant varieties, and other provisions of Clause 2, 3, 4, 5 and 6 of this Article.

2. A fine of between VND 500,000 and VND 1,500,000 shall be imposed on breed - producing or - trading establishments for one of the following acts:

a. The sites of the establishment failing to be in line with planning.

b. Failing to ensure the standards on veterinary sanitation and environmental protection for ponds, tanks, equipment, water supply systems and waste water treatment systems used in aquatic breed production or trading according to regulations of the Fisheries Ministry.

c. Using expired feeds, veterinary drugs, bio - preparations, microorganisms or chemicals in aquatic breed production and training.

3. A fine of between VND 2,000,000 and VND 4,000,000 shall be imposed for using feeds, veterinary drugs, bio-preparations, microorganisms, and chemicals which contain substances on the list of those restricted from ue in aquatic breed production or trading at variance with regulations of the Fisheries Ministry.

4. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for using feeds, veterinary drugs, bio-preparations, microorganism, and chemicals which contain substances on the list of those banned from use or circulation in Vietnam in aquatic breed production or trading under regulations of the Fisheries Ministry.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Additional sanctioning forms and consequence - remedying measures:

a. Forced compliance with relevant provisions of law, for acts specified at Points a and b, Clause 2 of this Article.

b. Forced destruction of feeds, veterinary drugs, bio-preparations, microorganisms, and chemicals used in aquatic breed production or trading which have been expired for use or are on the ban lists, for acts specified at Point c of Clause 2, and in Clause 3 and Clause 4 of this Article.

c. Confiscation of aquatic breeds and forced compliance by producing establishments with the provisions of law on assay of new breeds; forced release of rare and precious aquatic specious aquatic species which need to be conserved back into their habitats, forced destruction of harmful, alien organisms, for acts specified in Clause 5 of this Article.

Article 13 - Violation of regulations on aquaculture

1. A fine of between VND 500,000 and VND 1,500,000 for one of the following acts:

a. The construction sites of establishments failing to be in line with planning , except for small - sized establishments according to regulations of the Fisheries Ministry.

b. Failing to ensure veterinary sanitation and environmental protection standards according to the provisions of law.

c. Using feeds, veterinary drugs, bio-preparations, microorganisms  and chemicals containing substances on the list of those restricted from use at variance with regulations of the Fisheries Ministry.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e. Failing to observe regulations of the Fisheries Ministry on control of residues of harmful substances in reared aquatic animals and their products.

2. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Using aquatic feeds, veterinary drugs, bio-preparations, microorganisms or chemicals which are not on the list of those permitted for circulation in Vietnam or contain substances on the lists of those banned from use.

b. Rearing aquatic breeds or species which are on the list of aquatic species banned from rearing or are not on the list of those permitted for production or trading in Vietnam according to regulations of the Fisheries Ministry.

c. Reading aquatic breeds or species on the list of those restricted from rearing at variance with regulations of the Fisheries Ministry or localities.

3. Additional sanctioning forms and consequence - remedying measures:

a. Forced observance of the provision of law for acts specified at Points a, b and e of Clause 1, and Point c of Clause 2 of this Article.

b. Forced destruction of aquatic feeds, drugs, bio-preparations, micro - organisms or chemicals which have expired or and on the lists of those banned from use or are not on the list of those permitted for circulation in Vietnam, for acts specified at Points c and d of Clause 1, and Point a of Clause 2 of this Article.

c. Confiscation of reared aquatic animals, for acts specified a Point b, Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.  A fine of between VND 500,000 and VND 1,500,000 shall be imposed for acts of failing to apply compulsory epidemic - preventing measures according to regulations of the Fisheries Ministry.

2. A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Failing to apply measures to prevent and combat aquatic animal epidemics when there are decision declaring the epidemics.

b. Taking aquatic animals and their products prone to the declared epidemic into or from epidemic - hit areas.

c. Taking from epidemic - hit areas feeds, rearing tools or waste of aquatic animals which are capable of spreading the declared epidemic.

d. Transporting aquatic animals prone to the declared epidemic through epidemic - hit areas without permission of competent ageices.

e. Failing to isolate aquatic animals contracted, infected or suspected to be contracted with a dangerous infectious disease.

f. Failing to observe regulations on disposal of aquatic animals contracted or suspected to be contracted with a dangerous infectious disease.

g. Failing to observe the aquatic animals health agency's regulations on taking samples for periodical disease diagnosis and testing.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of between VND 2,000,000 and VND 4,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Failing to declare and send quarantine dossiers according to the provisions of law when transporting or circulating aquatic animals and their products on the list of those subject to quarantine.

b. Failing to register, declare and send quarantine dossiers according to the provisions of law when exporting, importing, temporarily importing for re-export, temporarily exporting for re-import, transporting from one border gate to another or transiting through Vietnamese territory aquatic animals and their products.

c. Failing to quarantine aquatic breeds before taking them out of aquatic animal - breeding establishments.

d. Transporting aquatic breeds without quarantine certificates or in excess of the quantities stated in the quarantine certificates.

e. Failing to quarantine commercial aquatic animals and their products before taking them from an aquatic animal epidemic - hit district.

4. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for acts of using forged, erased or modified quarantine certificates.

5. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Pouring or discharging feeds, washing water and corpses of diseased aquatic animals into natural water areas or other water areas under aquaculture.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Consequence - remedying measures:

a. Forced application of measures to prevent epidemics, for acts specified in Clause 1; Points a, d, e, f, g and h of Clause 2 of this Article.

b. Forced destruction of diseased aquatic animals, their feeds or waste, for acts specified at Points b and c of Clause 2 of this Article.

c. Forced observation of regulations on quarantine, for acts specified in Clause 3 of this Article.

d. Confiscation and destruction of forget certificates; confiscation of erased or modified certificates, for acts specified in Clause 4 of this Article.

e. Forcible application of measures to remedy water environment pollution, for acts specified in Clause 5 of this Article.

SECTION D. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON PROCESSING, TRADING, COLLECTION, PRESERVATION AND TRANSPORTATION OF AQUATIC RESOURCES, SANITATION AND SAFETY OF AQUATIC FOOD

Article 15 - Violation of regulations on aquatic resource processing

1. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed on aquatic resource - processing establishments for one of the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Failing to publicize the quality of their products or publicizing standards unconformable with compulsory standards.

c. Failing to ensure the quality of their product up to publicized standards.

d. Processing aquatic species during the period when they are banned from exploitation nationwide.

e. Using additives or chemicals banned from use or not permitted for circulation in Vietnam or using them in contravention of law.

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 7,000,000 shall be imposed on establishments processing aquatic resources by industrial mode for one of the following acts:

a. Having no technicians with professional qualifications as required by the Fisheries Ministry.

b. Failing to apply a quality control system and failing to have the quality of their products recognized by competent state agencies.

c. Aquatic resources put to processing being of unknown origin or failing to meet veterinary sanitary standards.

3. A fine of between VND 8,000,000 and VND 12,000,000 shall be imposed for acts of processing aquatic resources on the list of those banned from exploitation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Additional sanctioning forms and consequence - remedying measures:

a. Forced observance of the provisions of law, for acts specified at Points a and b of Clause 1, and in Clause 2 of this Article.

b. Confiscation of aquatic resources and their products for acts specified at Point c and d of Clause 1, Point c of Clause 2, and in Clause 3 of this Article.

c. Forced destruction of aquatic resources and their products, for acts specified in Clause 4 of this Article.

Article 16 - Violation of regulation on trading, collection, preservation and transportation of aquatic resources

1. A fine of between VND 1,000,000 and VND 3,000,000 shall be imposed for acts of trading collecting, preserving or transporting fresh and live or processed aquatic resources which fail to meet veterinary sanitary standards provided for by law.

2. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Collecting, preserving, transporting or trading in aquatic species which were caught during the period when the catching thereof is banned nationwide or which were caught by using explosives or electronic shocks.

b. Collecting, preserving, transporting or trading in aquatic resource originating from areas where the harvest thereof is banned.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 shall be imposed for acts of collecting, preserving, transporting or trading in aquatic species on the list of those banned from exploitation.

4. Additional sanctioning forms and consequence - remedying measures:

Confiscation of aquatic resources and forced release f live ones into their habitats, for acts specified in Clause 2 and Clause 3 of this Article.

Article 17 - Violation of regulations on food hygiene and safety in the fisheries domain

Acts of violating regulations on food hygiene and safety shall be sanctioned under the provisions of Article 15 of the Government's Decree No. 45/2005/ND - CP of April 6, 2005, providing for sanctioning of administrative violations in the health domain.

SECTION E. VIOLATIONS OF REGULATIONS ON FISHERIES SERVICE BUSINESS

Article 18 - Violation of regulations on production, trading, export and import of aquatic animals feeds, veterinary drugs, bio - preparations, microorganisms or chemicals used in fisheries activities.

1. A fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 shall be imposed on owners or salespersons of establishments trading in veterinary drugs for aquatic animals, bio-preparations, microorganisms or chemicals used in fisheries activities granted by competent agencies.

2. A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Those who have aquatic animal veterinary practice certificates defined in Clause 1 or at Point a of Clause 2 of this Article leasing or leading such certificates.

3. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Violating regulations in veterinary sanitation conditions on establishment producing or trading aquatic animals feeds; veterinary drugs, bio-preparations, microorganisms or chemicals used in fisheries activities.

b. Using forged, erased or modified aquatic animal veterinary practice certificates stated in Clause 1 or Clause 2 of this Article.

4. A fine of between VND 5,000,000 and VND 7,000,000 shall be imposed for one of the following act:

a. Establishments producing, trading or importing aquatic animals feels; veterinary drugs, bio-preparations, microorganisms or chemicals used in fisheries activities failing to publicize goods quality standard according to the provisions of law.

b. Establishment trading in expired aquatic animals feeds; veterinary drugs, bio-preparations, microorganisms or chemicals used in fisheries activities.

c. Establishments producing aquatic animals feeds; veterinary drugs, bio-preparations, microorganisms or chemicals used in fisheries activities, though having been granted the circulation registration codes, failing to re-compile dossiers of circulation registration in the following changes: change of formula content; change of preparation form; change of quality standards; change of usage; change of production methods and processes, resulting in change of product quality; quality re-evaluation, product effect and safety, according to the provisions of law.

5. A fine of between VND 7,000,000 and VND 10,000,000 shall be imposed for acts of producing, trading, storing or transporting in aquatic animals feeds; veterinary drugs, bio-preparations, microorganisms or chemicals used in fisheries activities, which are:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Banned from use by the Fisheries Ministry.

c. Not up to veterinary sanitary standards set by the Fisheries Ministry.

d. Of unknown origin.

6. A fine of between VND 10,000,000 and VND 20,000,000 shall be imposed for acts of violating the provision of Clause 5 of this Article committed by exporting or importing organization or individuals.

7. Additional sanctioning forms and consequence - remedying measures:

a. Forced observance of the provisions of law, for acts specified in Clause 1, at Point a of Clause 2, Point a of Clause 3, and Points a and c of Clause 4 of this Article.

b. Deprival of the right to use aquatic animal veterinary practice certificates, for acts specified at Point b, Clause 2 of this Article.

c. Confiscation and destruction of forged, erased or modified aquatic animal veterinary practice certificate, for act specified at Point b, Clause 3 of this Article.

d. Confiscation of goods, for acts specified at Point a of Clause 4 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 19 - Violation of regulations on aquatic animal health services

1. A fine of between VND 500,000 and VND 1,000,000 shall be imposed on those who practice aquatic animal health diagnosis, prescription medical treatment or care, provide animal health - related technical counseling or services without aquatic animal veterinary practice certificates granted by competent agencies or with expired practice certificates.

2. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following act:

a. Owner or technical managers of establishment testing, experimenting, assaying veterinary drugs, bio-preparations, micro organisms, chemical in fisheries activities failing to have aquatic animal veterinary practice certificates granted by competent agencies.

b. Owners or technical manages of establishments testing animal diseases failing to have aquatic animal veterinary practice certificates granted by competent agencies.

c. Those who have aquatic animal veterinary practice certificates defined in Clause 1, and at Points a and b of Clause 2 of this Article leasing or lending such certificates.

3. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 shall be imposed for acts of using forged, modified or erased aquatic animal veterinary practice certificates defined in Clause 1, and at Points a and b of Clause 2 of this Article.

4. A fine of between VND 2,000,000 and VND 4,000,000 shall be imposed for acts violating regulations on veterinary sanitary conditions on establishments testing, experimenting, assaying veterinary drugs, bio-preparations, micro organisms, chemicals in fisheries activities.

5. Additional sanctioning forms:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b. Deprival of the right to use aquatic animal veterinary practice certificates for three months, for acts specified at Point c, Clause 2 of this Article.

c. confiscation and destruction of forged, modified or erased aquatic animal veterinary practice certificates, for acts specified in Clause 3 of this Article.

Article 20 - Violation of regulations on production of and trading in life equipment and devices

1. A fine of between VND 2,000,000 and VND 4,000,000 shall be imposed for the following acts:

a. Producing life equipment and devices which fail to meet publicized quality standards.

b. Trading in life equipment and devices which have not yet been registered.

2. A fine of between VND 5,000,000 and VND 10,000,000 shall be imposed for acts of trading in expired life equipment and devices.

3. Additional sanctioning forms and consequence - remedying measures:

a. Confiscation of goods, for acts specified at Point a, Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Forced destruction of goods, for acts specified in Clause 2 of this Article.

Article 21 - Violation of regulations on operation of fishing ports

1. A fine of between VND 100,000 and VND 200,000 shall be imposed for acts of throwing or dumping rubbish or other object from fishing vessels into water areas of anchorage or wharves.

2. A fine of between VND 1,000,000 and VND 3,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Fishing port failing to have certificates of satisfaction of food hygiene and safety conditions granted by competent agencies.

b. Fishing ports or wharves failing to observe or improperly observing regulations of the Fisheries Ministry or provincial - level People's Committees on management of fishing ports and wharves.

3. Consequence - remedying measures:

a. Forced application of consequence-remedying measures, for acts specified in Clause 1 of this Article.

b. Forced observance of regulations of the Fisheries Ministry of provincial - level People's Committees, for acts specified in Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine of between VND 2,000,000 and VND 4,000,000 shall be imposed for establishments building or transforming fishing vessels for committing one of the following acts:

a. The sites of the establishments failing to comply with planning.

b. Workshops and equipment failing to suit technical requirements set by the Fisheries Ministry.

c. The waste water and soil waste treatment systems failing to meet environmental protection requirements according to the provisions of law.

d. Having no professionally qualified technicians according to the provisions of law on business conditions on a number of aquatic trades.

e. Building, transforming fishing vessels whose owners have not yet obtained written permission of competent agencies.

2. Consequence - remedying measures:

Forced observance of the provisions of law, for acts specified in Clause 1 of this Article.

Article 23 - Violation of regulations on conditions on production of and trading in fishing gears and equipment

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Their physical and technical foundations failing to ensure environmental protection standards provide for by law.

b. Production establishments having no professionally qualified technicians as required by law.

2. A fine of between VND 3,000,000 and VND 5,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Delivering from workshops unregistered fishing equipment.

b. Trading in unregistered fishing equipment.

c. Producing, trading fishing gears and equipment failing to meet the quality standards of produced or traded goods according to the provisions of law.

d. Producing, trading in, storing or transporting fishing gears and equipment on the list of those banned by the Fisheries Ministry or provincial - level People's Committees.

3. Additional sanctioning forms and consequence - remedying measures:

a. Forced observance of the provision of law on business conditions, for acts specified in Clause 1, and at Points a and b of Clause 2 f this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SECTION F. OBSTRUCTION OF STATE MANAGEMENT OF FISHERIES

Article 24 - Sanctioning of acts of obstructing state management of fisheries.

1. A caution or a fine of between VND 100,000 and VND 200,000 shall be imposed for acts of obstructing the investigation and exploration of aquatic resources; the protection of aquatic resources; or the collection of data for evaluation of the actual situation of fisheries activities.

2. A fine of between VND 500,000 and VND 1,500,000 shall be imposed for acts of obstructing the inspection and supervision by state management agencies in charge of fisheries.

3. A fine of between VND 1,000,000 and VND 2,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Insulting, humiliating or resisting those who are performing their inspection or supervision duties.

b. Deliberately delaying or shirking compliance with administrative decisions of competent persons or agencies.

4. A fine of between VND 2,000,000 and VND 4,000,000 shall be imposed for one of the following acts:

a. Breaking without permission the seals of material evidences or means employed in violations, which are being sealed up and in custody or changing without permission the scenes of occurrence of administrative violations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Additional sanctioning forms and consequence-remedying measures:

a. Forced compliance with decisions of competent persons or agencies, for acts specified in Clauses 1 and 2, and at Point b, Clause 3 of this Article.

b. Confiscation of dispersed material evidences and means, for acts specified at Point b, Clause 4 of this Article.

Chapter III

SANCTIONING COMPETENT AND PROCEDURES, EXECUTION OF DECISIONS ON SANCTIONING ADMINISTRATIVE VIOLATING IN THE FISHERIES DOMAIN

Article 25 - Competence of People's Committees at different levels

Presidents of Peoples committees at different levels shall have the power to sanction administrative violations in the fisheries domain under the provisions of  Article 28, 29 and 30 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 26 - Tasks and powers of specialized fisheries inspectorate

The administrative violation - sanctioning competence of specialized fisheries inspectors at all levels, specialized fisheries chief inspectors of provincial/municipal Fisheries Services or Agriculture and Rural Development Services in charge of fisheries Ministry shall comply with the provisions of Article 38 of the Ordnance on Handling of Administrative Violations and the Government's Decree No. 107/2005/ND - CP of August 17, 2005, on organizations and operation of the fisheries inspectorate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Competent persons of the agencies of the people's police, border guard, coast guard, customs, tax, market management agencies, directors of port authorities, directors of inland water port authorities defined in Articles 31, 32, 33, 34, 36, 37 and 39 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations shall have powers to sanction administrative violations in the fisheries domain according to this Decree for acts of administrative violation related to the domains under their respective management.

2. The principles for determining the competence t sanction administrative violations in the fisheries domain shall comply with the provision of Article 42 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 28 - Procedures for sanctioning administrative violations

1. When sanctioning administrative violations, persons with sanctioning competence must follow the procedures provided for in Articles from53 to 63 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

2. For confiscated material evidences of administrative violations, which are prone to cause fires or explosions like explosives, detonators, fuses..., persons with sanctioning competence must carry our procedures to transfer them as soon as possible to local police offices or military commands for management under the Government's regulations on management of weapons, explosive materials and support tools. When transferring them, a record thereon must be made and affixed with the signatures of the person with sanctioning competence and the representative of the receiving party; each record must be made at least in two copies.

3. Organizations or individuals having material evidences in violation destroyed must incur all expenses for the disposal thereof. Where owners of material evidences are unidentifiable or have escaped, the disposal of such material evidences shall be funded with local budgets.

Article 29 - Sending of decision on sanctioning administrative violations for execution

1. Where individuals or organizations commit administrative violations in one locality but reside or are headquartered in another locality and have no conditions to comply with the sanctioning decisions in the locality where they are sanctioned, the sanctioning decisions shall be sent to the same-level agency competent to sanction administrative violations in the locality where such individuals reside or such organizations are headquartered for execution. In cases where there exists no such agency in the locality where such individuals reside or such organizations are headquartered, the sanctioning decisions shall be sent to the district-level People's committees for organization of the execution thereof. The dossiers on sanctioning of administrative violations shall be kept by the agencies which sign the sanctioning decision.

2. Agencies which receive the sanctioning decisions shall have to hand them to the sanctioned individuals or organization and organize the execution thereof under the provision in Article 64 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations, then notify the results to the agencies which sent the decisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 30 - Application of measures to prevent administrative violations and ensure the sanctioning of administrative violations

1. The measures to prevent administrative violations and ensure the sanctioning of administrative violations and the application of such measures  are specified in Article 43 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

2. The competence, order and procedures for application of measures to prevent administrative violations and ensure the sanctioning of administrative violations in the fisheries domain shall comply with the provisions of Article from 44 to 49 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 31 - Handling of violations committed by persons competent to handle administrative violations

The handling of violations committed by persons competent to handle administrative violations shall comply with the provisions of Article 121 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Article 32 - Complaints, denunciations

The right of organizations and individuals to complain about decisions on sanctioning administrative violations or decisions on applying measures to prevent administrative violations and ensure the handling thereof; the right of citizens to denounce illegal acts in handling administrative violations; the competence, procedures and time limit for settling complaints or denunciations shall comply with the provisions of Article 118 of the Ordinance on Handling of Administrative Violations.

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in "Cong Bao".

2. This Decree replaces the Government's Decree No. 70/2003/ND - CP of June 17, 2003, providing for sanctioning of administrative violations in the fisheries domain.

3. All previous regulations on sanctioning administrative violations in the fisheries domain which are contrary to this Decree are hereby annulled.

Article 34 - Responsibility to guide and implement the Decree

1. The Fisheries Minister shall have the responsibility to guide inspect the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial - level agencies, heads of Government-attached agencies, and presidents of People's Committees of provinces or centrally run cities shall have to implement this Decree.

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.970

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!