Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 96/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 96/QĐ-UBDT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Hà Hùng
Ngày ban hành: 09/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ”

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về việc quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;

Quyết định số 62/QĐ-UBDT ngày 23/02/2017 về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có Iiên quan thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT, CNUB (để b/c);
- Các TT, PCN Ủy ban;
- Vụ KHTC, VPUB (để ph/hợp);
- Website UBDT;
- Lưu: VT, DTTS (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 96/QĐ-UBDT, ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 về việc quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai các hoạt động xây dựng Đề án trên cơ sở báo cáo tổng hợp phân tích thực trạng bình đẳng giới trong đồng bào vùng dân tộc thiểu số và hoàn thiện Đề cương Đề án chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số (thực hiện Quyết định số 409/QĐ-UBDT ngày 27/7/2016).

2. Tổ chức hội thảo tham vấn và các hoạt động liên quan nhằm đánh giá đúng thực trạng và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chính sách nhằm thu hẹp dần khoảng cách giới và tiến tới thực hiện bình đẳng giới phù hợp với vùng dân tộc thiểu số.

3. Phân công cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì/ phối hợp thực hiện

Dự kiến kết quả thực hiện

1

Hoàn thiện dự thảo Đề cương Đề án

Tháng 1,2/2017

Vụ DTTS

Dự thảo Đề cương

2

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án

Tháng 2,3/2017

Vụ DTTS

Dự thảo Kế hoạch

3

Báo cáo trình Lãnh đạo Ủy ban: Kế hoạch thực hiện Đề án; gửi công văn đề nghị Bộ, ngành, các Vụ thuộc Ủy ban Dân tộc tham gia Tổ soạn thảo

Tháng 2,3/2017

- TT, PCN Hà Hùng chỉ đạo;

- Vụ DTTS, các đơn vị liên quan

Kế hoạch xây dựng Đề án được LĐUB phê duyệt

4

Thẩm định kinh phí xây dựng Đề án

Tháng 3/2017

- TT, PCN Hà Hùng chỉ đạo;

- Vụ DTTS, VP

Biên bản thẩm định

5

Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Đề án; dự thảo Phân công nhiệm vụ

Tháng 3/2017

Vụ DTTS và các đơn vị liên quan

Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Đề án

6

Họp Tổ soạn thảo lần 1 góp ý Đề cương Đề án và phân công nhiệm vụ

Tháng 3/2017

Tổ soạn thảo;

Vụ DTTS

Hoàn thiện Đề cương và phân công nhiệm vụ

7

Khảo sát, đánh giá và hội thảo tại địa phương (Dự kiến khảo sát tại 2 tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn)

Tháng 3,4/2017

Tổ soạn thảo;

Vụ DTTS

Báo cáo khảo sát

8

Xây dựng Dự thảo nội dung Đề án và các dự thảo văn bản liên quan

Tháng 3,4/2017

Tổ soạn thảo;

Vụ DTTS

Dự thảo Đề cương Đề án

7

Họp Tổ soạn thảo lần 2 và 3 thông qua nội dung Đề án, các dự thảo văn bản liên quan

Tháng 4/2017

Tổ soạn thảo;

Vụ DTTS

Dự thảo Đề án và các văn bản liên quan

8

Hội thảo lần 1 tham vấn xin ý kiến của các Bộ, ngành về nội dung Đề án (Dự kiến khoảng 40 đại biểu)

Tháng 4/2017

- Tổ soạn thảo, và Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành liên quan

Tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung Đề án

9

Gửi xin ý kiến Bộ, ngành, địa phương về nội dung Đề án

Tháng 5/2017

Các địa phương liên quan

Văn bản gửi các bộ, ngành và các địa phương liên quan

10

Hội thảo lần 2 tham vấn xin ý kiến của các Bộ, ngành về nội dung Đề án (Dự kiến khoảng 40 đại biểu)

Tháng 6/2017

- Tổ soạn thảo, và Vụ DTTS;

- Các đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành liên quan

Tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung Đề án

11

Họp Tổ soạn thảo lần 4 tiếp thu, bổ sung đề án và các văn bản liên quan

Tháng 5/2017

Tổ soạn thảo;

Vụ DTTS

Hoàn thiện dự thảo Đề án và các văn bản liên quan

12

Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban

Tháng 6/2017

Tổ soạn thảo và Vụ DTTS

Dự thảo Đề án và các văn bản liên quan

13

Tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện Đề án và các văn bản liên quan

Tháng 6/2017

Tổ soạn thảo;

Vụ DTTS

Đề án và các văn bản liên quan (Đề án; Bản tổng hợp ý kiến; Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến)

14

Bổ sung, hoàn thiện Đề án và các văn bản liên quan xin ý kiến của Vụ Pháp chế

Tháng 7/2017

- Tổ soạn thảo;

- Vụ DTTS và Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc)

Ý kiến của Vụ Pháp chế

15

Bổ sung, hoàn thiện Đề án và các văn bản liên quan trình Lãnh đạo Ủy ban

Tháng 7/2017

Tổ soạn thảo và Vụ DTTS.

Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

16

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

Tháng 8/2017

- Ủy ban Dân tộc

- Văn phòng Chính phủ

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ trong Kế hoạch là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) từ nguồn kinh phí năm 2017 của Ủy ban Dân tộc được quy định tại Quyết định số 62/QĐ-UBDT ngày 23/02/2017 về việc giao nhiệm vụ công tác cho các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc năm 2017.

2. Vận dụng các văn bản sau để lập dự toán và chi các nội dung hoạt động trong Kế hoạch:

- Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

- Quyết định số 562/QĐ-UBDT ngày 23/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với các đơn vị của Bộ, ngành liên quan, các địa phương và các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng chương trình, nội dung, dự toán kinh phí chi tiết triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Văn phòng Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số thẩm định dự toán chi tiết và đảm bảo các điều kiện cần thiết khác phục vụ cho các hoạt động trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất; hướng dẫn và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban theo nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số triển khai thực hiện theo nội dung và tiến độ thời gian Kế hoạch được phê duyệt.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án “Chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


425
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37