Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 415/QĐ-UBND 2018 công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 415/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 19/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số: 1696/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số: 1000/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số: 617/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2017 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 392/TTr-LĐTBXH ngày 15 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn, năm 2018.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH BẮC KẠN, NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số: 415/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

- Tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

- Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, cộng đồng, gia đìnhnhân trong việc thực hiện các giải pháp về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức và thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách giới.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho các tầng lớp nhân dân, các cấp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới.

- Hình thức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức; xây dựng và tổ chức chương trình, chiến dịch truyền thông tại cộng đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua Đài Truyền hình, Đài Phát thanh, Đài Truyền thanh, báo giấy, báo điện tử tại cơ quan, đơn vị và địa phương; xây dựng các sản phẩm truyền thông như pano, áp phích, tranh cổ động về bình đẳng giới…

- Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đặc biệt chú ý tổ chức các hoạt động tại vùng sâu vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và khu công nghiệp, các doanh nghiệp có nhiều lao động nữ.

2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hoạch định và thực thi chính sách cho cán bộ quản lý nhà nước về bình đẳng giới, thanh tra, cán bộ Tư pháp, cán bộ Lao động - Xã hội, cộng tác viên cấp xã, phóng viên, biên tập viên và thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Tích cực triển khai công tác thống kê số liệu tách biệt giới.

- Triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh từ góc độ giới; bạo lực trên cơ sở giới và nhân rộng các mô hình thí điểm nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương một cách thiết thực, hiệu quả.

3. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và tổ chức triển khai hiệu quả các Quyết định, Kế hoạch về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực tham mưu, lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào các chương trình, kế hoạch công tác, đề án, dự án... Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực và xây dựng, phát triển các mô hình về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

- Tiếp tục phối hợp triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 - 2020 và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được phê duyệt.

- Phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 - 2020; triển khai rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ nữ để làm căn cứ tham mưu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền về công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện của đơn vị mình và chủ động đề xuất các giải pháp thực hiện.

- Thực hiện các hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm về bình đẳng giới thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý.

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

4. Triển khai các hoạt động bình đẳng giới thuộc phạm vi Dự án Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, giai đoạn 2016 - 2020

Năm 2018, tập trung triển khai các nội dung: Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; triển khai Mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng thuộc phạm vi Dự án 03 - Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo nội dung Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển hệ thống trợ giúp xã hội tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017 - 2020.

5. Triển khai Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

- Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, các nguồn lực khác để triển khai hiệu quả Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15 tháng 11 - 15 tháng 12 năm 2018 tại đơn vị, địa phương.

- Xây dựng nội dung, thông điệp cho Tháng hành động phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với văn hóa, nhóm đối tượng đặc thù đồng thời bám sát theo chủ đề, thông điệp chung được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam phát động trên phạm vi toàn quốc.

- Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc thực hiện chế độ chính sách đối với phụ nữ tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đặc biệt đối với những nơi có sử dụng nhiều lao động nữ.

- Tổ chức khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Chủ động huy động các nguồn lực hợp pháp từ xã hội, cộng đồng để triển khai hiệu quả Tháng hành động. Huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đoàn thể tại đơn vị, địa bàn. Thu hút sự tham gia của các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các hoạt động của Tháng hành động.

6. Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp

- Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018.

- Củng cố, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ khi có sự thay đổi nhân sự.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ cho các cán bộ làm công tác bình đẳng giới và thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp. Việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Tổ chức, hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo nguồn, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái; phát hiện những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đối với các xã có kế hoạch xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, chú trọng kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu 18.6 thuộc tiêu chí số 18 của Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 (theo Quyết định số: 734/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh); kiểm tra việc bố trí nguồn kinh phí của huyện và xã để thực hiện tiêu chí này.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm giữa Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo chuyên đề, tọa đàm... tạo diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Đảm bảo thực hiện tốt các quy định trong Quy chế làm việc của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch công tác, dự toán kinh phí theo Thông tư số: 191/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trước ngày 10 tháng 6 đối với báo cáo sơ kết 06 tháng và trước ngày 10 tháng 12 đối với báo cáo tổng kết năm. Đảm bảo chế độ thông tin thường xuyên với Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan điều phối các hoạt động của Kế hoạch; hướng dẫn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; hướng dẫn việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính, bảo đảm kinh phí để triển khai công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ hiệu quả.

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật về bình đẳng giới; chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trên các phương tiện truyền thông, kiểm soát các tin, bài có nội dung định kiến giới.

5. Giao các Sở: Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Tư pháp bám sát nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2017 - 2020 và Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018; tổ chức các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức, đơn vị thành viên và toàn xã hội; tích cực tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2017 - 2020 và Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

7. Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, và các đơn vị liên quan chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới; bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện kế hoạch tại đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn năm 2018./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 415/QĐ-UBND ngày 19/03/2018 về Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.402

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!