Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 89/2018/NQ-HĐND về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020

Số hiệu: 89/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 08/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2018/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Phòng, chống ma túy năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chng ma túy năm 2008; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều ca Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chng ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy; Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghđịnh số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 ca Chính phủ và các văn bn hướng dẫn thực hiện; Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, t chc hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyn vào cơ sở chữa bệnh; Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chng dịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Xét Tờ trình số 552/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 371/BC-VHXH ngày 02/12/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên đa bàn tỉnh đến năm 2020:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; hỗ trợ công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh.

1.2. Đối tượng áp dụng: Người cai nghiện ma túy; tập thể, cá nhân liên quan trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Nội dung của chính sách

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

3. Nguồn kinh phí: Kinh phí được lng ghép các nguồn vốn từ Ngân sách Trung ương, chương trình mục tiêu, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020; Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020.

2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết được sửa đổi, bổ sung, hết hiệu lực hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp
;
- Ban Thường vụ tỉnh ủy;
- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể của tỉnh;
- VP: Tỉnh
ủy ĐĐBQH, HĐND, UBND tnh;
- TT huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND huyện, th
ành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường
thị trấn trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh; Chi cục VTLT tỉnh;
- Lưu: VT, VHX.H, Linh.450b

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

PHỤ LỤC

CHÍNH SÁCH PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức hỗ trợ

I

Chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy

 

 

1

Hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy

 

 

1.1

Hỗ trợ người nghiện ma túy cai tự nguyện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy

 

 

-

Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ, điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường

 

 

+

Học viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 2, Nghị định 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ (tức khon 2 Điều 48a Nghị định 135/2004/NĐ-CP)

01 Người

Hỗ trợ thêm 5% Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chđịnh của bác sĩ, điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường

+

Học viên là các đối tượng khác ngoài đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 2, Nghị định 80/2018/NĐ-CP ca Chính phủ (tức khon 2 Điều 48a Nghị định 135/2004/NĐ-CP)

01 Người

Hỗ trợ 95% Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chđịnh ca bác sĩ, điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường

-

Tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân

01 Người

Hỗ trợ 70% định mức ca người cai nghiện bắt buộc quy định tại Nghị định số 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

-

Tiền điện, nước, vệ sinh,

01 Người

Hỗ trợ 25% mức hỗ trợ của tnh đối với người cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở cai nghiện.

-

Tiền học văn hóa, học nghề (nếu bn thân người cai nghiện ma túy có nhu cầu; chhỗ trợ một lần đầu không hỗ trợ trường hợp tái nghiện): Học viên là các đối tượng khác ngoài đối tượng quy định tại Điều 9, thông tư liên tịch 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Liên bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội

01 Người

Hỗ trợ 75% chi phí đào tạo nghề theo quy định của tnh về mức chi cho công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

1.2

Hỗ trợ người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy

 

 

-

Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong quyết định tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy, trvề nơi cư trú (các đối tượng khác ngoài đi tượng được quy định tại khoản 11, điều 6 thông tư 117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 của Bộ Tài chính) được cấp tiền ăn đường, tiền tàu xe như sau:

 

 

+

Tiền ăn đường (tối đa không quá 3 ngày)

đng/người/ngày

40.000

+

Tiền vé xe

đng/người/ngày

Theo giá phương tiện phổ thông

1.3

Hỗ trợ mai táng phí: Người nghiện ma túy bị bắt buộc tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy tử vong có thân nhân đến đưa thi thể về gia đình mai táng, được hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình

đng/ca tử vong

3.000.000

2

Hỗ trợ kinh phí đối với người nghiện ma túy cắt cơn nghiện trong thời gian bị tạm giam, giữ tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ của cơ quan Công an; người được hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy 10 ngày tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy; người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; tại cơ sy tế.

 

 

2.1

Người nghiện ma túy cắt cơn nghiện trong thời gian bị tạm giam, giữ tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ của cơ quan Công an, được hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn nghiện

đng/người/đợt điều trị

400.000

2.2

Hỗ trợ kinh phí đối với người nghiện ma túy điều trị cắt cơn nghiện ma túy 10 ngày tại cơ sở điều trị nghiện ma túy

 

 

-

Chi phí khám sức khe; xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chun bị điều trị cắt cơn nghiện (đối với những đối tượng đã có th bo hiểm y tế thì được hưng theo chế độ bảo hiểm y tế; trường hợp BHYT không thanh toán thì được hướng theo quy định tại Nghị quyết này)

đng/người /lần cắt cơn nghiện

Mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành ca cơ quan có thẩm quyền quy định đối với cơ sở khám bệnh, cha bệnh công lập;

-

Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện

đồng/người/ lần chấp hành quyết định

400.000

-

Tiền ăn

đồng/người/ngày

40.000

-

Tiền điện, nước, vệ sinh

đồng/người/lần chấp hành quyết định

30.000

-

Tiền trang cấp vật dụng cá nhân

đồng/người/lần chấp hành quyết định

40.000

2.3

Người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, sau khi hoàn thành giai đoạn điều trị hỗ trợ cắt cơn (10 ngày), tiếp tục thực hiện quy trình quản lý, giám sát tại gia đình, cộng đồng nếu không tái sử dụng ma túy được hỗ trợ tiền ăn và tiền thăm hỏi trong thời gian tối đa 12 tháng.

 

 

-

Tiền ăn

đồng/người/ngày

6.000

-

Tiền thăm hỏi

đồng/người/quý

20.000

2.4

Người nghiện ma túy tập trung cắt cơn nghiện bằng phương pháp điện châm tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, được hỗ trợ chi phí điều trị và tiền ăn

 

 

-

Hỗ trợ điều trị

đồng/người/đợt điều trị

400.000

-

Tiền ăn

đồng/người/ngày

40.000

3

Hỗ trợ đối với đối tượng là cá nhân thuộc diện cn phải xác định tình trạng nghiện theo quy định tại khoản 2 điều 2 Thông tư liên tịch s17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 ca liên Bộ: Y tế - Lao động thương binh xã hội - Công an (sau đây gọi chung là cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện), tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy, cơ sở y tế, nội dung hỗ trợ bao gồm:

 

 

-

Tiền ăn

đồng/người/ngày

40.000

-

Tiền điện, nước, vệ sinh

đồng/người/lần xác định tình trạng nghiện

30.000

-

Tiền trang cấp vật dụng cá nhân

đồng/người/lần xác định tình trạng nghiện

40.000

4

Mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng: Người nghiện ma túy cai nghiện bt buộc tại cộng đồng, phải đóng góp các khoản sau:

 

 

-

Chi phí khám sức khỏe, xét nghiệm phát hiện chất ma túy và các xét nghiệm khác để chuẩn bị điều trị cắt cơn

đồng/người/lần

tối đa 80.000

-

Tiền thuốc điều trị hỗ trợ cắt cơn

đồng/người/lần

400.000

-

Tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung tại các cơ sở cắt cơn

đồng/người/ngày

40.000

-

Người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng nếu có nhu cầu học nghề phải đóng góp khoản chi phí tăng thêm (nếu có) ngoài kinh phí được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La quy định về mức chi cho công tác dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

II

Chính sách triệt xóa cây có chứa chất ma túy

 

 

1

Hỗ trợ cho tập thể, cá nhân có công phát hiện và tham gia triệt phá diện tích trng, tái trng cây có chứa chất ma túy:

 

 

1.1

Hỗ trợ kinh phí cho tập thể, cá nhân có công phát hiện diện tích (m2) trng, tái trng cây có chứa chất ma túy, cụ thể:

 

 

 

Diện tích trồng dưới 20 m2

đồng/trường hợp

1.000.000

 

Diện tích trồng từ trên 20 m2 đến 100 m2

đồng/trường hợp

2.000.000

 

Diện tích trồng từ trên 100 m2 đến 1000 m2

đồng/trường hợp

5.000.000

 

Diện tích trồng trên 1000 m2

đồng/trường hợp

1.000.000

1.2

Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tham gia triệt phá diện tích trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy

đồng/người/ngày

200.000

2

Chi hỗ trợ công tác thu gom, tiêu hủy cây có chứa chất ma túy sau khi triệt phá:

 

 

2.1

Định mức nhiên liệu tiêu hủy

lít dầu hỏa/m2 (Diện tích trồng cây có chứa chất ma túy đã triệt phá, được thu gom để tiêu hủy)

0.17

2.2

Chi phí thu gom, tiêu hủy cho lực lượng trực tiếp tham gia tiêu hủy cây có chứa chất ma túy sau triệt phá.

đồng/người/buổi

100.000

III

Chính sách tăng cường đấu tranh phòng, chống và kiểm soát tội phạm ma túy: Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng thực hiện các biện pháp đu tranh chống tội phạm ma túy (Lực lượng Công an; Bộ đội biên phòng; Hi quan) bắt giữ và khởi tố bị can theo tội danh quy định về tội phạm ma túy tại các tội phạm ma túy tại các điều 249, 250, 251, 252, 255, 256, 257, 258 Luật Hình sự năm 2015 và các khon 66, 67, 68, 69, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015.

- Lực lượng điều tra, bắt giữ được hướng 80% nguồn kinh phí hỗ trợ; Cơ quan thụ lý điều tra vụ án (cơ quan ra quyết định khi tố bị can) được hưởng 20% nguồn kinh phí hỗ trợ

 

 

1

Bt giữ và khởi tố bị can (ở khu vực 17 xã biên giới của tnh)

đồng/bị can

7.000.000

2

Bắt giữ và khởi tố bị can các khu vực còn lại

đồng/bị can

6.000.000

IV

Chính sách hỗ trợ cán bộ tham gia công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

 

 

1

Hỗ trợ kinh phí cho thành viên tham gia hội đồng họp xét đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện công lập (các đối tượng khác ngoài các đối tượng được quy định tại khoản 3, điều 6 Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08/10/2014 của Liên bộ Tài chính - Lao động Thương binh Xã hội)

 

 

1.1

Hỗ trợ họp xét tại Tòa án nhân dân huyện:

 

 

-

Chtọa phiên họp

đồng/phiên họp xét

100.000

-

Đại diện viện kiểm sát nhân dân

đồng/phiên họp xét

80.000

-

Đại diện cơ quan đề nghị

đồng/phiên họp xét

80.000

-

Đại diện công an huyện

đồng/phiên họp xét

80.000

-

Đại diện UBND xã, phường, thị trấn

đồng/phiên họp xét

50.000

-

Thư ký

đồng/phiên họp xét

50.000

1.2

Hỗ trợ họp xét lưu động tại các xã, phường, thị trấn

 

 

-

Chtọa phiên họp

đồng/phiên họp xét

150.000

-

Đại diện viện kiểm sát nhân dân

đồng/phiên họp xét

120.000

-

Đại diện cơ quan đề nghị

đồng/phiên họp xét

120.000

-

Đại diện công an huyện

đồng/phiên họp xét

120.000

-

Đại diện UBND xã, phường, thị trấn

đồng/phiên họp xét

50.000

-

Thư ký

đồng/phiên họp xét

50.000

2

Hỗ trợ kinh phí đưa người đi điều trị cắt cơn nghiện ma túy 10 ngày tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy; Hỗ trợ kinh phí từ khi đưa cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện đi xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy, cơ sở y tế đến khi đưa cá nhân vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (các trường hợp khác ngoài các trường hợp được quy định tại khoản 3, khoản 4, điều 5 Thông tư 117/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính)

 

 

2.1

Hỗ trợ kinh phí đưa người người nghiện ma túy đi điều trị cắt cơn 10 ngày tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy

 

 

-

Chi cho người được giao nhiệm vụ đưa người nghiện ma túy đi điều trị cắt cơn 10 ngày tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy (trong thời gian thực hiện nhiệm vụ)

 

chế độ công tác phí theo quy định hiện hành

-

Trường hợp làm đêm, thêm giờ (nếu có)

 

theo quy định hiện hành của pháp luật về chế độ trlương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

-

Hỗ trợ cho người nghiện ma túy trong những ngày đi trên đường:

 

 

+

Tiền ăn (ti đa không quá 3 ngày);

đồng/ngày/người

40.000

+

Tiền ngủ (nếu có)

đồng/người/tối

theo mức quy định hiện hành

-

Chi phí tiền vé xe hoặc chi phí thuê mướn phương tiện vận chuyển

 

 

+

Trường hợp đơn vị tự bố trí phương tiện vận chuyển

đồng/người/lượt

theo giá cước vận tải áp dụng tại địa phương

+

Trường hợp thuê xe ngoài

đồng/xe/lần cắt cơn

theo hợp đồng thuê xe phù hợp với tình hình thực tế

2.2

Hỗ trợ kinh phí từ khi đưa cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện đi xác định tình trạng nghin tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy, cơ sở y tế đến khi đưa cá nhân vào cơ sở điều trị nghiện ma túy bắt buộc (các trường hợp khác ngoài các trường hợp được quy định tại khoản 3, khoản 4, điều 5 Thông tư 117/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính). Nội dung hỗ trợ bao gồm:

 

 

-

Chi cho người được giao nhiệm vụ đưa cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện đi xác định tình trạng nghiện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy, cơ sở y tế (trong thời gian thực hiện nhiệm vụ)

 

chế độ công tác phí theo quy định hiện hành

-

Trường hợp làm đêm, thêm giờ (nếu có)

đồng/giờ/người

theo quy định hiện hành của pháp luật về chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

-

Hỗ trợ cho cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện trong những ngày đi trên đường:

 

 

+

Tiền ăn

đồng/người/ngày

40.000

+

Tiền ngủ (nếu có)

đồng/người/tối

theo mức quy định hiện hành.

-

Chi phí tiền vé xe hoặc chi phí thuê mướn phương tiện vận chuyển

 

 

+

Trường hợp đơn vị tự bố trí phương tiện vận chuyển

đồng/lượt/người

theo giá cước vận tải áp dụng tại địa phương

+

Trường hợp thuê xe ngoài

đồng/xe/lần

theo hợp đồng thuê xe phù hợp với tình hình thực tế

3

Chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sđiều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

 

 

3.1

Hỗ trợ tiền may trang phục đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh

đồng/người/năm

500.000

3.2

Phụ cấp trực 24/24 giờ đối với cán bộ quản lý trực lãnh đạo, bảo vệ tại các cơ sở cai nghiện công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau:

 

 

-

Cơ sở xếp hạng 1: ngoài mức định mức nhân lực trực thực hiện theo Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 26/2/2014: 24 người/phiên trực, được bổ sung thêm định mức nhân lực: 36 người/phiên trực (ti đa không quá 60 người/phiên trực)

đồng/người/phiên trực

90.000

-

Cơ sở xếp hạng IV hoặc chưa được xếp hạng: định mức nhân lực trực áp dụng theo khoản 4, điều 1 Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC ngày 26/2/2014

đồng/người/phiên trực

50.000

3.3

Ngoài mức hỗ trợ phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập; công chức, viên chức làm công tác quản lý không trực tiếp làm chuyên môn y tế, dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách và dạy nghề tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy được hỗ trợ thêm. (Cách tính hỗ trợ áp dụng thực hiện theo công thức tính tại khon 3 điều 3 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ)

đồng/người/tháng

10% hệ số lương hiện hướng

3.4

Hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ viên chức làm việc tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La

đồng/người/tháng

1.000.000

4

Hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng chống ma túy trong khi thi hành công vụ b phơi nhiễm HIV do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp

đồng/người/lượt phơi nhiễm

15.000.000

5

Hỗ trợ cán bộ cơ sở thực hiện hiệu qucông tác vận động, giáo dục, thuyết phục người mắc nghiện ma túy tự nhận và đăng ký hình thức chữa trị, cai nghiện ma túy (không phi thực hiện quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy theo Thông tư liên tịch s 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Liên bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục, quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy)

đồng/người tự nhận nghiện ma túy

50.000

6

Khoản chi phí gián tiếp trên một người nghiện ma túy được điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ể bồi dưỡng những người tham gia trong quá trình chữa trị cai nghiện ma túy, thuê địa điểm cai nghiện):

 

 

6.1

Tại cộng đồng, điểm tập trung

đồng/người/đợt điều trị

170.000

6.2

Tại Trại tạm giam của cơ quan Công an

đồng/người/đợt điều trị

30.000

7

Hỗ trợ cho cán bộ xã, phường, thị trấn và tổ bản trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chng ma túy. Mức hỗ trợ căn cứ theo đối tượng bị bắt giữ và khởi tố theo các tội danh quy định tại các điều 249, 250, 251,252, 255, 256, 257, 258 Luật Hình sự số 100/2015/QH 13 và các khoản 66, 67, 68, 69 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự s100/2015/QH 13 - Bộ Lut số 12/2017/QH 14 ban hành ngày 20/6/2017 xy ra trên địa bàn của xã, phường, thị trấn (trừ trường hợp đối với các đối tượng bị bắt trên đường tuần tra và mở rộng chuyên án ma túy của các cơ quan chức năng).

đồng/đối tượng bị bắt giữ và khởi tố

1.500.000

8

Ngoài các mức hỗ trợ theo quy định ca Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia đấu tranh phòng chống ma túy trong khi thi hành công vụ bị thương, hy sinh được hỗ trợ thêm

đồng/cá nhân (thân nhân liệt sỹ)

bằng mức quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính ph

9

Hỗ trợ công tác phí cho các cán bộ, chiến sĩ phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy ngoại biên (Thời gian, kế hoạch công tác do UBND tỉnh quyết định)

đồng/người/ngày

800.000

10

Chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone

 

 

10.1

Hỗ trợ cán bộ cơ sở thực hiện hiệu quả công tác vận động, giáo dục, thuyết phục người mắc nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone

đồng/người tự nhận nghiện ma túy

50.000

10.2

Hỗ trợ tiền may trang phục đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh (may quần áo blu)

đồng/người/năm

500.000

10.3

Hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức, người làm việc tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy và cơ sở cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Sơn La

đồng/người/tháng

1.000.000

10.4

Htrợ các cơ sở có số bệnh nhân tham gia điều trị Methadone vượt mức chtiêu cấp có thẩm quyền:

 

 

-

Đối với cơ sở điều trị

đồng/cơ sở/năm

10.000.000

-

Đối với cơ sở cấp phát thuốc

đồng/cơ sở/năm

5.000.000

V

Chính sách hỗ trợ công tác phòng chống và kiểm soát ma túy tại cơ s

 

 

1

Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động đánh giá tình trạng nghiện ma túy bằng que th test (loại 4 chân) các cơ sở điều trị Methadone, cơ sở cai nghiện ma túy công lập, nơi cư trú, hỗ trợ mua que thử (không quá 4 lần/năm đối với một người nghiện ma túy)

đồng/lần

60.000

2

Thưởng tiền kèm theo bảng công nhận đạt tiêu chun không có ma túy đối vi xã, phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố, mức hỗ trợ:

 

 

-

Đối với xã, phường, thị trấn

đồng/lần/xã, phường, thị trấn

10.000.000

-

Đối với bn, tiu khu, tổ dân phố

đng/lần/bn, tiểu khu, t dân ph

5.000.000

-

Sau 03 năm liên tiếp, nếu giữ vững danh hiệu đơn vị đạt tiêu chuẩn không ma túy thì tiếp tục được hỗ trợ theo mức trên.

 

 

3

Hỗ trợ kinh phí hoạt động của nhóm liên gia tự quản cho các nội dung chi bao gồm mua sổ, bút, văn phòng phẩm, chè, nước như sau:

 

 

3.1

Nhóm liên gia tự qun dưới 15 hộ

đồng/nhóm/năm

300.000

3.2

Nhóm liên gia tự qun từ 15 hộ đến 30 hộ

đồng/nhóm/năm

400.000

3.3

Nhóm liên gia tự quản trên 30 hộ

đồng/nhóm/năm

500.000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 89/2018/NQ-HĐND về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


282
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168