Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 850a/QĐ-NHNN năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Số hiệu: 850a/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 23/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 850a/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, B SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Căn cứ Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bkèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưng, Thủ trưởng các Vụ, cục, đơn vị có liên quan, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC-VPCP (để p/h);
- Lưu VP, TĐKT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ
THỐNG ĐỐC

Đào Minh Tú

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 850a/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thủ tục đăng ký thi đua

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưng

2

Thủ tục đăng ký thi đua đi với tổ chc tài chính vi mô

Thi đua khen thưng

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

2. Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

STT

S hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

B-NHA- 279371-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Ngân hàng

Thông tư s08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưng

2

B-NHA-279383-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

3

B-NHA- 279392-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Thông tư s08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

4

B-NHA-279402-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư s08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưng

5

B-NHA-279410-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

6

B-NHA-279412-TT

Thủ tục tặng thưởng Huân chương các loại, các hạng

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

7

B-NHA- 279449-TT

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

8

B-NHA-279477-TT

Thủ tục tặng thưởng Huy chương

Thông tư s08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

9

B-NHA-279487-TT

Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động

Thông tư s08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưng

10

B-NHA-279497-TT

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Thống đốc

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

11

B-NHA-279505-TT

Thủ tục khen thưng đột xuất

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

12

B-NHA- 279511-TT

Thủ tục khen thưởng chuyên đề

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

13

B-NHA- 279512-TT

Thủ tục khen thưng quá trình cng hiến

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

14

B-NHA-279516-TT

Thủ tục khen thưởng ngoài Ngành

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua -Khen thưởng

15

B-NHA-279519-TT

Thủ tục tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam

Thông tư số 08/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 của NHNN về hướng dẫn công tác TĐKT ngành Ngân hàng

Thi đua khen thưởng

Vụ Thi đua - Khen thưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 850a/QĐ-NHNN ngày 23/04/2018 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


177

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219