Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 808/QĐ-NHNN về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước năm 2013

Số hiệu: 808/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đào Minh Tú
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 808/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯÓC NĂM 2013

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng NHNN,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điu 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính ph(Vụ TCHCNN&CV);
- Lưu: VP.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đào Minh Tú

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

STT

Văn bản quy định

Nội dung kiểm tra

Đơn vị kiểm tra

Đơn vị được kim tra

Thời gian kiểm tra

Cách thức kiểm tra

I

Hoạt động tín dụng - thanh toán

1

- Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phphê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015;

- Quyết định số 1131/QĐ-NHNN ngày 30/5/2012 của Thống đốc NHNN ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015.

Một số nội dung lựa chọn của Đề án ban hành kèm theo Quyết định s2453/QĐ-TTg và Quyết định 1131/QĐ-NHNN .

Vụ Thanh toán

Một số đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và một số TCTD.

Từ Quý II đến Quý IV/2013.

- Thông qua báo cáo;

- Làm việc trực tiếp với đơn vị được kiểm tra.

2

- Thông tư s 09/2012/TT-NHNN ngày 10/4/2012 của NHNN quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng;

- Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của NHNN quy định cho vay bng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hành vay là người cư trú.

Việc trin khai, thực hiện các quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-NHNN và Thông tư số 37/2012/TT- NHNN; các vướng mc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Vụ Chính sách tiền tệ

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Hà Nội, Tp HChí Minh và một số địa phương

Quý II, III/2013

Kim tra thông qua khảo sát; báo cáo của các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

II

Công tác thanh tra, giám sát

1

- Nghị định 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vc tiền t và hot động ngân hàng;

- Kế hoạch 1503/NHNN-TTGSNH ngày 15/3/2012 và Kế hoạch 16/NHNN-TTGSNH ngày 02/01/2013 về việc thanh tra các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Việc thực hiện Nghị định 95/2011/NĐ-CP;

- Trách nhiệm của Giám đốc NHNN chi nhánh tnh, thành phố đối với việc bảo đm an toàn và trật tự kỷ cương trong hoạt động của các TCTD trên địa bàn;

- Việc thực hiện kế hoạch thanh tra và phương án triển khai thực hiện.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố: Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang, Cao Bằng, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Đà Nng, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Đắc Nông, Kon Tum, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Từ Quý I đến Quý IV/2013

Thành lập đoàn kiểm tra

2

- Luật Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại;

- Luật tố cáo số 03/2011/QH13; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

- Nghị định s 04/2005/NĐ-CP ngày 11/01/2005 của Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động;

- Thông tư số 04/2010/TT-TTCP ngày 26/8/2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo;

- Công văn s6329/NHNN-TTGSNH; ngày 12/8/2011 của NHNN về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Ngân hàng;

- Luật Phòng, chống tham nhũng 2005; Luật số 01/2007/QH12 sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật số 27/2012/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nghị định số 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức;

- Nghị định số 68/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP , Công văn số 7851/NHNN-TTGSNH ngày 13/10/2011 và 8084/NHNN-TTGSNH ngày 14/10/2011 của NHNN về hướng dẫn kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản thu nhập;

- Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 01/05/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng;

- Quyết định s 973/QĐ-NHNN ngày 19/5/2006 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Quyết định số 17/2007/QĐ-NHNN , ngày 20/4/2007 của Thống đốc NHNN về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chđạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành ngân hàng;

- Quyết định số 110/QĐ-NHNN ngày 21/01/2010 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của ngành ngân hàng;

- Quyết định s 1646/QĐ-NHNN ngày 26/7/2011 của Thống đốc NHNN về vic ban hành Kế hoch thực hiện Chthị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chng tội phạm trong tình hình mi;

- Quyết định s 3089/QĐ-NHNN ngày 18/12/2009 của Thống đc NHNN về việc ban hành Quy chế văn hóa công svà quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức NHNN;

- Công văn số 7188/NHNN-TTGSNH ngày 14/9/2011 của NHNN hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Ngân hàng;

- Các văn bản khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện chính sách, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tội phạm.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Ngân hàng TMTCP: Đông Nam Á, Đại Dương.

Từ Quý II đến Quý IV/2013

Thành lập đoàn kiểm tra

Thực hiện chính sách, quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam;

- NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố: Bình Định, Bắc Giang, Nghệ An, Điện Biên, Lào Cai.

Từ Quý II đến Quý IV/2013

Thành lập đoàn kiểm tra.

Thanh tra hành chính.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

NHNN Chi nhánh tnh, thành ph: Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nng, Khánh Hòa và Thanh Hóa.

Từ Quý II đến Quý IV/20I3

Thành lập đoàn kiểm tra.

3

- Luật Phòng, chống rửa tiền;

- Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia về chng rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Trách nhiệm của các Bộ, ngành và đối tượng báo cáo có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ được quy định tại các văn bn về phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)

Các Bộ, ngành, đơn vị báo cáo về phòng, chng rửa tiền.

Quý II, III, IV/2013

Thông qua báo cáo, văn bn và kiểm tra trực tiếp.

III

Công tác quản lý tài chính - kế toán

1

Chế độ báo cáo tài chính Đi với NHNN Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/8/2008 của Thống đốc NHNN.

Việc tuân thchế độ báo cáo tài chính

Vụ Tài chính - Kế toán

S giao dịch, Cục quản trị, Cục Công nghệ tin học, Cục Phát hành và kho quỹ, Các chi nhánh NHNN.

Quý I đến Quý IV/2013

- Thông qua báo cáo tài chính định kỳ của các đơn vị.

- Kiểm tra trực tiếp nếu phát hiện có sai sót.

2

Quy định về quản Lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình trong hệ thống NHNN ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-NHNN ngày 16/12/2010 của Thống đốc NHNN.

- Kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng công trình năm 2013;

- Hướng dẫn, giải quyết các tình huống trong xây dựng công trình của các đơn vị.

Vụ Tài chính - Kế toán

Ngân hàng Nhà nước: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Văn phòng đại diện Tp. Hồ Chí Minh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên

Quý I đến Quý IV/2013

Thành lập đoàn kiểm tra

3

Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-NHNN ngày 04/5/2006 của Thống đốc NHNN và Quyết đnh số 2124/QĐ-NHNN ngày 26/9/2011 của Thng đốc NHNN.

- Công tác chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Vụ Tài chính - Kế toán

Ngân hàng Nhà nước: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quý I đến Quý IV/2013

Thành lập đoàn kiểm tra

4

Quy chế quản lý tài chính của NHNN ban hành kèm theo Quyết định số 2234/QĐ-NHNN ngày 25/9/2009 của Thống đốc NHNN; Quy chế chi tiêu nội bộ của NHNN Ban hành kèm theo Quyết định số 1636/QĐ-NHNN ngày 22/7/2008 của Thống đốc NHNN.

- Việc quản lý, sử dụng tài sản;

- Công tác quản lý tài chính, sử dụng kinh phí khoán;

- Khảo sát tình hình thực hiện quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ để sửa đổi, bổ sung.

Vụ Tài chính - Kế toán

Ngân hàng Nhà nước: Điện Biên, Lai Châu, Bình Định, Phú Yên.

Quý I đến Quý IV/2013

Thành lập đoàn kiểm tra

5

Các quy định về hạch toán kế toán, quản lý các khoản phải thu, phải trả.

- Việc thực hiện chế độ hạch toán kế toán, chế độ chứng từ kế toán;

- Việc theo dõi, xlý các khoản nợ tồn đọng lâu ngày.

Vụ Tài chính - Kế toán

Ngân hàng Nhà nước: Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Quý III, IV/2013

Thành lập đoàn kiểm tra.

IV

Công tác tiền t- kho quỹ

1

Các văn bản quy định về công tác tiền tệ - kho quỹ

- Công tác an toàn kho quỹ;

- Kho tiền và hệ thống thiết bị an toàn;

- Công tác điều hòa tiền mặt, kiểm đếm, tuyển chọn tiền; xử lý tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

- Xử lý tiền giả, tiền nghi giả.

Cục Phát hành và Kho quỹ

NHNN chi nhánh tnh, thành phvà một số tổ chức tín dụng.

Từ Quý I đến Quý IV/năm 2013

Thành lập đoàn kiểm tra

V

Công tác quản lý công nghệ thông tin

1

- Thông tư s 01/2011/TT-NHNN ngày 21/02/2011 của Thống đốc NHNN quy định việc đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống CNTT trong hoạt động ngân hàng;

- Thông tư số 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011 của Thống đổc NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cp dịch vụ ngân hàng trên Internet;

- Quyết định số 1630/2003/QĐ-NHNN ngày 19/12/2003 của Thống đốc NHNN quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật trong gia công, mua sắm phần mềm nghiệp vụ ngân hàng;

- Quyết định số 35/2006/QĐ-NHNN ngày 31/7/2006 của Thống đốc NHNN quy định về các nguyên tc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện t;

- Quyết định số 29/2008/QĐ-NHNN ngày 13/10/2008 của Thống đốc NHNN quy định về bảo trì hệ thng trang thiết bị tin học trong ngành Ngân hàng;

- Thông tư số 11/2012/TT-NHNN ngày 25/04/2012 của Thống đốc NHNN quy định về quản lý và sử dụng mạng máy tính của NHNN.

Kim tra việc tuân thủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực CNTT.

Cục Công nghệ tin học

- Các Tổ chức tín dụng;

- NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Từ Quý I đến Quý IV/2013

- Thông qua báo cáo của các đơn vị;

- Thành lập đoàn kiểm tra.

VI

Công tác phổ biến, giáo dục, tuyên truyền, hưng dẫn thi hành pháp luật

1

Các văn bản quy định hiện hành vcông tác phbiến, giáo dục pháp luật.

- Hoạt động ph biến, giáo dục pháp luật ở các đơn vị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác này.

Vụ Pháp chế

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh: Đắk Lắk, Cần Thơ, Cà Mau, Tp. Hồ Chí Minh.

Quý I, II/2013.

Thành lập đoàn kiểm tra

2

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam s46/2010/QH12, Luật Các tổ chức tín dụng s 47/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật;

- Tình hình tuân thủ pháp lut.

Vụ Pháp chế

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh: Đà Nng, Khánh Hòa, Gia Lai.

Quý I, II/2013.

Làm việc trực tiếp với các đơn vị được kiểm tra.

VII

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Các văn bản chđạo, hướng dẫn về công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

- Quyết định 1563/QĐ-NHNN ngày 08/8/2012 của Thng đốc NHNN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Ngân hàng Nhà nước.

- Thực hiện các quy định vcông tác kiểm soát thủ tục hành chính;

- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của NHNN.

Văn phòng NHNN

- Một số đơn vị Vụ, Cục tại trụ s chính NHNN;

- Một số NHNN chi nhánh tnh, thành phố.

Quý II, Quý III/2012

Thông qua báo cáo đnh kỳ.

Thành lập đoàn kiểm tra.

VIII

Công tác thi đua - khen thưng

1

- Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật Thi đua - Khen thưởng;

- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Thi đua, Khen thưng và Luật sửa đổi, bổ sung một s điu của Luật thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;

- Nghị định 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưng;

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định s 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;

- Các quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng do NHNN ban hành.

Việc chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện các quy định liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Vụ Thi đua-Khen thưởng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh: Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tp. Đà Nng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Từ Quý I đến Quý IV/2013

Thành lập đoàn kiểm tra.

IX

Công tác quản lý dự án

1

- Quyết định s545/QĐ-NHNN ngày 29/5/2002 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Sổ tay chính sách dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhgiai đoạn I;

- Quyết định số 2181/QĐ-NHNN ngày 20/9/2007 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Sổ tay chính sách dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn II;

- Quyết định số 1779/QĐ-NHNN ngày 08/12/2005 của Thống đốc NHNN về việc phê duyệt Stay chính sách dự án tài chính nhà ;

- Quyết định số 1791/QĐ-NHNN ngày 13/9/2006 về việc sửa đi, bsung sổ tay chính sách dự án tài chính nhà ở;

- Quyết định số 440/QĐ-NHNN ngày 09/3/2010 của Thống đốc NHNN về việc phê duyệt sổ tay chính sách dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III.

- Tình hình sử dụng vn tại các PFI; kế hoạch trnợ, đm bảo các PFI cho vay đúng mục đích, đối tượng, tlệ tham gia góp vốn dự án

Ban Quản lý các dự án tín dng quốc tế ODA

- Các chi nhánh của các ngân hàng tham gia dự án;

- Một số doanh nghiệp vay vn dự án;

- Một số đối tượng thụ hưởng dự án;

Từ Quý I đến Quý IV/2013

- Thành lập đoàn kiểm tra

- Thông qua báo cáo định kỳ.

2

- Quyết định s105/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng chính sách tài chính nhà ở quc gia đến năm 2020.

Trách nhiệm của các Bộ, ngành và đối tượng báo cáo có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ quy định tại Quyết định s 105/2007/QĐ-TTg .

NHNN (Ban Quản lý các d án tín dụng quốc tế ODA)

Các Bộ, ngành có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định 105/2007/QĐ-TTg và UBND tnh, thành phố có liên quan.

Từ Quý I đến Quý IV/2013

- Thông qua báo cáo tình hình thực hiện của các bộ, ngành có liên quan.

- Tổ chức hội nghị.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 808/QĐ-NHNN về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.597
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76