Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 63/2013/QĐ-UBND quy định về giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

Số hiệu: 63/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 25/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2013/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật t chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014;

Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế, Ban ch đạo giải phóng mặt bằng Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch và đầu tư, S Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 5616/TTr-LN ngày 22/10/2013 và Báo cáo thẩm định số 3318/STP-VBPQ ngày 19/12/2013 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 (có Phụ lục và Bảng giá các loại đất kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày 01/01/2014 và thay thế Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 và Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất kèm theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ: TN&MT, TC, XD, Tư pháp;
- Thường trực Thành y;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
-
Các PCT UBND Thành phố;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-B TP;
- VPUBTP: các PCVP; các tổ chuyên viên; Trung tâm tin học - công báo, Nth;
- Lưu, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Giá các loại đất quy định tại Quyết định này được xác định làm căn cứ và cơ sở để:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập trong việc giao dịch chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b) Tính giá trị quyền sử dụng đất đ thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật;

c) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34, Điều 35 của Luật Đất đai 2003;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003;

đ) Xác định giá trị quyền sử dụng đất đ tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp c phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai 2003;

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất đ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

g) Xác định giá khởi điểm để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất;

h) Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá, đấu thầu không được thấp hơn mức giá do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại quyết định này.

3. Quy định này không bắt buộc áp dụng đối với trường hợp người có quyền s dụng đất thỏa thuận về giá đt khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đt đai năm 2003.

Điều 2. Nguyên tắc cụ thể khi định giá đất

1. Căn cứ vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới đường giao thông, đường phố và điều kiện cơ s hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, các vị trí được xác định theo nguyên tắc: vị trí 1 tiếp giáp trục đường giao thông có tên trong bảng giá có khả năng sinh lợi và điều kiện cơ s hạ tng thuận lợi hơn các vị t tiếp theo, các vị trí 2, 3, 4 theo thứ tự khả năng sinh lợi và điều kiện cơ sở hạ tầng kém thuận lợi hơn.

2. Nguyên tắc khi định giá đất phi nông nghiệp.

a) Trường hợp thửa đất của một chủ sử dụng vị trí 1 có trùng từ 2 mức giá tr lên thì xác định giá theo vị trí có mức giá cao nhất.

b) Các vị trí trong mỗi đường, phố thuộc các quận; các phường của thị xã Sơn Tây; các thị trấn được xác định như sau:

- V trí 1: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với đường, phố được quy định trong các bảng giá kèm theo quyết định này;

- Vị trí 2: áp dụng đi với thửa đất của một chủ s dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ, ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất) từ 3,5m trở lên.

- V trí 3: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất) từ 2m đến dưới 3,5m.

- Vị trí 4: áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố ti vị trí thửa đất) dưới 2m.

c) Đối với các thửa đất của một chủ sử dụng tại các vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 có ngõ nối thông với nhiều đường, phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường, phố gần nhất. Nếu thửa đất có khoảng cách đến các đường, phố bằng nhau thì áp dụng theo đường phố có mức giá cao nhất.

d) Đối với thửa đất của một chủ sdụng đất tại vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 thuộc các khu dân cư cũ, không nm trong khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư, không nm trong cụm công nghiệp hoặc khu công nghiệp, cách hè đường, phố t 200m trở lên (theo chiều sâu của ngõ) được xem xét giảm giá như sau:

- Cách hè đưng, phố từ 200m đến 300m: giảm 5% so với giá đất quy định.

- Cách hè đường, phố trên 300m đến 500m: giảm 10% so với giá đất quy định.

- Cách hè đường, phố trên 500m: giảm 15% so với giá đất quy định.

đ) Đối với thửa đất của một chủ sử dụng có chiều sâu tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ được chia các lớp đ tính giá như sau:

- Lớp 1: tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ đến 100m, tính bằng 100% mức giá quy định.

- Lớp 2: tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ từ trên 100m đến 200m, giảm 10% so với giá đất của lớp 1.

- Lớp 3 tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ từ trên 200m đến 300m giảm 20% so với giá đất của lp 1.

- Lớp 4 tính từ ch giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ từ trên 300m giảm 30% so với giá đất của lớp 1.

Không áp dụng quy định tại Điểm d, đ Khoản 2 điu này trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003; trong tờng hợp này, tại Bảng số 6, Bảng s 7 (trừ thị trấn Tây Đằng, Ba Vì) và Bảng 8 thuộc huyện Từ Liêm thì giá đất vị trí 4 được xác định theo giá đất vị trí 3.

e) Chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ nêu tại Điều 2 của quy định này được áp dụng như sau:

- Đối với các trường hợp được Nhà nước giao, cho thuê đất mới thì chỉ giới hè đường, phố tính theo chỉ giới quy hoạch đường, phố được duyệt;

- Các trường hợp còn lại, ch giới hè đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ tính theo chỉ giới hè đường, phố hiện trạng.

g) Trường hợp thửa đất của một chủ sử dụng đt có hình th đặc thù (hình L, hình ^) thì phần diện tích tiếp giáp với đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ tính từ mặt tiền đến hết chiều sâu của thửa đất được áp dụng giá theo đúng vị trí, mục đích quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7 Chương II của quy định này. Phần diện tích còn lại xác định như sau:

- Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ ³ 3,5m thì phần diện tích còn lại áp dụng hệ số K = 0,9 của giá đất theo quy định.

- Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ kích thước từ 2m đến dưới 3,5m thì phần diện tích còn lại áp dụng hệ số K = 0,8 của giá đất theo quy định.

- Nếu thửa đất có mặt tiếp giáp với đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ kích thước < 2m thì phần diện tích còn lại áp dụng giá đất vị trí thấp hơn liền kề của đường, phố có tên trong bảng giá hoặc ngõ.

Giá đất của cả thửa đất sau khi xác định không được thấp hơn giá đất vị trí thấp hơn liền kề với đường phố, ngõ tiếp giáp của thửa đt.

h) Trường hợp các thửa đất thuộc địa giới hành chính các xã ngoại thành, nằm xen kẽ với các thửa đất tại các trục đường giao thông thuộc địa giới hành chính thị trấn, vùng giáp ranh quận nội thành; hoặc trên cùng một đoạn đường giao thông bên này là địa giới hành chính xã, bên kia là địa giới hành chính thị trấn, vùng giáp ranh quận nội thành thì xác định giá theo vị trí có mức giá cao nht. Nguyên tắc phân loại vị trí, xác định giá đất các trường hợp này tuân thủ các quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, g trên đây và Điều 5 Chương II của quy định này.

i) Trường hợp các thửa đất ở khu vực ngã ba, ngã tư giao ct giữa các đường phố mà có mặt tiếp giáp với hai đường, ph có tên trong Bảng giá thì được tính hệ số bằng 1,20 giá đất của đường, phố có giá đất cao nhất; trường hợp thửa đt ở vị trí giao cắt giữa một đường, phố có tên trong bảng giá với một đường, ph có mặt ct đường từ 3,50m trở lên (vị trí 2) thì được tính hệ số bằng 1,10 giá đất của đường, phố có tên trong bảng giá. Nhưng mức giá sau khi điều chỉnh không quá mức vượt khung giá tối đa theo khung giá đất của Chính phủ quy định.

k) Giá đất tại các tuyến đường, phố mới mở chưa có n trong quy định này được xác định theo các nguyên tc tại Khoản 1, 2 Điều này và tương ứng với mức giá đất của đường, phố tương đương có tên trong khu vực.

Chương 2.

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

Điều 3. Giá đất nông nghiệp

1. Giá đất nông nghiệp trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất trồng cây lâu năm, đt mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại các xã thuộc các huyện được xác định căn cứ mục đích sử dụng khi giao, cho thuê và được phân theo khu vực, theo vùng (vùng đồng bằng, ng trung du, vùng núi) quy định tại Bảng 1; Bảng 2, Bảng 3; Bảng 4; Bảng 5 và Phụ lục phân loại các xã.

2. Giá đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở; đất nông nghiệp trong phạm vi khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thm quyền xét duyệt (trường hợp chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng khu dân cư) được tính bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm cùng khu vực, cùng vùng quy định tại Bảng 3.

3. Giá đt nông nghiệp khác (bao gồm đất tại các xã ngoại thành sử dụng đ xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt k cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép, xây dựng trạm, trại nghiên cu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản, xây dựng cơ sở ươm tạo cây giống, con giống; xây dựng kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân đchứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp) được xác định bằng giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm ca cùng khu vực, cùng vùng quy định tại Bảng 3.

Điều 4. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị

1. Tại các quận; các phường của thị xã Sơn Tây (trừ các phường Viên Sơn, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm thuộc thị xã Sơn Tây); các thị trấn thuộc các huyện (trừ thị trấn Tây Đằng thuộc huyện Ba Vì), giá đất được xác định theo Điều 2 của quy định này, mức giá cụ thể cho từng đường, phố và từng vị trí quy định tại Bảng 6 (đối với các quận, các phường thuộc th xã Sơn Tây); Bảng 7 (đi với các thị trấn thuộc các huyện).

2. Tại các phường Viên Sơn, Trung Hưng, Trung Sơn Trầm thuộc thị xã Sơn Tây và thị trấn Tây Đằng thuộc huyện Ba Vì, giá đất được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 dưi đây.

3. Giá đất tại các khu đô thị mới (đã xây dựng xong đường giao thông).

a) Trường hợp đường, phố trong khu đô thị mới đã đặt tên và đã được xác định trong bảng giá thì xác định giá theo đường phố đó; trường hợp đường, phố trong khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư chưa đặt tên hoặc đã được đặt tên nhưng chưa được xác định trong bảng giá thì xác định theo phụ lục Bảng giá đất các khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Trường hợp thửa đất không nằm trong ranh giới khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư nhưng ở vị trí tiếp giáp hoặc có đường, ngõ nối thông gần hơn với đường, phố của khu đô th mới, khu đấu giá, khu tái định cư thì được xác định theo giá đất của đường, phố trong khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư; trường hợp thửa đất đó nằm vị trí 2, 3, 4 thì xác định theo đường, phố trong khu vực có mức giá tương đương có quy định giá đất các vị trí.

Điều 5. Giá đất ở và sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu vực nông thôn (gồm khu vực giáp ranh đô thị, khu vực ven trục đường giao thông chính và các xã nông thôn)

1. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thuộc các xã, thị trấn giáp ranh các quận (có chung ranh giới hành chính với quận) được xác định cụ thể cho từng đường, phố quy định tại Bảng 8 và Phụ lục phân loại các xã. Cụ thể như sau:

a) Các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm: được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) như đất phi nông nghiệp quy định cho các quận, thị trấn.

b) Các xã giáp ranh thuộc các huyện Chương Mỹ, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thanh Trì:

- Trong phạm vi tính từ ch giới hè đường, phố có tên trong bảng giá đến 200m được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) như đất phi nông nghiệp quy định cho các quận, thị trấn;

- Vị trí còn lại ngoài 200m tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá quy định cụ thể tại Bảng 8.

2. Giá đất và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực ven trục đầu mối giao thông chính có tên trong bảng giá (từ chỉ giới hè đường, phố đến 200m) thuộc các huyện; các xã và phường Viên Sơn, phường Trung Hưng, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây (quy định tại Bảng 9) và thị trn Tây Đằng, huyện Ba Vì (quy định tại Bảng 7) được xác định cụ thể cho tng đường, ph, cụ thể như sau:

- Trong phạm vi tính từ chỉ gii hè đường, phố đến 200m được xác định theo 4 vị trí (1, 2, 3, 4) như đất phi nông nghiệp quy định cho các quận, thị trn và không thấp hơn giá đất cùng mục đích sử dụng khu dân cư nông thôn liền kề.

Trường hợp thửa đất nằm trong phạm vi 200m của các trục đường có tên trong bảng giá giao nhau thì xác định giá theo vị trí của đường có mức giá cao nhất (thực hiện Mục a, Khoản 2 Điều 2 của quy định này).

- Vị trí còn lại ngoài 200m tính từ chỉ giới hè đường, phố có tên trong bảng giá áp dụng giá đất khu dân cư nông thôn liền kề.

3. Giá đất ở và sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp khu dân cư nông thôn tại các khu vực còn lại được quy định tại Bảng 10.

Các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất tại các khu dân cư nông thôn để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh, khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu tái định cư, ... có hạ tầng đồng bộ thì căn cứ vào đường quy hoạch được duyệt (nếu không có đường quy hoạch thì áp dụng theo đường hiện trạng) để áp dụng giá đất theo 4 vị trí của đường, phố gần nhất có tên trong bảng giá quy định tại Bảng 8, Bảng 9 và không bị giới hạn bởi phạm vi 200m tính từ ch giới hè đường, phố.

Điều 6. Giá đất phi nông nghiệp khác

1. Giá đất xây dựng trụ s cơ quan Nhà nước và đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ), đất phi nông nghiệp khác (bao gồm đất xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa nghệ thuật), được xác định bằng giá đất ở có cùng vị trí, đường, phố, loại xã.

2. Giá đất sử dụng vào mục đích công cộng theo các quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và các loại đất phi nông nghiệp khác (bao gồm: đất có các công trình xây dựng khác của tư nhân không nhằm mục đích kinh doanh và không gắn lin với đất ở; đất làm nhà nghỉ, lán trại cho người lao động phục vụ thi công công trình xây dựng; đất tại các phường, thị trấn được sử dụng đ xây dựng nhà phục vụ mục đích trồng trọt kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi động vật được pháp lut cho phép; đất xây dựng trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; đất xây dựng nhà kho, nhà của hộ gia đình, cá nhân để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp) được xác định bằng giá đất sn xuất kinh doanh phi nông nghiệp có cùng vị trí, đường, phố, loại xã.

3. Giá đt làm nghĩa trang, nghĩa địa: Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ có quy định cho từng trường hợp phát sinh cụ th.

4. Giá đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trng thủy sản được xác định bằng giá đất nuôi trồng thủy sản của cùng khu vực, cùng vùng; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản được xác định bng giá đất phi nông nghiệp có cùng mục đích sử dụng, vị trí, đường, phố, loại xã.

Điều 7. Giá đất chưa sử dụng

Đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng, khi cần có giá để tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật đối với loại đất này thì căn cứ vào giá của loại đất liền kề có mức giá cao nhất (trường hợp liền kề với hai loại đất khác nhau trở lên) để xác định giá đất. Khi đất chưa sử dụng được cơ quan có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng thì căn cứ vào giá đất cùng loại, cùng mục đích sử dụng được quy đnh tại bản quy định này để định mức giá cụ th.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Xác định giá đất trong một số trường hợp cụ thể

Trường hợp áp dụng giá đất vào các đối tượng và mục đích sử dụng đất cụ thể theo các quy định tại Điều 11 Nghị định s 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ phải thực hiện sát giá thị trường trong điều kiện bình thường mà giá đt quy định tại Quyết định này chưa phù hợp với giá thị trường trong điều kiện bình thường thì Sở Tài chính chủ trì cùng các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có liên quan lập phương án giá trình Ủy ban nhân dân Thành ph quyết định hoặc báo cáo Thường trực hội đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến trước khi quyết định theo các nguyên tắc sau:

1. UBND Thành phố quyết định điều chỉnh giá đất trong giới hạn cho phép cao hơn hoặc thấp hơn không quá 20% mức giá của cùng vị trí, cùng mục đích sử dụng đất đã công bố.

2. Các trường hợp điều chỉnh cao hơn hoặc thấp hơn 20% mức giá của cùng vị trí, cùng mục đích sử dụng đất đã công bố thì Liên ngành phải lập phương án báo cáo UBND Thành phố để xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố trước khi quyết định.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Đối với những khu vực chưa được xác định trong Bảng giá, Phụ lục ban hành kèm theo quy định này hoặc các trường hợp mới phát sinh do xây dựng đường, phố, khu đô thị mới, khu đấu giá, khu tái định cư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các s, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã lập phương án giá, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm định kỳ tổ chức cập nhật biến động giá đất trên địa bàn để làm căn cứ lập phương án trình Ủy ban nhân dân Thành phố công bố giá đất vào ngày 01 tháng 01 hàng năm; Tổng hợp tình hình và kết quả điều chnh giá đất báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên địa bàn, kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tng hợp trình y ban nhân dân Thành phố xem xét quyết đnh./.

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của y ban nhân dân thành phố)

PHÂN LOẠI XÃ

1) Huyện Gia Lâm:

- Khu vực giáp ranh nội thành: Các xã C Bi, Đông Dư, thị trấn Trâu Quì;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

2) Huyện Thanh Trì:

- Khu vực giáp ranh nội thành: Các xã Hữu Hòa, Tam Hiệp, Tả Thanh Oai, Tân Triều, Thanh Liệt, Tứ Hiệp, Yên Mỹ;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

3) Huyện Từ Liêm:

- Khu vực giáp ranh nội thành: Các xã Cổ Nhuế, Đại Mỗ, Đông Ngạc, Mễ Trì, Mỹ Đình, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Đỉnh;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

4) Huyện Hoài Đức:

- Khu vực giáp ranh nội thành: Các xã An Khánh, Đông La, La Phù;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

5) Huyện Thanh Oai:

- Khu vực giáp ranh nội thành: Các xã Bích Hòa, Cao Viên, Cự Khê;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

6) Huyện Chương Mỹ:

- Khu vực giáp ranh nội thành: Các xã Thụy Hương, Phụng Châu, thị trn Chúc Sơn;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

7) Huyện Ba Vì:

- Miền núi: Các xã Ba Trại, Ba Vì, Khánh Thượng, Minh Quang, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài;

- Vùng trung du: Các xã Cẩm Lĩnh, Phú Sơn, Sơn Đà, Thuần Mĩ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vật Lại;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

8) Huyện Mỹ Đức:

- Miền núi: xã An Phú;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

9) Huyện Quốc Oai:

- Miền núi: Các xã Đông Xuân, Phú Mãn;

- Vùng trung du: Các xã Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Cát;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

10) Huyện Sóc Sơn:

- Vùng trung du: Các xã Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Minh Phú, Minh Trí, Nam Sơn;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

11) Thị xã Sơn Tây:

- Vùng trung du: Các xã Cổ Đông, Đường Lâm, Kim Sơn, Sơn Đông, Thanh Mỹ, Xuân Sơn;

- Vùng đồng bng: địa bàn còn lại.

12) Huyện Thạch Thất:

- Miền núi: Các xã Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình;

- Vùng trung du: Các xã Bình Yên, Cần Kiệm, Cẩm Yên, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Lại Thượng, Tân Xã, Thạch Hòa;

- Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.

13) Huyện Đan Phưng: Vùng đồng bằng.

14) Huyện Đông Anh: Vùng đồng bng.

15) Huyện Mê Linh: Vùng đồng bằng.

16) Huyện Phú Xuyên: Vùng đồng bằng.

17) Huyện Phúc Thọ: Vùng đồng bằng.

18) Huyện Thường Tín: Vùng đồng bằng.

19) Huyện ng Hòa: Vùng đồng bằng.


BẢNG SỐ 1

GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÔNG LÚA NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: Đồng/m2

STT

Tên khu vực

Đồng Bằng

Trung Du

Miền núi

1

- Phạm vi địa giới hành chính phường thuộc các quận nội thành

252 000

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Nguyễn Trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc, Phúc La, Mộ Lao, Văn Quán, Kiến Hưng, Hà Cầu, La Khê, Phú La

2

- Huyện Từ Liêm giới hạn từ địa giới hành chính các quận đến bờ đông (bên tả) sông Nhuệ

201 600

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương , Phú Lãm và diện tích bên tả Sông Đáy của phường Đồng Mai

3

- Địa bàn bên hữu sông Nhuệ thuộc huyện Từ Liêm; Khu vực giáp ranh quận nội thành thuộc huyện: Thanh Trì, Gia Lâm

162 000

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích phần bên hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai

- Các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây

- Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng

- Các xã Cao Viên, Bích Hoà, Cự Khê của huyện Thanh Oai

4

- Địa bàn còn lại huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai,

135 000

 

 

- Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hòa

5

- Địa bàn còn lại thuộc thị xã Sơn Tây

135 000

105 000

71 000

- Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai

6

- Toàn bộ huyện Sóc Sơn

108 000

105 000

 

7

- Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì

108 000

84 000

56 800

 

 

 

 

 

 

BẢNG SỐ 2

GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
(Kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: Đồng/m2

STT

Tên khu vực

Đồng Bằng

Trung Du

Miền núi

1

- Phạm vi địa giới hành chính phường thuộc các quận nội thành

252 000

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Nguyễn Trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc, Phúc La, Mộ Lao, Văn Quán, Kiến Hưng, Hà Cầu, La Khê, Phú La

2

- Huyện Từ Liêm giới hạn từ địa giới hành chính các quận đến bờ đông (bên tả) sông Nhuệ

201 600

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương , Phú Lãm và diện tích bên tả Sông Đáy của phường Đồng Mai

3

- Địa bàn bên hữu sông Nhuệ thuộc huyện Từ Liêm; Khu vực giáp ranh quận nội thành thuộc huyện: Thanh Trì, Gia Lâm

162 000

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích phần bên hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai

- Các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây

- Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng

- Các xã Cao Viên, Bích Hoà, Cự Khê của huyện Thanh Oai

4

- Địa bàn còn lại huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai,

135 000

 

 

- Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hòa

5

- Địa bàn còn lại thuộc thị xã Sơn Tây

135 000

105 000

71 000

- Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai

6

- Toàn bộ huyện Sóc Sơn

108 000

105 000

 

7

- Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì

108 000

84 000

56 800

 

BẢNG SỐ 3

GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRỒNG CÂY LÂU NĂM
(Kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: Đồng/m2

STT

Tên khu vực

Đồng Bằng

Trung Du

Miền núi

1

- Phạm vi địa giới hành chính phường thuộc các quận nội thành

252 000

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Nguyễn Trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc, Phúc La, Mộ Lao, Văn Quán, Kiến Hưng, Hà Cầu, La Khê, Phú La

2

- Huyện Từ Liêm giới hạn từ địa giới hành chính các quận đến bờ đông (bên tả) sông Nhuệ

201 600

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương , Phú Lãm và diện tích bên tả Sông Đáy của phường Đồng Mai

3

- Địa bàn bên hữu sông Nhuệ thuộc huyện Từ Liêm; Khu vực giáp ranh quận nội thành thuộc huyện: Thanh Trì, Gia Lâm

189 600

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích phần bên hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai

- Các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây

- Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng

- Các xã Cao Viên, Bích Hoà, Cự Khê của huyện Thanh Oai

4

- Địa bàn còn lại huyện: Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai,

158 000

 

 

- Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hòa

5

- Địa bàn còn lại thuộc thị xã Sơn Tây

158 000

98 000

68 000

- Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai

6

- Toàn bộ huyện Sóc Sơn

126 000

78 000

 

7

- Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì

126 000

78 000

54 400

 

BẢNG SỐ 4

GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: Đồng/m2

STT

Tên khu vực

Đồng Bằng

Trung Du

Miền núi

1

- Phạm vi địa giới hành chính phường thuộc các quận nội thành

252 000

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Nguyễn Trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc, Phúc La, Mộ Lao, Văn Quán, Kiến Hưng, Hà Cầu, La Khê, Phú La

2

- Huyện Từ Liêm giới hạn từ địa giới hành chính các quận đến bờ đông (bên tả) sông Nhuệ

201 600

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm và diện tích bên tả sông Đáy của phường Đồng Mai.

3

- Địa bàn bên hữu sông Nhuệ thuộc huyện Từ Liêm; Khu vực giáp ranh quận nội thành thuộc huyện Thanh Trì, huyện Gia Lâm

162 000

 

 

- Các phường thuộc quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích phần bên hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai

- Các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây

- Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng

- Các xã Cao Viên, Bích Hoà, Cự Khê của huyện Thanh Oai

4

- Địa bàn còn lại của huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Thanh Oai

135 000

 

 

- Toàn bộ các huyện: Đông Anh, Mê Linh, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Thọ, Ứng Hòa

5

- Địa bàn còn lại thuộc thị xã Sơn Tây

135 000

84 000

43 200

- Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai,

6

- Toàn bộ huyện Sóc Sơn

108 000

105 000

 

7

- Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì

108 000

84 000

36 000

 

BẢNG SỐ 5

GIÁ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG, RỪNG SẢN XUẤT
(Kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: Đồng/m2

STT

Tên khu vực

Đồng Bằng

Trung Du

Miền núi

1

- Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mê Linh và thị xã Sơn Tây.

60 000

45 600

36 000

2

- Toàn bộ huyện: Sóc Sơn, Mỹ Đức, Ba Vì

48 000

38 000

30 000

 

BẢNG SỐ 6

BẢNG GIÁ ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH
(Kèm theo Quyết đnh số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: đ/m2

TT

Tên đường ph

Đoạn đường

Giá đất ở

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Từ

Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

1

An Xá

Đầu đưng

Cuối đưng

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

2

Bà Huyện Thanh Quan

Đầu đưng

Cuối đưng

66 000 000

29 700 000

23 100 000

19 800 000

38 956 000

17 530 000

13 635 000

11 687 000

3

Bắc Sơn

Đưng Độc Lập

Hoàng Diệu

74 400 000

33 480 000

26 040 000

22 320 000

43 914 000

19 761 000

15 370 000

13 174 000

Ông Ích Khiêm

Ngọc Hà

58 800 000

26 610 000

20 880 000

17 880 000

34 707 000

15 706 000

12 324 000

10 554 000

4

Cao Bá Quát

Đầu đưng

Cuối đưng

44 400 000

22 560 000

18 480 000

15 360 000

26 207 000

13 316 000

10 908 000

9 066 000

5

Cầu Giấy

Đa phận quận Ba Đình

39 600 000

21 000 000

17 040 000

14 760 000

23 374 000

12 395 000

10 058 000

8 712 000

6

Châu Long

Đầu đưng

Cuối đưng

40 800 000

21 507 500

17 471 000

14 971 500

24 082 000

12 695 000

10 312 000

8 837 000

7

Chùa Một Cột

Đầu đưng

Cuối đưng

66 000 000

29 700 000

23 100 000

19 800 000

38 956 000

17 530 000

13 635 000

11 687 000

8

Chu Văn An

Đầu đưng

Cuối đưng

74 400 000

33 480 000

26 040 000

22 320 000

43 914 000

19 761 000

15 370 000

13 174 000

9

Cửa Bắc

Phan Đình Phùng

Phạm Hồng Thái

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

Phạm Hồng Thái

Cuối đưng

40 800 000

21 507 500

17 471 000

14 971 500

24 082 000

12 695 000

10 312 000

8 837 000

10

Đào Tấn

Đầu đưng

Cuối đưng

50 400 000

24 000 000

19 680 000

16 380 000

29 748 000

14 166 000

11 616 000

9 668 000

11

Đặng Dung

Đầu đưng

Cuối đưng

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

12

Đặng Tất

Đầu đưng

Cuối đưng

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

13

Đốc Ng

Đầu đưng

Cuối đưng

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

14

Đội Cấn

Ngọc Hà

Liu Giai

44 400 000

22 560 000

18 480 000

15 360 000

26 207 000

13 316 000

10 908 000

9 066 000

Liu Giai

Đưng Bưi

38 400 000

20 640 000

16 680 000

14 580 000

22 665 000

12 183 000

9 845 000

8 606 000

15

Đội Nhân

Đầu đưng

Cuối đưng

24 000 000

14 400 000

12 120 000

10 920 000

14 166 000

8 500 000

7 154 000

6 445 000

16

Đưng Độc lập

Đầu đưng

Cuối đưng

78 600 000

35 370 000

27 510 000

23 580 000

46 393 000

20 877 000

16 238 000

13 918 000

17

Đưng Bưi

Đầu đưng

Cuối đưng

31 200 000

17 760 000

14 640 000

13 020 000

18 416 000

10 483 000

8 641 000

7 685 000

18

Điện Biên Phủ

Đầu đưng

Cuối đưng

75 600 000

34 020 000

26 460 000

22 680 000

44 623 000

20 080 000

15 618 000

13 387 000

19

Giảng Võ

Đa phận quận Ba Đình

57 600 000

26 220 000

20 760 000

17 760 000

33 998 000

15 476 000

12 254 000

10 483 000

20

Giang Văn Minh

Đội Cấn

Kim

44 400 000

22 560 000

18 480 000

15 360 000

26 207 000

13 316 000

10 908 000

9 066 000

Giảng Võ

Kim

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

21

Hàng Bún

Đầu đưng

Cuối đưng

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

22

Hàng Cháo

Đa phận quận Ba Đình

40 800 000

21 507 500

17 471 000

14 971 500

24 082 000

12 695 000

10 312 000

8 837 000

23

Hàng Than

Đầu đưng

Cuối đưng

52 800 000

24 420 000

20 070 000

16 620 000

31 165 000

14 414 000

11 846 000

9 810 000

24

Hồng Hà

Đa phận quận Ba Đình

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

25

Hồng Phúc

Đa phận quận Ba Đình

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

26

Hùng Vương

Đầu đưng

Cuối đưng

74 400 000

33 480 000

26 040 000

22 320 000

43 914 000

19 761 000

15 370 000

13 174 000

27

Hoàng Diệu

Đầu đưng

Cuối đưng

74 400 000

33 480 000

26 040 000

22 320 000

43 914 000

19 761 000

15 370 000

13 174 000

28

Hoàng Hoa Thám

Hùng Vương

Tam Đa

39 600 000

21 000 000

17 040 000

14 760 000

23 374 000

12 395 000

10 058 000

8 712 000

Tam Đa

Đưng Bưi

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

29

Hoàng Văn Thụ

Đầu đưng

Cuối đưng

57 600 000

26 220 000

20 760 000

17 760 000

33 998 000

15 476 000

12 254 000

10 483 000

30

Hòe Nhai

Đầu đưng

Cuối đưng

40 800 000

21 507 500

17 471 000

14 971 500

24 082 000

12 695 000

10 312 000

8 837 000

31

Khúc Hạo

Đầu đưng

Cuối đưng

52 800 000

24 420 000

20 070 000

16 620 000

31 165 000

14 414 000

11 846 000

9 810 000

32

Kim

Nguyễn Thái Học

Liu Giai

56 400 000

25 680 000

20 580 000

17 520 000

33 290 000

15 158 000

12 147 000

10 341 000

Liu Giai

Cuối đưng

49 200 000

23 640 000

19 440 000

16 260 000

29 040 000

13 953 000

11 474 000

9 597 000

33

Kim Tng

Đầu đưng

Cuối đưng

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

34

Láng H

Đa phận quận Ba Đình

55 200 000

25 080 000

20 424 000

17 160 000

32 582 000

14 803 000

12 055 000

10 129 000

35

Lạc Chính

Đầu đưng

Cuối đưng

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

36

Duẩn

Đa phận quận Ba Đình

61 200 000

27 540 000

21 420 000

18 360 000

36 123 000

16 255 000

12 643 000

10 837 000

37

Hồng Phong

Điện Biên Phủ

Hùng Vương

66 000 000

29 700 000

23 100 000

19 800 000

38 956 000

17 530 000

13 635 000

11 687 000

Hùng Vương

Đội Cấn

52 800 000

24 420 000

20 070 000

16 620 000

31 165 000

14 414 000

11 846 000

9 810 000

38

La Thành

Đa phận quận Ba Đình

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

39

Trực

Đầu đưng

Cuối đưng

39 600 000

21 000 000

17 040 000

14 760 000

23 374 000

12 395 000

10 058 000

8 712 000

40

Linh Lang

Đầu đưng

Cuối đưng

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

41

Liu Giai

Đầu đưng

Cuối đưng

58 800 000

26 610 000

20 880 000

17 880 000

34 707 000

15 706 000

12 324 000

10 554 000

42

Văn Phúc

Đầu đưng

Cuối đưng

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

43

Mc Đĩnh Chi

Đầu đưng

Cuối đưng

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

44

Mai Anh Tuấn

Đa phận quận Ba Đình

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

45

Mai Xuân Tng

Đa phận quận Ba Đình

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

46

Nam Cao

Đầu đưng

Cuối đưng

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

47

Nam Tràng

Đầu đưng

Cuối đưng

36 000 000

19 800 000

16 200 000

14 220 000

21 249 000

11 687 000

9 562 000

8 393 000

48

Ngọc Hà

Sơn Tây

BNN và PTNN

39 600 000

21 000 000

17 040 000

14 760 000

23 374 000

12 395 000

10 058 000

8 712 000

Qua Bộ NN và PTNN

Hoàng Hoa Thám

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

49

Ngọc Khánh

Đầu đưng

Cuối đưng

49 200 000

23 640 000

19 440 000

16 260 000

29 040 000

13 953 000

11 474 000

9 597 000

50

Ngõ Châu Long

Cửa Bắc

Đặng Dung

24 000 000

14 400 000

12 120 000

10 920 000

14 166 000

8 500 000

7 154 000

6 445 000

51

Ngõ Hàng Bún

Hàng Bún

Phan Huy Ích

24 000 000

14 400 000

12 120 000

10 920 000

14 166 000

8 500 000

7 154 000

6 445 000

52

Ngõ Hàng Đậu

Hồng Phúc

Hàng Đậu

24 000 000

14 400 000

12 120 000

10 920 000

14 166 000

8 500 000

7 154 000

6 445 000

53

Ngõ Núi Trúc

Núi Trúc

Giang Văn Minh

24 000 000

14 400 000

12 120 000

10 920 000

14 166 000

8 500 000

7 154 000

6 445 000

54

Ngõ Trúc Lạc

Phó Đức Chính

Trúc Bạch

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

55

Nghĩa Dũng

Đầu đưng

Cuối đưng

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

56

Ngũ Xã

Đầu đưng

Cuối đưng

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

57

Nguyên Hồng

Đa phận quận Ba Đình

31 200 000

17 760 000

14 640 000

13 020 000

18 416 000

10 483 000

8 641 000

7 685 000

58

Nguyễn Biu

Đầu đưng

Cuối đưng

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

59

Nguyễn Công Hoan

Đầu đưng

Cuối đưng

36 000 000

19 800 000

16 200 000

14 220 000

21 249 000

11 687 000

9 562 000

8 393 000

60

Nguyễn Cảnh Chân

Đầu đưng

Cuối đưng

66 000 000

29 700 000

23 100 000

19 800 000

38 956 000

17 530 000

13 635 000

11 687 000

61

Nguyễn Chí Thanh

Đa phận quận Ba Đình

52 800 000

24 420 000

20 070 000

16 620 000

31 165 000

14 414 000

11 846 000

9 810 000

62

Nguyễn Khắc Hiếu

Đầu đưng

Cuối đưng

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

63

Nguyễn Khắc Nhu

Đầu đưng

Cuối đưng

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

64

Nguyễn Phạm Tuân

Đầu đưng

Cuối đưng

18 000 000

11 700 000

10 080 000

9 000 000

10 624 000

6 906 000

5 950 000

5 312 000

65

Nguyễn Thái Học

Đầu đưng

Cuối đưng

68 400 000

30 780 000

23 940 000

20 520 000

40 373 000

18 168 000

14 131 000

12 112 000

66

Nguyễn Thiệp

Đa phận quận Ba Đình

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

67

Nguyễn Trưng T

Đầu đưng

Cuối đưng

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

68

Nguyễn Tri Phương

Đầu đưng

Cuối đưng

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

69

Nguyễn Trung Trực

Đầu đưng

Cuối đưng

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

70

Nguyễn Văn Ngọc

Đầu đưng

Cuối đưng

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

71

Núi Trúc

Đầu đưng

Cuối đưng

44 400 000

22 560 000

18 480 000

15 360 000

26 207 000

13 316 000

10 908 000

9 066 000

72

Phạm Hồng Thái

Đầu đưng

Cuối đưng

40 800 000

21 507 500

17 471 000

14 971 500

24 082 000

12 695 000

10 312 000

8 837 000

73

Phạm Huy Thông

Đầu đưng

Cuối đưng

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

74

Phó Đức Chính

Đầu đưng

Cuối đưng

43 200 000

22 200 000

18 120 000

15 180 000

25 499 000

13 103 000

10 695 000

8 960 000

75

Phan Đình Phùng

Đa phận quận Ba Đình

74 400 000

33 480 000

26 040 000

22 320 000

43 914 000

19 761 000

15 370 000

13 174 000

76

Phan Huy Ích

Đầu đưng

Cuối đưng

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

77

Phan Kế Bính

Đầu đưng

Cuối đưng

36 000 000

19 800 000

16 200 000

14 220 000

21 249 000

11 687 000

9 562 000

8 393 000

78

Phúc Xá

Đầu đưng

Cuối đưng

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

79

Quan Thánh

Đầu đưng

Cuối đưng

63 600 000

28 620 000

22 200 000

19 080 000

37 540 000

16 893 000

13 103 000

11 262 000

80

Quần Ngựa

Đầu đưng

Cuối đưng

36 000 000

19 800 000

16 200 000

14 220 000

21 249 000

11 687 000

9 562 000

8 393 000

81

Ông Ích Khiêm

Đầu đưng

Cuối đưng

40 800 000

21 507 500

17 471 000

14 971 500

24 082 000

12 695 000

10 312 000

8 837 000

82

Sơn Tây

Đầu đưng

Cuối đưng

43 200 000

22 200 000

18 120 000

15 180 000

25 499 000

13 103 000

10 695 000

8 960 000

83

Tôn Thất Đàm

Đầu đưng

Cuối đưng

52 800 000

24 420 000

20 070 000

16 620 000

31 165 000

14 414 000

11 846 000

9 810 000

84

Tôn Thất Thiệp

Đầu đưng

Cuối đưng

43 200 000

22 200 000

18 120 000

15 180 000

25 499 000

13 103 000

10 695 000

8 960 000

85

Tân Ấp

Đầu đưng

Cuối đưng

24 000 000

14 400 000

12 120 000

10 920 000

14 166 000

8 500 000

7 154 000

6 445 000

86

Thành Công

La Thành

HThành Công

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

Vi la Thành Công

Láng H

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

87

Thanh Bảo

Đầu đưng

Cuối đưng

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

88

Thanh Niên

Đa phận quận Ba Đình

55 200 000

25 080 000

20 424 000

17 160 000

32 582 000

14 803 000

12 055 000

10 129 000

89

Trần Huy Liu

Giảng Võ

HGiảng Võ

39 600 000

21 000 000

17 040 000

14 760 000

23 374 000

12 395 000

10 058 000

8 712 000

HGiảng Võ

Kim

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

90

Trần Phú

Phùng Hưng

Điện Biên Phủ

66 000 000

29 700 000

23 100 000

19 800 000

38 956 000

17 530 000

13 635 000

11 687 000

Điện Biên Phủ

Cuối đưng

75 600 000

34 020 000

26 460 000

22 680 000

44 623 000

20 080 000

15 618 000

13 387 000

91

Trần Tế Xương

Đầu đưng

Cuối đưng

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

92

Trấn Vũ

Thanh Niên

Chợ Châu Long

49 200 000

23 640 000

19 440 000

16 260 000

29 040 000

13 953 000

11 474 000

9 597 000

Chợ Châu Long

Cuối đưng

40 800 000

21 507 500

17 471 000

14 971 500

24 082 000

12 695 000

10 312 000

8 837 000

93

Trúc Bạch

Đầu đưng

Cuối đưng

46 800 000

23 400 000

19 000 000

15 800 000

27 624 000

13 812 000

11 215 000

9 326 000

94

Vạn Bảo

Đầu đưng

Cuối đưng

38 400 000

20 640 000

16 680 000

14 580 000

22 665 000

12 183 000

9 845 000

8 606 000

95

Vạn Phúc

Đầu đưng

Cuối đưng

38 400 000

20 640 000

16 680 000

14 580 000

22 665 000

12 183 000

9 845 000

8 606 000

96

Văn Cao

Đầu đưng

Cuối đưng

57 600 000

26 220 000

20 760 000

17 760 000

33 998 000

15 476 000

12 254 000

10 483 000

97

nh Phúc

Đầu đưng

Cuối đưng

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

98

Yên Ninh

Đầu đưng

Cuối đưng

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

99

Yên Phụ

Đầu đưng

Cuối đưng

44 400 000

22 560 000

18 480 000

15 360 000

26 207 000

13 316 000

10 908 000

9 066 000

100

Yên Thế

Đầu đưng

Cuối đưng

31 200 000

17 760 000

14 640 000

13 020 000

18 416 000

10 483 000

8 641 000

7 685 000

 

BẢNG SỐ 6

BẢNG GIÁ ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA
(Kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính đ/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Giá đất ở

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Từ

Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

1

An Trạch

Đầu đường

Cuối đường

22 800 000

13 920 000

11 640 000

10 560 000

13 458 000

8 216 000

6 870 000

6 233 000

2

Bích Câu

Đầu đường

Cuối đường

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

3

Cát Linh

Đầu đường

Cuối đường

52 800 000

24 420 000

20 070 000

16 620 000

31 165 000

14 414 000

11 846 000

9 810 000

4

Chùa Bộc

Đầu đường

Cuối đường

49 200 000

23 640 000

19 440 000

16 260 000

29 040 000

13 953 000

11 474 000

9 597 000

5

Chùa Láng

Đầu đường

Cuối đường

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

6

Cầu Mới

Số 111 đường Láng

Đầu Cầu Mới

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

7

Cầu Giấy

Địa phận quận Đống Đa

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

8

Đông Các

Đầu đường

Cuối đường

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

9

Đông Tác

Đầu đường

Cuối đường

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

10

Đặng Văn Ngữ

Đầu đường

Cuối đường

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

11

Đào Duy Anh

Đầu đường

Cuối đường

40 800 000

21 507 500

17 471 000

14 971 500

24 082 000

12 695 000

10 312 000

8 837 000

12

Đặng Tiến Đông

Đầu đường

Cuối đường

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

13

Đặng Trần Côn

Đầu đường

Cuối đường

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

14

Đường Đê La Thành

Kim Hoa

Ô Chợ Dừa

22 800 000

13 920 000

11 640 000

10 560 000

13 458 000

8 216 000

6 870 000

6 233 000

15

Đường Hòa Nam mới

Hào Nam

Cát Linh

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

16

Đoàn Thị Điểm

Đầu đường

Cuối đường

36 000 000

19 800 000

16 200 000

14 220 000

21 249 000

11 687 000

9 562 000

8 393 000

17

Giải Phóng (phía đối diện đường tàu)

Địa phận quận Đống Đa

40 800 000

21 507 500

17 471 000

14 971 500

24 082 000

12 695 000

10 312 000

8 837 000

 

Giải Phóng (đi qua đường tàu)

Địa phận quận Đống Đa

27 600 000

15 960 000

13 440 000

12 000 000

16 291 000

9 420 000

7 933 000

7 083 000

18

Giảng Võ

Cát Linh

Láng Hạ

57 600 000

26 220 000

20 760 000

17 760 000

33 998 000

15 476 000

12 254 000

10 483 000

Nguyễn Thái Học

Cát Linh

39 600 000

21 000 000

17 040 000

14 760 000

23 374 000

12 395 000

10 058 000

8 712 000

19

Hàng Cháo

Địa phận quận Đống Đa

40 800 000

21 507 500

17 471 000

14 971 500

24 082 000

12 695 000

10 312 000

8 837 000

20

Hào Nam

Đầu đường

Cuối đường

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

21

Hồ Đắc Di

Đầu đường

Cuối đường

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

22

Hồ Giám

Đầu đường

Cuối đường

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

23

Hoàng Cầu

Đầu đường

Cuối đường

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

24

Hoàng Ngọc Phách

Đầu đường

Cuối đường

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

25

Hoàng Tích Trí

Đầu đường

Cuối đường

27 600 000

15 960 000

13 440 000

12 000 000

16 291 000

9 420 000

7 933 000

7 083 000

26

Huỳnh Thúc Kháng

Đầu đường

Cuối đường

46 800 000

23 400 000

19 000 000

15 800 000

27 624 000

13 812 000

11 215 000

9 326 000

27

Khâm Thiên

Đầu đường

Cuối đường

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

28

Khương Thượng

Đầu đường

Cuối đường

25 200 000

15 000 000

12 600 000

11 280 000

14 874 000

8 854 000

7 437 000

6 658 000

29

Kim Hoa

Đầu đường

Cuối đường

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

30

Mai Anh Tuấn

Địa phận quận Đống Đa

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

31

Láng

Đầu đường

Cuối đường

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

32

Láng Hạ

Địa phận quận Đống Đa

52 800 000

24 420 000

20 070 000

16 620 000

31 165 000

14 414 000

11 846 000

9 810 000

33

Lương Đình Của

Đầu đường

Cuối đường

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

34

Lê Duẩn (không có đường tàu)

Địa phận quận Đống Đa

61 200 000

27 540 000

21 420 000

18 360 000

36 123 000

16 255 000

12 643 000

10 837 000

Lê Duẩn (đi qua đường tầu)

Địa phận quận Đống Đa

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

35

La Thành

Ô Chợ Dừa

Hết địa phận quận Đống Đa

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

36

Lý Văn Phúc

Đầu đường

Cuối đường

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

37

Nam Đồng

Đầu đường

Cuối đường

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

38

Ngõ Thông Phong

Tôn Đức Thắng

KS Sao Mai

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

39

Ngõ Hàng Bột

Đầu đường

Cuối đường

36 000 000

19 800 000

16 200 000

14 220 000

21 249 000

11 687 000

9 562 000

8 393 000

40

Ngô Sỹ Liên

Đầu đường

Cuối đường

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

41

Ngô Tất Tố

Đầu đường

Cuối đường

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

42

Nguyên Hồng

Địa phận quận Đống Đa

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

43

Nguyễn Chí Thanh

Địa phận quận Đống Đa

52 800 000

24 420 000

20 070 000

16 620 000

31 165 000

14 414 000

11 846 000

9 810 000

44

Nguyễn Khuyến

Đầu đường

Cuối đường

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

45

Nguyễn Lương Bằng

Đầu đường

Cuối đường

49 200 000

23 640 000

19 440 000

16 260 000

29 040 000

13 953 000

11 474 000

9 597 000

46

Nguyễn Như Đổ

Đầu đường

Cuối đường

36 000 000

19 800 000

16 200 000

14 220 000

21 249 000

11 687 000

9 562 000

8 393 000

47

Nguyễn Phúc Lai

Đầu đường

Cuối đường

22 800 000

13 920 000

11 640 000

10 560 000

13 458 000

8 216 000

6 870 000

6 233 000

48

Nguyễn Trãi

Địa phận quận Đống Đa

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

49

Pháo Đài Láng

Đầu đường

Cuối đường

27 600 000

15 960 000

13 440 000

12 000 000

16 291 000

9 420 000

7 933 000

7 083 000

50

Phương Mai

Đầu đường

Cuối đường

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

51

Phạm Ngọc Thạch

Đầu đường

Cuối đường

44 400 000

22 560 000

18 480 000

15 360 000

26 207 000

13 316 000

10 908 000

9 066 000

52

Phổ Giác

Đầu đường

Cuối đường

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

53

Phan Phù Tiên

Đầu đường

Cuối đường

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

54

Phan Văn Trị

Đầu đường

Cuối đường

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

55

Quốc Tử Giám

Đầu đường

Cuối đường

45 600 000

22 800 000

18 840 000

15 480 000

26 915 000

13 458 000

11 120 000

9 137 000

56

Tôn Đức Thắng

Đầu đường

Cuối đường

52 800 000

24 420 000

20 070 000

16 620 000

31 165 000

14 414 000

11 846 000

9 810 000

57

Tôn Thất Tùng

Đầu đường

Cuối đường

31 200 000

17 760 000

14 640 000

13 020 000

18 416 000

10 483 000

8 641 000

7 685 000

58

Tây Sơn

Nguyễn Lương Bằng

Ngã 3 Thái Hà Chùa Bộc

46 800 000

23 400 000

19 000 000

15 800 000

27 624 000

13 812 000

11 215 000

9 326 000

Ngã 3 Thái Hà Chùa Bộc

Ngã Tư Sở

39 600 000

21 000 000

17 040 000

14 760 000

23 374 000

12 395 000

10 058 000

8 712 000

59

Thái Hà

Tây Sơn

Láng Hạ

49 200 000

23 640 000

19 440 000

16 260 000

29 040 000

13 953 000

11 474 000

9 597 000

60

Thái Thịnh

Đầu đường

Cuối đường

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

61

Trần Quang Diệu

Đầu đường

Cuối đường

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

62

Trần Quý Cáp

Nguyễn Khuyến

Nguyễn Như Đổ

39 600 000

21 000 000

17 040 000

14 760 000

23 374 000

12 395 000

10 058 000

8 712 000

Nguyễn Như Đổ

Cuối đường

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

63

Trần Hữu Tước

Đầu đường

Cuối đường

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

64

Trường Chinh

Ngã Tư Sở

Ngã 3 Tôn Thất Tùng

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

Ngã 3 Tôn Thất Tùng

Đại La

34 800 000

19 320 000

15 840 000

14 040 000

20 541 000

11 404 000

9 350 000

8 287 000

65

Trịnh Hoài Đức

Đầu đường

Cuối đường

49 200 000

23 640 000

19 440 000

16 260 000

29 040 000

13 953 000

11 474 000

9 597 000

66

Trung Liệt

Đầu đường

Cuối đường

27 600 000

15 960 000

13 440 000

12 000 000

16 291 000

9 420 000

7 933 000

7 083 000

67

Trúc Khê

Đầu đường

Cuối đường

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

68

Xã Đàn

Đầu đường

Cuối đường

52 800 000

24 420 000

20 070 000

16 620 000

31 165 000

14 414 000

11 846 000

9 810 000

69

Văn Miếu

Đầu đường

Cuối đường

46 800 000

23 400 000

19 000 000

15 800 000

27 624 000

13 812 000

11 215 000

9 326 000

70

Vọng

Địa phận quận Đống Đa

31 200 000

17 760 000

14 640 000

13 020 000

18 416 000

10 483 000

8 641 000

7 685 000

71

Võ Văn Dũng

Đầu đường

Cuối đường

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

72

Vũ Ngọc Phan

Đầu đường

Cuối đường

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

73

Vũ Thạnh

Đầu đường

Cuối đường

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

74

Vĩnh Hồ

Đầu đường

Cuối đường

27 600 000

15 960 000

13 440 000

12 000 000

16 291 000

9 420 000

7 933 000

7 083 000

75

Y Miếu

Đầu đường

Cuối đường

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

76

Yên Lãng

Đầu đường

Cuối đường

33 600 000

18 840 000

15 480 000

13 800 000

19 832 000

11 120 000

9 137 000

8 145 000

77

Yên Thế (Phố)

Địa phận quận Đống Đa

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

78

Đường Ven hồ Ba Mẫu

Từ đường Giải Phòng

28 800 000

16 560 000

13 740 000

12 240 000

16 999 000

9 774 000

8 110 000

7 225 000

 

BẢNG SỐ 6

BẢNG GIÁ ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY
(Kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính đ/m2

TT

Tên đường phố

Đoạn đường

Giá đất ở

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

Từ

Đến

VT1

VT2

VT3

VT4

VT1

VT2

VT3

VT4

1

Cầu Giấy

Địa phận quận Cầu Giấy

37 200 000

20 280 000

16 500 000

14 400 000

21 957 000

11 970 000

9 739 000

8 500 000

2

Chùa Hà

Đầu đường

Cuối đường

27 600 000

15 960 000

13 440 000

12 000 000

16 291 000

9 420 000

7 933 000

7 083 000

3

Dịch Vọng

Đầu đường

Cuối đường

25 200 000

15 000 000

12 600 000

11 280 000

14 874 000

8 854 000

7 437 000

6 658 000

4

Dịch Vọng Hậu

Đầu đường

Cuối đường

25 200 000

15 000 000

12 600 000

11 280 000

14 874 000

8 854 000

7 437 000

6 658 000

5

Doãn Kế Thiện

Đầu đường

Cuối đường

24 000 000

14 400 000

12 120 000

10 920 000

14 166 000

8 500 000

7 154 000

6 445 000

6

Duy Tân

Đầu đường

Cuối đường

27 600 000

15 960 000

13 440 000

12 000 000

16 291 000

9 420 000

7 933 000

7 083 000

7

Dương Đình Nghệ

Đầu đường

Cuối đường

27 600 000

15 960 000

13 440 000

12 000 000

16 291 000

9 420 000

7 933 000

7 083 000

8

Dương Quảng Hàm

Đầu đường

Cuối đường

22 800 000

13 920 000

11 640 000

10 560 000

13 458 000

8 216 000

6 870 000

6 233 000

9

Lê Đức Thọ kéo dài

Hồ Tùng Mậu

Hết địa phận quận Cầu Giấy

26 400 000

15 480 000

12 960 000

11 640 000

15 583 000

9 137 000

7 650 000

6 870 000

10

Đặng Thùy Trâm

Đầu đường

Cuối đường

22 800 000

13 920 000

11 640 000

10 560 000

13 458 000

8 216 000

6 870 000

6 233 000

11

Đỗ Quang

Đầu đường

Cuối đường

25 200 000

15 000 000

12 600 000

11 280 000

14 874 000

8 854 000

7 437 000

6 658 000

12

Đông Quan

Đầu đường

Cuối đường

24 000 000

14 400 000

12 120 000

10 920 000

14 166 000

8 500 000

7 154 000

6 445 000

13

Đường nối từ Trung Hòa qua khu đô thị Yên Hòa

Yên Hòa

Trung Hòa

22 800 000

13 920 000

11 640 000

10 560 000

13 458 000

8 216 000

6 870 000

6 233 000

14

Hồ Tùng Mậu

Địa phận quận Cầu Giấy

30 000 000

17 160 000

14 160 000

12 600 000

17 707 000

10 129 000

8 358 000

7 437 000

15

Hoa Bằng