Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 50/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng”, để các cơ quan có thẩm quyền căn cứ theo Danh mục này tổ chức việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường trong nước và hàng hóa nhập khẩu.

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục nói ở Điều 1, các cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng và các tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý chuyển ngành sớm thực hiện Điều 26 của Nghị định số 179/2004/NĐ-CP quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa để tiếp tục chỉ định và trình Thủ tướng Chính phủ Danh mục bổ sung các tổ chức kỹ thuật có đủ điều kiện tham gia vào công tác kiểm tra chất lượng, quy định phương thức kiểm tra hàng hóa, tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

DANH MỤC

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg  ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế

1.1. Trang thiết bị và công trình y tế

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Máy X-quang chẩn đoán thông thường

TCVN 6595:2000

Vụ Trang

thiết bị y tế - Bộ Y tế

- Viện Trang thiết bị công trình y tế

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

2

Thiết bị truyền dịch dùng trong y tế

TCVN 6591-4:2000

3

Vật liệu cản tia X-tấm cao su chì

TCVN 6730-1:2000

4

Tủ sấy tiệt trùng

TCVN 6791:2000

5

Thiết bị hấp tiệt trùng

TCVN 6792:2000

6

Máy theo dõi oxy để giám sát khí thở của bệnh nhân

TCVN 7006:2002

7

Máy làm giàu Oxy dùng trong y tế

TCVN 7007:2002

8

Máy gây mê

TCVN 7009-1:2002

TCVN 7009-2:2002

TCVN 7009-3:2002

9

Máy thở

TCVN 7010-1:2002

TCVN 7010-2:2002

TCVN 7010-3:2002

10

Tủ hút độc

TCVN 6914:2001

11

Tủ cấy vi sinh

TCVN 6915:2001

12

Đèn mổ

TCVN 7182:2002

13

Máy điện châm

TCVN 7004:2000

14

Bàn mổ đa năng

TCVN 6733:2000

 

1.2. Vác xin phòng bệnh

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Vác xin phòng lao

Dược điển Việt Nam 3

Vụ Y tế dự phòng

- Trung tâm Kiểm định Quốc gia- Sinh phẩm Y học

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

2

Vác xin bạch hầu-ho gà-uốn ván (DPT)

3

Vác xin phòng dại Fluenzalida

 

2. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Thủy sản

2.1. Thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Bột cá

- TCVN 1664:2001 (Độ ẩm, Protein, Lipid, Salmonella, E.coli, Mycotoxin)

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản (*) (Chloramphenicol, các dẫn xuất nhóm Nitrofuran)

Cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản - Bộ Thủy

y sản

- Các trung tâm chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 1,2,3,4,5,6

 

- Các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1,2,3-Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

- Các tổ chức kỹ thutậ khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

2

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm sú

- 28 TCN 102:2004 (Độ bền trong nước, Độ ẩm, Protein, Lipid, Salmonella, Aspergillus flavus)

- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTS ngày 18/10/2004 của Bộ Thủy sản (Aflatoxin)

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản (*)

(Chloramphenicol, các dẫn xuất nhóm Nitrofuran)

3

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho tôm càng xanh

- 28 TCN 187:2004 (Độ bền trong nước, Độ ẩm, Protein, Lipid, Salmonella, Asperfillus flavus)

- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTS ngày 18/10/2004 của Bộ Thủy sản (Aflatoxin)

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản (*)

(Chloramphenicol, các dẫn xuất nhóm Nitrofuran)

Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản - Bộ Thủy sản

- Các Trung tâm chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6

- Các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

4

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá tra, cá ba sa

- 28 TCN 188:2004 (Độ bền trong nước, Độ ẩm, Protein, Lipid, Salmonella, Asperfillus flavus)

- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTS ngày 18/10/2004 của Bộ Thủy sản (Aflatoxin)

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản (*)

(Chloramphenicol, các dẫn xuất nhóm Nitrofuran)

5

Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho cá rôphi

- 28 TCN 189:2004 (Độ bền trong nước, Độ ẩm, Protein, Lipid, Salmonella, Asperfillus flavus)

- Quyết định số 24/2004/QĐ-BTS ngày 18/10/2004 của Bộ Thủy sản (Aflatoxin)

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản (*)

(Chloramphenicol, các dẫn xuất nhóm Nitrofuran)

6

Thức ăn cho động vật thủy sản nuôi (trừ các loại đã nêu trên)

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản (*)

(Chloramphenicol, các dẫn xuất nhóm Nitrofuran)

 

2.2. Thủy sản và sản phẩm thủy sản (phải gia nhiệt trước khi ăn)

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổchức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Nhuyễn thể hai mảnh vỏ

+ Vi sinh:

- 28 TCN 105:1997 (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus, V.cholerae)

+ Hóa học:

- 28 TCN 105:1997 (độc tố sinh học: PSP, DSP; kim loại nặng: Hg, Pb)

- 28 TCN 118:1998 (độc tố sinh học: ASP; kim loại nặng: Cd)

Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản - Bộ Thủy sản

- Các Trung tâm chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

- Các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

2

- Thủy sản và sản phẩm thủy sản ướp lạnh

- Thủy sản và sản phẩm thủy sản đông lạnh (trừ thủy sản, sản phẩm thủy sản nuôi và nhuyễn thể hai mảnh vỏ)

+ Vi sinh:

Mục 4, phần 2a, Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus, V.parahaemolyticus)

+ Hóa học:

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản (*)

(Chloramphenicol, các dẫn xuất nhóm Nitrofuran)

3

- Thủy sản nuôi và sản phẩm thủy sản nuôi đông lạnh

- Thủy sản nuôi và sản phẩm thủy sản nuôi ướp lạnh

 

+ Vi sinh:

Mục 4, phần 2a, Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus, V.parahaemolyticus)

+ Hóa học:

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản (*)

(Chloramphenicol, các dẫn xuất nhóm Nitrofuran)

- Mục 2, Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế  (dự lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ)

4

Sản phẩm thủy sản khô khác

+ Vi sinh:

Mục 4, phần 2c, QĐ 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế (TSVKHK, E.coli, Coliforms, CL.perfingensm, Salmonella, St.aureus

 

2.3. Sản phẩm thủy sản ăn liền

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Sản phẩm thủy sản đông lạnh, ướp lạnh ăn liền (ngoại trừ nhuyễn thể hai mảnh vỏ và sản phẩm thủy sản nuôi)

+ Vi sinh:

- Mục 4, phần 2b, Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus,V.parahaemolyticus)

+ Hóa học:

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản (*)

(Chloramphenicol, các dẫn xuất nhóm Nitrofuran)

Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản - Bộ Thủy sản

 

- Các Trung tâm chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

- Các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

2

Nhuyến thể hai mảnh

+ Vi sinh:

- Mục 4, phần 2b, Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus,V.parahaemolyticus)

+ Hóa học:

- 28 TCN 118:1998 (độc tố sinh học: PSP, DSP, ASP; kim loại nặng: Hg, Pb, Cd)

 

3

Sản phẩm thủy sản nuôi đông lạnh

+ Vi sinh:

- Mục 4, phần 2b, Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus)

+ Hóa học:

- Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản (*)

(Chloramphenicol, các dẫn xuất nhóm Nitrofuran)

4

Thủy sản khô ăn liền

+ Vi sinh:

- TCVN 6175-1996 (TSVKHK, E.coli, St.aureus Salmonella, Shigella, V.parahaemolyticus, nấm mốc)

5

Đồ hộp thủy sản

+ Vi sinh:

- Mục 4, phần 2b, Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế (TSVKHK, Cl.Perfingens)

- 28 TCN 106:1997 (Closiridium botulinum)

+ Hóa học:

- Mục II, điểm Đ của Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế (Zn)

6

Đồ hộp cá ngừ

+ Vi sinh:

- Mục 4, phần 2b, Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế (TSVKHK, Cl.Perfingens)

- 28 TCN 106:1997 (Closiridium botulinum)

+ Hóa học:

- Mục II, điểm Đ của Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998 của Bộ Y tế (Zn)

- 28 TCN 106:1997 (histamin, Hg)

 

(*): Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/02/2005 của Bộ Thủy sản về việc ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.

3. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.1. Thuốc bảo vệ thực vật

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Thuốc diệt cỏ

10 TCN 289-97;10 TCN 327-98;

10 TCN 409-2000;10 TCN 410-2000;

10 TCN 424-2000;10 TCN 434-2001;

10 TCN 435-2001;10 TCN 436-2001;

10 TCN 505-2002;10 TCN 506-2002;

10 TCN 507-2002;10 TC 20/89-CL;

TC 30/89-CL;

TC 35/89-CL; TC 61/95-CL; TC 69/96-CL;

TC 73/97-CL; TC 75/97-CL; TC 82/98-CL;

TC 86/98-CL; TC 93/98-CL; TC 103/99-CL;

TC 104/99-CL;TC 106/99-CL;

TC 109/2000-CL;

TC113/2000-CL;TC114/2000-CL;

TC115/2000-CL;

TC01/2001-CL;TC02/2001-CL;

TC01/2002-CL;

TC02/2002-CL;TC09/2002-CL;

Cục Bảo vệ thực vật

- Trung tâm Kiểm định thuốc BVTV phía Bắc và phía Nam

 

- Các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3-Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Công ty Giám định và khử trùng FCC (đối với hàng nhập khẩu).

 

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

2

Thuốc trừ chuột

TC 405/2000-CL

TC 90/98-CL

TC 100/99-CL

3

Thuốc kích thích sinh trưởng

TC 10/2002-CL

4

Thuốc diệt nấm

10TCN 209-95; 10TCN 210-95;

10TCN 211-95; 10TCN 230-95;

10TCN 231-95; 10TCN 288-97;

10TCN 326-98; 10TCN 407-2000;

10TCN 408-2000; 10TCN 431-2001;

10TCN 432-2001; 10TCN 433-2001;

10TCN 501-2002; 10TCN 502-2002;

10TCN 503-2002; 10TCN 504-2002;

TC 15/87-CL; TC 43/89-CL;

TC 62/95-CL; TC 72/97-CL;

TC 74/97-CL; TC 76/97-CL;

TC 85/98-CL; TC 88/98-CL;

TC 98/99-CL; TC 107/99-CL;

TC 110/2000-CL; TC 111/2000-CL;

TC 03/2001-CL; TC 04/2001-CL;

TC 05/2001-CL; TC 03/2002-CL;

TC 04/2002-CL; TC 08/2002-CL;

5

Thuốc trừ sâu

10TCN 212-95; 10TCN 213-95; 10TCN 214-95;

10TCN 229-95; 10TCN 232-95; 10TCN 233-95;

10TCN 290-97; 10TCN 323-98; 10TCN 324-98;

10TCN 387-99; 10TCN 388-99; 10TCN 389-99;

10TCN 406-2000; 10TCN 427-2001;

10TCN 428-2001; 10TCN 429-2001;

10TCN 430-2001; TC 16/87-CL;TC 23/89-CL;

TC31/89-CL;TC42/89-CL;TC64/95-CL;

TC65/95-CL;TC66/96-CL;TC68/96-CL;

TC70/97-CL;TC77/97-CL;TC79/98-CL;

TC80/98-CL;TC81/98-CL;TC89/98-CL;

TC91/98-CL;TC92/98-CL;TC94/98-CL;

TC95/98-CL;TC101/99-CL;TC 102/99-CL;

TC107/2000-CL;TC116/2001-CL;

TC07/2001-CL;TC05/2002-CL;

3.2. Phân bón

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Urê (CO(NH2)2)

TCVN 2619-94

Cục Nông nghiệp

- Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

- Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

- Các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Công ty Giám định và khử trùng FCC (đối với hàng nhập khẩu).

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

2

Phân hỗn hợp NPK

N+P205hh +K20≥18%

3

Phân vi sinh vật cố định nitơ

TCVN 6166-2002

4

Chế phẩm vi sinh vật phân giải Xenlulo

TCVN 6168-2002

5

Phân vi sinh vật phân giải hợp chất phốt pho khó tan

TCVN 6167-96

6

Phân lân can xi magiê (phân lân lung chảy)

TCVN 1078-99

7

Phân lân supe phốt phát đơn

TCVN 4440-87

8

Phân hữu cơ vi sinh vật

TCVN 7185-2002

9

Phân hữu cơ vi sinh từ bã bùn mía

10TCN 525-2002

10

Phân hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt

10TCN 526-2002

11

Các loại phân vô cơ khác

- QĐ 72/2004/QĐ-BNN

- QĐ 71/2004/QĐ-BNN ngày 8/12/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

3.3. Thuốc thú y và nguyên liệu làm thuốc thú y

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Thuốc thú y

Nguyên liệu làm thuốc thú y

Tiêu chuẩn cơ sở do Cục Thú y ban hành

Cục Thú y

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y TW1

- Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thú y TW2

- Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TW1

- Công ty Giám định và khử trùng FCC (đối với hàng nhập khẩu)

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

 

3.4. Thức ăn chăn nuôi

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Thức ăn chăn nuôi

QĐ số 104/2001/QĐ/BNN ngày 31/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục Nông nghiệp

- Viện chăn nuôi

- Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

- Phân Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thành phố Hồ Chí Minh

- Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Công ty Giám định và khử trùng FCC (đối với hàng nhập khẩu).

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

2

Thức ăn đậm đặc

 

4. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Công nghiệp

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Nguyên liệu Nitrat Amon

TCVN 6810:2001

Vụ Khoa học và Công nghệ

- Trung tâm Vật liệu nổ công nghiệp thuộc. Công ty Vật liệu nổ công nghiệp

- Viện Thuốc nổ thuốc phóng - Bộ Quốc phòng.

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

 

2

Thuốc nổ

Các loại thuốc nổ nhập khẩu

TCVN 6421-98;

TCVN 6422-98

TCVN 6423-98;

TCVN 6424-98;

TCVN 6425-98;

TCVN 6569:1999

TCVN 6174-1997;

TCVN 6811:2001

3

Phụ kiện nổ các loại

Các loại phụ kiện nổ nhập khẩu

TCVN 6422-98;

TCVN 6630-2000

TCVN 6631-2000;

TCVN 6632-2000;

TCVN 6174-1997;

TCVN 6911:2001;

TCVN 7196:2002;

4

Các thiết bị phòng nổ dùng trong khai thác hầm lò

TCVN 6734-2000

TCVN 6472:1999

TCVN 7079-0:2002 đến TCVN 7079-2:2002

TCVN 7079-5:2002 đến TCVN 7079-7:2002

TCVN 7079-17:2002 đến TCVN 7079-19:2002

TCVN 7079-11:2002

TCN 14.06.2000

- Trung t âm Kiểm định Kỹ thuật an toàn công nghiệp 1 và 2

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

 

5. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Cần cẩu của tầu, cần trục; khung nâng di động

TCVN 6272:2003

TCVN 4244-86

22TCN 287-01

22TCN 239-97

22TCN 287-01

Cục Đăng kiểm Việt Nam

- Các đơn vị kỹ thuật trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (các Chi cục, phòng và trung tâm đăng kiểm)

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật

2

Xe nâng hàng

3

Máy nâng hạn, xếp dỡ hàng

TCVN 4244-86;22TCN 239-97

4

Máy ủi, máy san, máy cạp, máy xúc, máy đào, máy đầm và xe lăn đường, loại tự hành

22TCN 287-01

5

Máy xây dựng công trình giao thông (máy ủi xúc dọn, cào, san, cạp, đào, đầm, nén, xúc, khoan; máy đóng cọc và nhổ cọc)

22TCN 287-01

6

Máy kéo, ô tô đầu kéo

- QĐ số 1994/1999/QĐ-BGTVT;

- QĐ số 4597/2001/QĐ-BGTVT ;

- QĐ số 2069/2000/QĐ-BGTVT ;

- QĐ số 2070/2000/QĐ-BGTVT ; của Bộ Giao thông vận tải và các tiêu chuẩn:

- 22TCN 307-03

- 22TCN 302-02

- TCVN 7271-2003

7

Ô tô chở 10 người trở lên, kể cả lái xe

8

Xe ô tô và các loại xe khác có động cơ được thiết kế chủ yếu để chở người

9

Xe có  động cơ dùng để chở hàng hóa

10

Xe chuyên dùng có động cơ

11

Khung gầm đã lắp động cơ (ô tô sát xi)

12

Thân xe, kể cả ca bin (ô tô sát xi)

13

Mô tô, xe máy (kể cả Mopeds)

- QĐ số 2557/2002/QĐ-BGTVT ;

- QĐ số 1378/2003/QĐ-BGTVT ;

- TCVN 5929-2003

14

Rơ moóc, bán rơ moóc

- QĐ số 1944/1999/QĐ-BGTVT ;

- QĐ số 4597/2001/QĐ-BGTVT ;

- TCVN 5037-89;

22TCN 224-01

15

Nồi hơi sử dụng trong giao thông vận tải

TCVN 6004:1995 đến TCVN 6007:1995

16

Bình chịu áp lực sử dụng trong giao thông vận tải

TCVN 6004:1995

TCVN 6153:1995 đến TCVN 6156:1995

17

Cầu trục, cổng trục sử dụng trong giao thông vận tải

TCVN 4244-86

22TCN 239-97

18

Phương tiện giao thông đường sắt

22TCN 240-99

 

5. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Ximăng Pooc lăng

TCVN 2682:1999

Vụ Khoa học và Công nghệ

- Viện Vật liệu xây dựng

- Các Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

2

Ximăng Pooc lăng hỗn hợp

TCVN 6260:1997

3

Ximăng Pooc lăng puzôlan

TCVN 4033:1995

4

Ximăng Pooc lăng bền sunphát

TCVN 6067:2004

5

Ximăng Pooc lăng trắng

TCVN 5691:2000

6

Ximăng Pooc lăng ít tỏa nhiệt

TCVN 6069:1995

7

Tấm lợp amiăng xi măng

TCVN 4434:2000

8

Dầm bê tông cốt thép ứng lực trước PPB và viên blốc bê tông dùng làm sàn và mái nhà

TCXD 235:1999

- Viện khoa học công nghệ Xây dựng

- Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL3 - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

 

7. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Mũ an toàn công nghiệp

TCVN 6407:1998

Cục An Toàn Lao động

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

2

Bán mặt nạ lọc bụi

TCVN 7312:2003

3

Găng tay cách điện

TCVN 5586:1991

4

Ủng cách điện

TCVN 5588:1991

5

Khẩu trang chống bụi

TCVN 7312:2003

TCVN 7313:2003

6

Kính hàn điện

TCVN 5039-90

7

Bình chịu áp lực (bình, bể, thùng, chai chứa khí, nồi hơi đun bằng điện)

TCVN 6008:1995

TCVN 6153:1996 đến TCVN 6156:1996

TCVN 6290:1997

TCVN 6291:1997

TCVN 6292:1997

TCVN 6294:1997

TCVN 6295:1997

- Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1, 2, 3- Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

8

Thiết bị nâng (trừ các thiết bị thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải)

TCVN 4244-86

9

Nồi hơi

TCVN 6004:1995 đến

TCVN 6007:1995

TCVN 6413:1998

10

Tời chở người

TCVN 4244-86;

TCVN 5862:1995 đến TCVN 5864:1995;

TCVN 4755:89;

TCVN 5206:1990 đến TCVN 5209:1990

11

Thang máy

TCVN 5744:1993

TCVN 5866:1995

TCVN 5867:1995

TCVN 6904:2001

TCVN 6905:2001

12

Thang cuốn

TCVN 6397:1998

TCVN 6906:2001

 

8. Phần thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

(đối với tiêu chuẩn là các chỉ tiêu về an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người, môi trường)

Cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức việc kiểm tra chất lượng

Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

1

Mũ bảo vệ cho người đi xe máy

TCVN 5756:2001

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

- Các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

2

Mũ bảo vệ cho trẻ em tham gia giao thông

TCVN 6979:2001

3

Thép tròn cán nóng và thép cốt bê tông cán nóng dùng trong xây dựng

TCVN 6283-1:97

TCVN 1765-75

TCVN 6285-97;

TCVN 3104-79

TCVN 1651-85

4

Dây thép dự ứng lực làm cốt bê tông

TCVN 6284-2:1997

TCVN 6284-5:1997

5

Dây điện bọc nhựa PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750V

TCVN 6610-1:2000

TCVN 6610-3:2000

TCVN 6610-4:2000

TCVN 6610-5:2000

6

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời

TCVN 5699-2-35:2001

7

Dụng cụ điện đun và chứa nước nóng

TCVN 5699-2-21:2001

8

Dụng cụ điện đun nước nóng kiểu nhúng

TCVN 5699-2-74:2005

9

Máy sấy tóc và các dụng cụ làm đầu khác

TCVN 5699-2-23:2000

10

Máy sấy khô tay

TCVN 5699-2-23:2000

11

Bàn là điện

TCVN 5699-2-3:2000

12

Lò vi sóng

TCVN 5699-2-25:2001

13

Nồi nấu cơm điện

TCVN 5699-2-15:2000

14

Ấm đun nước

TCVN 5699-2-15:2000

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 1, 2, 3- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

và các tổ chức kỹ thuật khác được tiếp tục chỉ định theo quy định của pháp luật.

 

15

Bếp điện, lò nướng điện, chảo điện, vỉ nướng điện

TCVN 5699-2-14:2001

16

Dụng cụ pha chè hoặc cà phê

TCVN 5699-2-15:2000

17

Quạt điện

TCVN 5699-2-80:2000

18

Xăng không chì

- TCVN 6776-2005

Quy định tạm thời ban hành theo Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04/6/2001 của Bộ Khoa học và Công nghê

19

Nhiên liệu Diesel

TCVN 5689-2005

20

Đồ chơi dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi

TCVN 6238-3-1997

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.: 50/2006/QD-TTg

Hanoi, March 7th, 2006

 

DECISION

ISSUING THE LIST OF PRODUCTS AND GOODS NEED TO BE INSPECTED QUALITY

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Government Organization dated December 25th, 2001;
Pursuant to the Ordinance on Goods Quality dated December 24th, 1999;
Pursuant to Decree No. 179/2004/ND-CP dated October 21st, 2004 of the Government regulating State management on the quality of products and goods;
At the request of the Minister of Science and Technology.

DECISION

Article 1. Issued together with this Decision” the list of products and goods need to inspected quality", for the competent authorities pursuant to this list organizing quality control of products and goods circulating on the domestic market and imported commodity.

Article 2. Organizations and individuals manufacturing, trading, importing products and goods on the list referred to in Article 1, the state agency management on the quality and technical organizations designated quality control shall implement this decision.

Article 3. Ministry of Science and Technology shall preside over and coordinate with other ministries of specialized management early implement Article 26 of Decree No. 179/2004/ND-CP regulating State management on the quality of products or goods for further to appoint the Prime Minister and additional list of technical organizations are eligible to participate in the work of quality control, to regulate methods of goods inspection, shall guide and supervise the implementation of this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. The ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, chairmen of People's Committee of provinces and cities directly under the Central Government shall implement this decision.

 

ON BEHALF OF PRIME MINISTER
DEPUTY MINISTER
Pham Gia Khiem

 

LIST

OF PRODUCTS AND GOODS SUBJECT TO QUALITY INSPECTION
(Issued together with the Decision No.50/2006/QD-TTg March 7, 2006 of the Prime Minister)

1. Part under the responsibility of the Ministry of Health

  1.1. Medical equipment and facilities

Ordinal No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bases for inspection
(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

State management agencies operating the quality inspection

Technical organization assigned to inspect the quality of products and goods

1

X-ray machine for normal diagnosis

TCVN 6595:2000

Department Home

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

Medical Equipment - Ministry of Health

- Institute of equipment of medical facilities

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other technical organizations kept appointed as prescribed by law

2

Infusion equipment use in medical

TCVN 6591-4:2000

3

Material for resistance X-ray   – lead rubber sheet

TCVN 6730-1:2000

4

Sterilizing dryer cabinet

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Sterilizer autoclave

TCVN 6792:2000

6

Oxygen monitoring machine to monitor a patient's breath

TCVN 7006:2002

7

Oxygen enriching machine use in medical

TCVN 7007:2002

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Anaesthesia machine

TCVN 7009-1:2002

TCVN 7009-2:2002

TCVN 7009-3:2002

9

Breathing support machine  

TCVN 7010-1:2002
TCVN 7010-2:2002
TCVN 7010-3:200

10

Poisonous absorbing cupboard

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

 Micro implanting cupboard

TCVN 6915:2001

12

Surgical lamp

TCVN 7182:2002

13

Electro acupuncture machine

TCVN 7004:2000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Versatile surgical table

TCVN 6733:2000

 

1.2. Vaccine defence from disease

Ordinal No.

Name of products, goods

Bases for inspection

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

State management agencies organizing the quality inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Vaccine for tuberculosis

Vietnam Pharmacopoeia 3

Department of Preventive Medicine

- National Testing Centre- Biological Medicine
- Other technical organization kept appointed as prescribed by law

2

Vaccine for diphtheria - pertussis-tetanus (DPT)

3

Vaccine for Fluenzalida Rabies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Part under the responsibility of the Ministry of Aquaculture
2.1. Feed used in aquaculture

NO

Name of products, goods

Based inspection

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

State management agencies in organizing the quality inspection

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

Fish meal

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Decision No. 07/2005/QD-BTS dated February 24, 2005 of the Ministry of Aquaculture (*) (chloramphenicol, nitrofuran derivatives group

Department of quality control, safety and aquatic animal health - Ministry of Aquaculture

- The center of quality, safety and Aquatic Animal Health region 1,2,3,4,5,6

- The Center for Standards and Quality 1,2,3 - General Department for Standards and Quality

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law

2

Mixed feed pellets for prawns

- 28 TCN 102:2004 (Resistance in water, moisture, protein, lipid, Salmonella, Aspergillus flavus)

- Decision No. 24/2004/QD-BTS dated October 18th, 2004 by the Ministry of Aquaculture (Aflatoxin)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Chloramphenicol, nitrofuran derivatives group

3

Mixed feed pellets for crayfish

- 28 TCN 187:2004 (Resistance in water, moisture, protein, lipid, Salmonella, Aspergillus flavus)

- Decision No. 24/2004/QD-BTS dated October 18th, 2004 by the Ministry of Aquaculture (Aflatoxin)

- Decision No. 07/2005/QD-BTS dated February 24th, 2005 of the Ministry of Aquaculture (*)

(Chloramphenicol, nitrofuran derivatives group)

- The center of quality, safety and Aquatic Animal Health region 1,2,3,4,5,6

- The Center for Standards and Quality 1,2,3 - General Department for Standards and Quality

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Center for Standards and Quality 1,2,3 - General Department for Standards and Quality

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law

4

Mixed feed pellets for tra fish, basa fish

- 28 TCN 187:2004 (Resistance in water, moisture, protein, lipid, Salmonella, Aspergillus flavus)

- Decision No. 24/2004/QD-BTS dated October 18th, 2004 by the Ministry of Aquaculture (Aflatoxin)

- Decision No. 07/2005/QD-BTS dated February 24th, 2005 of the Ministry of Aquaculture (*)

(Chloramphenicol, nitrofuran derivatives group

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 28 TCN 187:2004 (Resistance in water, moisture, protein, lipid, Salmonella, Aspergillus flavus)

- Decision No. 24/2004/QD-BTS dated October 18th, 2004 by the Ministry of Aquaculture (Aflatoxin)

- Decision No. 07/2005/QD-BTS dated February 24th, 2005 of the Ministry of Aquaculture (*)

(Chloramphenicol, nitrofuran derivatives group)

 

6

feed for aquiculture animal (excluding those above types)

- Decision No. 07/2005/QD-BTS dated February 24th, 2005 of the Ministry of Aquaculture (*)

Chloramphenicol, nitrofuran derivatives group)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2. Fishery and fishery products (to be heated before eating)

NO

Name of products, goods

Based inspection

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

State management agencies in organizing the quality inspection

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

Bivalve molluscs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 28 TCN 105:1997 (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus, V.cholerae)

+ Chemical:

- 28 TCN 105:1997 (biological toxins: PSP, DSP, heavy metals: Hg, Pb)

- 28 TCN 118:1998 (biological toxins: ASP; heavy metals: Cd)

Department of quality control, safety and aquatic animal health - Ministry of Aquaculture

- The center of quality, safety and Aquatic Animal Health region 1,2,3,4,5,6

- The Center for Standards and Quality 1,2,3 - General Department for Standards and Quality

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Fisheries and frozen fishery products (excluding fisheries, aquiculture products reared and bivalve molluscs)

+ Microbiology:

Section 4, paragraph 2a, Decision No. 867/1998/QD-BYT dated April 4th, 1998 by the Ministry of Health (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus, V.parahaemolyticus)

+ Chemical:

- Decision No. 07/2005/QD-BTS dated February 24th, 2005 by the Ministry of Aquaculture (*)

(Chloramphenicol, nitrofuran derivatives group)

 

3

Aquiculture reared and frozen reared aquiculture products

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

+ Microbiology:

Section 4, paragraph 2a, Decision No. 867/1998/QD-BYT dated April 4th, 1998 by the Ministry of Health (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus, V.parahaemolyticus)

+ Chemical:

- Decision No. 07/2005/QD-BTS dated February 24th, 2005 by the Ministry of Aquaculture (*)

(Chloramphenicol, nitrofuran derivatives group)

- Section 2, Decision No. 867/1998/QD-BYT dated April 4th, 1998 of the Ministry of Health (the original pesticide organic chlorine)

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Microbiology:

Section 4, Part 2c, Decision No. 867/1998/QD-BYT dated April 4th,1998 of the Ministry of Health (TSVKHK, E.coli, Coliforms, CL.perfingensm, Salmonella, St.aureus

 

 

2.3. – Aquiculture instant eating products

NO

Name of products, goods

Based inspection

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

Instant Frozen & chilled seafood instant eating products, (except for bivalve molluscs and aquaculture products)

+ Microbiology:

- Section 4, Part 2b, Decision No. 867/1998/QD-BYT dated April 4th,1998 of the Ministry of Health (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus, V.parahaemolyticus)

+ Chemical:

- Decision No. 07/2005/QD-BTS dated February 24th, 2005 by the Ministry of Aquaculture (*)

(Chloramphenicol, nitrofuran derivatives group)

Department of quality control, safety and aquatic animal health - Ministry of Aquaculture

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Center for Standards and Quality 1,2,3 - General Department for Standards and

Quality

 

 

 

 

 

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Microbiology:

- Section 4, Part 2b, Decision No. 867/1998/QD-BYT dated February 4th,1998 of the Ministry of Health (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus, V.parahaemolyticus)

+ Chemical:

- 28 TCN 118:1998 (biological toxins: PSP, DSP, ASP; heavy metals: Hg, Pb, Cd)

 

3

Frozen reared aquaculture products

+ Microbiology:

- Section 4, Part 2b, Decision No. 867/1998/QD-BYT dated April 4th, 1998 of the Ministry of Health (TSVKHK, E.coli, Salmonella, St.aureus)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Decision No.07/2005/QD-BTS dated February 24th, 2005 by the Ministry of Aquaculture (*)

Chloramphenicol, nitrofuran derivatives group)

 

4

Dried aquiculture Instant eating product

+ Microbiology:

- TCVN 6175-1996 (TSVKHK, E.coli, St.aureus Salmonella, Shigella, V.parahaemolyticus, mouldy mushroom)

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Microbiology:

- Section 4, Part 2b, Decision No. 867/1998/QD-BYT dated April 4th, 1998 of the Ministry of Health (TSVKHK, Cl.Perfingens)

- 28 TCN 106:1997 (Closiridium botulinum)

+ Chemical:

- Section II, Point E of the Decision No. 867/1998/QD-BYT dated April 4th, 1998 by the Ministry of Health (Zn)

 

6

Canned tuna-fish

+ Microbiology: - Section 4, Part 2b, Decision No. 867/1998/QD-BYT dated April 4th, 1998 of the Ministry of Health (TSVKHK, Cl.Perfingens)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Chemical:

- Section II, Point E of the Decision No. 867/1998/QD-BYT dated April 4th, 1998 by the Ministry of Health (Zn)

- 28 TCN 106:1997 (histamine, Hg)

 

(*): Decision No. 07/2005/QD-BTS dated February 24th, 2005 by Ministry of Aquaculture issued a list of chemicals and antibiotics banned and restricted to use in the manufacture and trading of seafood.

3. Part belong to the responsibility of the Ministry of Agriculture and Rural Development

3.1. Plant protecting drug

NO

Name of products, goods

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

State management agencies in organizing the quality inspection

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

Herbicide

10 289-97 BC, 10 BC, 327-98;
10 TCN 409-2000; 10 TCN 410-2000

10 TCN 424-2000;10 TCN 434-2001;

10 TCN 435-2001;10 TCN 436-2001;

10 TCN 505-2002;10 TCN 506-2002;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TC 30/89-CL;

TC 35/89-CL; TC 61/95-CL; TC 69/96-CL;

TC 73/97-CL; TC 75/97-CL; TC 82/98-CL;

TC 86/98-CL; TC 93/98-CL; TC 103/99-CL;

TC 104/99-CL;TC 106/99-CL;

TC 109/2000-CL;

TC113/2000-CL;TC114/2000-CL;

TC115/2000-CL;

TC01/2001-CL;TC02/2001-CL;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TC02/2002-CL;TC09/2002-CL;

Department of Plant Protection

- Pesticide Testing Center in the north and south

- The Technical Center for Standards and Quality 1, 2, 3-General Department for Standards and Quality

- FCC inspection and disinfection Company (for imports).

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law.

2

Rat poison

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TC 90/98-CL

TC 100/99-CL

 

3

growth stimulant drug

TC 10/2002-CL

 

4

fungicide

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10TCN 211-95; 10TCN 230-95;

10TCN 231-95; 10TCN 288-97;

10TCN 326-98; 10TCN 407-2000;

10TCN 408-2000; 10TCN 431-2001;

10TCN 432-2001; 10TCN 433-2001;

10TCN 501-2002; 10TCN 502-2002;

10TCN 503-2002; 10TCN 504-2002;

TC 15/87-CL; TC 43/89-CL;

TC 62/95-CL; TC 72/97-CL;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TC 85/98-CL; TC 88/98-CL;

TC 98/99-CL; TC 107/99-CL;

TC 110/2000-CL; TC 111/2000-CL;

TC 03/2001-CL; TC 04/2001-CL;

TC 05/2001-CL; TC 03/2002-CL;

TC 04/2002-CL; TC 08/2002-CL;

 

5

pesticide

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10TCN 229-95; 10TCN 232-95; 10TCN 233-95;

10TCN 290-97; 10TCN 323-98; 10TCN 324-98;

10TCN 387-99; 10TCN 388-99; 10TCN 389-99;

10TCN 406-2000; 10TCN 427-2001;

10TCN 428-2001; 10TCN 429-2001;

10TCN 430-2001; TC 16/87-CL;TC 23/89-CL;

TC31/89-CL;TC42/89-CL;TC64/95-CL;

TC65/95-CL;TC66/96-CL;TC68/96-CL;

TC70/97-CL;TC77/97-CL;TC79/98-CL;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TC91/98-CL;TC92/98-CL;TC94/98-CL;

TC95/98-CL;TC101/99-CL;TC 102/99-CL;

TC107/2000-CL;TC116/2001-CL;

TC07/2001-CL;TC05/2002-CL;

 

 

3.2 Fertilizer

NO

Name of products, goods

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

State management agencies in organizing the quality inspection

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

- Urea (CO (NH2) 2)

TCVN 2619-94

Department of Agriculture

- Institute of Soils and Fertilizers

- Institute of Agricultural Sciences for Southern

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- FCC inspection and disinfection Company (for imports).

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law

2

NPK fertilizer

N+P205hh +K20≥18%

3

The fixed Nitrogen  microorganism fertilizer

TCVN 6166-2002

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6168-2002

5

Microorganism fertilizer separated insoluble phosphorus compounds

TCVN 6167-96

6

Calcium magnesium phosphate (fused phosphate )

TCVN 1078-99

7

Supper single phosphate fertilizer

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Micro-organic fertilizer

TCVN 7185-2002

9

Micro-organic fertilizer from sugarcane dregs

10TCN 525-2002

10

Micro-organic fertilizer from garbage

10TCN 526-2002

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

The other inorganic fertilizers

- Decision 72/2004/QD-BNN

- Decision No. 71/2004/QD-BNN dated August 12th, 2004 by  the Ministry of Agriculture and Rural Development

 

3.3. Veterinary medicine and veterinary medicine materials

NO

Name of products, goods

Based inspection

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

State management agencies in organizing the quality inspection

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

Veterinary medicine

Veterinary medicine materials

Basic standards promulgated by the

Department of Veterinary

Department of Veterinary

Center for Veterinary medicine  testing TW1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Center for Veterinary hygiene inspection TW1

- FCC inspection and disinfection Company (for imports

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law

 

3.4 Breeding food

NO

Name of products, goods

Based inspection

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

Breeding food

Decision No. 104/2001/QD/BNN dated on October 31, 2001 of the Minister of Agriculture and Rural Development

Agriculture Department

- Institute of Husbandry

- Institute of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology

- Institute of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology, Ho Chi Minh City

- The Technical Center for Standards and Quality 1, 2, 3 – General Department  for Standards and Quality

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law

2

Condensed food

 

4. Part belong to responsibility of the Ministry of Industry

NO

Name of products, goods

Based inspection

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

Ammonium nitrate material

TCVN 6810:2001

The Science and Technology

- Center of industrial explosive materials under Company of industrial explosive materials

- Institute of explosive & propellant

- Ministry of Defense.

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Explosive

The kinds of import explosives

TCVN 6421-98;

TCVN 6422-98

TCVN 6423-98;

TCVN 6424-98;

TCVN 6425-98;

TCVN 6569:1999

TCVN 6174-1997;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

All of explosion accessories

The kinds of imported explosion accessories

 

TCVN 6422-98;

TCVN 6630-2000

TCVN 6631-2000;

TCVN 6632-2000;

TCVN 6174-1997;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7196:2002;

 

4

The explosion equipment used in mining pit

TCVN 6734-2000

TCVN 6472:1999

TCVN 7079-0:2002 to TCVN 7079-2:2002

TCVN 7079-5:2002 to TCVN 7079-7:2002

TCVN 7079-17:2002 to TCVN 7079-19:2002

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BC 14.06.2000

Testing Center for Industrial Safety Engineering 1 and 2

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law

 

5. Part belong to responsibility of the Ministry of Transport

NO

Name of products, goods

Based inspection

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

The ship's crane, cranes, mobile lifting frames

TCVN 6272:2003

TCVN 4244-86

22TCN 287-01

22TCN 239-97

22TCN 287-01

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Technical units under the Vietnam Registry Department (the Department, office and registry centre)

2

Forklift

3

Lift , loading and unloading goods

TCVN 4244-86; 22TCN 239-97

4

Bulldozer, grader, scraper, excavator, excavators, tamping machines and road rollers, self-propelled type

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Traffic construction Machine (bulldozers, excavator, scratching, levelling, gnawing, digging, tamping, compacting, extracting, drilling, pile driver and pile extractors)

22TCN 287-01

6

Tractors, automobiles tractors

- Decision 1994/1999/QD-BGTVT;

- Decision No.  4597/2001/QĐ-BGTVT;

- Decision No.  2069/2000/QĐ-BGTVT;

- Decision No. 2070/2000/QD-BGTVT; the Ministry of Transport and standards:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 22TCN 302-02

- TCVN 7271-2003

7

Cars carrying 10 or more persons, including driver

8

Automobiles and other motor vehicles designed primarily for passenger

9

Motor vehicles used to transport goods

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

Chassis fitted with engine (chassis)

12

Body, including cabins (chassis)

13

Mopeds, motorcycles (including mopeds)

- Decision No.  2557/2002/QĐ-BGTVT;

- Decision No.  1378/2003/QĐ-BGTVT;

- TCVN 5929-2003

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Trailers, semi trailers

Decision No.  1944/1999/QĐ-BGTVT;

- Decision No.  4597/2001/QĐ-BGTVT;

- TCVN 5037-89;

22TCN 224-01

15

Boilers used in transportation

TCVN 6004:1995 to TCVN 6007:1995

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pressure vessels used in transportation

TCVN 6004:1995

TCVN 6153:1995 to TCVN 6156:1995

17

Crane, crane used in transportation

TCVN 4244-86

22TCN 239-97

18

Rail transport

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6. Part belong to the responsibility of the Ministry of Construction

NO

Name of products, goods

Based inspection

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

State management agencies in organizing the quality inspection

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 2682:1999

The Department of Science and Technology

- Institute for Building Materials

- The Technical Center for Standards and Quality 1, 2, 3 – General department for Standards and Quality and other technical organizations kept appointed as prescribed by law.

2

Mixture Pooc lang cement

TCVN 6260:1997

3

Puzolan Pooc lang cement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Pooc lang cement and sulphate resistance

TCVN 6067:2004

5

White Pooc lang cement

TCVN 5691:2000

6

Low heat Pooc lang cement

TCVN 6069:1995

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Asbestos cement roofing

TCVN 4434:2000

8

Reinforced concrete beams pre-stressed ppb and concrete block used as floor and roof

235:1999 TCXD

Institute of Science and Building Technology

- The Technical Centre for Standards and Quality 1, 2, 3 – General department for Standards and Quality and other technical organizations kept appointed as prescribed by law.

 

7. Part belong to the responsibility of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of products, goods

Based inspection

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

State management agencies in organizing the quality inspection

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

Industrial safe helmet

TCVN 6407:1998

Department of Labor Safety

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technical Center for Standards and Quality 1, 2, 3 – General Department  for Standards and Quality

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law.

2

Semi-dust -mask

TCVN 7312:2003

3

Insulating Gloves

TCVN 5586:1991

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 5588:1991

5

Dust -muffler

TCVN 7312:2003

TCVN 7313:2003

6

Welding glass

TCVN 5039-90

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6008:1995

TCVN 6153:1996 to TCVN 6156:1996
TCVN 6290:1997
TCVN 6291:1997
TCVN 6292:1997
TCVN 6294:1997
TCVN 6295:1997

- Safe Technical Inspection Centre Area 1, 2, 3 - Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law.

8

Lifting equipment (excluding equipment are the responsibility of the Ministry of Transport)

TCVN 4244-86

9


Boilers

TCVN 6004:1995 to
TCVN 6007:1995
TCVN 6413:1998

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Winch carrying people


TCVN 4244-86;

TCVN 5862:1995 to TCVN 5864:1995;
TCVN 4755:89;
TCVN 5206:1990 to TCVN 5209:1990

11


Elevator

TCVN 5744:1993
TCVN 5866:1995
TCVN 5867:1995
TCVN 6904:2001
TCVN 6905:2001

12


Escalator

TCVN 6397:1998
TCVN 6906:2001

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Part belong to the responsibility of the Ministry of Science and Technology

NO

Name of products, goods

Based inspection

(For the standard is criteria of safety, hygiene, human health, environment)

State management agencies in organizing the quality inspection

Technical Organization to inspect the quality of products and goods

1

Protective helmets for motorcyclists

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

General Department for Standards and Quality


- Technical Center for Standards and Quality 1, 2, 3 – General Department for Standards and Quality

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law.

2

Protective helmets for children in traffic

TCVN 6979:2001

3

Hot rolled round steel and hot rolled reinforced concrete steel used in construction

TCVN 6283-1:97
TCVN 1765-75
TCVN 6285-97;
TCVN 3104-79
TCVN 1651-85

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6284-2:1997
TCVN 6284-5:1997

5

PVC insulated electric wires with voltages up to and with 450/750V


TCVN 6610-1:2000

6

power tools heating instantaneous hot water 

TCVN 5699-2-35:2001

7

power tools heating and storing hot water

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Power tools make hot water by immersion

TCVN 5699-2-74:2005

9

Hair dryers and other tools to make hair style

TCVN 5699-2-23:2000

10

Hand dryer

TCVN 5699-2-23:2000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electric irons

TCVN 5699-2-3:2000

12

Microwave

TCVN 5699-2-25:2001

13

Electric rice cooker

TCVN 5699-2-15:2000

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 5699-2-15:2000

General Department for Standards and Quality

- Technical Center for Standards and Quality 1, 2, 3 – General Department for Standards and Quality

- Other technical organization kept appointed as prescribed by law.

15

Electric stove, electric oven, electric frying pan, electric grill

TCVN 5699-2-14:2001

16

Tools making tea or coffee

TCVN 5699-2-15:2000

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electric fans

TCVN 5699-2-80:2000

18

Unleaded petrol

- TCVN 6776-2005

Temporary regulations promulgated under Decision No. 12/2001/QD-BKHCNMT dated 04/6/2001 of the Ministry of Science and Technology

19

Diesel fuel

TCVN 5689-2005

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Toys for children under 36 months old

TCVN 6238-3-1997

 

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


57.913

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!