Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2809/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành: 21/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2809/QĐ-CT

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 747/TTr- SCT ngày 03/10/2011 và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2809/QĐ-CT ngày 21 tháng 10 năm 2011)

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Nội dung sửa đổi, bổ sung

Lý do sửa đổi bổ sung

1

T-VPH-001819-TT

Đăng ký sử dụng máy móc thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

Cơ khí

1. Thành phần hồ sơ:

Bãi bỏ: Tờ khai đăng ký theo phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định 136/2004/QĐ-BCN

2. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bãi bỏ: Tờ khai đăng ký theo phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

3. Căn cứ pháp lý:

Bổ sung: Thông tư số 14/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công thương Sửa đổi, bổ sung quy định về TTHC tại Quy chế Quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Thông tư số 14/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ Công thương Sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại Quy chế Quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

2

T-VPH- 002458- TT

Xác nhận dây truyền máy móc, thiết bị đồng bộ

Cơ khí

1. Thành phần hồ sơ:

Bãi bỏ: Tờ trình thẩm định, xác nhận máy móc thiết bị đồng bộ (theo mẫu)

2. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bãi bỏ: Tờ trình thẩm định, xác nhận máy móc thiết bị đồng bộ, ban hành kèm theo quyết định số 105/QĐ-SCT ngày 29/10/2008 của Sở Công thương Vĩnh Phúc

3. Căn cứ pháp lý:

Bãi bỏ: Quyết định số 105/QĐ-SCT ngày 29/10/2008 của Sở Công thương Vĩnh Phúc về việc ban hành mẫu tờ trình thẩm định, xác nhận máy móc thiết bị đồng bộ

Không phù hợp với tình hình thực tế

3

T- VPH- 002447- TT

Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp

Xây dựng cơ bản

1. Thành phần hồ sơ:

Bổ sung:

- Công văn của đơn vị (tự viết)

- Thuyết minh dự án theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

Thay:

- Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007

- Thuyết minh dự án theo quy định tại điều 6 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005

2. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bãi bỏ: Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở theo Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007

3. Căn cứ pháp lý:

Bổ sung:

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/12/2009 của Chỉnh phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thay:

- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng BXD hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005

- Văn bản hướng dẫn số 1366/ SXD- KTXD ngày 2/11/2005 của Sở Xây dựng dựng Vĩnh Phúc về hướng dẫn lập thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và Thông tư số 08/205/TT-BXD

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thay Nghị định 16/2005/ NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2809/QĐ-CT ngày 21/10/2011 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.683

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!