Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 28/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trần Xuân Hải
Ngày ban hành: 04/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2019/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA QUA BIÊN GII TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân;

Căn cứ Thông tư s 02/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình s 44/TTr-SCT ngày 09 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã biên giới; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường tr
c Tỉnh ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cục Hải quan Đắk Lắk;
- Đài PTTH Đắk Nông; Báo Đắk Nông;
- Cổng thông tin điện t tnh;
- Lưu: VT, KTN(H).

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hải

 

QUY CHẾ

PHỐI HP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA QUA BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định s 28/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đk Nông.

Điều 2. Đối tưng áp dụng

Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục hải quan cửa khẩu Bu Prăng - Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện biên giới và các cơ quan, tổ chức có liên quan quản lý và điều hành hoạt động thương mại biên giới.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới tỉnh Đắk Nông.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh điều hành hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân; Thông tư số 02/2018/TT-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới.

3. Các cơ quan quản lý Nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động phối hợp thực hiện các quy định tại Quy chế này, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới tỉnh Đắk Nông phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững.

Chương II

QUY CHẾ PHỐI HỢP VÀ ĐIỀU TIẾT HÀNG HÓA

Điều 4. Nguyên tắc phối hp

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất trong công tác tổ chức điều hành hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Các Sở, Ban, ngành trên cơ sở thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chủ động phối hợp trong việc cung cấp thông tin, phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý, điu hành hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 5. Nguyên tắc điều tiết hàng hóa

1. Trong trường hợp hàng hóa bị ùn tắc ở cửa khẩu phụ, lối mbiên giới, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng: Bộ đội Biên phòng, Hải quan, trạm kiểm dịch động, thực vật tại cửa khẩu, Công an và các cơ quan, tchức liên quan, tham mưu UBND tỉnh phương án điu tiết hàng hóa, trong đó ưu tiên xuất, nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm tươi sống, nông sản mau hỏng hoặc chỉ đạo tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu cho đến khi không còn ùn tắc.

2. Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh được công bố công khai để các ngành chức năng và các tổ chức, cá nhân, thương nhân, cư dân biên giới biết để thực hiện.

Điều 6. Nội dung phối hợp

1. Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn trong việc tham gia quản lý điều hành hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Các cơ quan quản lý Nhà nước, các lực lượng chức năng, thương nhân và người dân có trách nhiệm trao đổi thông tin, kịp thời thông báo đến Sở Công Thương về diễn biến, tình hình đột xuất liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới như: Tình hình hàng hóa, thương nhân, số lượng, chủng loại, nguyên nhân hàng hóa ùn tắc tại cửa khẩu, lối mở; hướng đề xuất giải quyết để xem xét, chỉ đạo kịp thời.

3. Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu phụ, lối mở biên giới có trách nhiệm thông tin nhanh đến Sở Công Thương về lưu lượng hàng hóa mua bán, trao đổi có khả năng gây ra ùn tắc để kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện phương án điều tiết hàng hóa; đồng thời định kỳ trước ngày 07 hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tnh (thông qua Sở Công Thương) về tình hình hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có cửa khẩu phụ, lối mở biên giới có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng định kỳ trước ngày 07 hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu báo cáo Sở Công Thương về nội dung thứ tự số 3 theo Phụ lục II tại Thông tư số 02/2018/TT-BCT .

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện biên gii

1. Sở Công Thương

a) Thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Chủ động tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung những quy định chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

b) Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện biên giới đánh giá với các cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến tổ chức, cá nhân, thương nhân và cư dân biên giới trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới (khi có yêu cầu) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất đến Bộ, ngành Trung ương.

c) Định kỳ hàng tháng và đột xuất (khi có yêu cầu) tổng hợp tình hình, kết quả hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân, thương nhân qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 02/2018/TT-BCT .

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Bu Prăng - Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

a) Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân, thương nhân qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định của pháp luật; phối hp với các lực lượng chức năng có liên quan không để phát sinh tình trạng ùn tắc, tồn đọng hàng hóa tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới; phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định và các quy chế đã ký kết để phục vụ công tác quản lý, điu hành có hiệu quả hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

b) Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tuân thủ các quy định của pháp luật hải quan, pháp luật có liên quan và Quy chế này.

c) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong trường hợp hàng hóa, phương tiện vận tải đã đưa ra ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan mà cơ quan nhà nước hữu quan có căn cứ cho rằng có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; kịp thời phát hiện xử lý hoặc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hải quan và pháp luật khác có liên quan.

d) Định kỳ hàng tháng, quý, năm, tổng hợp báo cáo Sở Công Thương hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân, thương nhân qua cửa khu phụ, lối mở biên giới để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương theo đúng thời gian quy định.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng biên phòng tại khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới phối hợp với lực lượng hải quan cửa khẩu tuyên truyền, quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa tham gia hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân, thương nhân qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định; trực tiếp kiểm tra giám sát hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của cư dân biên giới tại những nơi không có lực lượng Hải quan. Thực hiện tốt quy định về công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin trong công tác quản lý, điều hành hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân, thương nhân qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

b) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức quản lý, điều hành các phương tiện vận tải hàng hóa trong phạm vi địa bàn quản lý của Biên phòng đảm bảo thông suốt, không gây ùn tắc tại khu vực cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

c) Tuần tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại biên giới ở khu vực biên giới trong phạm vi địa bàn quản lý; sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vào thị trường nội địa; báo cáo kịp thời cho y ban nhân dân tỉnh và thông báo cho Sở Công Thương về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới.

d) Tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

4. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, các hành vi vi phạm về môi trường vào thị trường nội địa. Phối hợp htrợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc chống người thi hành công vụ, buôn lậu và gian lận thương mại, hàng cấm, hàng gây ô nhiễm môi trường tại các cửa khẩu phụ, lối mbiên giới theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện việc điều tiết phân luồng các phương tiện vận tải hàng hóa qua biên giới, tránh ùn tắc khi có các hiện tượng bất thường trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của tổ chức, cá nhân, thương nhân và cư dân biên giới qua biên giới theo chỉ đạo của y ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý bảo vệ ô nhiễm môi trường liên quan đến hàng hóa ảnh hưởng đến môi trường qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới (nếu có). Phối hp vi các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới.

6. Cục Thuế tỉnh

a) Chỉ đạo Chi cục thuế tại các huyện biên giới phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức quản lý thu thuế (nội địa), phí, lệ phí đối với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của tổ chức, cá nhân, thương nhân và cư dân biên giới (nếu có), đảm bảo quản lý thu đúng, thu đủ theo quy định.

b) Giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế, phí của các thương nhân mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân, thương nhân qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân, thương nhân và cư dân biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực thuế, phí, lệ phí; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Cục Quản lý thị trường

a) Kịp thời phối hp cùng các ngành chức năng (khi có yêu cầu) trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tại địa bàn quản lý theo quy định.

b) Phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật quản lý thị trường; chủ trì và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các huyện biên giới: Tuy Đức, Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút.

Phối hợp với các ngành chức năng: Hải quan, Công an, Biên phòng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới. Chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình mua bán, trao đổi hàng hóa của tổ chức, cá nhân, thương nhân và cư dân biên giới thuộc phạm vi quản lý. Trong trường hợp xảy ra hiện tượng ùn tc hàng hóa, kịp thời chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương yêu cu thương nhân di chuyển hàng hóa về kho, bãi để bảo quản hàng hóa; không để các phương tiện vận tải hàng hóa lưu đỗ dọc các tuyến đường gây cản trở giao thông. Đồng thời, thông tin kịp thi đến Sở Công Thương về tình hình hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới; din biến tình hình, nguyên nhân và số lượng hàng hóa ùn tắc để có ý kiến chỉ đạo, điều hành tránh những thiệt hại cho thương nhân và đảm bảo công tác quản lý Nhà nước tại địa bàn.

9. Các Sở, Ban, ngành có liên quan quan phối hợp với Sở Công Thương để thống nhất hướng dẫn, chỉ đạo việc quản lý và điều hành hoạt động thương mại biên giới thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

10. Các cơ quan báo chí, truyền thông

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực biên giới tích cực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, không tiếp tay vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Tổ chức, cá nhân, thương nhân và cư dân biên giới tham gia hoạt động thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới. Đồng thời phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Quy chế này và các quy định cụ thể khác có liên quan.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện biên giới và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện biên giới và các đơn vị có liên quan báo cáo UBND tỉnh (thông qua SCông Thương) để tổng hợp, xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


418

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105