Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2675/QĐ-TĐC năm 2013 về cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính Nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Số hiệu: 2675/QĐ-TĐC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Ngô Quý Việt
Ngày ban hành: 04/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2675/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Quyết định số 46/2011/QĐ-TTg ngày 22/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/20006/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ngày 25/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 09/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN ;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Khối Cơ quan Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (cấp lần 2) cho Khối Cơ quan Bộ Công Thương đối với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (Giấy chứng nhận số 0286/2010/L2)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

Điều 3. Khối Cơ quan Bộ Công Thương, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, HCHQ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Ngô Quý Việt

 

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2675/QĐ-TĐC ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết toàn bộ thủ tục hành chính về công thương được công bố theo kết quả của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (theo Bản cam kết số 6885/BCT-VP ngày 05/8/2013 của Khối cơ quan Bộ Công Thương) và trong các hoạt động;

1. Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

3. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

4. Tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư;

5. Đăng ký, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN;

6. Soạn thảo, đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế đa phương;

7. Soạn thảo, đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế song phương;

8. Tổ chức các khóa học của Ủy ban hỗn hợp và Ủy ban liên Chính phủ;

9. Quản lý và tổ chức đoàn ra;

10. Quản lý và tổ chức tiếp khách nước ngoài;

11. Thẩm định và giám sát các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

12. Xây dựng chiến lược, quy hoạch cán bộ;

13. Thi tuyển công chức;

14. Ra quyết định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa;

15. Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa;

16. Quản lý hội, hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ;

17. Xử lý công văn đến và đi;

18. Quản lý thiết bị;

19. Mua sắm tài sản;

20. Tổ chức hội nghị, hội thảo;

21. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển;

22. Thẩm tra thẩm định các dự án đầu tư;

23. Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư;

24. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án liên quan đến nước ngoài;

25. Quản lý và chỉ đạo các thương vụ khu vực Châu Âu;

26. Lập báo cáo tình hình thương mại các nước trong khu vực và vùng lãnh thổ;

27. Tổ chức, xây dựng, triển khai và đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước;

28. Tổ chức quản lý kinh phí hành chính sự nghiệp;

29. Quyết toán kinh phí hành chính sự nghiệp;

30. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm;

31. Tiếp dân;

32. Xử lý khiếu nại, tố cáo.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2675/QĐ-TĐC năm 2013 về cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính Nhà nước do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.499
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127