Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 247/QĐ-VPCP Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP 2017

Số hiệu: 247/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 28/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-VPCP ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ;

Xét đnghị của Cục trưởng Cục Kim soát thủ tục hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP) với những nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Tạo cơ sở để Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ Chính phủ giao chủ trì và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao cho các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện.

Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, gồm: Đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện, dự kiến sản phẩm... đối với các nhiệm vụ được Chính phủ giao trong Nghị quyết, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

2. Kịp thời nắm bắt, tổng hợp các vấn đề mới, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP để tham mưu, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ và tập trung ưu tiên chỉ đạo, điều hành.

3. Bảo đảm gắn kết đồng bộ, chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết số 19- 2017/NQ-CP với các mục tiêu cải cách hành chính khác trong từng giai đoạn.

II. NHIỆM VỤ

Căn cứ mục tiêu, yêu cầu, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Văn phòng Chính phủ tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Những nhiệm vụ Văn phòng Chính phủ được giao thực hiện tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

a) Các nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ triển khai thực hiện hoặc hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện: Nâng cao hiệu quả hoạt động của diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ; triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tổ chức thực hiện cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát lập danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4; tiếp tục tổ chức triển khai việc xây dựng, vận hành và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

b) Làm thường trực, giúp Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ Hội đồng được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP liên quan đến xây dựng tiêu chí đánh giá và tổ chức hoạt động đánh giá định kỳ việc cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

c) Các nhiệm vụ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện Nghị quyết số 19-2017 tại Văn phòng Chính phủ: Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị; xử lý nghiêm đơn vị, cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

d) Các nhiệm vụ truyền thông, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo và một số nhiệm vụ khác.

2. Những nhiệm vụ Văn phòng Chính phủ phải thực hiện theo chức năng tham mưu, giúp việc Chính phủ và Lãnh đạo Chính phủ

a) Thẩm tra, có ý kiến độc lập, hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản, đề án được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

b) Có ý kiến độc lập về các báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và tình hình, kết quả cải thiện các chỉ số do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng cuối quý, cuối năm; đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chính sách, cơ chế, giải pháp, nhiệm vụ phát sinh để cải thiện các chỉ số.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường tổ chức các đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết, tổng hợp báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ tháng cuối quý, cuối năm.

Việc kiểm tra phải được tiến hành công khai, minh bạch, có nội dung cụ thể; có sự phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan trong thực hiện kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết; có sự gắn kết, lồng ghép với kiểm tra thi hành các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

3. Theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP

a) Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và việc thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan.

b) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ khác để thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và cải thiện các chỉ số: Môi trường kinh doanh, Năng lực cạnh tranh quốc gia, Đổi mới sáng tạo và Chính phủ điện tử bảo đảm hiệu quả. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện Nghị quyết.

(Chi tiết nội dung nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ

a) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Kế hoạch hành động được phê duyệt tại Quyết định này để triển khai thực hiện; kịp thời đôn đốc, đề nghị các cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ.

b) Định kỳ trước ngày 10 của tháng cuối quý có báo cáo định kỳ hàng quý và ngày 10 tháng 12 năm 2017 có báo cáo năm về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Chủ nhiệm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan

a) Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Chính phủ được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ- CP.

b) Làm đầu mối tiếp nhận, theo dõi xử lý các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Bộ, cơ quan, tổ chức gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ- CP và báo cáo, tham mưu, đề xuất biện pháp tháo gỡ.

c) Trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng quý và kết quả theo dõi, kiểm tra, đánh giá của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng báo cáo, đánh giá độc lập trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

d) Tổng hợp ý kiến của các đơn vị, xây dựng báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp năm 2017 của Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP, Văn phòng ĐU-CĐ-ĐTN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, KSTT (3), NTL. 130

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP
(Kèm theo Quyết định số 247/QĐ- VPCP ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

TT

Ni dung nhim v

Đơn vcủa VPCP thực hiện

Thời gian thực hiện

Sản phẩm dự kiến

Chủ trì

Phối hợp

I.

NHÓM NHIỆM VỤ NGHỊ QUYT SỐ 19-2017 GIAO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ PHẢI THC HIỆN

1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Vụ ĐMDN, Cục Kiểm soát TTHC, Cổng TTĐTCP,

Các Vụ, Cục có liên quan

02/2017- 12/2017

Xây dựng Quy chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và người dân; tiếp tục triển khai việc xây dựng, vận hành và nâng cao hiệu quả cổng thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị của VPCP; công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị....

2.

Tổ chức thực hiện cải cách, kiểm soát TTHC; rà soát lập danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

02/2017-12/2017

- Các kiến nghị, đề xuất cải cách, kiểm soát TTHC báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét;

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4.

3.

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

02/2017- 12/2017

- Xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các Bộ, ngành, địa phương.

4.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Quyết định số 45/2016/QĐ- TTg và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

02/2017-12/2017

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại Quyết định số 45/QĐ-TTg và Chỉ thị số 13/CT-TTg.

5.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, giúp Hội đồng chủ trì, phối hp với các bộ, ngành liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề xây dựng tiêu chí đánh giá cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

02/2017-12/2017

Bộ tiêu chí đánh giá việc cải cách TTHC ở các Bộ, ngành, địa phương.

6.

Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, giúp Hội đồng tổ chức khảo sát, nghiên cứu, đánh giá định kỳ việc thực hiện cải cách TTHC tại các Bộ, ngành, địa phương và báo cáo đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

02/2017-12/2017

Báo cáo đánh giá của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

7.

Xử lý nghiêm đơn vị, cán bộ, công chức và người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

Vụ TCCB

Cục Kiểm soát TTHC và các Vụ, Cục có liên quan

02/2017-12/2017

Các văn bản nhắc nhở, các quyết định xử lý và các thông tin công khai kết quả xử lý.

8.

Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam.... tổ chức truyền thông về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

Cổng TTĐTCP, Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

Thường xuyên

Các bài viết, các phóng sự về liên quan đến tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

9.

Tham mưu cho Chính phủ đưa kết quả thực hiện Nghị quyết vào đánh giá chất lượng hoạt động của từng bộ, cơ quan, địa phương tại phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

Các Vụ, Cục có liên quan

Cục Kiểm soát TTHC

02/2017- 12/2017

Báo cáo tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết của các Bộ, cơ quan và địa phương.

10.

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giúp Chính phủ giao một số cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc giám sát, đánh giá độc lập theo các tiêu chí quốc tế về kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương hàng năm, gắn với đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển bền vững, Báo cáo Việt Nam 2035.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

02/2017-12/2017

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giao nhiệm vụ tổ chức giám sát, đánh giá độc lập.

11.

Xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

02/2017-12/2017

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

II.

NHỮNG NHIỆM VỤ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ PHẢI THC HIỆN THEO CHỨC NĂNG THAM MƯU, GIÚP VIỆC CHÍNH PHỦ VÀ LÃNH ĐẠO CHÍNH PHỦ

12.

Lồng ghép nội dung, chương trình kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP vào Kế hoạch của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra thi hành các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra.

Vụ Tổng hợp

Cục Kiểm soát TTHC và các Vụ, Cục có liên quan

02/2017-12/2017

- Chuẩn bị các tài liệu có liên quan theo nội dung kiểm tra;

- Báo cáo kết quả kiểm tra.

13.

Đề xuất tổ chức kiểm tra đột xuất tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP tại các Bộ, ngành, địa phương trong trường hợp cần thiết.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

02/2017-12/2017

Các đoàn kiểm tra đột xuất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng, Chủ nhiệm; Báo cáo kết quả kiểm tra.

14.

Xây dựng báo cáo, đánh giá độc lập về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP tại các Bộ, ngành, địa phương trên cơ sở báo cáo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng quý và kết quả theo dõi, kim tra, đánh giá của các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

3/2017-12/2017

Báo cáo trình Chính phủ, TTgCP.

15.

Thẩm tra, có ý kiến độc lập và hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản, đề án được giao tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP do Bộ, ngành, UBND cp tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các Vụ, Cục có liên quan

Cục Kiểm soát TTHC

02/2017-12/2017

- Văn bản góp ý; Báo cáo thẩm tra;

- Trình CP, TTgCP thông qua hoặc ban hành đề án, dự án, dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền của CP, TTgCP.

III.

NHÓM NHIỆM VỤ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIM TRA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG THC HIỆN NHIỆM VỤ CỤ THĐƯỢC GIAO TẠI NGHỊ QUYẾT S 19-2017/NQ-CP

16.

Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, việc xây dựng Báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của các Bộ, ngành, địa phương.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Vụ, Cục có liên quan

02/2017-12/2017

Văn bản đôn đốc thực hiện.

17.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ khác để thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và cải thiện các chỉ số: Môi trường kinh doanh, Năng lực cạnh tranh quốc gia, Đổi mới sáng tạo và Chính phủ điện tử bảo đảm hiệu quả. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện Nghị quyết.

Các Vụ, Cục có liên quan

Cục Kiểm soát TTHC

02/2017-12/2017

- Văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ hoặc công văn đôn đốc của Văn phòng Chính phủ.

- Ý kiến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan liên quan.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 247/QĐ-VPCP ngày 28/02/2017 Kế hoạch hành động của Văn phòng Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.501

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!