Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2294/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Huy Dũng
Ngày ban hành: 21/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2294/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG CÁC NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ, PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 186/QĐ-BTTTT NGÀY 11/02/2022

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số;

Căn cứ Quyết định số 590/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công trách nhiệm đầu mối thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia năm 2023 phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số và Cục Chuyển đổi số quốc gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục các nền tảng số quốc gia công bố lần thứ hai tại Phụ lục kèm theo Quyết định này thay thế Danh mục các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số công bố lần thứ nhất tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022.

Điều 2. Điều chỉnh các nhiệm vụ tương ứng của Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn tại Điều 2, Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 sang Thứ trưởng Phạm Đức Long và Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm theo phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng quy định tại Điều 4, Quyết định số 590/QĐ-BTTTT ngày 11/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Sửa đổi, giao nhiệm vụ và tổ chức thực hiện

a) Sửa đổi, giao nhiệm vụ do Vụ Quản lý doanh nghiệp phụ trách tại Điều 2, Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 cho Vụ Kinh tế số và Xã hội số tiếp tục triển khai thực hiện.

b) Sửa đổi, giao nhiệm vụ do Cục Tin học hóa phụ trách tại Điều 2, Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 cho Cục Chuyển đổi số quốc gia tiếp tục triển khai thực hiện.

c) Sửa đổi, giao nhiệm vụ do Vụ Công nghệ thông tin phụ trách tại Điều 2, Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 cho Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai thực hiện.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung đơn vị triển khai thực hiện, phát triển nền tảng số thuộc Kế hoạch hành động năm 2023 tại mục III.2, Phần A và các nhiệm vụ, giải pháp liên quan tại Phụ lục 2, Quyết định số 466/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2023 tương ứng với đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông thúc đẩy, phát triển nền tảng số quốc gia tại Danh mục các nền tảng số quốc gia công bố lần thứ hai, Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 522/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công trách nhiệm đầu mối thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia năm 2023.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các thành viên UBQG về chuyển đổi số và Tổ công tác;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);
- Bộ TTTT: Các Thứ trưởng; các đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp nòng cốt phát triển nền tảng số quốc gia;
- Các Hội, Hiệp hội trong lĩnh vực TTTT;
- Lưu: VT, KTS&XHS, CĐSQG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Huy Dũng

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NỀN TẢNG SỐ QUỐC GIA CÔNG BỐ LẦN THỨ HAI PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ, CHÍNH PHỦ SỐ, KINH TẾ SỐ, XÃ HỘI SỐ
(Kèm theo Quyết định số 2294/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. Nền tảng số quốc gia do cơ quan nhà nước chủ quản, doanh nghiệp Việt Nam phát triển, làm chủ công nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên toàn quốc, phục vụ hoạt động quản lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ công phục vụ xã hội

(1) Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ

Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Xây dựng Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ (CGC) thống nhất trên cơ sở quy hoạch, kết nối đám mây của các cơ quan nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương (AGC). Nền tảng CGC thiết lập môi trường để lưu trữ, chia sẻ tài nguyên, phát triển dịch vụ dùng chung cho Chính phủ số trên quy mô toàn quốc được linh hoạt, hiệu quả, nhanh chóng; kết nối, khai thác hiệu quả các hệ thống đám mây của doanh nghiệp (EGC) để cung cấp hạ tầng điện toán đám mây cho Chính phủ số.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(2) Nền tảng bản đồ số

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Mô tả ngắn gọn: Xây dựng Nền tảng bản đồ số cung cấp dịch vụ để phát triển các ứng dụng, dịch vụ dựa trên nền bản đồ, phục vụ quản lý của Nhà nước và mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội như: quản lý đô thị, dữ liệu kết cấu hạ tầng; sản xuất và bán lẻ; giao thông vận tải; quản lý đất đai, nông nghiệp; tài chính ngân hàng; cứu hộ, cứu nạn; thương mại điện tử... Nền tảng bản đồ số được tích hợp với địa chỉ bưu chính để chia sẻ cho các giải pháp phục vụ chuyển đổi số, dần thay thế các nền tảng bản đồ số khác trên thế giới.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Vụ Bưu chính.

(3) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu

Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng được xây dựng, phát triển phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức. Nền tảng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp thông tin thủ công, nhiều lần cho cơ quan nhà nước; nâng cao hiệu quả của việc quản lý, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số thống nhất, tin cậy; tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí trên quy mô toàn quốc; mở ra cơ hội cho khu vực tư có thể khai thác dữ liệu của cơ quan nhà nước để tạo ra giá trị mới.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(4) Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu

Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cung cấp khả năng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, chuẩn hóa dữ liệu, lưu trữ vào kho dữ liệu; phân tích, xử lý dữ liệu theo nhu cầu; trình diễn dữ liệu theo nhiều chiều từ đó làm công cụ giúp các cơ quan nhà nước sử dụng, khai thác dữ liệu một cách có hiệu quả phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(5) Nền tảng dạy học trực tuyến

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mô tả ngắn gọn: Xây dựng và phát triển nền tảng đào tạo trực tuyến cung cấp một hệ sinh thái học tập bao gồm: quản lý học tập, quản lý kho tài nguyên học liệu số,... cho giáo viên, học sinh và các cơ sở giáo dục. Nền tảng đào tạo trực tuyến sẽ trở thành sân chơi mở, bình đẳng, kích thích sáng tạo, phát triển hệ sinh thái EdTech Việt Nam.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Công nghệ thông tin.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(6) Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (MOOCS)

Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở được xây dựng để phổ cập kỹ năng số cho mọi đối tượng bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nói chung; phổ cập kỹ năng số nâng cao cho người dân theo hướng cá nhân hóa, đào tạo về kỹ năng, quyền và trách nhiệm công dân số. Việc triển khai nền tảng giúp người dân có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(7) Nền tảng hóa đơn điện tử

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia kết nối, liên thông với toàn bộ các cơ quan thuế, cho phép mỗi cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp dễ dàng gửi nhận hóa đơn điện tử với nhau và với cơ quan thuế thông qua nền tảng này. Nền tảng giúp rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch điện tử, tiết kiệm chi phí, xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn, khắc phục tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các chủ thể kinh doanh.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thuế.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

(8) Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Công an.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, để phục vụ định danh mọi người dân trên môi trường số, khi tham gia sử dụng các dịch vụ số. Mỗi người dân khi tham gia không gian số sẽ được xác thực, định danh và sử dụng cho mọi hoạt động hàng ngày. Nền tảng sẽ có vai trò thúc đẩy toàn bộ các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt cho các hoạt động thương mại điện tử, thanh toán điện tử, ...

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

(9) Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mô tả ngắn gọn: Phát triển Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp trong đó cơ quan nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp đóng vai trò nòng cốt và người nông dân tham gia tích cực trong việc thu thập, chuẩn hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản; kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn, dự báo tình hình cho nông dân.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Trung tâm Tin học nông nghiệp và Thống kê.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

(10) Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản cung cấp dịch vụ truy vết và chứng thực thông tin trong từng công đoạn, từ khâu sản xuất đến khâu vận chuyển và đến tay người tiêu dùng trong chuỗi giá trị nông nghiệp giúp minh bạch hóa chuỗi cung ứng; tối ưu chuỗi cung ứng; truy xuất được nguồn gốc.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Trung tâm Tin học nông nghiệp và Thống kê và Đơn vị chuyên môn do Cơ quan chủ quản giao.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia.

(11) Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn sức khỏe từ xa cho người dân qua ứng dụng di động và các phương tiện công nghệ khác; Tích hợp công nghệ số vào dịch vụ theo dõi chăm sóc sức khỏe tại gia đình; theo dõi hàng ngày các chỉ số đo mà không cần thường xuyên đến phòng khám của bác sĩ, không phải đến bệnh viện, không phải xếp hàng, chờ đợi để được khám chữa bệnh; tư vấn sức khỏe 24/7. Nền tảng sẽ giúp người dân tiếp cận được dịch vụ khám chữa bệnh có chất lượng hơn, giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Trung tâm Thông tin y tế quốc gia.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(12) Nền tảng quản lý tiêm chủng

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng quản lý tiêm chủng cung cấp công cụ, dịch vụ cho mọi cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc tổ chức tiêm ngừa cho người dân tại Việt Nam. Nền tảng cho phép người dân đăng ký tiêm chủng trực tuyến, cho phép cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch tiêm, lập danh sách tiêm, thực hiện tiêm và tổng hợp thông tin sau tiêm. Nền tảng quản lý tiêm chủng sẽ tích hợp dữ liệu với Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Y tế dự phòng; Trung tâm Thông tin y tế quốc gia.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(13) Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ là một y bạ điện tử cho mỗi người dân ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe từ lúc sinh ra cho đến khi mất đi. Khi đi khám bệnh, thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, người dân cung cấp cho thầy thuốc biết tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị. Đây là thành phần cốt lõi nhất trong phát triển y tế thông minh, thúc đẩy chuyển đổi số ngành Y tế.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Trung tâm Thông tin y tế quốc gia.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(14) Nền tảng trạm y tế xã

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng trạm y tế xã/phường giúp các cơ sở y tế phường, xã, phòng khám khu vực tại các tỉnh quản lý toàn diện các hoạt động khám, chữa bệnh tại địa phương mình quản lý. Nền tảng đảm bảo tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu với nền tảng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu y tế cơ sở của Bộ Y tế.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Trung tâm Thông tin y tế quốc gia.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(15) Nền tảng phát thanh số (trực tuyến)

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Đài Tiếng nói Việt Nam VOV.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng phát thanh số cung cấp kênh trực tuyến giúp người dân có thể nghe, nghe lại bất kỳ chương trình phát thanh trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam hoặc các Đài truyền thanh cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại Việt Nam. Nền tảng hỗ trợ người dân tiếp cận các kênh phát thanh mọi lúc, mọi nơi, kể cả đối với kiều bào ở nước ngoài.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Đề nghị VOV chỉ định.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

(16) Nền tảng truyền hình số (trực tuyến)

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Đài Truyền hình Việt Nam VTV.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng truyền hình số cung cấp kênh trực tuyến giúp người dân trong và ngoài nước tiếp cận được bất kỳ kênh, chương trình truyền hình nào do Đài truyền hình Việt Nam, các Đài truyền hình địa phương phát sóng. Nền tảng truyền hình số còn cung cấp các nội dung theo nhu cầu khác, đáp ứng nhu cầu của người dân và xu thế công nghệ.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

(17) Nền tảng bảo tàng số

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng bảo tàng số ứng dụng công nghệ số trong trưng bày, đưa tư liệu, hiện vật đến gần hơn với người xem. Các tư liệu, hiện vật được số hóa dưới dạng 2D, 3D, xây dựng video clip, liên kết các mảnh ghép của không gian, thời gian thành các câu chuyện hiện vật sống động, truyền tải tới người xem trực tiếp cũng như qua các kênh trực tuyến, Internet, thiết bị di động hoặc trình chiếu ngoài trời.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Di sản văn hóa; Trung tâm Công nghệ thông tin.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

(18) Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân

Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân là kênh độc lập thu thập, tổng hợp ý kiến phản ánh, đánh giá của người dân liên quan đến mọi vấn đề đời sống kinh tế, xã hội. Cơ quan nhà nước thu thập, đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ công; thu thập các ý kiến góp ý về các chính sách quản lý đã ban hành hoặc chuẩn bị ban hành. Nền tảng triển khai tập trung nhưng các bảng khảo sát, câu hỏi xin ý kiến người dân có thể đưa vào từng dịch vụ công, từng nền tảng, tiếp cận đến từng người dân để thu thập thông tin đã được cá thể hóa.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(19) Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch cung cấp dịch vụ thống kê, báo cáo, quản trị theo thời gian thực về lượng khách, doanh thu, phòng trống... của khách sạn, cơ sở lưu trú mọi lúc mọi nơi; quản trị nội bộ khách sạn (phòng, bán hàng, tài chính, nhân sự...); công cụ cho phép người sử dụng tìm kiếm, đặt phòng, trả phòng; tích hợp với cơ quan nhà nước về quản lý lưu trú nhằm giám sát hoạt động lưu trú khi cần và cung cấp số liệu phục vụ cho công tác thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam về lượng khách, doanh thu theo từng mảng và nguồn khách từ các quốc gia trên thế giới đến Việt Nam.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

(20) Nền tảng thuế điện tử

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng thuế điện tử cung cấp công cụ quản lý thuế thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Tổng cục Thuế.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

(21) Nền tảng bảo hiểm xã hội số

Đề xuất Cơ quan chủ quản: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng bảo hiểm xã hội số thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ Bảo hiểm xã hội, Thẻ Bảo hiểm y tế giấy.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan chủ quản: Trung tâm Công nghệ thông tin.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

II. Nền tảng số quốc gia do doanh nghiệp làm chủ quản, làm chủ công nghệ lõi, cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu của cơ quan, doanh nghiệp và xã hội

(22) Nền tảng điện toán đám mây doanh nghiệp

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng điện toán đám mây do các doanh nghiệp xây dựng, phát triển và cung cấp dịch vụ ra thị trường phục vụ nhu cầu của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tổ chức và toàn xã hội.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Cục Viễn thông.

(23) Nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn với các thành phần cơ bản bao gồm công cụ phục vụ thu thập, xử lý, dán nhãn dữ liệu và các giao diện lập trình ứng dụng (API). Nền tảng mô hình ngôn ngữ lớn thiết lập một hạ tầng tính toán cho phép thực hiện huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn; sử dụng tri thức, dữ liệu huấn luyện đã được sàng lọc của Việt Nam, với chi phí thấp cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam sử dụng để phát triển các ứng dụng mới.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(24) Nền tảng thiết bị IoT

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng thiết bị IoT cung cấp dưới dạng dịch vụ cho phép các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân quản lý thiết bị IoT, thiết lập kết nối các thiết bị IoT từ xa, thu thập và quản lý dữ liệu từ các thiết bị IoT, xử lý dữ liệu theo nhu cầu, kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng bên ngoài mạng IoT... một cách hiệu quả, không phải đầu tư hạ tầng chuyên dùng để xây dựng, phát triển các ứng dụng IoT.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông; Cục Viễn thông.

(25) Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng họp trực tuyến được các doanh nghiệp trong nước phát triển, cung cấp dưới hình thức dịch vụ họp trực tuyến cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho phép nhiều người tham gia họp trên môi trường mạng, hỗ trợ đa nền tảng, thiết bị; các tính năng cần thiết của cuộc họp như: đặt lịch, nhắc lịch, chia sẻ tài liệu, chia sẻ màn hình, chia sẻ video trực tuyến, quản lý, điều hành cuộc họp, biểu quyết... Nền tảng cho phép triển khai họp qua Internet hoặc mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Cục Bưu điện Trung ương.

(26) Nền tảng mạng xã hội thế hệ mới

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Mạng xã hội do các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng, phát triển với các đặc tính khác biệt nhằm tạo ra một một mạng xã hội “sạch” cho người Việt, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên tham gia, bảo đảm phát triển ổn định, bền vững, an toàn thông tin mạng, hạn chế sự phụ thuộc vào mạng xã hội nước ngoài.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

(27) Nền tảng sàn thương mại điện tử

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng cung cấp dưới hình thức dịch vụ cho phép các doanh nghiệp trực tuyến quản lý hợp nhất hoạt động bán hàng, tiếp thị, vận hành kinh doanh, địa điểm và khách hàng; cá nhân hóa các dịch vụ, sản phẩm theo nhu cầu của từng khách hàng; phân tích dữ liệu tiêu dùng và bán hàng theo thời gian thực để có phương án tổ chức hoạt động phù hợp; quản lý mối quan hệ khách hàng và dịch vụ thiết yếu; hỗ trợ thanh toán di động thuận tiện.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

(28) Nền tảng đại học số

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng đại học số cung cấp dưới hình thức dịch vụ cho các trường đại học để thực hiện tất cả các khâu trong một trường đại học trên môi trường mạng: Thực hiện tuyển sinh/nhập học số; liên thông dữ liệu và hình thành một cơ sở dữ liệu mở dùng chung; tổ chức đào tạo/đánh giá/khảo thí... nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí của học viên, giảng viên, cán bộ, lãnh đạo.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(29) Nền tảng quản trị tổng thể

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng quản trị tổng thể cung cấp dưới hình thức dịch vụ quản trị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên môi trường mạng nhằm hỗ trợ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông.

(30) Nền tảng kế toán dịch vụ

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng kế toán dịch vụ giúp kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu thuê dịch vụ kế toán/thuế với các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ kế toán/thuế. Doanh nghiệp có thể tìm đúng kế toán có năng lực ở bất kỳ mảng nghiệp vụ mà doanh nghiệp cần, như: kế toán thuế/bán hàng/nội bộ... Doanh nghiệp sẽ giải quyết được bài toán rào cản chi phí, nhất là khi chuyển đổi số thì nghiệp vụ kế toán sẽ mở rộng ra trong khi nhân sự hiện có chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ mới.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông.

(31) Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giao thông vận tải.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải giúp các doanh nghiệp, tổ chức vận tải kết nối, cung cấp dịch vụ, kết nối khách hàng trực tuyến dễ mở rộng thị trường. Nền tảng giúp các doanh nghiệp vận tải tiến hành chuyển đổi số, thay đổi quy trình vận tải truyền thống.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

(32) Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC)

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng trung tâm giám sát điều hành thông minh cung cấp dịch vụ giám sát, cảnh báo; chỉ đạo, điều hành; phân tích và xử lý dữ liệu; quản lý chỉ số hiệu suất (KPIs); quản lý quy trình nghiệp vụ; báo cáo thống kê; mô phỏng và dự báo. Giúp lãnh đạo các cấp có khả năng giám sát, điều hành, hỗ trợ chỉ huy và quản lý chất lượng dịch vụ do bộ, ngành, địa phương cung cấp một cách tổng thể với việc ứng dụng các công nghệ phân tích dữ liệu hoặc trí tuệ nhân tạo; mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế - xã hội.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

(33) Nền tảng trung tâm giám sát điều hành an toàn thông tin mạng (SOC)

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin góp phần đảm bảo an toàn thông tin mạng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nền tảng giúp các bộ, ngành, địa phương rút ngắn 90% khối lượng, thời gian triển khai mô hình “4 lớp” về bảo đảm an toàn thông tin mạng; nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các chủ quản hệ thống thông tin.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Cục An toàn thông tin.

(34) Nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng tối ưu hóa chuỗi cung ứng nhằm quản lý và cung cấp các số liệu kịp thời về các hoạt động của chuỗi cung ứng, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn để mô phỏng và tối ưu hóa các quy trình, từ đó, xác định những giải pháp hiệu quả phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức trong chuỗi cung ứng.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Vụ Bưu chính.

(35) Nền tảng cảng biển số

Đề xuất Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính; Bộ Quốc phòng.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng cảng biển số chuyển đổi toàn bộ hoạt động của một cảng biển lên môi trường số, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của cảng biển. Nền tảng cảng biển số tự động hóa quy trình, giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước, tạo kênh thông tin kết nối giữa cơ quan nhà nước (Thuế, Hải quan, cảng vụ,…) với doanh nghiệp cảng, hãng tàu, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp xuất nhập khẩu…; công khai, minh bạch, cải cách hành chính, phục vụ doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu tốt hơn, từ đó góp phần phát triển kinh tế số cảng biển.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông vận tải); Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng).

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

(36) Nền tảng cửa khẩu số

Đề xuất Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Tài chính; Bộ Quốc Phòng.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng cửa khẩu số cung cấp công cụ quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động tại khu vực cửa khẩu. Nền tảng cửa khẩu số tự động hóa quy trình, giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu; tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước, tạo kênh thông tin kết nối giữa cơ quan nhà nước (Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Kiểm dịch y tế…) với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bến bãi tại cửa khẩu…; công khai, minh bạch, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua cửa khẩu, từ đó góp phần phát triển kinh tế số cửa khẩu.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); Bộ đội Biên phòng Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

37) Nền tảng đánh giá sát hạch kỹ năng số

Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng đánh giá sát hạch kỹ năng số cung cấp công cụ khách quan hỗ trợ toàn dân thực hiện sát hạch, đánh giá trình độ kỹ năng số và là căn cứ xây dựng phương án đào tạo, nâng cao kỹ năng số ở cấp quốc gia và từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

38) Nền tảng hệ thống thông tin quản lý bệnh viện

Đề xuất Cơ quan hỗ trợ phát triển: Bộ Y tế.

Mô tả ngắn gọn: Nền tảng hệ thống thông tin quản lý bệnh viện hỗ trợ tích hợp quản lý y tế cơ sở, cơ sở dữ liệu tập trung, quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, quản lý tiêm chủng, quản lý kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, quản lý nhân sự, quản lý tài chính kế toán, quản lý tài sản, quản lý văn bản điều hành, cổng thông tin điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số, tổng đài hỗ trợ, truyền hình hội nghị... hướng đến cung cấp mức cao nhất về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong bệnh viện.

Đề xuất Đơn vị đầu mối của Cơ quan hỗ trợ phát triển: Cục Quản lý khám chữa bệnh.

Đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông: Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2294/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2023 sửa đổi Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định 186/QĐ-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


630

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!