Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2124/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án “Đảm bảo cung cấp giống động vật hai mảnh vỏ có giá trị thương mại tại miền Trung Việt Nam bằng cách tối ưu hóa sản xuất ấu trùng” do Chương trình hợp tác các trường đại học vì phát triển Chính phủ Bỉ tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2124/QĐ-BNN-HTQT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 31/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2124/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “ĐẢM BẢO CUNG CẤP GIỐNG CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HAI MẢNH VỎ CÓ GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI TẠI MIỀN TRUNG VIỆT NAM BẰNG CÁCH TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT ẤU TRÙNG” DO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÌ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ BỈ (VLIR-UOS) TÀI TRỢ.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định s 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phsửa đổi Điu 3 nghị định số 01/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định s93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư s07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu về hướng dn thực hiện Nghị định s93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn c Thông tư s 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 Hướng dn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Căn cứ Hợp đồng tài trợ của Chương trình hợp tác các trường đại học vì phát triển Chính phủ B (VLIR-UOS); Trường Đại học Gent Bvà Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III cam kết tài trthực hiện dự án “Đm bảo cung cấp giống các loài động vật hai mảnh vỏ có giá trị thương mại tại miền Trung Việt Nam bằng cách tối ưu hóa sản xuất ấu trùng” ký ngày 01/8/2011;

Xét tờ trình s348/TTr-TS3 ngày 03/11/2011 của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III về việc trình Bộ ra quyết định Phê duyệt thực hiện dự án “Đảm bảo cung cấp giống các loài động vật hai mnh vỏ có giá trị thương mại tại miền Trung Việt Nam bng cách tối ưu hóa sản xuất ấu trùng”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Đảm bảo cung cấp giống các loài động vật hai mảnh vỏ có giá trị thương mại tại miền Trung Việt Nam bng cách tối ưu hóa sản xuất ấu trùng” do Chương trình hợp tác các trường đại học vì phát triển Chính phủ Bỉ (VLIR-UOS); Trường Đại học Gent Bỉ tài trợ với các thông tin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: “Đảm bảo cung cấp giống các loài động vật hai mảnh vỏ có giá trị thương mại tại miền Trung Việt Nam bằng cách tối ưu hóa sản xuất ấu trùng”.

2. Nhà tài trợ: Chương trình hợp tác các trường đại học vì phát triển Chính phủ Bỉ (VLIR-UOS); Trường Đại học Gent Bỉ.

3. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Chủ dự án: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Khánh Hòa.

6. Thời gian thực hiện dự án: 4 năm (từ 15/9/2011 - 14/9/2015)

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

a) Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực nghiên cứu thông qua đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường trang thiết bị phục vụ nghiên cứu sản xuất giống động vật hai mảnh vỏ chất lượng cao nhằm góp phần phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

b) Mục tiêu cụ thể: Đảm bảo cung cấp con giống hàu và tu hài chất lượng cao nhằm hỗ trợ sự phát triển nuôi hai đối tượng này với quy mô gia đình tại miền Trung Việt Nam.

c) Kết quả chủ yếu của dự án:

- Dự án sẽ sản xuất tối thiểu 16 triệu con giống hàu và 4 triệu con giống tu hài mỗi năm.

- Nghề sản xuất giống tu hài và hàu quy mô gia đình sẽ được phát triển toàn diện, giải quyết công ăn việc làm cho ít nhất 100 nông dân tại Khánh Hòa.

- Cơ sở vật chất và trang thiết bị nghiên cứu động vật hai mảnh vỏ tại Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III sẽ được tăng cường.

- Đào tạo được 02 tiến sỹ và 04 thạc sỹ khi dự án kết thúc.

8. Tổng vốn của dự án: 497.559 USD

Trong đó:

- Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: 299.840 EURO, tương đương 414.195 USD (theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm xây dựng Văn kiện dự án)

- Vốn đối ứng:

- Tiền mặt: 1.751.065.600 VND tương đương với 83.364 USD

- Hiện vật: Không

Điều 2. Giao cho Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III chủ trì phối hp các cơ quan liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa, Nhà tài trợ tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nội dung của văn kiện dự án, Thỏa thuận đã được ký kết đều phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời quản lý thông tin theo đúng pháp luật. Chủ dự án có trách nhiệm quản lý chung về mặt: Tài chính, lập báo cáo quyết toán năm và quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm tra theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường; Tổng Cục thủy sản (Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Nuôi trồng thủy sản), Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa; Nhà tài trợ; và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH & ĐT, TC;
- PACCOM (105A Quan Thánh);
- Lưu VT-HTQT (TH-NTNM 15).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2124/QĐ-BNN-HTQT phê duyệt dự án “Đảm bảo cung cấp giống động vật hai mảnh vỏ có giá trị thương mại tại miền Trung Việt Nam bằng cách tối ưu hóa sản xuất ấu trùng” do Chương trình hợp tác các trường đại học vì phát triển Chính phủ Bỉ tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.005
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45