Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 25/KH-UBND về Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2021

Số hiệu: 25/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lâm Văn Bi
Ngày ban hành: 01/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/KH-UBND

Cà Mau, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

HỘI NHẬP QUỐC TẾ TỈNH CÀ MAU NĂM 2021

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch Hội nhập quốc tế (HNQT) tỉnh Cà Mau năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung về HNQT trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tận dụng tốt cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

Nâng cao tính chủ động, tích cực của các thành viên của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh, các ngành, các cấp trong tỉnh trong xây dựng, tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để triển khai thực hiện tốt công tác HNQT trong năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trong tỉnh quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về HNQT, các hiệp định thương mại tự do; đa dạng hóa các hình thức, kênh thông tin phù hợp để thông tin phổ biến sâu rộng cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)[1], Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA)[2], Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh (UKVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)[3],….

2. Tiếp tục triển khai, thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo có liên quan về HNQT của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, cụ thể: Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu của tỉnh Cà Mau.

3. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực phụ trách, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với cam kết của các FTA; tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư,....

4. Rà soát, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh.

5. Tận dụng cơ hội, lợi thế từ Hiệp định thương mại và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để mở rộng thị trường trong và ngoài nước, kết hợp vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để phát triển doanh nghiệp và sản phẩm; thúc đẩy liên kết, hợp tác liên ngành, đa ngành và đa phương, bn vững, nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

6. Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương và các đối tác nước ngoài đi vào chiều sâu, hiệu quả qua việc triển khai cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết đã ký; thực hiện hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch ngoài nước và hợp tác hữu nghị của tỉnh năm 2021.

7. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, thu hút đầu tư, du lịch, phát triển kinh doanh quốc tế.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Công Thương

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh tổ chức các hội nghị, hội thảo triển khai, phổ biến các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (UKVFTA, RCEP,...) về tình hình thị trường xuất khẩu, các rào cản kỹ thuật, tranh chấp thương mại,….

- Theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của tỉnh Cà Mau.

- Phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan phổ biến và hướng dẫn thực thi các cam kết hội nhập cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn và xây dựng các chuyên đề phổ biến thông tin về HNQT trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan mở các lớp bồi dưỡng về hội nhập quốc tế cho công chức, viên chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu ứng phó, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các khó khăn bất lợi khác gây ra; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

- Phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan khảo sát, thống kê, cập nhật các nguồn lực, điều kiện để thực hiện hội nhập, làm cơ sở xây dựng tiêu chí phấn đấu thực hiện hội nhập hàng năm hoặc từng thời kỳ.

- Tổng kết báo cáo, đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện hội nhập hiệu quả; tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo về hội nhập quốc tế do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức; tổ chức đi học tập kinh nghiệm và đề xuất biểu dương, khen thưởng công tác HNQT.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng thực hiện chương trình Hợp tác hữu nghị với các tỉnh, thành phố của các nước, vùng lãnh thổ phù hợp; có kế hoạch thực hiện hợp tác có hiệu quả với từng đối tác đã có mối quan hệ hữu nghị với tỉnh dựa trên phương châm: lấy hợp tác kinh tế làm trung tâm, phục vụ cho những lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh là nông nghiệp, du lịch và xuất nhập khẩu.

- Tiếp tục kết nối và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan lãnh sự, ngoại giao của các nước và các cơ quan hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá, nâng cao vị thế của tỉnh nhằm mở đường thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài; thực hiện chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong hội nhập quốc tế.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là các chỉ số thành phần còn thấp. Đổi mới nâng cao khả năng thu hút đầu tư trong và ngoài nước rút gọn thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh.

- Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn chuyên đề hỗ trợ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; ưu tiên các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ, ưu đãi.

- Thường xuyên rà soát các điều kiện kinh doanh, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách phù hợp với các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư mà Việt Nam là thành viên. Tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác và tiếp cận các tổ chức quốc tế nhằm kêu gọi đầu tư cho các chương trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Sở Tài chính, Cục thuế, Cục Hải quan tỉnh Cà Mau

- Tổ chức triển khai và thực thi nghiêm túc các cam kết trong hội nhập tài chính về thuế, hải quan, dịch vụ bảo hiểm, kế toán - kiểm toán và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý; phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh triển khai Hiệp định thuận lợi hóa thương mại của WTO và các FTA thế hệ mới.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan để góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Định hướng sản xuất, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn cung, các yếu tố đầu vào trong chuỗi giá trị; nâng cao chất lượng các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản đảm bảo đáp ứng các yêu cầu thị trường quốc tế.

- Tăng cường công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ở các khâu sơ chế, bảo quản, công nghệ chế biến, công nghệ sau thu hoạch. Phát triển các vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế (GlobalGap, VietGAP, EU, Seafood Wach,....).

- Củng cố, hoàn thiện chuỗi liên kết các sản phẩm chủ lực hiện nay; phát triển liên kết sản xuất chuỗi giá trị các sản phẩm mới. Đặc biệt, thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và hướng đến xuất khẩu.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống xử lý các hành vi đánh bắt thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không đúng quy định (IUU) và thương mại động thực vật hoang dã trái phép.

6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Đẩy mạnh cập nhật, phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Chủ động tham vấn các cơ quan có liên quan, cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các biện pháp kỹ thuật (tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp) nhằm đáp ứng yêu cầu và tiếp cận tốt hơn với thị trường xuất nhập khẩu.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tham mưu đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ý tưởng mới, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nhất là sản phẩm xuất khẩu thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án sản xuất thử nghiệm;

- Tăng cường hướng dẫn thúc đẩy doanh nghiệp, người dân thực hiện các thủ tục về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ các mặt hàng của tỉnh.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau thông tin, tuyên truyền các vấn đề có liên quan đến Hội nhập quốc tế, các chính sách, pháp luật liên quan về hoạt động ngoại thương; các thỏa thuận quốc tế, các Hiệp định thương mại song phương, đa phương, Hiệp định thương mại tự do (FTA), cộng đồng kinh tế ASEAN,….

- Đổi mới thông tin, tuyên truyền về HNQT bằng nhiều hình thức hấp dẫn, chuyên sâu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử; hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh tham gia hội nhập quốc tế; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh Cà Mau, Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 23/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Chiến lược HNQT về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án đưa lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025.

- Nâng cao chất lượng lao động, chú trọng đào tạo nghề trình độ cao. Tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo lao động xuất khẩu nhằm nâng cao uy tín, chất lượng nguồn lao động xuất khẩu của tỉnh, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người lao động.

- Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh từng bước triển khai các quy định liên quan về Lao động - Công đoàn trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đúng theo hướng dẫn cụ thể của các cấp thẩm quyền.

9. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản thực thi các quy định của pháp luật và các cam kết HNQT đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thể thức, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông ưu tiên kết hợp, lồng ghép với chương trình phổ biến pháp luật với phổ biến các Hiệp định thương mại, luật pháp quốc tế liên quan.

- Hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là trong các hoạt động hợp tác đầu tư và thương mại quốc tế theo các quy định của pháp luật và cam kết trong các FTA.

10. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền tổ chức bồi dưỡng chuyên đề cho công chức, viên chức, doanh nghiệp phụ trách công tác liên quan hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức” để đáp ứng yêu cầu công vụ, giao tiếp, làm việc trong môi trường quốc tế.

- Chỉ đạo, tạo điều kiện cho Câu lạc bộ du học sinh tỉnh kết nối, tập hợp du học sinh để phát huy kiến thức ngoại ngữ phục vụ công cuộc hội nhập quốc tế của tỉnh.

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh phong tục, nét văn hóa và ẩm thực đặc sắc của tỉnh Cà Mau đến du khách trong và ngoài nước; tổ chức, tham gia trưng bày, quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch tại các sự kiện văn hóa, du lịch tại địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế; tham gia các hội chợ quốc tế về du lịch; các hoạt động liên kết phát triển du lịch với một số địa phương trong và ngoài nước.

- Tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao quốc tế và đón tiếp giao lưu các đoàn nghệ thuật, thể thao, du lịch phù hợp với tình hình thực tế nhằm tăng cường hiểu biết hơn về con người và văn hóa của tỉnh Cà Mau. Đặc biệt đẩy mạnh thu hút tăng lượng khách du lịch quốc tế đến Cà Mau; đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo hướng dẫn viên du lịch, nhất là hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Thực hiện tốt Chương trình sự kiện Cà Mau - Điểm đến 2021 theo phân công.

12. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho nhà đầu tư, du khách, tổ chức quốc tế,... đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến tình hình Covid-19 ở trong nước và trên thế giới, đề xuất với Ban Chỉ đạo để thông tin đến các đơn vị, doanh nghiệp chủ động có các giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

13. Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường đào đạo, bồi dưỡng

- Sở Giáo dục và Đào tạo: quan tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho giáo viên, đẩy mạnh tổ chức dạy và học ngoại ngữ tại các trường học, cấp học, trung tâm ngoại ngữ,... nhằm giúp học sinh, sinh viên hình thành, phát triển nhanh năng lực ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, du lịch, phát triển kinh doanh quốc tế.

- Trường Chính trị, các Trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: nghiên cứu tăng cường cập nhật nội dung hội nhập quốc tế trong nội dung đào tạo, bồi dưỡng, giảng dạy. Bồi dưỡng và từng bước cung cấp báo cáo viên hội nhập quốc tế cho các sở, ban, ngành, địa phương.

14. Ban Quản lý Khu kinh tế

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về HNQT cho các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đẩy mạnh việc xúc tiến mời gọi đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) thu hút đầu tư trực tiếp, nhất là đầu tư nước ngoài (FDI) vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh.

15. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Cà Mau

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung hội nhập quốc tế về lĩnh vực ngân hàng cho các Chi nhánh Ngân hàng - Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức thực hiện các giải pháp về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, mua bán hàng hoá quốc tế.

16. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhiệm vụ quốc phòng, công tác đối ngoại tạo môi trường hòa bình thuận lợi cho quá trình hội nhập, xúc tiến đầu tư của tỉnh. Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và đối phó với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Tập trung vào các lĩnh vực xuất nhập cảnh, văn phòng đại diện nước ngoài, các hoạt động đối ngoại, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

17. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

- Tăng cường thiết lập các mối quan hệ hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các tổ chức tương ứng, các tổ chức phi chính phủ, cá nhân nước ngoài.

- Đa dạng hóa các hình thức vận động viện trợ, tăng cường tiếp cận với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế,… hướng vận động vào những dự án có tính bền vững, tập trung và mang tính dài hạn.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh

- Theo chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phụ trách có kế hoạch, chương trình thông tin tuyên truyền rộng rãi trong hệ thống, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng hội nhập quốc tế.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức vận động mời gọi Người Cà Mau ở nước ngoài đầu tư phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

19. Các cơ quan Thông tấn, Báo chí trên địa bàn tỉnh

Tăng cường tuyên truyền, xây dựng chuyên đề tuyên truyền, phản ánh, hướng dẫn, động viên thúc đẩy hoạt động hội nhập quốc tế của tỉnh.

20. Các thành viên ban Chỉ đạo và các sở, ban ngành liên quan khác

Theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này lồng chép vào kế hoạch, chương trình công tác của ngành, cơ quan, đơn vị để thực hiện.

21. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau

- Chủ động thực hiện hội nhập quốc tế; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung các hiệp định kinh tế - thương mại, các chính sách, pháp luật liên quan đến hội nhập quốc tế. Tổ chức hội nghị, hội thảo về hội nhập quốc tế cho các đối tượng liên quan trên địa bàn quản lý và bố trí kinh phí thực hiện.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch, chương trình đẩy mạnh chỉ đạo sản xuất, kinh doanh các mặt hàng/sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện lưu thông tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương trước ngày 30/11/2021 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Giao Sở Công Thương - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác hội nhập quốc tế, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phản ánh trực tiếp về Sở Công Thương để xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 [1] Tên tiếng Anh: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; gồm 11 nước thành viên là Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam.

[2] Tên tiếng Anh: European-Vietnam Free Trade Agreement; gồm Việt Nam và 27 nước EU.

[3] Tên tiếng Anh: Regional Comprehensive Economic Partnership; gồm 10 nước thành viên ASEAN và 5 quốc gia mà ASEAN đã ký hiệp định thương mại tự do (Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 25/KH-UBND về Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144