Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 06/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 131022 văn bản

1

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

-------------------- Số: 06/KH-UBND Hậu Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 Thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

2

Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

--------------- Số: 06/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 13 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2021 Thực

Ban hành: 13/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

3

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

--------------- Số: 06/KH-UBND Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

4

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư và các cơ sở chưa được nghiệm thu mà đưa vào hoạt động do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KHO HÀNG HÓA TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ VÀ CÁC

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

5

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường do tỉnh Đồng Tháp ban hành

--------------- Số: 06/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 11 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ỔN ĐỊNH DÂN DI CƯ TỰ DO VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG, LÂM TRƯỜNG Thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/03/2020 của Chính phủ về ổn định dân

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

6

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2021

7

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2021 sửa đổi Kế hoạch 11/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

--------------- Số: 06/KH-UBND Hoà Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỐ 11/KH-UBND NGÀY 25/01/2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP CHẤT THẢI RẮN ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Căn cứ

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2021

8

Kế hoạch 06/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

06/KH-UBND,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Trà Vinh, ngày 04 tháng 02 năm 2020 KẾ

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

9

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

--------------- Số: 06/KH-UBND Ninh Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 39 - CT/TW NGÀY 01/11/2019 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH Thực hiện Văn bản số 2268-CV/TU

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

10

Kế hoạch 06/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2020

06/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

11

Kế hoạch 06/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

06/KH-UBND,Tỉnh Sóc Trăng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Sóc Trăng, ngày 17 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

12

Kế hoạch 06/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số: 06/KH-UBND Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ NĂM 2020 Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 6352/BNV-VTLTNN ngày 26/12/2019 về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành văn thư, lưu trữ tỉnh

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

13

Kế hoạch 06/KH-UBND về điều trị cai nghiện ma túy; phòng chống tệ nạn mại dâm; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

Số: 06/KH-UBND Lào Cai, ngày 10 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN MA TÚY; PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM; TIẾP NHẬN VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ NĂM 2020 I. CĂN CỨ BAN HÀNH 1. Căn cứ Kế hoạch số 275-KH/TU ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

14

Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

06/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Hà Giang, ngày 09 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

15

Kế hoạch 06/KH-UBND về thực hiện Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

06/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Sơn La, ngày 08 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

16

Kế hoạch 06/KH-UBND về thực hiện Công tác gia đình năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

06/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Công tác gia đình ,Công tác gia đình tỉnh Nghệ An,Công tác gia đình năn 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

17

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Hưng Yên ban hành

06/KH-UBND,Tỉnh Hưng Yên,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Hưng Yên, ngày 10 tháng 01 năm 2019 KẾ

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

18

Kế hoạch 06/KH-UBND về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2018

06/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Ninh Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

19

Kế hoạch 06/KH-UBND năm 2018 triển khai Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

06/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Cà Mau, ngày 23 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2018

20

Kế hoạch 06/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018

06/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 17 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251