Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2006/ND-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, CHỐNG TRỢ CẤP VÀ TỰ VỆ 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

Thành lập Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ (sau đây gọi tắt là Hội đồng xử lý).

Điều 2. Vị trí và chức năng

Hội đồng xử lý là tổ chức trực thuộc Bộ Thương mại có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trên cơ sở các kết luận và kết quả điều tra vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ của Cục Quản lý cạnh tranh.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng xử lý do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí theo dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Thương mại.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Nghiên cứu, xem xét hồ sơ, các kết luận của Cục Quản lý cạnh tranh về các vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ.

2. Thảo luận và quyết định theo đa số về việc không có hoặc có bán phá giá hàng hóa vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

3. Thảo luận và quyết định theo đa số về việc không có hoặc có trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

4. Thảo luận và quyết định theo đa số về việc không có hoặc có việc gia tăng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp trong nước.

5. Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại ra quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và quyết định áp dụng biện pháp tự vệ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng xử lý gồm một số thành viên thường trực và một số thành viên khác làm việc theo từng vụ việc.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng xử lý do Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở danh sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Giúp việc cho Hội đồng xử lý có Ban Thư ký Hội đồng xử lý. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký Hội đồng xử lý do Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định.

3. Hội đồng xử lý chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trình Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt.

Điều 5. Lãnh đạo Hội đồng xử lý

Hội đồng xử lý có Chủ tịch Hội đồng và một số Phó Chủ tịch.

Chủ tịch Hội đồng xử lý chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thương mại về toàn bộ hoạt động của Hội đồng xử lý. Các Phó Chủ tịch Hội đồng xử lý chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng xử lý về nhiệm vụ được phân công.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Thương mại, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng xử lý chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b), Hoà (315b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 04/2006/ND-CP

Ha Noi, January 09, 2006

 

DECREE

ON ESTABLISHMENT, FUNCTIONS, DUTIES, POWERS, ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF COUNCIL FOR HANDLING CASES OF COMBAT AGAINST DUMPING, COMBAT AGAINST SUBSIDY AND SELF PROTECTION

GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated 25 December 2001;
Pursuant to the Ordinance on Self Protection in Importing Foreign Goods into Viet Nam dated May 25, 2002;
Pursuant to the Ordinance on Combat against Dumping dated April 29, 2004;
Pursuant to the Ordinance on Combat against Susidy for Goods Imported into Viet Nam dated April 29, 2004;
Pursuant to the Decree No 86/2002/NĐ-CP dated November 05, 2002 by the Government on functions, duties, powers and organizational structure of ministries, ministerial-level agencies;
Pursuant to the Decree No 29/2004/NĐ-CP dated January 16, 2004 by the Government on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Upon the request of the Minister of Trade,

DECREE :

Article 1. Establishment of Council for Handling Cases of Combat against Dumping, Combat against Subsidy and Self Protection

A Council for Handling Cases of Combat against Dumping, Combat against Subsidy and Self Protection (herein after abbreviated as Council for Handling Cases) shall be established.

Article 2. Position and function

The Council for Handling Cases shall be an organization affiliated to the Ministry of Trade, have a function of assisting the Minister of Trade to consider the application of tax on combat against Dumping, combat against subsidy and application of self protection measures towards goods imported into Viet Nam on basis of the Vietnam Competition Administration Department’s conclusion and the results of the investigation on cases of combat against Dumping, combat against subsidy and appliation of self protection measures.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decree No. 04/2006/ND-CP ngày 09/01/2006 of January 09, 2006, on establishment, functions, duties, powers, organizational structure of council for handling cases of combat against dumping, combat against subsidy and self protection

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.670

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.250.158