Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 86/2002/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ, cơ quan ngang bộ

Số hiệu: 86/2002/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 05/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 86/2002/NĐ-CP

, ngày 05 tháng 11 năm 2002

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 86/2002/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 11 NĂM 2002 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Hiến pháp năm 1992Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2002 số 10/2002/NQ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Nghị định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; chế độ làm việc và trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Điều 2. Vị trí và chức năng

ưưBộ, cơ quan ngang bộ (dưới đây gọi chung là bộ) là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (dưới đây gọi chung là Bộ trưởng) là thành viên Chính phủ, là người đứng đầu và lãnh đạo một bộ; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các Điều 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28 của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 và những quy định cụ thể tại Nghị định này.

Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (dưới đây gọi chung là Thứ trưởng) là người giúp Bộ trưởng, được Bộ trưởng phân công chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Bộ trưởng vắng mặt, một Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy nhiệm lãnh đạo công tác của bộ.

Số lượng Thứ trưởng ở mỗi bộ không quá bốn người. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Chương 2:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỘ VÀ BỘ TRƯỞNG

Điều 4. Về pháp luật

1. Trình Chính phủ dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; nghị quyết, nghị định của Chính phủ hàng năm theo yêu cầu quản lý nhà nước của bộ; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện chương trình đó theo kế hoạch đã được phê duyệt và các dự án khác theo sự phân công của Chính phủ;

2. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó;

4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

5. Kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành, phát hiện những quy định do các cơ quan đó ban hành không đúng thẩm quyền hoặc trái các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách và giải quyết theo quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 13 của Nghị định này.

Điều 5. Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

1. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các công trình quan trọng thuộc ngành, lĩnh vực;

2. Công khai hóa chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch sau khi được phê duyệt (trừ những vấn đề thuộc bí mật nhà nước); tổ chức chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đó;

3. Thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

4. Thẩm định trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ về nội dung các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi, các chương trình, dự án, đề án thuộc ngành, lĩnh vực của bộ; chịu trách nhiệm về nội dung các báo cáo, dự án trên do cơ quan và tổ chức của bộ thực hiện; phê duyệt và quyết định đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Về hợp tác quốc tế

1. Trình Chính phủ việc đàm phán, ký, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, nhân danh Chính phủ về ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

2. Tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế đã ký kết hoặc gia nhập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

3. Trình Chính phủ việc ký kết, gia nhập, phê duyệt các điều ước quốc tế và chủ trương, biện pháp, mở rộng quan hệ với nước ngoài, vùng lãnh thổ và các tổ chức quốc tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ;

4. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế và thực hiện chủ trương biện pháp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

5. Tham gia các tổ chức quốc tế theo sự phân công của Chính phủ;

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; cho phép các đơn vị trực thuộc, các cơ quan tổ chức nước ngoài do cơ quan trung ương cấp giấy phép hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

7. Kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ thuộc ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án quốc tế tài trợ của bộ.

Điều 7. Về cải cách hành chính

1. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của bộ theo mục tiêu và nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

2. Trình Chính phủ đề án phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ cho ủy ban nhân dân địa phương và hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế, xã hội thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

3. Quyết định và chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính trong phạm vi quản lý của bộ.

Điều 8. Về thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước

Bộ thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Về quản lý nhà nước các tổ chức thực hiện dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ

1. Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các dịch vụ công;

2. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và tiêu chuẩn thành lập các tổ chức thực hiện dịch vụ công;

3. Ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ công theo thẩm quyền;

4. Hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức thực hiện dịch vụ công hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Về quản lý nhà nước các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân

1. Trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển kinh tế tập thể và tư nhân thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ;

2. Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển kinh tế tập thể và tư nhân thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước sau khi được Chính phủ phê duyệt;

3. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành điều lệ mẫu đối với các tổ chức kinh tế tập thể thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ; hướng dẫn về tổ chức và hoạt động đối với tổ hợp tác;

4. Hướng dẫn ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ; hỗ trợ thông tin, tiếp thị và xúc tiến thương mại đối với tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân;

5. Xây dựng chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đối với các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân;

6. Chỉ đạo tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng các mô hình hoạt động kinh tế có hiệu quả.

Điều 11. Về quản lý nhà nước hoạt động của hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc ngành, lĩnh vực hoạt động trong phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh

1. Bộ quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Hướng dẫn, tạo điều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của hội, tổ chức phi Chính phủ để hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực;

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với hội, tổ chức phi Chính phủ; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của hội, tổ chức phi Chính phủ theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Trình Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ hội, tổ chức phi Chính phủ;

b) Quyết định việc thành lập, giải thể, phê duyệt điều lệ của hội, tổ chức phi Chính phủ;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ đối với hội, tổ chức phi Chính phủ.

Điều 12. Về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

1. Trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ;

2. Trình Chính phủ quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổng cục thuộc bộ;

3. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các vụ, cục, thanh tra bộ, tổ chức sự nghiệp thuộc bộ và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của tổng cục thuộc bộ;

4. Quyết định thành lập các tổ chức sự nghiệp khác không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật;

5. Trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng, Tổng cục trưởng tổng cục thuộc bộ, Chánh Thanh tra bộ;

6. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra bộ, cấp trưởng và cấp phó của tổ chức sự nghiệp thuộc bộ; quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức thuộc bộ; bổ nhiệm có thời hạn các chức danh nêu trên là 5 năm, hết thời gian đó sẽ tiến hành bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật;

7. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể, cơ cấu tổ chức của các vụ, thanh tra, văn phòng, cục, các tổ chức sự nghiệp và mối quan hệ công tác của từng tổ chức, quy định thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức thuộc cơ cấu của bộ; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện việc hoàn thiện tổ chức bộ máy của bộ;

Trong trường hợp luật, pháp lệnh chuyên ngành quy định, trình Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của thanh tra bộ;

8. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức của bộ, chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách;

9. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, điều động, luân chuyển, nghỉ hưu, chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật;

10. Ban hành hoặc phối hợp ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

11. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

Điều 13. Về kiểm tra, thanh tra

1. Hướng dẫn, kiểm tra các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, công dân và người nước ngoài tại Việt Nam trong việc thực hiện luật pháp của nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực do bộ ban hành;

2. Kiểm tra các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, công tác thuộc ngành, lĩnh vực của bộ;

3. Kiểm tra, thanh tra và kiến nghị với Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực khác đình chỉ việc thi hành hoặc sửa đổi, bãi bỏ những quy định do bộ đó ban hành trái với các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách; nếu người nhận được kiến nghị không nhất trí thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

4. Kiểm tra, thanh tra, đình chỉ việc thi hành và đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ những quy định của ủy ban nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách và chịu trách nhiệm về quyết định đình chỉ đó. Trong trường hợp ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không nhất trí với quyết định đình chỉ việc thi hành thì vẫn phải chấp hành, nhưng có quyền kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ;

5. Kiểm tra và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực do bộ phụ trách;

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức việc tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Về quản lý tài chính, tài sản

1. Trình Chính phủ dự toán ngân sách hàng năm của bộ;

2. Đối với phần kế hoạch tài chính do bộ trực tiếp quản lý và thực hiện sau khi được phê duyệt: Bộ trưởng quyết định phân bổ, kiểm tra việc chi tiêu, chịu trách nhiệm quyết toán và có quyền điều chỉnh chi tiết trong phạm vi tổng mức thu chi tài chính được phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ được giao nhưng không được thay đổi mục tiêu kế hoạch được duyệt;

3. Đối với phần kế hoạch tài chính do các bộ, địa phương quản lý để thực hiện mục tiêu, chương trình đã được duyệt thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ: Bộ trưởng có trách nhiệm kiểm tra thực hiện mục tiêu chương trình đã được duyệt và phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh chi tiết trong phạm vi kế hoạch tài chính đã được duyệt để bảo đảm thực hiện được mục tiêu, chương trình đề ra;

4. Thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật;

5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà nước đã giao cho bộ.

Chương 3:

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ

Điều 15. Cơ cấu tổ chức của bộ, gồm:

1. Vụ, thanh tra bộ, văn phòng bộ;

2. Cục, tổng cục (không nhất thiết các bộ đều có);

3. Các tổ chức sự nghiệp.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, thanh tra bộ, văn phòng bộ, cục, tổng cục và tổ chức sự nghiệp thuộc bộ không quá 3 người.

Điều 16. Vụ

1. Vụ được tổ chức để tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực theo hướng một vụ được giao nhiều việc, nhưng một việc không giao cho nhiều vụ;

2. Vụ không có phòng, không có con dấu riêng.

Trường hợp cần thiết phải lập phòng trong vụ, Chính phủ sẽ quy định cụ thể trong Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ.

Điều 17. Văn phòng bộ

1. Văn phòng bộ có chức năng giúp Bộ trưởng tổng hợp, điều phối hoạt động các tổ chức của bộ theo chương trình, kế hoạch làm việc và thực hiện công tác hành chính quản trị đối với các hoạt động của cơ quan bộ.

2. Nhiệm vụ chủ yếu của văn phòng bộ như sau:

a) Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của bộ; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của bộ; lập báo cáo định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của bộ;

b) Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tổng hợp công tác thi đua - khen thưởng của bộ;

c) Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của bộ;

d) Giúp Bộ trưởng trong việc cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân;

đ) Bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan;

e) Quản lý cơ sở vật chất, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan bộ; quản lý tài sản, kinh phí hoạt động của cơ quan bộ.

Trường hợp đặc thù cần có tổ chức để thực hiện nhiệm vụ này, Chính phủ sẽ quy định cụ thể trong nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ.

3. Văn phòng bộ có con dấu; cơ cấu tổ chức của văn phòng bộ có thể có phòng.

Điều 18. Thanh tra bộ

1. Thanh tra bộ có chức năng thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Nhiệm vụ chủ yếu của thanh tra bộ như sau:

a) Trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm; tổ chức thực hiện sau khi Bộ trưởng phê duyệt;

b) Thanh tra việc chấp hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội và công dân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc bộ;

d) Giúp Bộ trưởng công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

3. Thanh tra bộ có con dấu; cơ cấu tổ chức thanh tra bộ có thể có phòng.

Điều 19. Cục thuộc bộ

1. Cục được tổ chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; cục không ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Đối tượng quản lý của cục là những tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến chuyên ngành, chịu sự điều chỉnh của pháp luật về chuyên ngành đó; phạm vi hoạt động của cục không nhất thiết ở tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

3. Cục được thành lập phòng và đơn vị trực thuộc; cục có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 20. Tổng cục thuộc bộ

1. Tổng cục được tổ chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành lớn, phức tạp không phân cấp cho địa phương, do bộ trực tiếp phụ trách và theo hệ thống dọc từ trung ương đến địa phương trong phạm vi toàn quốc; tổng cục không ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

2. Đối tượng quản lý của tổng cục là những tổ chức và cá nhân hoạt động liên quan đến chuyên ngành, chịu sự điều chỉnh của pháp luật về chuyên ngành đó;

3. Cơ cấu tổ chức của tổng cục gồm: cơ quan tổng cục và cục ở cấp tỉnh, chi cục ở cấp huyện (nếu có). Cơ quan tổng cục gồm văn phòng, ban và đơn vị trực thuộc. Tổng cục có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 21. Tổ chức sự nghiệp thuộc bộ

1. Việc thành lập tổ chức sự nghiệp thuộc bộ để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ hoặc để thực hiện một số dịch vụ công có đặc điểm, tính chất quan trọng cần thiết do bộ trực tiếp thực hiện;

2. Tổ chức sự nghiệp không có chức năng quản lý nhà nước;

3. Tổ chức sự nghiệp được tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức sự nghiệp có con dấu và tài khoản riêng.

Chương 4:

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TRƯỞNG

Điều 22. Chế độ làm việc và trách nhiệm của Bộ trưởng đối với bộ

1. Bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; quyết định ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của bộ và các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó;

2. Bộ trưởng chịu trách nhiệm chuẩn bị để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các loại công việc về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

3. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung các văn bản quy phạm pháp luật do bộ chuẩn bị; về chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển, chương trình, kế hoạch công tác sau khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, về hiệu quả các dự án, các chương trình, đề án của bộ và về sử dụng các nguồn lực của bộ;

4. Bộ trưởng quyết định các công việc thuộc phạm vi quản lý của bộ và chịu trách nhiệm về các quyết định đó;

5. Bộ trưởng chịu trách nhiệm về những công việc do bộ trực tiếp quản lý; chịu trách nhiệm liên đới về những công việc đã phân cấp cho chính quyền địa phương, nhưng do bộ không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra để xảy ra sự cố, thảm họa nguy hiểm, thất thoát, thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước và nhân dân;

6. Bộ trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

7. Bộ trưởng chịu trách nhiệm khi có những khuyết điểm về quản lý và để xảy ra tình trạng tham nhũng, quan liêu, gây thiệt hại lớn trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng;

8. Bộ trưởng phân công cho Thứ trưởng giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng hoặc ủy nhiệm cho Thứ trưởng làm việc và giải quyết các đề nghị của địa phương, của các bộ thì Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của Thứ trưởng được phân công hoặc ủy nhiệm giải quyết.

Điều 23. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1. Thực hiện đầy đủ chức năng quản lý nhà nước của bộ về ngành, lĩnh vực;

2. Không chuyển các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ lên Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ; không ban hành những văn bản trái với quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; những vấn đề vượt quá thẩm quyền được giao phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ;

3. Cùng tập thể Chính phủ xây dựng thể chế trình Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hoặc Chính phủ ban hành theo thẩm quyền;

4. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Chính phủ, tham gia quyết định những vấn đề mà Chính phủ trình Quốc hội quyết định và những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ;

5. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

6. Bộ trưởng chịu sự kiểm tra của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Chính phủ phân công.

Điều 24. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Bộ trưởng khác

1. Thực hiện những quy định quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của các bộ khác; không ban hành những văn bản trái với quy định của các Bộ trưởng khác;

2. Chủ trì, phối hợp với các bộ để giải quyết những vấn đề quản lý nhà nước do bộ phụ trách có liên quan đến chức năng của bộ khác; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

3. Các vấn đề trong văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến bộ khác, phải có ý kiến của Bộ trưởng đó bằng văn bản. Các Bộ trưởng được hỏi ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu trả lời bằng văn bản không quá 10 ngày, kể từ khi nhận được văn bản, nếu bộ được hỏi ý kiến không trả lời coi như đã đồng ý.

Điều 25. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân thực hiện mục tiêu, chương trình, quy hoạch phát triển, kế hoạch, dự án về ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; giải quyết các đề xuất, kiến nghị của ủy ban nhân dân phù hợp với quy định quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực;

2. Hướng dẫn và chỉ đạo ủy ban nhân dân về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực do bộ quản lý;

3. Kiểm tra Chủ tịch ủy ban nhân dân trong việc thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn đối với người đứng đầu cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc ủy ban nhân dân và yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân có ý kiến bằng văn bản về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu các tổ chức của trung ương đặt tại địa phương.

Điều 26. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các cơ quan của Quốc hội, với đại biểu Quốc hội và với cử tri

1. Khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội yêu cầu, Bộ trưởng có trách nhiệm trình bày hoặc cung cấp các tài liệu cần thiết; Bộ trưởng gửi các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành đến Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội theo lĩnh vực mà Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban phụ trách;

2. Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời các kiến nghị của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày nhận được kiến nghị;

3. Bộ trưởng có trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri về những vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ.

Điều 27. Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với các tổ chức chính trị - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực

Bộ trưởng có trách nhiệm phối hợp với người đứng đầu tổ chức công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác trong khi thực hiện nhiệm vụ của bộ; tạo điều kiện để các tổ chức nêu trên hoạt động, tham gia xây dựng chế độ, chính sách có liên quan.

Chương 5:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Đối với tổng cục thuộc bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi chuyển giao về bộ

Để đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính, bảo đảm sự thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước, các tổng cục thuộc bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khi chuyển giao về bộ phải tổ chức theo quy định của Nghị định này nhưng có bước đi thích hợp.

Điều 29. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ.

Điều 30. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 86/2002/ND-CP

Hanoi, November 05, 2002

 

DECREE

PRESCRIBING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE MINISTRIES AND MINISTERIAL-LEVEL AGENCIES

THE GOVERNMENT

Pursuant to the 1992 Constitution and the Xth National Assembly’s Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001 amending and supplementing a number of articles of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to Resolution No. 10/2002/NQ-CP of September 6, 2002 of the Government’s August 2002 regular meeting;
At the proposal of the Minister of the Interior,

DECREES:

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope and objects of regulation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Position and functions

The ministries and the ministerial-level agencies (hereinafter collectively referred to as the ministries) are the Government’s agencies, perform the State management over the branches or working domains nationwide; the State management over public services in these branches or domains; and represent the State in owning its capital portions at the enterprises with State capital according to the provisions of law.

Article 3.- Ministers, heads of ministerial-level agencies

The ministers and the heads of the ministerial-level agencies (hereinafter collectively referred to as the ministers) are Cabinet members, heads and leaders of the ministries; are answerable to the Prime Minister and the National Assembly for managing the branches and domains in the whole country; perform their tasks and exercise their powers prescribed in Articles 6, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 of the 2001 Law on Organization of the Government and specified in this Decree.

Vice-ministers and deputy-heads of the ministerial-level agencies (hereinafter collective referred to as vice ministers) are assistants to the ministers, assigned by the ministers to direct some aspects of work and be answerable to the ministers for their assigned tasks. When the minister is absent, one vice minister shall be authorized by the minister to lead the work of the ministry.

The number of vice-ministers in each ministry shall not exceed four. For special cases, the Prime Minister shall make the decision.

Chapter II

TASKS AND POWERS OF THE MINISTRIES AND MINISTERS

Article 4.- Regarding law

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To submit to the Prime Minister for promulgation decisions and directives of the Prime Minister;

3. To promulgate decisions, directives and circulars falling under the ministries State management scope, guide and inspect the implementation thereof;

4. To direct and organize the dissemination, education and publicization of legal documents falling under the ministries State management scope;

5. To examine legal documents promulgated by the ministries, the People’s Councils and the People’s Committees of the provinces and centrally run cities, detect regulations promulgated ultra vires by these agencies or those contrary to the legal documents concerning the branches and domains managed by the ministries, and settle them according to the provisions of Clauses 3, 4 and 5 of Article 13 of this Decree.

Article 5.- Regarding strategies, plannings and plans

1. To submit to the Government long-term, five-year and annual strategies, development plannings and plans; and important projects of the branches and domains;

2. To publicize strategies, development plannings and plans after they are approved (except for those matters classified as State secrets); direct and guide the implementation thereof;

3. To perform socio-economic, security and defense tasks related to the branches and domains under the ministries State management;

4. To appraise within the ministries State management scope the contents of pre-feasibility and feasibility study reports, programs, projects and schemes in their branches and domains; take responsibility for the contents of the above-said reports and projects drafted by their agencies and organizations; to approve and decide on investment in projects falling under their competence according to the provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government the negotiation on, signing of, and accession to, international treaties in the name of the State or the Government concerning the branches and domains under the ministries State management;

2. To organize the implementation of the international treaties already signed or acceded to, which concern the branches and domains under the ministries State management;

3. To submit to the Government the signing of, accession to, and approval of, international agreements as well as policies and measures to expand cooperation with foreign countries, territories and international organizations under the ministries State management scope;

4. To direct and organize the implementation of international agreements and materialize the policies and measures already approved by the Prime Minister;

5. To join international organizations according to the assignment of the Government;

6. To undertake international cooperation in the branches and domains according to the provisions of law; to permit their attached units, foreign agencies and organizations that are granted operation licenses by central agencies to organize international conferences and workshops with the contents related to the branches and domains under the ministries State management;

7. To inspect the implementation of internationally financed programs and projects in the branches or fields managed by the ministries; to direct and organize the implementation of the ministries internationally financed programs and projects.

Article 7.- Regarding administrative reform

1. To decide on and direct the implementation of the ministries administrative reform programs according to the objectives and contents of the overall administrative reform program of the State, already approved by the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. To decide on and direct the modification and simplification of administrative procedures as well as the modernization of administrative work within the ministries management scope.

Article 8.- Regarding the representation of the State in owning its capital portions at the enterprises with State capital

The ministries shall represent the State in owning its capital portions at the enterprises with State capital according to the provisions of law.

Article 9.- Regarding the State management over organizations providing public services in the branches and domains under the ministries State management

1. To submit to the Government for promulgation mechanisms and policies to encourage the development of public services;

2. To submit to the Prime Minister for promulgation conditions and criteria for establishment of public service-providing organizations;

3. To promulgate economic and technical norms for public services according to their competence;

4. To guide and create conditions for public service-providing organizations to operate according to law.

Article 10.- Regarding the State management over collective and private economic organizations

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. To guide the implementation of mechanisms and policies to encourage, support and orient the development of collective and private economies in the branches and domains under the ministries State management after they are approved by the Government;

3. To submit to the Prime Minister for promulgation model charters for collective economic organizations in the branches and domains under the ministries State management; to provide guidance on the organization and operation of cooperation groups;

4. To guide the application and transfer of sciences and technologies; to render support in terms of information, marketing and trade promotion to collective and private economic organizations;

5. To develop regimes of training and fostering of managerial officials for collective and private economic organizations;

6. To direct the review of practical experiences, expand on a wide scale models of efficient economic activity.

Article 11.- Regarding the State management over the operation of associations and non-governmental organizations in the branches and fields, which operate on a national or inter-provincial scale

1. The ministries in charge of the State management over branches and domains shall have the following tasks and powers:

a/ To guide and create conditions for associations and non-governmental organizations to participate in activities in the branches and domains under the ministries State management according to the provisions of law; to organize the solicitation of opinions of associations and non-government organizations with a view to perfecting the regulations on the State management over the branches and domains;

b/ To inspect the implementation of the State’s regulations on the branches and domains by associations and non-governmental organizations; handling or proposing the competent State bodies to handle law violations committed by associations and non-governmental organizations according to the provisions of law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To submit to the Government for prescription the order and procedures for establishment, dissolution, and approval of the charters of, associations and non-governmental organizations;

b/ To decide on the establishment, dissolution, and approval of the charters of, associations and non-governmental organizations;

c/ To guide and inspect the implementation of their charters by associations and non-governmental organizations.

Article 12.- Regarding the organizational structure and State officials and employees

1. To submit to the Government for promulgation decrees prescribing the functions, tasks, powers and organizational structures of the ministries;

2. To submit to the Government for decision the establishment, reorganization and dissolution of general departments under the ministries;

3. To submit to the Prime Minister for decision the establishment, reorganization and dissolution of departments and inspectorates of the ministries, non-business organizations attached to the ministries, and the prescription of the functions, tasks and organizational structures of general departments under the ministries;

4. To decide on the establishment of other non-business organizations not falling under the Government’s or the Prime Minister’s jurisdiction according to the provisions of law;

5. To submit to the Prime Minister for appointment, removal from office, and dismissal of vice-ministers and general directors of general departments, and chief inspectors of the ministries;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.7. To define the specific functions, tasks and powers as well as organizational structures of departments, inspectorates, offices, and non-business organizations and the working relations of each organization; prescribe the competence and responsibilities of the heads of organizations within the structures of the ministries; draw up plans and direct the perfection of the organizational structures of the ministries;

To submit to the Government for prescription the functions and tasks of the inspectorates of the ministries where it is so stipulated by specialized laws or ordinances;

8. To decide on and organize the implementation of concrete measures to enhance administrative discipline among officials and public employees of the ministries; to combat corruption, wastefulness and all red-tape, harassment and authoritarian signs in the branches and domains under the management of the ministries;

9. To organize the training, fostering, recruitment, use, transfer, rotation, retirement work, to implement the salary, reward, disciplining and other regimes towards officials and public employees under the management of the ministries according to the provisions of law;

10. To promulgate by themselves or together with other ministries professional criteria and qualifications of the heads of professional agencies under the provincial/municipal People’s Committees;

11. To draw up plans on professional training and fostering for officials and public employees in the domains under the State management of the ministries.

Article 13.- Regarding supervision and inspection

1. To guide and inspect the ministries, the agencies attached to the Government, the People’s Committees at all levels, economic and social organizations, people’s armed force units, Vietnamese citizens and foreigners staying in Vietnam in their observance of the State’s laws and legal documents promulgated by the ministries concerning the branches and domains;

2. To inspect the ministries and the agencies attached to the Government, to direct, guide and inspect the People’s Committees at all levels in the implementation of their tasks in the branches and domains of the ministries;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. To supervise, inspect and suspend the implementation of, and propose the Prime Minister to annul, the regulations of the provincial/municipal People’s Committees or their presidents, which are contrary to the legal documents concerning the branches and domains managed by the ministries, and bear responsibility for their suspension decisions. In cases where the provincial/municipal People’s Committees disagree with the implementation suspension decisions, they must still abide by such decisions but shall be entitled to report the issues to the Prime Minister;

5. To supervise and propose the Prime Minister to suspend the implementation of the resolutions of the provincial/municipal People’s Councils, which are contrary to the legal documents concerning the branches and domains managed by the ministries;

6. To settle citizens complaints and denunciations and organize the reception of citizens who come to present their complaints, denunciations, proposals and views concerning the branches and domains under the ministries State management according to the provisions of law.

Article 14.- Regarding finance and asset management

1. To submit to the Government their annual budget estimates;

2. With regard to financial plans directly managed and executed by the ministries after they are approved: The ministers shall decide on their allocation, supervise the spending, be responsible for making final settlements and be entitled to revise details within the already approved limit of total financial revenues and expenditures in order to accomplish the assigned tasks without changing the objectives of the approved plans;

3. With regard to financial plans managed by the ministries or localities for realizing the approved objectives and programs in the branches and domains under the ministries State management: The ministers shall have to supervise the realization of the approved objectives and programs and coordinate with the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment in adjusting details within the limit of the approved financial plans so as to ensure the realization of the set objectives and programs;

4. To perform the financial and accounting management work according to the provisions of law;

5. To manage and use efficiently assets assigned by the State to the ministries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE MINISTRIES

Article 15.- The organizational structure of a ministry consists of:

1. The ministry’s departments, inspectorate and office;

2. Departments and general departments (not necessary for all ministries to have them);

3. Non-business organizations;

The number of deputies of the head of a department, inspectorate or office of the ministries, a department, general department or non-business organization attached to the ministries shall not exceed three.

Article 16.- Departments

1. Departments are organized to advise and assist the ministers in performing the State management over branches and domains along the direction that one department shall be assigned many tasks while one task shall not be assigned to many departments;

2. Departments shall neither have sections nor own seals.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 17.- Offices of the ministries

1. A ministry’s office shall assist the minister in summing up and coordinating activities of the ministry’s organizations according to the working programs and plans, and perform the administrative management over activities of the ministry.

2. Major tasks of a ministry’s office are as follows:

a/ Synthesizing and elaborating regular working programs and plans of the ministry; monitoring and urging the implementation thereof; making regular and irregular reports on the implementation of the ministry’s tasks;

b/ Organizing the management and guiding the implementation of the administrative, documentation, correspondence and archival work; synthesizing the emulation and reward work of the ministry;

c/ Inspecting the mode and procedures in the promulgation of the ministry’s documents;

d/ Assisting the minister in supplying information to the mass media, organizations and individuals;

e/ Ensuring disciplinary order according to the internal regulations of the agency;

f/ Managing material bases, ensuring working facilities and conditions of the ministry; managing assets and operation funds of the ministry;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The office of a ministry shall have its own seal; its organizational structure may be composed of sections.

Article 18.- Inspectorates of the ministries

1. The inspectorate of a ministry shall exercise its inspection right within the State management scope of the ministry according to the provisions of the legislation on inspection.

2. Major tasks of a ministry’s inspectorate:

a/ Submitting to the minister annual inspection programs and plans; organizing their implementation after they are approved by the minister;

b/ Inspecting the law observance by State agencies, economic and social organizations and citizens falling under the State management jurisdiction of the ministry and handling violations according to the provisions of law;

c/ Inspecting the implementation of polices, laws and assigned tasks by units and individuals under the ministry;

d/ Assisting the minister in receiving citizens and settling complaints and denunciations according to the provisions of law.

3. The inspectorate of a ministry shall have its own seal; its organizational structure may be composed of sections.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Departments shall be organized to perform specialized State management tasks falling under the State management scope of the ministries; departments shall not promulgate legal documents;

2. Subject to the management by the departments shall be organizations and individuals engaged in activities related to the specialized branches and governed by the legislation on such specialized branches; departments shall not necessarily operate in all provinces and centrally-run cities;

3. Departments may set up sections and attached units; departments shall have their own seals and bank accounts.

Article 20.- General departments attached to the ministries

1. General departments shall be organized to perform big and complicated specialized State management tasks which are not assigned to localities, submit to the direct management of the ministries, have a nationwide organizational hierarchy from the central to the local level; general departments shall not promulgate legal documents;

2. Subject to the management by the general departments shall be organizations and individuals engaged in activities related to the specialized branches and governed by the legislation concerning such specialized branches;

3. A general department’s organizational structure shall be composed of the general department, provincial-level departments, district-level sub-departments (if any). The general department shall have an office, sections and attached units. General departments shall have their own seals and bank accounts.

Article 21.- Non-business organizations attached to the ministries

1. The establishment of non-business organizations attached to the ministries to serve the ministries State management tasks or provide some public services of important characteristics or nature, which need to be directly provided by the ministries.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Non-business organizations shall enjoy autonomy and take self-responsibility for organizing their organizational apparatuses, payrolls and finance according to the provisions of law;

4. Non-business organizations shall have their own seals and bank accounts.

Chapter IV

WORKING REGIME AND RESPONSIBILITIES OF THE MINISTERS

Article 22.- Working regimes and responsibilities of the ministers towards their ministries

1. The ministers work according to the regime of single leader, ensuring the principles of democratic centralism; decide to promulgate working regulations, information and reporting regimes of their ministries and attached units; direct and supervise the implementation of these regulations;

2. The ministers shall be responsible for preparing matters in the branches and domains falling under the jurisdiction of the Government or the Prime Minister for the Government or the Prime Minister to decide thereon.

3. The ministers shall be responsible for the quality and content of legal documents drafted by their ministries; for directing the implementation of strategies, development plannings, working programs and plans after they are approved by the Government or the Prime Minister; for the effectiveness of their ministries projects, programs and schemes and for using their ministries resources;

4. The ministers shall decide on matters falling under their ministries management scope and be responsible for their decisions;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. The ministers shall be responsible for exercising the right of representing the State in owning its capital portions at the enterprises with State capital according to the provisions of law;

7. The ministers shall be responsible for management mistakes and the occurrence of corrupt and red-tape cases, causing great damage to the agencies and units under their management;

8. If the ministers assign vice-ministers to settle matters under the jurisdiction of the ministers or authorize vice ministers to work with and settle proposals of localities or other ministries, the ministers must be responsible for the decisions made by vice-ministers who are assigned or authorized to settle them.

Article 23.- Responsibilities of the ministers towards the Government and the Prime Minister

1. To fully perform the ministries functions of State management over branches and domains;

2. Not to refer matters under the settling competence of their ministries to the Government or the Prime Minister; not to promulgate documents contrary to the stipulations of the Government or the Prime Minister; to consult the Prime Minister on matters falling beyond their assigned jurisdiction,

3. Together with the Government’s collective to formulate institutions for submission to the National Assembly or its Standing Committee for decision or to the Government for promulgation according to their competence;

4. To fully participate in the Government’s meetings, take part in deciding on matters to be submitted by the Government to the National Assembly for decision, or matters falling under the Government’s jurisdiction;

5. To perform the tasks assigned by the Government or the Prime Minister;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 24.- Responsibilities of the ministers to other ministers

1. To comply with the State management regulations under the jurisdiction of other ministries; not to promulgate documents contrary to the regulations promulgated by other ministers;

2. To assume the prime responsibility and coordinate with other ministries in settling State management matters under their charge but related to other ministries functions; in cases where they have different opinions, the ministers shall submit them to the Prime Minister for decision;

3. For matters prescribed in legal documents to be submitted by the ministers to the Government or the Prime Minister, which are related to other ministries, there must be written opinions thereon of these ministers. The consulted ministers shall have to study and reply in writing within 10 days after receiving written requests; if the consulted ministries have no reply, they shall be deemed as having consented.

Article 25.- Responsibilities of the ministers towards the provincial/municipal People’s Committees

1. To direct the People’s Committees to realize the already approved objectives, programs, development plannings, plans and projects in the branches and domains; to settle proposals and recommendations of the People’s Committees in compliance with the regulations on the State management over the branches and domains;

2. To provide the People’s Committees with professional guidance and directions regarding the branches and domains under the ministries management;

3. To supervise the People’s Committee presidents in the implementation of professional qualifications and criteria for the heads of the People’s Committees agencies specialized in the branches or domains and request the People’s Committee presidents to give written opinions on the appointment, dismissal, reward or discipline of the heads of the centrally-run organizations based in their localities.

Article 26.- Responsibilities of the ministers towards the agencies of the National Assembly, National Assembly deputies and voters

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. The ministers shall have to respond to the recommendations of the Nationality Council and the National Assemblys Committees within 15 days after receiving these recommendations;

3. The ministers shall have to respond to the questions raised by National Assembly deputies and recommendations of voters regarding matters in the branches or domains under their ministries State management.

Article 27.- Responsibilities of the ministers towards socio-political organizations in the branches or domains

The ministers shall have to coordinate with the heads of trade unions and other mass organizations in performing the ministries tasks; create conditions for these organizations to operate and participate in formulating relevant regimes and policies;

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 28.- For general departments attached to the ministries and agencies attached to the Government when they are transferred to the ministries

In order to achieve the administrative reform objectives, ensure uniformity in the State administrative apparatus, the general departments attached to the ministries and agencies attached to the Government, when being transferred to the ministries, must be organized under the provisions of this Decree with appropriate steps.

Article 29.- Implementation effect

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 30.- Implementation responsibility

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.513

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!