Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 527/QĐ-TCT về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 527/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG NỘI BỘ NGÀNH THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành Tài chính;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tài vụ quản trị, Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành Thuế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Tổng cục Thuế, Trưởng Ban Tài vụ quản trị, Trưởng các Ban và tương đương, Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (để báo cáo)
- Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo);
- Các Ban và tương đương;
- Cục thuế các tỉnh, TP
- Đại diện TCT tại TP HCM
- Lưu: VT, TVQT(5b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG NỘI BỘ NGÀNH THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 527 /QĐ-TCT ngày 3 tháng 5 năm 2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)

Để triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Chương trình hành động của Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo Quyết định số 1316/QĐ-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đạt được hiệu quả thiết thực, Tổng cục Thuế ban hành Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành Thuế như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, phòng ngừa, ngăn chặn hiện tượng lãng phí tại các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, từng cán bộ công chức, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng trong nội bộ ngành Thuế.

- Tăng cường hơn nữa ý thức trách nhiệm của các cấp và cán bộ, công chức các đơn vị ngành Thuế trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Làm căn cứ cho các đơn vị trong nội bộ ngành xây dựng Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng tại đơn vị, đưa công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các đơn vị và cán bộ, công chức trong nội bộ ngành Thuế.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và của ngành để triển khai thực hiện.

- Tổ chức rà soát các hệ thống định mức chi tiêu và trang bị tài sản trong các đơn vị nội bộ ngành Thuế, trên cơ sở đó xây dựng và hoàn thiện đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ tại các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế.

- Tổ chức triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc tất cả các lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng của Tổng cục Thuế tại các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế.

- Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành thuế được áp dụng tại các đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp, các dự án viện trợ quốc tế và cán bộ, công chức trong ngành.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Tổ chức học tập, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

- Triển khai công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cấp trên tại đơn vị.

Việc tổ chức triển khai công tác tuyên truyền học tập quán triệt nội dung của các văn bản nêu trên phải thực hiện ngay trong quý 2/2006. Các đơn vị tự tổ chức học tập trong thời gian sớm nhất.

- Các đơn vị có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong đơn vị để tổ chức học tập, quán triệt Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cấp trên và của đơn vị đến tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức, trên cơ sở đó có những hành động, việc làm cụ thể tạo chuyển biến thực sự trong lề lối làm việc, cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trong quý II/2006, các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế phải chủ động xây dựng nội dung công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành một tiêu chí để bình xét thi đua gắn với thành tích thi đua về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị mình.

2. Kịp thời phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn chi tiêu tài chính, định mức sử dụng tài sản công làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành Thuế.

- Chủ động nghiên cứu để xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành thuế ngay sau khi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Trong năm 2006, Tổng cục Thuế (Ban Tài vụ quản trị) tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn các văn bản về hệ thống định mức, tiêu chuẩn tài chính và cụ thể hoá các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng do Nhà nước và Bộ Tài chính ban hành đối với đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí, đảm bảo để các đơn vị trong ngành thuế nắm bắt kịp thời nội dung cần thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý tài chính, tài sản công và đầu tư xây dựng.

3. Thực hiện công khai tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng.

Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công tác thực hiện công khai tại đơn vị và chỉ đạo các tổ chức cấp dưới trực thuộc thực hiện công khai tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng theo đúng quy định tại Quy chế công khai tài chính trong quản lý và sử dụng kinh phí, vốn và tài sản Nhà nước, công khai đầu tư trong các đơn vị, tổ chức và tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư xây dựng thuộc nội bộ ngành Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 3349/QĐ-BTC ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tạo điều kiện kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

4. Kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4.1 Thủ trưởng các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế phải thực hiện nghiêm chỉnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra và chỉ đạo các tổ chức cấp dưới trực thuộc thực hiện nghiêm chỉnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo đúng quy định tại Quy chế về kiểm tra và tự kiểm tra tài chính, kế toán, tài sản, đầu tư và xây dựng tại các đơn vị và tổ chức thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1871/QĐ-BTC ngày 06/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4.2 Để đảm bảo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại tất cả các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế đi vào nền nếp ngay từ đầu năm, đề nghị các đơn vị thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra đối với một số đơn vị cấp dưới có sử dụng kinh phí với số lượng lớn, hoặc ít được kiểm tra.

4.3 Các nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra, tự kiểm tra năm 2006.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác :

- Kiểm tra, tự kiểm tra số dư chưa quyết toán năm 2005 tại thời điểm khoá sổ cuối năm (dư tại KBNN, dư tại các đơn vị dự toán), việc quản lý và sử dụng số dư dự toán kinh phí khoán chi hoạt động chuyển sang năm sau theo quy định.

- Kiểm tra, tự kiểm tra việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ của các đơn vị và việc chấp hành các chế độ, định mức theo quy định của Nhà nước đối với các nội dung: thanh toán công tác phí, hội nghị phí...

- Kiểm tra việc trích lập và sử dụng các quỹ; sử dụng các nguồn kinh phí khác tại đơn vị.

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế mua sắm hàng hoá, dịch vụ tại các đơn vị.

Trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng :

- Kiểm tra các cấp được Bộ uỷ quyền quyết định đầu tư với nội dung chấp hành thủ tục đầu tư trong việc phê duyệt các dự án đầu tư, thiết kế dự toán, quyết toán công trình.

- Kiểm tra các nội dung theo quy định tại Quyết định số 1871/QĐ-BTC ngày 06/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại một số đơn vị Chủ đầu tư trong nội bộ ngành Thuế.

Trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản : Thực hiện kiểm tra việc chấp hành quy chế quản lý tài sản, trong đó tập trung kiểm tra việc quản lý sử dụng các tài sản có giá trị lớn như đất đai, trụ sở làm việc, phương tiện đi lại (ô tô, tầu thuyền), máy móc thiết bị... và tài sản khác có định mức tiêu chuẩn cụ thể như điện thoại cố định, điện thoại di động...

4.4 Tổ chức công tác kiểm tra, tự kiểm tra năm 2006 :

Các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế căn cứ nội dung trọng tâm của công tác kiểm tra, tự kiểm tra năm 2006 theo Chương trình hành động của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, bắt đầu từ quý II/2006 khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị theo kế hoạch; đồng thời chỉ đạo các tổ chức cấp dưới trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo đúng quy định.

Trong công tác kiểm tra đảm bảo không có sự chồng chéo về đối tượng kiểm tra giữa các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế, ngành Tài chính và không chồng chéo với kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm toán năm 2006 của các cơ quan Nhà nước có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

4.5 Xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí :

Đối với các sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thủ trưởng các đơn vị phải khẩn trương khắc phục, xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý dứt điểm.

Ngay từ đầu năm 2006, đối với những cán bộ, công chức vi phạm các nguyên tắc quản lý về tài chính, kế toán, tài sản, đầu tư và xây dựng, vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phải kiên quyết xử lý trách nhiệm về hành chính và công vụ, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị đối với các sai phạm tại đơn vị theo đúng quy định. Trong đó: thủ trưởng đơn vị xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp nghiêm trọng, vượt thẩm quyền cần khẩn trương báo cáo thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp xử lý hoặc báo cáo các cơ quan bảo vệ pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

5. Triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành Thuế theo các lĩnh vực cụ thể như sau:

5.1 Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác tại các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, kiểm soát chi, quyết toán kinh phí; chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định.

- Giảm tối đa việc tổ chức các cuộc hội nghị sơ kết, tổng kết, kỷ niệm... chỉ được tổ chức khi thực sự cần thiết, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ chuyên môn và phải kết hợp trong các hội nghị triển khai công tác trên cơ sở triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Không được lợi dụng các ngày lễ, ngày kỷ niệm... để tổ chức liên hoan, ăn uống lãng phí; tham quan, du lịch, lễ hội; không được sử dụng kinh phí, tài sản của đơn vị để mua quà, tặng, thưởng, cho, biếu các cơ quan, đơn vị, cá nhân dưới mọi hình thức không đúng chế độ quy định của Nhà nước.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục hạn chế đến mức tối đa chi phí tiếp khách, các đơn vị tổ chức cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm ở đơn vị bạn, phải tự lo kinh phí để trang trải, đơn vị tiếp đón không được dùng kinh phí chi trả dưới bất kỳ hình thức nào.

- Những đơn vị được trích quỹ theo chế độ quy định, phải thực hiện đúng quy định của Nhà nước, của Bộ và của ngành về chi khen thưởng thi đua, chi phối hợp cho tập thể, cá nhân có công giúp đỡ trong công tác quản lý thu thuế. Gắn khen thưởng với kết quả công việc đã đạt được để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời công khai danh sách thưởng cho toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị biết và kiểm tra, giám sát.

- Thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán kinh phí đối với các đơn vị trong ngành Thuế theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm khớp đúng dự toán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cả về tổng mức và chi tiết. Kiên quyết không phân bổ, giao dự toán kinh phí đối với các nhiệm vụ chi chưa xác định rõ nội dung, không đúng chế độ, định mức quy định.

- Kiểm tra, tự kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, có đánh giá cụ thể đơn vị làm tốt, đơn vị làm chưa tốt để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong toàn ngành.

5.2 Quản lý đầu tư và xây dựng tại các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế :

- Lập kế hoạch danh mục công trình xây dựng : Rà soát cụ thể từng công trình theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ, lập biểu trình Bộ Tài chính phê duyệt.

- Yêu cầu toàn ngành thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu (trong lúc chờ Luật đấu thầu có hiệu lực)

- Yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thực hiện phê duyệt quyết toán công trình xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư. Thực hiện công tác chọn đơn vị tư vấn theo đúng Luật xây dựng và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ.

5.3 Quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế.

- Tất cả các đơn vị trong ngành Thuế thực hiện quản lý và sử dụng tài sản theo đúng quy định tại Quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại các tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 3128/QĐ-BTC ngày 14/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 47/QĐ-TCT ngày 17/01/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc uỷ quyền quyết định trang cấp, thanh lý tài sản nhà nước cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế.

- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản đúng theo định mức, tiêu chuẩn về sử dụng tài sản, thiết thực phục vụ công tác chuyên môn, có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết không đưa vào kế hoạch mua sắm những tài sản chưa thật cần thiết.

- Mua sắm tài sản phải thực hiện đúng kế hoạch, định mức, tiêu chuẩn và theo các quy định về đấu thầu. Tiền hoa hồng thu được khi mua sắm tài sản (nếu có) phải nộp về quỹ cơ quan.

- Tiếp tục thực hiện điều chuyển, thanh lý tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu theo thẩm quyền để sử dụng tài sản hiệu quả, tránh lãng phí tài sản, giảm bớt nhu cầu mua sắm tài sản trong ngành. Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền phải tổ chức thực hiện thanh lý, điều chuyển ngay theo đúng quy định.

- Quản lý đất đai thuộc trụ sở làm việc: đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch. Các trụ sở nằm trong chỉ giới quy hoạch của địa phương, đơn vị phải kịp thời báo cáo Tổng cục để tổng hợp báo cáo Bộ xử lý theo thẩm quyền.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng xe ô tô công, phải sử dụng đúng mục đích, nghiêm cấm sử dụng xe ô tô công vào việc riêng, quản lý chặt chẽ chi phí tiêu hao xăng dầu theo định mức, quan tâm đúng mức việc bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo thời gian sử dụng tối thiểu của tài sản theo quy định.

- Nắm vững tình hình thực trạng tài sản hiện có, nhu cầu trang bị mới tài sản để xây dựng kế hoạch dài hạn về mua sắm, trang bị tài sản giai đoạn 2006 - 2010.

5.4 Quản lý, sử dụng cán bộ công chức và thời gian làm việc tại các đơn vị

Phân công bộ phận tổ chức cán bộ thực hiện rà soát các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ công chức; chế độ trách nhiệm của cán bộ công chức; quy trình công tác, thời gian làm việc... thành lập bộ phận kiểm tra giám sát việc chấp hành nội quy cơ quan, chấp hành thời gian làm việc và chấp hành 10 điều kỷ luật đối với cán bộ công chức thuế. Định kỳ có báo cáo kết quả kiểm tra với lãnh đạo cơ quan để thực hiện xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm, công khai kết quả xử lý trong toàn cơ quan.

Thủ trưởng đơn vị giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết xử lý các trường hợp cán bộ dôi dư, không đủ năng lực công tác, không đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cán bộ vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của Pháp lệnh cán bộ công chức.

6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng của cán bộ công chức ngành Thuế.

6.1 Thủ trưởng các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng tại đơn vị và chính quyền nơi đơn vị đặt trụ sở thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức tích cực tham gia các cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc, trái phiếu xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội; giúp đỡ người nghèo, đóng góp các quỹ đền ơn đáp nghĩa...

6.2 Trong quý II/2006, các đơn vị đưa kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí thành nội dung bình xét thi đua khen thưởng hàng năm và thành tiêu chí xem xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

7. Công tác tổng hợp báo cáo.

Hàng quý, hàng năm, tất cả các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế trực tiếp sử dụng kinh phí, tài sản, thực hiện đầu tư và xây dựng (kể cả các dự án viện trợ quốc tế của Tổng cục Thuế có sử dụng vốn đối ứng do ngân sách Nhà nước cấp hoặc sử dụng vốn coi như vốn ngân sách Nhà nước cấp) phải lập báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, nội dung báo cáo bao gồm: các biện pháp triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nội dung triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kết quả đạt được trong các lĩnh vực quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác, quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công..., kết quả xử lý các vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị ...

Báo cáo của các đơn vị được gửi lên đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp cùng với thời gian lập báo cáo quyết toán chi ngân sách nhà nước theo quy định của chế độ kế toán thống kê (Chi cục thuế gửi Cục thuế, Cục thuế tổng hợp gửi Tổng cục Thuế). Riêng đối với Tạp chí thuế và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ thuế, báo cáo gửi về Ban Tài vụ Quản trị (Phòng Tài vụ) theo thời gian như quy định đối với các Cục thuế nêu trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trường hợp phải tổng hợp báo cáo đột xuất về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tuỳ theo phạm vi, yêu cầu quản lý, Tổng cục thuế sẽ có hướng dẫn công tác tổng hợp báo cáo đột xuất theo từng lần cụ thể.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Chương trình hành động của Tổng cục Thuế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành Thuế, ngay trong đầu quý II/2006, các đơn vị Cục thuế, Chi cục thuế, Tạp chí thuế và Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Thuế có trách nhiệm xây dựng và ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị mình. Đến giữa quý II/2006, tất cả các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế phải hoàn tất công tác xây dựng và ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm và năm 2006 của đơn vị.

Tại tất cả các đơn vị trong nội bộ ngành Thuế, cùng với công tác tổ chức triển khai Chương trình hành động của đơn vị, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt các Chương trình hành động của cấp trên, trong đó xác định rõ một số nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực quản lý về tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng trong nội bộ ngành thuế để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến ngay trong năm 2006. Trong tổ chức thực hiện cần quy định cụ thể thời hạn thực hiện và hoàn thành; phân công người chịu trách nhiệm từng khâu công việc; hàng quý kiểm điểm, báo cáo tình hình thực hiện theo quy định, trên cơ sở đó thông báo công khai kết quả thực hiện Chương trình hành động của đơn vị và các Chương trình hành động của cấp trên tại đơn vị, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ban Tài vụ quản trị - Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động này đối với các đơn vị trong nội bộ ngành thuế./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 527/QĐ-TCT về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ ngành Thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56