Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4800/QĐ-BYT 2021 hướng dẫn chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP

Số hiệu: 4800/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 12/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4800/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ CHUYÊN MÔN Y TẾ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 128/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng các Viện thuộc hệ y tế dự phòng; Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng y tế các bộ, ngành, Thủ trưởng các đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu:
VT, MT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

VỀ CHUYÊN MÔN Y TẾ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 128/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 10 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI “THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19”
(kèm theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH

1. Các tiêu chí

a) Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian.

b) Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin.

c) Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

2. Yêu cầu với các tiêu chí

2.1. Tiêu chí 1: số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần[1].

Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/tuần (ca mắc mới) được phân theo 04 mức độ từ thấp đến cao theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới[2] (mức 1: 0 - < 20; mức 2: 20 - <50; mức 3: 50 - <150; mức 4: ≥150). Các địa phương có thể điều chỉnh giảm hoặc tăng số ca mắc mới trong từng mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế.

2.2. Tiêu chí 2: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 liều vắc xin phòng COVID-19[3].

a) Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng COVID-19 phân theo 02 mức (≥70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin; <70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin). Các địa phương có thể điều chỉnh tỷ lệ tiêm chủng phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

b) Trong tháng 10/2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 65 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19. Từ tháng 11 năm 2021, yêu cầu tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

2.3. Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến

a) Tỉnh, thành phố có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân) sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4[4].

b) Các quận, huyện, thị xã, thành phố (huyện) có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và có kế hoạch cung cấp ô xy y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn (xã)[5] để đáp ứng khi có dịch xảy ra.

3. Phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ theo bảng sau:

Tiêu chí 1*

Tiêu chí 2*

0-<20

20 - <50

50-<150

≥150

≥70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin

Cấp 1

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

<70% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

* Tiêu chí 1, 2 có thể điều chỉnh số ca mắc mới, tỷ lệ người được tiêm chủng trong từng mức độ cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

4. Điều chỉnh cấp độ dịch:

- Trường hợp không đạt được Tiêu chí 3 thì không được giảm cấp độ dịch.

- Phải tăng lên 1 cấp độ dịch nếu không đạt được yêu cầu tại điểm b khoản 2.2 mục 2 phần I (trừ khi địa bàn đang có dịch ở cấp độ 4 hoặc không có ca mắc).

5. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn về diễn biến dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế (mật độ dân cư, điều kiện kinh tế xã hội, ...), khả năng ứng phó có thể điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch cho phù hợp, đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

II. CÁC BIỆN PHÁP CHUYÊN MÔN

1. Chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19

Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chuẩn bị các nội dung sau:

a) Xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch; tổ chức triển khai khi có dịch xảy ra trên địa bàn.

b) Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế và điều trị trên địa bàn.

c) Tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19:

- Xây dựng kế hoạch thu dung, chăm sóc, điều trị người mắc COVID-19 (F0), đặc biệt kế hoạch bảo đảm đáp ứng về giường ICU. Cập nhật số liệu và quản lý phần mềm báo cáo các cơ sở thu dung, điều trị F0.

- Có kế hoạch bảo đảm khi có dịch xảy ra: các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên có hệ thống cung cấp ô xy hóa lỏng, khí nén; các trạm y tế xã, phường, thị trấn bảo đảm cung cấp ô xy y tế; có kế hoạch tổ chức các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng, tổ chức quản lý F0 tại nhà.

- Tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị COVID-19. Bảo đảm tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phát hiện ca bệnh, quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Xét nghiệm

a) Việc xét nghiệm được thực hiện theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ.

- Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở...

- Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, siêu thị...; đối với các nhóm nguy cơ (các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người...) như lái xe, người chạy xe mô tô chở khách (xe ôm), người giao hàng hóa (shipper)...

- Tại cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở: tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

b) Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3.

c) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh: chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; với trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).

d) Việc thực hiện xét nghiệm để xử lý ổ dịch: tùy thuộc vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch, địa phương quyết định đối tượng, địa bàn xét nghiệm cho phù hợp.

đ) Thực hiện xét nghiệm theo phương pháp gộp mẫu trong trường hợp xét nghiệm tầm soát, sàng lọc, định kỳ.

3. Cách ly y tế

a) Đối với người đến từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế), người tiếp xúc gần (F1): thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế[6] [7].

b) Đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi (trẻ em)7: thực hiện cách ly tại nhà và có người chăm sóc cách ly cùng.

4. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.

5. Điều trị F0: thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế.

6. Đối với công tác đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng/quán ăn, tại các cơ sở giáo dục đào tạo, đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển thực hiện theo các hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công thương.

Đối với việc tổ chức các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời tại các địa bàn có dịch cấp độ 2, 3, 4: các địa phương quyết định tăng số lượng người tham gia hoặc công suất hoạt động trong trường hợp 100% người tham gia đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chỉ đạo việc tổ chức triển khai Hướng dẫn này để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ; báo cáo tiêu chí phân loại, điều chỉnh cấp độ dịch của tỉnh, thành phố về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng).

b) Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đến cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.

c) Chỉ đạo Sở Y tế công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc tỉnh, thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng trên Cổng thông tin điện tử của địa phương; cập nhật cấp độ dịch, vùng cách ly y tế (phong tỏa) trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

d) Chỉ đạo Sở Y tế tham mưu để điều chỉnh các tiêu chí phân loại và điều chỉnh cấp độ dịch phù hợp với diễn biến tình hình dịch, độ bao phủ vắc xin, điều kiện thực tế và thực tiễn triển khai.

đ) Chỉ đạo việc thực hiện báo cáo kết quả triển khai khi có yêu cầu.

2. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương

a) Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện Hướng dẫn này để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

b) Phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này.

3. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế

a) Chủ động tổ chức triển khai Hướng dẫn này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

b) Cục Quản lý môi trường y tế làm đầu mối, phối hợp với Cục Y tế dự phòng và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, phổ biến, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả triển khai Hướng dẫn này khi có yêu cầu.

c) Cục Y tế dự phòng hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong toàn quốc đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả; xây dng lộ trình tiêm vắc xin cho trẻ em và tiêm tăng cường.

d) Cục Quản lý khám, chữa bệnh hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, đào tạo nhân lực và tổ chức thực hiện đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của các tuyến; tổ chức quản lý F0 tại nhà.

đ) Cục Phòng, chống HIV/AIDS hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các trạm y tế lưu động; tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

e) Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Cục Y tế dự phòng cập nhật, công khai các vùng dịch và cấp độ dịch ở tất cả các địa phương trong cả nước trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

g) Vụ Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đề xuất, hướng dẫn tổ chức triển khai các giải pháp, chính sách tăng cường năng lực đầu tư, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở.

h) Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cơ động để kịp thời tăng cường cho các địa phương trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng kiểm soát dịch của địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản hồi về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) để kịp thời giải quyết. Hướng dẫn này sẽ tiếp tục được cập nhật, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn./.

 [1] Số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người/1 tuần = [(Số ca mắc mới trong tuần + số ca mắc mới của tuần trước)/(2 x Dân số trên địa bàn)] x 100.000. Ca mắc mới tại cộng đồng không bao gồm ca nhập cảnh, ca mắc trong cơ sở cách ly y tế tập trung;

[2] https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance

[3] Được tính là số người được tiêm chủng trên tổng dân số cư trú trên địa bàn theo độ tuổi x 100 (%).

[4] Tiêu chí này áp dụng ở cấp tỉnh và bắt buộc đối với tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không phân biệt cấp độ dịch. UBND cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 và kế hoạch bảo đảm số giường ICU tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc tỉnh, thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân) theo quy định tại Quyết định 4111/QĐ-BYT ngày 26/8/2021 của Bộ Y tế và Quyết định 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế; trong các kế hoạch phải xác định rõ khả năng thu dung, điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung.

[5] UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch cung cấp ô xy y tế tại các trạm y tế xã để đáp ứng khi có dịch xảy ra; kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động theo Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế và tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo Quyết định số 4349/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế; có phương án thiết lập trạm y tế lưu động tại khu, cụm công nghiệp (kết hợp với bộ phận y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh); được diễn tập, sẵn sàng đáp ứng khi cần thiết.

[6] Áp dụng theo Công văn số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021 của Bộ Y tế; Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế; Đối lực lượng tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 thực hiện theo Công văn số 7316/BYT-MT ngày 03/9/2021 của Bộ Y tế;

[7] Áp dụng theo Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 7020/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế.

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 4800/QD-BYT

Hanoi, October 12, 2021

 

DECISION

PROVISIONAL GUIDELINES ON MEDICAL SPECIALTY FOR IMPLEMENTATION OF RESOLUTION NO. 128/NQ-CP DATED OCTOBER 11, 2021 OF THE GOVERNMENT ON PROVISIONAL GUIDELINES ON "SAFETY, FLEXIBILITY, AND EFFECTIVE CONTROL OF COVID-19"

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to Law on prevention and control of infectious diseases dated 2007;

Pursuant to the Law on Medical Examination and Treatment in 2009;

Pursuant to Decree No. 75/2017/ND-CP dated June 20, 2017 of Government on functions, tasks, powers, and organizational structure of Ministry of Health;

Pursuant to Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government on provisional guidelines on "Safety, flexibility, and effective control of COVID-19";

At request of Director General of Health Environment Management Agency;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. The provisional guidelines on medical specialty for implementation of Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government on provisional guidelines on "Safety, flexibility, and effective control of COVID-19" are attached hereto.

Article 2. This Decision comes into effect from the day of signing.

Article 3. Chief of Ministry Office, Chief of Ministry Inspectorate, Directors, General Directors of Departments and General Departments affiliated to Ministry of Health; Directors of Institutes affiliated to preventive medical system; directors of hospitals affiliated to Ministry of Health; Directors of Departments of Health, Centers for Disease Control of provinces and central-affiliated cities; heads of medical authority of ministries, heads of entities, and relevant agencies, organizations, and individuals are responsible for implementation hereof./.

 

 

MINISTER
Nguyen Thanh Long

 

PROVISIONAL GUIDELINES

ON MEDICAL SPECIALTY FOR IMPLEMENTATION OF RESOLUTION NO. 128/NQ-CP DATED OCTOBER 11, 2021 OF THE GOVERNMENT ON PROVISIONAL GUIDELINES ON "SAFETY, FLEXIBILITY, AND EFFECTIVE CONTROL OF COVID-19"
(Attached to Decision No. 4800/QD-BYT dated October 12, 2021 of Ministry of Health)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Criteria

a) Criteria 1: Rate of new infected cases in community/population/time.

b) Criteria 2: Vaccine coverage.

c) Criteria 3: Capacity for receiving and providing treatment of medical examination and treatment establishments of all levels.

2. Requirements for criteria

2.1. Criteria 1: Number of new infected cases in community/100,000 people/week[1].

Number of new infected cases in community/100,000 people/week (new cases) shall be classified by 4 levels in ascending order according to guidelines of World Health Organization[2] (level 1: 0 - < 20; level 2: 20 - <50; level 3: 50 - <150; level 4: ≥150). Local governments may increase or decrease number of new infected cases accordingly.

2.2. Criteria 2: Percentage of individuals at 18 years of age or older receiving at least 1 dose of COVID-19 vaccine[3].

a) Percentage of individuals at 18 years of age or older receiving at least 1 dose of COVID-19 vaccine shall be classified into 2 levels (≥70% of individuals at 18 years of age or older receiving at least 1 dose of vaccine; <70% of individuals at 18 years of age or older receiving at least 1 dose of vaccine). Local governments may adjust percentage of vaccine coverage accordingly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3. Criteria 3: Capacity for receiving and providing treatment of medical examination and treatment establishments of all levels.

a) Provinces and cities shall develop plans for establishing facilities for accepting, providing treatment, and guaranteeing number of intensive care unit (ICU) beds in medical examination and treatment establishment affiliated to provinces and cities (including private medical entities) to ready for responding to level 4 epidemic[4].

b) Districts, communes, and townlets shall develop plans for establishing mobile medical stations and teams for taking care of COVID-19 patients in community, and plans for providing medical oxygen for medical stations of communes, wards[5] in case of epidemic outbreak.

3. Classification of epidemic level according to Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government is illustrated under the following schedule

Criteria 1*

Criteria 2*

0-<20

20 - <50

50-<150

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

≥70% of individuals at 18 years of age or older receiving at least 1 dose of vaccine

Level 1

Level 1

Level 2

Level 3

<70% of individuals at 18 years of age or older receiving at least 1 dose of vaccine

Level 1

Level 2

Level 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

* For criteria 1 and 2, may adjust number of new infected cases and percentage of individuals receiving COVID-19 vaccine doses in each level depending on local situations.

4. Adjustment of epidemic level:

- Failure to satisfy Criteria 3 will result in not being able to lower epidemic level.

- Increase epidemic level by 1 in case of failure to satisfy requirements under Point b Clause 2.2. Section 2 Part I (except for areas having epidemic level 4 or no infected cases at all).

5. Provinces and central-affiliated cities shall rely on practical situations regarding epidemic development, vaccine coverage, realistic condition (population density, socio-economic conditions, etc.), and adaptability to revise criteria and epidemic level appropriately according to Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2012 of the Government.

II. SPECIALIZED MEASURES

1. Prepare capacity for responding to COVID-19

In order to improve safety, flexibility, and effective control of COVID-19, provinces and central-affiliated cities shall prepare the followings:

a) Develop scenarios and solutions for guaranteeing medical operations serving COVID-19 management in each epidemic level; organize implementation in case of epidemic outbreak in the area.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Improve capacity in accepting, providing treatment, and taking care of COVID-19 patients;

- Develop plans for accepting, taking care, and providing treatment for COVID-19 patients (F0), especially plans that satisfy ICU bed requirements. Update figures and manage reporting software of facilities for accepting and providing treatment for F0.

- Develop plans in case of epidemic outbreak: medical examination and treatment establishments from district levels or higher must develop liquid oxygen and/or compressed gas supply systems; medical stations of wards, communes are capable of providing medical oxygen; develop plans for organizing mobile medical stations and teams for taking care of F0 in community and managing F0 at home.

- Organize medical examination and treatment establishments to provide treatment for both regular patients and COVID-19 patients. Organize classification of suspected cases arriving at the establishments for medical examination and treatment to detect infected cases, manage closely, and avoid cross-contamination in the establishments.

2. Perform tests

a) Testing shall be performed in areas depending on risks.

- Test individuals who display any of the following symptoms: fever, coughing, fatigue, sore throat, loss of sense of taste and sense of smell, dyspnea, etc.

- Medical authority shall conduct regular and irregular screening tests in areas with high risks and crowded areas such as medical examination and treatment establishments, supply markets, bus stations, supermarkets, etc.; and for individuals with risks (who move around a lot, make contact with many people, etc.) such as vehicle operators, operators of passenger motorbikes, shippers, etc.

- In manufacturing facilities, service providers, commercial centers, supermarkets, workplaces, offices: organize random SARS-CoV-2 test for individuals having high risks of COVID-19 infection.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) For individuals who have received adequate doses of vaccine or have relieved of COVID-19: only test according to epidemiology inspection requirements or when the individuals are placed under medical quarantine or medical monitor or when the individuals arrive from areas under level 4 epidemic or areas under regional medical quarantine.

d) Test to dispose infected hotspots: depending on risk factors, epidemic situations, and severity of the hotspots, local governments shall decide on test subjects and test locations accordingly.

dd) Conduct group testing in case of screening test, survey test, or periodic test.

3. Medical quarantine

a) For individuals arriving from infected areas (areas under level 4 epidemic or areas under regional medical quarantine), individuals who make close contact (F1): comply with applicable guidelines of Ministry of Health[6] [7].

b) For the elderly, individuals with underlying medical conditions, pregnant women, individuals under 18 years of age (children)7, quarantine at home together with a caretaker.

4. COVID-19 vaccination

Promote COVID-19 vaccination progress, prioritize individuals at 50 years of age or older, individuals with underlying medical conditions, pregnant women, and workers working in industrial parks, industrial complexes.

5. F0 treatment: comply with applicable guidelines of Ministry of Health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For organization of indoor and outdoor gathering activities in areas with level 2, 3, or 4 epidemic: local governments shall increase maximum number of participants or working capacity in case of 100% of participants have received adequate doses of COVID-19 vaccine or have relieved of COVID-19 or have negative SARS-CoV-2 test result.

III. ORGANIZATION FOR IMPLEMENTATION

1. People’s Committees of provinces or central-affiliated cities

a) Direct implementation of these Guidelines to effectively implement Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021 of the Government; submit reports on classification criteria and adjustment of epidemic level of provinces/cities to Ministry of Health (General Department of Preventive Medicine).

b) Expedite and examine local facilities for preparation of requirements for rapid response in case of changing epidemic situations.

c) Direct Departments of Health to publicize and update epidemic level in local administrative divisions and areas under medical quarantine of provinces and cities, and respective measures in effect on website of local government; update epidemic level and areas under medical quarantine on website of Ministry of Health.

d) Direct Departments of Health to advise to adjust classification criteria and adjust epidemic level depending on epidemic situations, vaccine coverage, practical situations, and implementation facts.

dd) Direct execution of reports on implementation results when requested.

2. Ministries and agencies of central government

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Cooperate with Ministry of Health and local administrative divisions in expediting and examining compliance with these Guidelines.

3. Entities affiliated to Ministry of Health

a) Actively organize implementation of these Guidelines within their tasks and functions for COVID-19 epidemic management.

b) Health Environment Management Agency shall act as contact point and cooperate with General Department of Preventive Medicine and relevant entities in guiding, publicizing, directing, examining implementation, and submitting reports on implementation hereof when requested.

c) General Department of Preventive Medicine shall provide guidelines on organizing, directing, and inspecting implementation of COVID-19 vaccination campaign on a national scale in a manner that guarantees safety, science, and effectiveness; develop roadmaps for vaccinating children and vaccinating remaining individuals.

d) Department of Medical Service Administration shall instruct local governments to develop plans, train personnel, and organize implementation to guarantee capacity for accepting and providing treatment of all levels; organize management of F0 at home.

dd) Vietnam Administration for HIV/AIDS Control shall instruct local governments to develop plans and implement mobile medical stations; teams for taking care of COVID-19 patients in community.

e) Department of Information Technology shall cooperate with General Department of Preventive Medicine in updating and publicizing infected areas and epidemic level of all administrative divisions on website of Ministry of Health.

g) Department of Planning – Finance shall act as contact point to cooperate with relevant entities in proposing and guiding implementation of measures and policies on enhancing investment capacity and improving medical system capacity, especially preventive healthcare and local medical care.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Difficulties that arise during the implementation should be reported to the Ministry of Health (via Health Environment Management Agency) for consideration. These Guidelines shall continue to be updated and amended to match practical situations./.

 

 

[1] Number of new infected cases in community/100,000 people/week = [(Number of new infected cases in a week + number of new infected cases of the previous week)/(2 x Local population)] x 100,000. New infected cases in community do not include infected cases entering Vietnam and infected cases in concentrated medical quarantine;

[2] https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance

[3] Determined as total number of individuals who have been vaccinated over total population in the area by group age x 100 (%).

[4] This criterion applies on a provincial level and is mandatory for all provinces and central-affiliated cities regardless of epidemic level. Provincial-level People’s Committees shall approve plans for establishing facilities for accepting and providing treatment for COVID-19 and plans for guaranteeing number of ICU beds in medical examination and treatment establishments affiliated to provinces and cities (including private medical establishments) according to Decision No. 4111/QD-BYT dated August 26, 2021 of Ministry of Health and Decision No. 2626/QD-BYT dated May 28, 2021 of Ministry of Health; the plans must identify current and future capacity for accepting and providing treatment.

[5] District-level People’s Committees shall approve plans for providing medical oxygen in medical stations of communes to fulfill demands in case of epidemic outbreak; plans for establishing mobile medical stations according to Decision No. 4042/QD-BYT dated August 21, 2021 of Ministry of Health and teams for taking care of COVID-19 patients in community according to Decision No. 4349/QD-BYT dated September 10, 2021 of Ministry of Health; develop plans for establishing mobile medical stations in industrial parks, industrial complexes (in combination with medical department of manufacturing facilities); may rehearse and stand-by for actions when necessary.

[6] Apply according to Official Dispatch No. 8399/BYT-MT dated October 6, 2021 of Ministry of Health; For individuals participating in work teams according to decision of competent authority, comply with Official Dispatch No. 6386/BYT-MT dated August 6, 2021 of Ministry of Health; For forces participating in COVID-19 epidemic management, comply with Official Dispatch No. 7316/BYT-MT dated September 3, 2021 of Ministry of Health;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


42.980

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.112.70
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!