Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3355/QĐ-BYT 2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID 19

Số hiệu: 3355/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 08/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3355/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NĂM 2021-2022

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022”

Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch này sẽ được cập nhật theo tình hình dịch và khả năng cung ứng vắc xin.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022, số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng các Cục: Y tế dự phòng, Quản lý Dược, Quản lý Khám, chữa bệnh; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Truyền thông và Thi đua, khen thưởng; Viện trưởng các Viện: Vệ sinh dịch tễ, Pasteur, Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Thành viên BCĐCD TCVX COVID-19;
- UBND các t
nh, thành phố;
- Sở
Y tế, TTKSBT tnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long
Trưởng BCĐ chiến dịch
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NĂM 2021-2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Vắc xin phòng COVID-19 là giải pháp cần thiết và quan trọng để phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Các quốc gia trên thế giới đã bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nhân loại[1].

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã n lực tiếp cận các nguồn cung vc xin qua nhiu kênh khác nhau: làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất vắc xin, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước, đại sứ Việt Nam ở nước ngoài. Đến nay đã có khoảng 105 triệu liều từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bcho Việt Nam[2].

Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng, ước khoảng 70% dân số Việt Nam phải được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Để đạt được mục tiêu này, và trong bối cảnh số lượng lớn vắc xin phòng COVID-19 sẽ về Việt Nam trong thời gian tới, chúng ta cần triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử trên quy mô toàn quốc với sự tham gia của nhiều lực lượng như y tế, quân đội, công an và các bộ, ngành. Chiến dịch tiêm chủng này phải được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở tiêm chủng trên toàn quốc bao gồm các cơ sở công lập và tư nhân, các đơn vị trong và ngoài ngành y tế...

Đ kịp thời tiếp nhận, triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử với các loại vắc xin phòng COVID-19 khác nhau, số lượng nhiều và điều kiện bảo quản khác nhau và sự tham gia của toàn quân, toàn dân để nhanh chóng tăng tỷ lệ bao phủ, tỷ lệ sử dụng vắc xin, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và dự kiến tiến độ cung ứng, phân phối vắc xin.

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

- Chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 50-CV/VPTW ngày 19/02/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng.

- Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Nghị Quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

- Nghị Quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

- Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ[3].

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung: Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng.

2. Mục tiêu cthể

- Tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021.

- Trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý I/2022.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

III. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc

- Chiến dịch triển khai tại tất cả các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) trên toàn quốc.

- Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đ điều kiện từ các nguồn cung ứng khác nhau đ tăng độ bao phủ của vắc xin cho người dân.

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh đ lãng phí trong tiêm vắc xin.

- Huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn th bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chng.

- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đạt trên 90%).

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.

2. Thời gian: Từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022.

3. Đối tượng tiêm

Toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế:

a) Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân);

b) Người tham gia phòng chng dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);

c) Lực lượng Quân đội;

d) Lực lượng Công an;

đ) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam[4];

e) Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

g) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước;

h) Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng bác s trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

i) Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi;

k) Người sinh sống tại các vùng có dịch;

l) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;

m) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

n) Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp[5] (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch;

o) Các chức sắc, chức việc các tôn giáo;

p) Người lao động tự do;

q) Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế;

Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao gồm cả nhà nước và tư nhân.

4. Phạm vi triển khai: Trên quy mô toàn quốc, trong đó ưu tiên cho:

- Các tỉnh, thành phố đang có dịch. Trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm chủng trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch.

- Các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm hoặc có thực hiện thí điểm các đề án phát triển kinh tế của Chính phủ.

- Các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đông công nhân và dân cư.

- Các tỉnh, thành phố có biên giới, giao lưu đi lại lớn, có cửa khu quốc tế.

5. Hình thức triển khai

Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động).

IV. NỘI DUNG

1. Cung ứng vắc xin

- Vắc xin đủ điều kiện được cung ứng từ các nguồn khác nhau: Nguồn viện trợ của COVAX Facility, các quốc gia; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và mua, từ các nhà sản xuất khác nhau.

- Bộ Y tế sẽ phân bổ vắc xin cho các tỉnh, thành phố theo từng đợt cung ứng vắc xin theo thứ tự ưu tiên tại mục 4 phần III và được công khai trên cng thông tin của chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

1.1. Thiết lập hệ thống dây chuyền lạnh

- Hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và tăng cường năng lực hệ thống dây chuyền lạnh trong hệ thống tiêm chủng mở rộng.

- Xây dựng tài liệu tập huấn và triển khai các hoạt động tập huấn về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin.

- Đảm bảo toàn bộ hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản đạt tiêu chuẩn GSP.

1.2. Tiếp nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hoàn thiện các thủ tục nhập khu vắc xin, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ nước ngoài, từ các nhà tài trợ hoặc tiếp nhận từ nhà phân phối tại Việt Nam theo Quyết định 1345/QĐ-BYT ngày 19/02/2021 của Bộ Y tế về việc mua và tổ chức tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng phòng COVID-19 và Quyết định 2566/QĐ-BYT ngày 26/5/2021 của Bộ Y tế về việc mua, tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

1.3. Vận chuyển, bảo quản vắc xin và vật tư tiêm chủng

Thời gian vận chuyển đến các điểm tiêm chủng không quá 03 ngày sau khi có giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc xin.

1.3.1. Vắc xin bảo quản ở nhiệt độ từ 2° đến 8°C

Thực hiện bảo quản ở nhiệt độ từ 2° đến 8°C trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển tại tất cả các tuyến (theo Sơ đồ tại phụ lục 1 kèm theo).

a) Giai đoạn từ tháng 3-7/2021

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của hệ thống tiêm chủng mở rộng để vận chuyển, bảo quản vắc xin. Vắc xin phải được bảo quản ở nhiệt độ từ 2° đến 8°C trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển ở tất cả các tuyến.

- Các đơn vị có đủ dây chuyền lạnh thì bảo quản vắc xin tại đơn vị trong những ngày tổ chức tiêm chủng. Đối với các đơn vị chưa có đủ hệ thng dây chuyn lạnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (TTKSBT) tỉnh, thành phố/ Trung tâm Y tế (TTYT) tuyến huyện cung cấp vắc xin cho mỗi bui tiêm hoặc cấp bổ sung tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các đơn vị để triển khai chiến dịch. Vắc xin còn tn cui đợt tiêm tại các đơn vị được trả lại TTKSBT tỉnh, thành phố/TTYT cấp huyện.

- Việc vận chuyển do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia.

b) Giai đoạn từ tháng 8/2021

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng đ bảo quản, vận chuyển vắc xin.

- Trong vòng 02 ngày sau khi có Quyết định phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, các đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện tiếp nhận vắc xin từ kho quốc gia, phối hợp với Sở Y tế để cấp phát cho các TTYT tuyến huyện hoặc các điểm tiêm chủng theo kế hoạch của các địa phương.

- Các đơn vị có đủ dây chuyền lạnh thì bảo quản vắc xin tại đơn vị trong nhng ngày tổ chức tiêm chủng. Đối với các đơn vị chưa có đủ hệ thống dây chuyền lạnh, TTKSBT tỉnh, thành phố/TTYT tuyến huyện cấp bổ sung hoặc huy động tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các đơn vị để triển khai chiến dịch. Vắc xin còn tồn cuối đợt tiêm tại các đơn vị phải tạm thời bảo quản tại TTKSBT tỉnh, thành phố/TTYT tuyến huyện và thông báo cho các đơn vị Bộ Quốc phòng để điều phối.

1.3.2. Vắc xin bảo quản nhiệt độ âm/âm sâu và có thbảo quản nhiệt độ từ 2° đến 8°C

a) Giai đoạn từ tháng 3-7/2021

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của hệ thống tiêm chủng mở rộng để vận chuyển, bảo quản vắc xin (theo Sơ đồ tại Phụ lục 2 kèm theo).

- Đơn vị cung ứng vận chuyển vắc xin ở nhiệt độ âm/âm sâu và bàn giao cho các TTKSBT tỉnh, thành phố bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C.

- TTKSBT tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (trong trường hợp cần thiết) cấp cho TTYT tuyến huyện trong vòng 01 ngày k từ khi nhận được vắc xin.

- Đối với các đơn vị có đủ dây chuyn lạnh bo quản vắc xin từ 2°C đến 8°C thì bảo quản vắc xin tại kho của đơn vị trong những ngày tổ chức tiêm chủng. Đối với các đơn vị chưa có đủ hệ thống dây chuyền lạnh, TTKSBT tỉnh, thành phố cấp vắc xin trước mi buổi tiêm hoặc cấp bổ sung hoặc huy động tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các đơn vị để triển khai chiến dịch.

- Vắc xin chưa mở còn tồn cuối đợt tiêm tại các đơn vị được trả lại hoặc TTYT tuyến huyện hoặc TTKSBT tỉnh, thành phố để điều phối cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng trong thời hạn bảo quản ở nhiệt độ 2° đến 8°C nếu cần thiết.

- Việc vận chuyển do Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia thực hiện.

b) Giai đoạn từ tháng 8/2021

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh tại các đơn vị của Bộ Quốc phòng để vận chuyển, bảo quản vắc xin (theo Sơ đồ vận chuyển, bảo quản tại phụ lục 2).

- Đơn vị cung ứng vận chuyển vắc xin ở nhiệt độ âm/âm sâu và bàn giao cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng để bảo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C.

- Trong vòng 02 ngày sau khi có Quyết định phân b vắc xin của Bộ Y tế, các đơn vị của Bộ Quốc phòng tiếp nhận vắc xin từ đơn vị cung ng, phối hợp với Sở Y tế để cấp phát cho các TTYT tuyến huyện theo kế hoạch của các địa phương.

- TTYT tuyên huyện cấp phát cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn theo kế hoạch của địa phương.

- Vắc xin còn tồn cuối đợt tiêm tại các đơn vị phải tạm thời bảo quản tại TTKSBT tỉnh, thành phố/TTYT tuyến huyện và thông báo cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng để điều phối. Tổng thời gian bảo quản vắc xin nhiệt độ từ 2°C đến 8°C theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Lưu ý: Vắc xin đã bo quản ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C thì không đưa về bảo quản trở lại ở nhiệt độ m.

1.3.3. Đối với vắc xin bảo quản ở nhiệt độ từ -25°C đến -15°C

Thực hiện bảo quản ở nhiệt độ từ -25°C đến -15°C trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển tại tất cả các tuyến (theo Sơ đồ vận chuyển bo quản theo phụ lục 3 kèm theo).

a) Giai đoạn từ tháng 3-7/2021

- Đơn vị cung ứng giao vắc xin cho các Viện VSDT/Pasteur. Các Viện VSDT/Pasteur thực hiện tiếp nhận và bàn giao cho TTKSBT tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (trong trường hợp cần thiết) hoặc huy động TTYT tuyến huyện để vận chuyển, cấp phát vắc xin ngay cho các điểm tiêm chủng theo kế hoạch của địa phương.

- Việc vận chuyển do các đơn vị của Bộ Quốc phòng ch trì phối hợp với Dự án Tiêm chủng m rộng Quốc gia thực hiện.

b) Giai đoạn từ tháng 8/2021

Đơn vị cung ứng vận chuyển vắc xin ở nhiệt độ âm và bàn giao cho các các đơn vị của Bộ Quốc phòng ở nhiệt độ từ -25°C đến -15°C. Các đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với Sở Y tế để cấp phát cho TTYT tuyến huyện để thực hiện cấp phát cho các điểm tiêm chủng bng hòm lạnh và sử dụng đá khô để bảo quản theo kế hoạch của các địa phương.

Lưu ý: Sau khi rã đông, vắc xin không dùng hết phi hủy b theo quy định.

2. Tổ chức tiêm chủng

2.1. Tăng cường năng lực hệ thống tiêm chủng

- Rà soát, đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, dây chuyền lạnh, nhân lực...cho các cơ sở tiêm chng c định và lưu động.

- Lập danh sách các cơ sở tiêm chng đ điều kiện kể cả nhà nước và tư nhân trong và ngoài ngành y tế; có kế hoạch huy động toàn bộ cơ sở tiêm chng dịch vụ trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp cn thiết.

- Xây dựng tài liệu, chương trình, kế hoạch; các đơn vị phối hợp tập hun cho cán bộ y tế về bo quản, vận chuyển, sử dụng, theo dõi sự cố bất lợi và sau tiêm chủng cho từng loại vắc xin.

2.2. Tổ chức buổi tiêm chủng

- Sử dụng hệ thng tiêm chủng mở rộng sẵn có, các cơ sở tiêm chủng của các Bộ, ngành, các cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng.

- Trong trường hợp cần đy nhanh tốc độ tiêm chủng thì bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp đ tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm.

- Cơ sở tiêm chủng bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, điểm tiêm chủng bo đảm giãn cách phòng chống dịch; phải sử dụng tối đa công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tiêm chủng.

- Các cơ sở điều trị tiêm cho các đối tượng cần được theo dõi đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Đảm bảo an toàn tiêm chủng

- Xây dựng các tài liệu tập huấn và tổ chức tập huấn về hướng dẫn khám sàng lọc, xử trí tai biến nặng sau tiêm chng; an toàn tiêm chủng.

- Tiến hành khám sàng lọc chủ động để phân loại các đối tượng cần phải bố trí tiêm ti các cơ sở điều tr.

- Các Bệnh viện trung ương, tỉnh, thành phố, Bệnh viện và TTYT cấp huyện tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng, đặc biệt là các xã ở các vùng đi lại khó khăn, ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3 - 4 điểm tiêm chủng. Trong thời gian triển khai tiêm chủng COVID-19, các bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố phải dự phòng một số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định (để trống tối thiểu 5 giường/Bệnh viện) để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

- Các cơ sở tiêm chủng khác (Trạm Y tế cấp xã, Bệnh viện, Bệnh xá, cơ sở y tế... thuộc các Bộ, ngành, cơ sở tiêm chủng dịch vụ...) phải bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chvà phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết.

- Phải thực hiện 5K, giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng

Để công khai minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, các đơn vị, địa phương sử dụng Nn tng qun lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch. Nền tảng bao gồm 4 thành phần: (1) Cng công khai thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn; (2) Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng; (3) Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; (4) Ứng dụng số sức khỏe điện tử, cụ th như sau:

4.1. Quản lý đối tượng tiêm chủng

- Thông tin về đăng ký tiêm chủng, kế hoạch tiêm chủng, lịch tiêm chủng và các nội dung truyền thông đại chúng liên quan được thông báo, cập nhật liên tục cho người dân trên cổng thông tin của chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Việc đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phn ứng sau tiêm được thực hiện qua các hình thức: ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên di động, cng thông tin.

- Trong trường hợp nguồn vắc xin phân bổ hạn chế, việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng, xếp lịch tiêm chủng theo giờ phải được thực hiện trước khi thông báo cho người dân đăng ký tiêm. Trong trường hợp đm bảo đủ vắc xin, việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng được thực hiện sau khi thông báo cho người dân đăng ký tiêm trong trường hợp đủ số lượng liu vắc xin cho tiêm chủng đại trà.

4.2. Quản lý cơ sở tiêm chng

- Công khai và cập nhật thường xuyên thông tin vị trí, số bàn tiêm, thông tin người phụ trách trên cng thông tin của chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn

- Cơ s tiêm chủng phải cập nhật thông tin số lượng liều vắc xin được nhập, số lượng tiêm được, số liệu tồn theo ngày và số liệu này phải được cập nhật trên trang thông tin chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

- Hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cập nhật trực tuyến tra cứu theo cơ sở tiêm về kết quả s lượng người dân được tiêm, số lượng hoãn tiêm và số lượng được cấp chứng nhận tiêm chủng (lần 1 và lần 2 nếu có).

4.3. Quản lý tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin

- Báo cáo và cập nhật báo cáo của Ban chỉ đạo chiến dịch về số liều vắc xin được phân b và thông tin cơ sở làm căn cứ phân bổ cho các địa phương; Tổng hợp báo cáo của các địa phương về kế hoạch phân bổ số lượng liều vắc xin đối với từng đợt phân b của Ban chỉ đạo chiến dịch.

- Hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cập nhật trực tuyến thông tin về số lượng và thời điểm nhập, xuất, nhập lại các liều vắc xin tra cứu theo số lô của nhà sản xuất của các tổng kho và các kho liên quan trong hệ thống tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển do Ban chỉ đạo quy định.

- Các đơn vị, cơ sở y tế liên quan đến tiếp nhận, vận chuyển, bảo qun thực hiện cập nhật thông tin, số lượng, báo cáo trên Nn tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

4.4. Quản lý buổi tiêm chủng

Trong quá trình thực hiện, thông tin liên quan đến các bước cn được cập nhật trực tiếp lên phân hệ Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng của Nn tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 theo bốn bước: Tiếp đón/Khám sàng lọc và xác nhận đủ điều kiện tiêm/Tiêm và Theo dõi sau tiêm/ Cấp giấy xác nhận.

5. Truyền thông

5.1. Nội dung truyền thông

- Truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, chú trọng truyền thông các văn bn chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bí thư, của Chính phủ, Th tướng Chính phủ trong đó chú trọng Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.

- Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.

- Truyền thông Kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại trung ương và địa phương; hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong phòng, chống dịch COVID-19, các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng.

- Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch tiêm chủng an toàn.

5.2. Các hoạt động truyền thông

- Truyền thông kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng về chiến dịch tiêm chủng, vận động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt mình, các thông điệp, khuyến cáo tiêm chủng an toàn, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng, kêu gọi người dân ủng hộ chiến dịch và Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam; thông qua các bài viết, phóng sự, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, chương trình truyền hình, phát thanh...

- Phối hợp các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức truyền thông mạnh mẽ, đng bộ, hiệu quả về hoạt động Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Xây dựng các thông điệp, khuyến cáo, tài liệu truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; cung cấp trên Kho d liệu điện t tài liệu truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để các địa phương sử dụng truyền thông đến người dân đi tiêm chủng.

- Thực hiện Chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; tổ chức các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông ứng dụng internet về Chiến dịch.

- Triển khai Đường dây nóng của Bộ Y tế và các địa phương cung cấp thông tin, tư vấn kịp thời cho người dân về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Truyền thông về các tấm gương điển hình trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tập huấn truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và truyền thông về sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các cơ quan báo chí, các cán bộ y tế và các lực lượng tham gia Chiến dịch tiêm chủng.

6. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng

- Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Văn bản số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo.

7. Giám sát chất lượng vắc xin và hoạt động tiêm chủng.

7.1. Giám sát hoạt động tiêm chủng

- Kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch

- Ban chỉ đạo quốc gia về tiêm chủng, Bộ Y tế, S Y tế và các đơn vị liên quan tiến hành theo dõi, giám sát các hoạt động tiêm vắc xin phòng chống COVID-19.

- Chỉ đạo đôn đốc việc đảm bảo tiến độ tiêm chủng.

7.2. Giám sát chất lượng vắc xin

- Thực hiện giám sát chất lượng trước khi sử dụng

- Giám sát chất lượng trong quá trình sử dụng, lấy mẫu kiểm định chất lượng định kỳ hoặc đột xuất.

7.3. Báo cáo kết quả tiêm chủng

- Báo cáo kết quả tiêm chủng báo cáo hàng ngày và báo cáo kết thúc chiến dịch về tình hình tiếp nhận vắc xin, sử dụng vắc xin cùng với báo cáo kết quả tiêm chủng.

- Sử dụng ứng dụng hồ sơ sức khỏe của Bộ Y tế đ thực hiện báo cáo.

8. Kinh phí thực hiện

8.1. Ngân sách Trung ương

- Vắc xin, một số vật tư tiêm chủng như bơm kim tiêm vắc xin, pha vắc xin, hộp an toàn.

- Tăng cường hệ thống dây chuyn lạnh tuyến Trung ương.

- Phối hợp với các địa phương vận chuyển vắc xin đến kho của tnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đến các điểm tiêm.

- Các hoạt động tập huấn cho tuyến tỉnh

- Xây dựng thông điệp truyền thông, triển khai các hoạt động truyền thông tại tuyến trung ương.

- Chi phí bồi thường cho một số trường hợp tử vong theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

8.2. Ngân sách địa phương

- Chi phí vận chuyển vắc xin từ kho của tỉnh đến các điểm tiêm (trong trường hợp Bộ Y tế chỉ chuyển đến kho của tỉnh); trang thiết bị bảo quản vắc xin theo quy định.

- Chi phí tổ chức chiến dịch tiêm chủng, bao gồm: chi bồi dưỡng cho các kíp tiêm chủng, các vật tư tiêu hao (ngoài vật tư do Bộ Y tế bảo đảm), chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường trực tiếp cho việc thực hiện dịch vụ tiêm chủng...

- Các hoạt động tập huấn cho Trung tâm y tế huyện, các điểm tiêm chủng trên địa bàn.

- Các hoạt động truyền thông tại địa phương.

- Kinh phí mua vắc xin (đối với các vắc xin do các địa phương tự mua).

8.3. Nguồn kinh phí

- Ngân sách Nhà nước (gồm Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trong đó Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ);

- Quỹ vắc xin phòng COVID-19;

- Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các nguồn vốn hợp pháp khác đối với Trung ương và địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tuyến Trung ương

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng Ban, Lãnh đạo các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin truyền thông và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm Phó trưng Ban trong đó bao gồm các tiu ban; Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin; Tiêm chủng; An toàn tiêm chủng; Giám sát chất lượng vắc xin; Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và truyền thông.

1.1. Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng phối hợp hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh tại Bộ Quốc phòng để kịp thời sử dụng từ tháng 8/2021.

- Chỉ đạo Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, các đơn vị của Bộ Quốc phòng tổ chức tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiếp nhận khi nhập khu (cảng hàng không...) và tổ chức, thực hiện vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 từ nơi tiếp nhận khi nhập khu (cảng hàng không...) đến các địa điểm bảo quản do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế quản lý hoặc các địa điểm huy động khi cần thiết.

- Chỉ đạo tổ chức vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 từ các địa điểm bảo quản của các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế quản lý đến các địa điểm tiêm chủng trên toàn quốc theo đúng quy định về quản lý vắc xin.

- Chỉ đạo tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc bảo quản, vận chuyển vắc xin tại các tuyến đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

1.2. Tiểu ban tiêm chủng

- Phối hợp với Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin để chỉ đạo tổ chức bàn giao, tiếp nhận, vắc xin tại các tuyến cho các điểm tiêm chủng trên toàn quốc; đầu mối phân bổ và điều chuyển số lượng vắc xin giữa các đơn vị, tỉnh, thành phố.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiêm chủng trên toàn quốc.

- Phối hợp với Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin qun lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để chỉ đạo việc tng hợp số liệu tiêm chủng hàng ngày để kịp thời chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

- Huy động lực lượng Đoàn Thanh niên và các lực lượng khác tham gia phối hợp, hỗ trợ trin khai chiến dịch tiêm chủng.

- Chỉ đạo việc xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn, tổ chức đào tạo, tập huấn về tổ chức bui tiêm chủng, theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

1.3. Tiu ban an toàn tiêm chủng

- Phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng để chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện an toàn tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên quy mô toàn quốc.

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan xây dựng các hướng dẫn về tiêm chủng, xử lý sự cố bất lợi tiêm chủng.

- Chỉ đạo việc xử trí cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Phân tích, đánh giá điều trị các trường hợp gặp sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Chỉ đạo việc thực hiện 5K, giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng.

- Chỉ đạo việc xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn và tổ chức đào tạo, tập huấn về an toàn tiêm chủng.

1.4. Tiểu ban giám sát chất lượng vắc xin

- Ch đạo thực hiện công tác giám sát chất lượng vắc xin, đảm bảo chất lượng vắc xin từ khi tiếp nhận tại cảng hàng không, vận chuyển, bảo qun và phân bổ vắc xin đến các điểm tiêm chủng.

- Chỉ đạo xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn và tổ chức đào tạo, tập hun về theo dõi, giám sát chất lượng vắc xin.

1.5. Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và truyền thông

- Chỉ đạo việc xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin quản lý toàn bộ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ khâu tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân b quản lý đối tượng, tỷ lệ tiêm chủng.

- Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hồ sơ sức khỏe cá nhân cho tiêm chủng; xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm chủng.

- Phối hợp với Tiểu ban Tiêm chủng chỉ đạo tổng hợp d liệu về nhu cầu, số lượng, tiến độ vắc xin phòng COVID-19 cho các điểm tiêm chủng và công khai trên bản đồ số hóa chiến dịch tiêm chủng.

- Chỉ đạo triển khai công tác truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc.

- Chỉ đạo xây dựng tài liệu đào tạo, tập huấn và tổ chức đào tạo, tập huấn về tổ chức đào tạo, tập huấn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

2. Địa phương

2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 các cấp do Lãnh đạo UBND các cấp làm Trưởng ban bao gồm các tiu ban tương tự như Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 toàn quốc và có thể điều chỉnh theo điều kiện thực tế tại địa phương.

- Phê duyệt kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tuyệt đối không để lãng phí.

- Đầu tư trang thiết bị, vật tư dây chuyền lạnh phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19.

- Triển khai chiến dịch đảm bảo tiêm chủng theo đúng số lượng vắc xin được cấp, không được để lãng phí bất cứ nguồn vắc xin nào.

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giao thông vận tải... phối hợp trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng.

2.2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin; đầu tư nâng cao hệ thng tiêm chủng tại địa phương và tổ chức triển khai chiến dịch theo đúng số lượng vắc xin được cấp, không được để lãng phí bất cứ nguồn vắc xin nào, đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện và xây dựng kế hoạch huy động các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tham gia triển khai chiến dịch.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong việc phân bổ vắc xin đến các điểm tiêm chủng.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan thực hiện điều phối vắc xin trên địa bàn.

PHỤ LỤC 1:

VẬN CHUYỂN VẮC XIN BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ TỪ 2° ĐẾN 8°C

1. Giai đoạn từ tháng 3-7/2021

2. Giai đoạn từ tháng 8/2021


PHỤ LỤC 2:

VẬN CHUYỂN VẮC XIN BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ ÂM/ÂM SÂU VÀ CÓ THỂ BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ TỪ 2°C ĐẾN 8°C (VẮC XIN CỦA PFIZER, MODERNA, JANSSEN)

1. Giai đoạn từ tháng 3-7/2021

2. Giai đoạn từ tháng 8/2021

PHỤ LỤC 3:

VẬN CHUYỂN VẮC XIN BẢO QUẢN Ở NHIỆT ĐỘ TỪ -25°C ĐẾN -15°C (VẮC XIN SPUTNIK V DẠNG ĐÔNG LẠNH)

1. Giai đoạn từ tháng 3-7/2021

2. Giai đoạn từ tháng 8/2021

PHỤ LỤC 4:

DANH SÁCH KHO VẮC XIN TẠI CÁC QUÂN KHU VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

STT

Quân khu

Tỉnh, thành phố

1

Kho 01: Bộ Tư lệnh thủ đô

Hà Nội

2

Kho 02: Quân khu 1 (6 tỉnh)

Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang

3

Kho 03: Quân khu 2 (9 tỉnh)

Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La

4

Kho 04: Quân khu 3 (9 tỉnh, thành phố)

Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hải Dương, Hưng Yên

5

Kho 05: Quân khu 4 (6 tỉnh)

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa

6

Kho 06: Quân khu 5 (11 tỉnh, thành phố)

Đà Nng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

7

Kho 07: Quân khu 7 (9 tỉnh, thành phố)

TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu.

8

Kho 08: Quân khu 9 (12 tnh, thành phố)

Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.[1] Tính đến 25/6/2021, có khoảng 2,84 tỷ liều vắc xin COVID-19 đã tiêm tại 214 quốc gia và vùng lãnh thổ; khoảng 805.58 triệu người được tiêm đủ liều. Các vắc xin sử dụng chủ yếu là AZ khoảng hơn 730 triệu liu, Pfizer: 590 triệu liều, Sinovac 630 triệu liều, Sinopharm 430 triệu liều, Moderna: 210 triệu liu...

[2] 38,9 triệu liều từ Chương trình COVAX Faclility và khoảng 5 triệu liều từ các quốc gia khác (Úc, Trung Quốc, Nhật Bản); ký hợp đồng mua 31 triệu liều từ Pfizer/BioNTech và 30 triệu liều AZ từ VNVC.

[3] - Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính ph thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về vắc xin phòng COVID-19.

- Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 17/3/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về việc bổ sung đối tượng tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID-19.

- Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

- Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thtướng Chính phủ tại cuộc họp thường trc chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

- Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30/5/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

[4] Thông báo số 47/TB-VPCP ngày 17/3/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về việc bổ sung đối tượng tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID-19.

[5] Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30/5/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

MINISTRY OF HEALTH
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 3355/QD-BYT

Hanoi, July 08, 2021

 

DECISION

PROMULGATING PLAN FOR LAUNCHING OF COVID-19 VACCINATION CAMPAIGN FOR 2021-2022

MINISTER OF HEALTH

Pursuant to the Government’s Decree No. 75/2017/ND-CP dated 20/6/2017 on functions, duties, powers and organizational structure of Ministry of Health;  

Pursuant to the Government’s Resolution No. 21/NQ-CP dated 26/2/2021 on purchase and use of COVID-19 vaccines;

Pursuant to Decision No. 3043/QD-BYT dated 24/6/2021 by the Ministry of Health on establishment of Steering Committee for Nationwide Launching of COVID-19 Vaccination Campaign;

At the request of General Director of General Department of Preventive Medicine, Ministry of Health,

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. The Plan shall provide the basis for formulation and launch of COVID-19 vaccination plans of units and local governments. The plan will be revised as appropriate to the pandemic’s situation and vaccine provision capacity.

Article 3. This Decision takes effect from the date on which it is signed and supersedes Decision No. 1467/QD-BYT dated 05/3/2021 by the Ministry of Health approving 2021 - 2022 COVID-19 vaccination plan and Decision No. 1464/QD-BYT dated 05/3/2021 by the Ministry of Health on guidelines on receiving, preserving, distributing and using COVID-19 vaccines.

Article 4. Heads of Office of the Ministry of Health, General Department of Preventive Medicine, Drug Administration of Vietnam, Medical Services Administration, Department of Planning and Finance, Department of Communication and Emulation, Commendation, Institutes of Hygiene and Epidemiology, Pasteur Institutes, National Institute for Control of Vaccines and Biologicals, Departments of Health and relevant units shall implement this Decision./.

 

 

MINISTER
Nguyen Thanh Long
Head of Steering Committee for COVID-19 Vaccination Campaign

 

PLAN

LAUNCHING OF COVID-19 VACCINATION CAMPAIGN FOR 2021-2022

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

COVID-19 vaccination is a crucial solution for the fight against COVID-19 and socio-economic development. Other countries around the world have launched the largest vaccination program in history[1].

In Vietnam, the Ministry of Health has approached vaccine sources via different channels such as directly discussing with vaccine manufacturers, international organizations, embassies in Vietnam and Vietnam’s ambassadors in other countries. So far, 105 million doses from different sources have been secured for Vietnam[2].

Vietnam strives to achieve herd immunity by the end of 2021 or the start of 2022 with approximately 70% of Vietnam’s population vaccinated. To reach this target and as a large amount of vaccines will arrive in Vietnam soon, we need to launch the largest national vaccination campaign in history with the participation of healthcare, military and police forces and ministries. This vaccination campaign must take place concurrently in vaccination facilities nationwide, including public and private facilities, units affiliated and unaffiliated with the healthcare sector, etc.

For launching of the largest vaccination campaign in history involving all forces and citizens and using vaccines provided by multiple sources in large quantity and with different storage conditions, the Ministry of Health has formulated a plan for launching of the COVID-19 vaccination campaign on the basis of Vietnam’s situation and estimated vaccine provision capacity.

I. BASES FOR PLAN FORMULATION

- Law on Prevention and Control of Infectious Diseases No. 03/2007/QH12 dated 21/11/2007.

- Law on Pharmacy No. 105/2016/QH13 dated 06/4/2016.

- Directions of the Politburo and Secretariat in Official Dispatch No. 50-CV/VPTW dated 19/02/2021 by Office of the Central Committee.

- Conclusion No. 07-KL/TW dated 11/6/2021 by the Politburo on some key tasks in COVID-19 prevention and control and socio - economic development.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Government’s Resolution No. 21/NQ-CP dated 26/2/2021 on purchase and use of COVID-19 vaccines.

- The Government’s Resolution No. 58/NQ-CP dated 08/6/2021 on Government’s regular meeting of May 2021.

- Circular No. 34/2018/TT-BYT dated 12/11/2018 by the Ministry of Health elaborating some Articles of the Government’s Decree No. 104/2016/ND-CP dated 01/7/2016 on vaccination.

- Directions of the Government and Prime Minister[3].

II. OBJECTIVES

1. General objective: proactively prevent and control COVID-19 by administering COVID-19 vaccines to at-risk persons and communities.

2. Specific objectives:

- At least 50% of persons aged 18 or older receive COVID-19 vaccines in 2021.

- More than 70% of the population receive COVID-19 vaccines by the end of the first quarter of 2022.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

III. RULES, TIME, RECIPIENTS AND SCOPE

1. Rules

- Launch the campaign in all communes across the country.

- Use all qualified vaccines from different sources at the same time to increase vaccination coverage.

- Use vaccines before expiry date to prevent wastefulness.

- Mobilize the political system to join the vaccination campaign; mobilize all forces, including facilities affiliated and unaffiliated with the healthcare sector, police forces, military forces, socio-political organizations, ministries and mass organizations (Youth Union, Women’s Union, etc.), to support vaccination.

- Ensure high vaccination coverage among people of COVID-19 vaccination age (more than 90%).

- Ensure absolute safety in vaccination.

2. Time: from July 2021 to April 2022.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

All people of vaccination age recommended by vaccine manufacturers, with priority given to front-line participants in COVID-19 containment and economic development:

a) Workers of public and private healthcare facilities and the healthcare sector;

b) Participants in COVID-19 prevention and control (members of steering committees for COVID-19 prevention and control at all levels, workers in quarantine areas, persons involved in contact tracing and epidemiological investigation, community COVID teams, volunteers, reporters, etc.);

c) Military forces;

d) Police forces;

dd) Vietnamese diplomatic officials and staff seconded overseas and families thereof; workers in diplomatic missions, consular posts and international organizations operating in Vietnam[4];

e) Customs staff and officials involved in entry and exit operations;

g) Providers of essential services such as aviation, transport, tourism; power supply and water supply;

h) Teachers, workers and students of educational and training institutions; young doctors; workers in administrative units and agencies; lawyer organizations, notary organizations, bidding organizations, etc. frequently meeting many people;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

k) Persons living in infected areas;

l) Poor people and social policy beneficiaries;

m) Persons seconded to work or study abroad by competent authority or wishing to work or study abroad; foreign experts working in Vietnam;

n) Workers of enterprises[5] (including enterprises in industrial parks and export-processing zones, transport businesses, credit institutions, tourism businesses, etc.), providers of essential services such as lodgings, food and beverages, banking services, healthcare, pharmacies, medical equipment providers, etc., retail and wholesale establishments, markets and construction works and families thereof, and people living in tourism areas;

o) Dignitaries and sub-dignitaries;

p) Freelance workers;

q) Other recipients decided by the Minister of Health or Chairperson of provincial People’s Committee and proposed by vaccine sponsors of the Ministry of Health;

Establishments, organizations and enterprises of the abovementioned vaccine recipients comprise both public and private entities.

4. Scope: nationwide, with priority given to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Provinces and cities which are parts of key economic regions or in which economic development schemes of the Government are piloted.

- Provinces and cities having multiple industrial parks and/or industry clusters and large number of workers and residents.

- Provinces and cities having borders, heavy traffic and/or international border checkpoints.

5. Method for organization

Launch the vaccination campaign in eligible vaccination facilities at all levels (fixed and mobile vaccination points).

IV. CONTENT

1. Vaccine provision

- Obtain qualified vaccines from different sources such as assistance from the COVAX Facility and other countries; assistance from organizations and individuals and purchase from different manufacturers.

- The Ministry of Health will distribute vaccines to provinces and cities according to vaccine provision schedule following the order of priority mentioned in Section 4 of Part III, which will be published on the information portal of the vaccination campaign.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Complete cold chain systems of units affiliated to the Ministry of National Defense and improve capacity of cold chain systems of the Expanded Program on Immunization.

- Formulate training documents and organize training in vaccine receipt, transport and storage.

- Ensure that the whole cold chain systems meet GSP requirements.

1.2. Receiving vaccines and vaccination materials

National Institute of Hygiene and Epidemiology shall complete procedures for import of COVID-19 vaccines and vaccination materials and equipment from other countries and sponsors or receipt of these items from distributors in Vietnam according to Decision No. 1345/QD-BYT dated 19/02/2021 by the Ministry of Health on purchase, receipt, storage and distribution of COVID-19 vaccines and vaccination materials and Decision No. 2566/QD-BYT dated 26/5/2021 by the Ministry of Health on purchase of COVID-19 vaccination materials and equipment and receipt of sponsored COVID-19 vaccination materials and equipment.

1.3. Transporting and storing vaccines and vaccination materials

Each vaccine batch shall be delivered to vaccination points within 03 days after the batch release certificate is issued.

1.3.1. Vaccines requiring storage from 2° to 8°C

These vaccines shall be stored at 2° to 8°C throughout the receipt, storage and transport processes at all levels (according to the diagrams in Appendix 1 enclosed therewith).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Employ existing cold chain systems of the Expanded Program on Immunization to transport and store vaccines. Vaccines must be stored at 2° to 8°C throughout the receipt, storage and transport processes at all levels.

- Units with sufficient cold chain systems shall store vaccines using their systems on vaccination days. For units without sufficient cold chain systems, the provincial CDC/ district-level medical center shall provide vaccines for each vaccination session or lend cold boxes and vaccine carriers to them. Vaccines unused at the end of each vaccination period shall be returned to the provincial CDC/ district-level medical center.

- The Ministry of National Defense shall take charge and cooperate with the Expanded Program on Immunization in transporting vaccines.

b) From August 2021 onwards

- Employ cold chain systems of units affiliated to the Ministry of National Defense for vaccine storage and transport.

- Within 02 days after issuance of a vaccine distribution decision by the Ministry of Health, units of the Ministry of National Defense shall receive vaccines from the national warehouse and cooperate with the Department of Health in dispensing the vaccines to district-level medical centers or vaccination points according to local plans.

- Units with sufficient cold chain systems shall store vaccines using their systems on vaccination days. For units without sufficient cold chain systems, the provincial CDC/ district-level medical center shall provide or lend cold boxes and vaccine carriers to them. Vaccines unused at the end of each vaccination period shall be temporarily stored at the provincial CDC/ district-level medical center and notified to units of the Ministry of National Defense for coordination.

1.3.2. Vaccines requiring storage at low/ultra-low temperature and possible to store at 2° to 8°C

a) From March to July 2021

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The provider shall transport vaccines at low/ultra-low temperature and hand over the vaccines to the provincial CDC for storage at 2°C to 8°C.

- The provincial CDC shall cooperate with the provincial Military Command (where necessary) in providing vaccines for district-level medical centers within 01 day after receiving the vaccines.

- Units with sufficient cold chain systems for storage at 2°C to 8°C shall store vaccines using their systems on vaccination days. For units without sufficient cold chain systems, the provincial CDC shall provide vaccines for each vaccination session or provide or lend cold boxes and vaccine carriers to them.

- Vaccines unused at the end of each vaccination period shall be returned to the district-level medical center or provincial CDC so that they can be provided for other units in the province. These units will use the vaccines during the period in which they may be stored at 2° to 8°C where necessary.

- The Ministry of National Defense shall take charge and cooperate with the Expanded Program on Immunization in transporting vaccines.

b) From August 2021 onwards

- Employ cold chain systems of units of the Ministry of National Defense to transport and store vaccines (according to the diagram in Appendix 2 enclosed therewith).

- The provider shall transport vaccines at low/ultra-low temperature and hand over the vaccines to units of the Ministry of National Defense for storage at 2°C to 8°C.

- Within 02 days after issuance of a vaccine distribution decision by the Ministry of Health, units of the Ministry of National Defense shall receive vaccines from the provider and cooperate with the Department of Health in dispensing the vaccines to district-level medical centers according to local plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vaccines unused at the end of each vaccination period shall be temporarily stored at the provincial CDC/ district-level medical center and notified to units of the Ministry of National Defense for coordination. Vaccines shall be stored at 2°C to 8°C for the period of time recommended by the manufacturer.

Note: vaccines that have been stored at 2°C to 8°C must not be stored at low temperature.

1.3.3. Vaccines requiring storage from -25° to -15°C

These vaccines shall be stored at -25° to -15°C throughout the receipt, storage and transport processes at all levels (according to the diagrams in Appendix 3 enclosed therewith).

a) From March to July 2021

- The vaccine provider shall deliver vaccines to Institutes of Hygiene and Epidemiology/ Pasteur Institutes. Institutes of Hygiene and Epidemiology/ Pasteur Institutes shall receive and hand these vaccines over to provincial CDCs, which will cooperate with provincial Military Commands (where necessary) or mobilize district-level medical centers to transport and dispense the vaccines to vaccination points immediately according to local plans.

- Units of the Ministry of National Defense shall take charge and cooperate with the Expanded Program on Immunization in transporting vaccines.

b) From August 2021 onwards

The provider shall transport vaccines at low temperature and hand over the vaccines to units of the Ministry of National Defense for storage at -25°C to -15°C. These units shall cooperate with Departments of Health in dispensing the vaccines to district-level medical centers, which will dispense the vaccines to vaccination points using cold boxes and dry ice according to local plans.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Vaccination organization

2.1. Improving capacity of vaccination systems

- Review, invest in and prepare facilities, equipment, materials, cold chains, workforce, etc. for fixed and mobile vaccination facilities.

- Draw up lists of eligible vaccination facilities, including public and private facilities and facilities affiliated and unaffiliated with the healthcare sector; provide plans for mobilizing all local private vaccination facilities to cooperate in vaccination where necessary.

- Develop documents, programs and plans; units shall cooperate in providing healthcare workers with training in vaccine storage, transport and use and adverse event monitoring for each type of vaccine.

2.2. Organizing vaccination sessions

- Use existing systems of the Expanded Program on Immunization, vaccination facilities of ministries, public and private vaccination service providers and other facilities eligible for vaccination.

- In case it is necessary to accelerate vaccination, arrange clusters of mobile vaccination points in factories and industrial parks to administer vaccines to multiple recipients at the same time.

- Vaccination facilities shall administer vaccines at different times within the day, at different tables and with multiple vaccination points to ensure safe distancing; utilize information technology in vaccination and assign officials to support application of information technology to vaccination.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ensuring safety in vaccination

- Formulate training documents and organize training in providing instructions on screening, handling of vaccine injury and vaccination safety.

- Screen proactively to identify recipients to be vaccinated in treatment facilities.

- Central hospitals, provincial hospitals and district-level hospitals and medical centers shall establish their own emergency aid teams and at least 01 mobile emergency aid team for every 3-4 vaccination points, especially in hard-to-access communes. During COVID-19 vaccination periods, provincial hospitals must dedicate some ICU beds (at least 5 beds/hospital) for handling of vaccine injury.

- Other vaccination facilities (commune-level medical stations, hospitals, infirmaries, healthcare establishments, etc. affiliated to ministries, vaccination service providers, etc.) must have equipment for immediate emergency aid and plans for assisting emergency aid if necessary.

- The 5K requirements, distancing measures and measures against COVID-19 must be imposed at vaccination points.

4. Applying information technology to vaccination management

To publish information in a transparent manner and enable individuals, organizations, units and local governments to launch the COVID-19 vaccination campaign, units and local governments shall use the platform for COVID-19 vaccination management to launch the campaign. This platform consists of 04 components: (1) vaccination information portal at https://tiemchungcovid19. gov. vn;  (2) vaccination support system; (3) management support system; and (4) electronic health book application. To be specific:

4.1. Vaccine recipient management

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vaccination registration, health declaration and updating on events following immunization shall be carried out via the “electronic health book” application on mobile phones and the information portal.

- In case of limited vaccine distribution, listing of vaccine recipients and vaccination schedule arranging shall be carried out before announcing that vaccination registration is open. In case of sufficient vaccines, vaccine recipient lists may be drawn up after announcing that vaccination registration is open if there are sufficient vaccines for large-scale vaccination.

4.2. Vaccination facility management

- Publish and regularly update information on vaccination locations, vaccination table numbers and in-charge persons on the information portal of the COVID-19 vaccination campaign at https://tiemchungcovid19.gov.vn.

- Vaccination facilities must update information on quantities of vaccine doses received, administered and leftover and these figures shall be updated on the page for management information from steering committees for COVID-19 vaccination campaign on the COVID-19 vaccination management platform.

- The management support system of steering committees for COVID-19 vaccination campaign shall update number of vaccinated persons, number of postponed vaccinations and number of persons granted vaccination certificates (first dose and second dose if any) of each vaccination facility online.

4.3. Management of vaccine receipt, transport and storage

- Submit and update reports of steering committees for COVID-19 vaccination campaign on number of distributed vaccine doses and information that provides the basis for distribution to localities. Consolidate reports of local governments on plans for dose distribution for each distribution phase of steering committees for COVID-19 vaccination campaign.

- The management support system shall update information on quantity and time of receipt, dispatch and re-receipt of vaccine doses by batch number assigned by the manufacturer of general warehouses and relevant warehouses in receipt, storage and transport systems designated by steering committees for COVID-19 vaccination campaign online.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.4. Vaccination session management

Information related to steps to be taken shall be directly updated to the vaccination support system of the COVID-19 vaccination management platform according to the 04 following steps: Reception/Screening and confirmation of vaccination eligibility/Vaccine administration and post-vaccination monitoring/Certificate issuance.

5. Communications

5.1. Communications content

- Disseminate guidelines and policies of the Communist Party and the State, directions of the National Assembly and the Government on COVID-19 vaccination, focusing on instructional documents of the Politburo, the Secretariat, the Government and the Prime Minister, especially the Government’s Resolution No. 21/NQ-CP dated 26/02/2021 on purchase and use of COVID-19 vaccines.

- Encourage people to support COVID-19 vaccination in the spirit of “COVID-19 vaccination is a right of the individual and a responsibility to the community”; encourage people to receive vaccines when it is their turns; encourage people to support Vietnam’s COVID-19 vaccine fund.

- Disseminate plans for launching of COVID-19 vaccination campaign from central to local level; benefits of COVID-19 vaccination to COVID-19 containment and recommendations for safe COVID-19 vaccination as well as monitoring and handling of events following vaccination.

- Commend individuals exemplary in implementing vaccination plans.

5.2. Communications activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Cooperate with press organizations and ministries in promoting COVID-19 vaccination campaign in a vigorous, consistent and efficient manner.

- Formulate and upload messages, recommendations and communicating documents on COVID-19 vaccination to the electronic data warehouse for communicating documents on COVID-19 prevention, control and vaccinations, which will be used by local governments to encourage people to get vaccinated.

- Launch communications campaigns concerning COVID-19 vaccination on social network sites; promote the vaccination campaign on social network sites and via online media.

- Set up hotlines of the Ministry of Health and local governments to promptly provide information and advice on COVID-19 vaccination for people.

- Promote exemplary cases in COVID-19 vaccination operations.

- Organize training in communications about COVID-19 vaccination and adverse events following COVID-19 vaccination for press agencies, healthcare workers and forces participating in the vaccination campaign.

6. Managing syringes and biomedical waste after vaccination

- After every vaccination session, handle syringes and biomedical waste according to regulations in Joint Circular No. 58/2015/TTLT-BYT-BTNM dated 31/12/2015 by the Ministry of Health and Ministry of Natural Resources and Environment stipulating regulations on biomedical waste management and Document No. 102/MT-YT dated 04/03/2021 on guidelines for management of biomedical waste in COVID-19 vaccination.

- Vaccination facilities shall provide plans for collecting and handling syringes and biomedical waste at vaccination points according to regulations of the Ministry of Health. Used vaccine vials must be disposed of, recorded and reported.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. Vaccination monitoring

- Carry out inspection and monitoring before, during and after the vaccination campaign.

- National steering committee for vaccination, Ministry of Health, Departments of Health and relevant units shall monitor and supervise COVID-19 vaccination operations.

- Expedite and give directions to ensure that vaccination operations are on schedule.

7.2. Vaccine quality control

- Control vaccine quality before use.

- Control vaccine quality during use and collect samples for quality inspection on a periodic or ad hoc basis.

7.3. Reporting on vaccination results

- Report on vaccination results on a daily basis and, at the end of the vaccination campaign, report on vaccine receipt and use and vaccination results.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Funding

8.1. Central government budget

Central government budget shall cover the following items:

- Vaccines and some vaccination materials such as vaccine administering syringes, vaccine mixing syringes and safety boxes.

- Improvement of central-level cold chain systems.

- Cooperation with local governments in transporting vaccines to provincial warehouses or vaccination points.

- Training for provincial level.

- Development of communication messages and launching of communications activities at central level.

- Compensation for some deceased cases according to the Government’s Decree No. 104/2016/ND-CP dated 01/7/2016.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Local government budget shall cover the following items:

- Costs of transporting vaccines from provincial warehouses to vaccination points (in case the Ministry of Health only transports vaccines to provincial warehouses); vaccine storage equipment according to regulations.

- Costs of organizing the vaccination campaign, including allowances for vaccination staff, costs of consumables (besides those covered by the Ministry of Health), costs of electricity, water, fuels, biomedical waste treatment, environmental hygiene directly supporting vaccination, etc.

- Training for district-level medical centers and local vaccination points.

- Local communications activities.

- Vaccine purchase (for vaccines purchased by local governments).

8.3. Funding sources

- State budget (including central government budget and local government budget, with central government budget providing support for local government budget according to regulations in Clause 1 Article 3 of the Government’s Resolution No. 21/NQ-CP dated 26/02/2021);

- COVID-19 vaccine fund;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

V. IMPLEMENTATION

1. Central level

Establish a steering committee for nationwide launching of COVID-19 vaccination campaign. This committee shall have the Minister of Health as the head and leaders of the Ministry of Health, Ministry of National Defense, Ministry of Public Security, Ministry of Transport, Ministry of Information and Communications and Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union as the deputy heads. This committee shall comprise subcommittees for vaccine receipt, transport and storage; vaccine administration; vaccination safety; vaccine quality control; application of information technology to COVID-19 vaccination management and communications.

1.1. Subcommittee for vaccine receipt, transport and storage shall:

- Direct units affiliated to the Ministry of Health and Ministry of National Defense to cooperate in completing cold chain systems of the Ministry of National Defense so that they can be used starting from August 2021.

- Direct the Expanded Program on Immunization and units of the Ministry of National Defense to organize receipt of COVID-19 vaccines at points of receipt upon import (airports, etc.) and transport of COVID-19 vaccines from points of receipt upon import (airports, etc.) to storage locations managed by the Ministry of National Defense or Ministry of Health or locations mobilized where necessary.

- Direct transport of COVID-19 vaccines from storage locations managed by units of the Ministry of National Defense or Ministry of Health to vaccination locations throughout the country according to regulations on vaccine management.

- Direct training and supervise vaccine storage and transport at all levels to ensure compliance with schedule and regulations.

1.2. Subcommittee for vaccine administration shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Direct launching of the COVID-19 vaccination campaign at mobile vaccination points nationwide.

- Cooperate with the subcommittee for application of information technology to COVID-19 vaccination management in directing aggregation of daily vaccination data to promptly direct acceleration of vaccine administration.

- Mobilize the Youth Union and other forces to support the vaccination campaign.

- Direct formulation of training documents and training in organization of vaccination sessions and monitoring of adverse events following immunization.

1.3. Subcommittee for vaccination safety shall:

- Cooperate with the subcommittee for vaccine administration in directing supervision and inspection of vaccination safety at vaccination points throughout the country.

- Take charge and cooperate with regulatory bodies in formulating guidelines on vaccine administration and handling of adverse events following vaccination.

- Direct emergency aid for adverse events following COVID-19 vaccination.

- Analyze and evaluate treatment of adverse events following COVID-19 vaccination.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Direct formulation of training documents and training in vaccination safety.

1.4. Subcommittee for vaccine quality control shall:

- Direct vaccine quality supervision and assurance of vaccine quality from receipt at airports to transport, storage and distribution to vaccination points.

- Direct formulation of training documents and training in vaccine quality control.

1.5. Subcommittee for application of information technology to COVID-19 vaccination management shall:

- Direct application of information technology and use of personal health records for vaccination; and development of a system for vaccination certification.

- Cooperate with the subcommittee for vaccine administration in directing aggregation of data on COVID-19 vaccine demand and quantity and vaccination progress of vaccination points and publishing the data on the digital map of the vaccination campaign.

- Direct communications activities for the national COVID-19 vaccination campaign.

- Direct formulation of training documents, organize training and supervise task performance.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. Provincial People’s Committees shall:

- Establish steering committees for COVID-19 vaccination campaigns at all levels. These committees shall be headed by leaders of People's Committees at all levels and consist of the same subcommittees as the steering committee for nationwide launching of COVID-19 vaccination campaign, which may be changed according to local situation.

- Approve plans for launching of COVID-19 vaccination campaign in their provinces to ensure efficiency and safety and prevent wastefulness.

- Invest in cold chain materials and equipment supporting COVID-19 vaccination.

- Use all distributed vaccines; do not waste any vaccine.

- Direct military units, police forces, healthcare forces, transport forces, etc. to cooperate in launching the vaccination campaign.

2.2. Departments of Health shall:

- Advise on and propose plans for launching COVID-19 vaccination campaign to provincial People's Committees; invest in improving local vaccination systems, organize the campaign using all distributed vaccines and ensure vaccination safety.

- Take charge and cooperate with district-level People’s Committees and relevant units in drawing up lists of eligible vaccination facilities and formulating plans for mobilizing local vaccination facilities for the campaign.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Take charge and cooperate with units of the Ministry of National Defense and relevant units in distributing vaccines within their provinces.

 

APPENDIX 1:

TRANSPORT OF VACCINES REQUIRING STORAGE FROM 2° TO 8°C

1. From March to July 2021

 

2. From August 2021 onwards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX 2:

TRANSPORT OF VACCINES REQUIRING STORAGE AT LOW/ULTRA-LOW TEMPERATURE AND POSSIBLE TO STORE AT 2° TO 8°C (PFIZER, MODERNA AND JANSSEN VACCINES)

1. From March to July 2021

2. From August 2021 onwards

APPENDIX 3:

TRANSPORT OF VACCINES REQUIRING STORAGE FROM -25° TO -15°C (SPUTNIK V VACCINE IN FROZEN FORM)

1. From March to July 2021

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. From August 2021 onwards

 

APPENDIX 4:

LIST OF VACCINE STORAGES IN MILITARY ZONES AND PROVINCES/CITIES

No.

Military zone

Province/City

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hanoi

2

Storage 02: Military zone 1 (6 provinces)

Cao Bang, Lang Son, Bac Kan, Thai Nguyen, Bac Ninh and Bac Giang

3

Storage 03: Military zone 2 (9 provinces)

Vinh Phuc, Phu Tho, Dien Bien, Lai Chau, Tuyen Quang, Ha Giang, Yen Bai, Lao Cai and Son La

4

Storage 04: Military zone 3 (8 provinces and 1 city)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Storage 05: Military zone 4 (6 provinces)

Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue and Thanh Hoa

6

Storage 06: Military zone 5 (10 provinces and 1 city)

Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak and Dak Nong

7

Storage 07: Military zone 7 (9 provinces and 1 city)

Ho Chi Minh City, Binh Duong, Dong Nai, Long An, Tay Ninh, Binh Phuoc, Lam Dong, Binh Thuan and Ba Ria Vung Tau

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Storage 08: Military zone 9 (11 provinces and 1 city)

Can Tho, Hau Giang, An Giang, Kien Giang, Tien Giang, Ben Tre, Dong Thap, Vinh Long, Tra Vinh, Soc Trang, Bac Lieu and Ca Mau

[1] As of 25/6/2021, 2,84 billion COVID-19 vaccine doses have been administered in 214 countries and territories; 805.58 million people have been fully vaccinated. Common vaccines are AZ (730 million doses), Pfizer (590 million doses), Sinovac (630 million doses), Sinopharm (430 million doses), Moderna (210 million doses), etc.

[2] 38,9 million doses are provided by the COVAX Facility and 5 million doses are provided by other countries (Australia, China and Japan); agreements to purchase 31 million doses of Pfizer/BioNTech vaccine and 30 million doses of AZ vaccine from VNVC have been signed.

[3] - Notification No. 164/TB-VPCP dated 31/12/2020 by the Office of the Government on the Prime Minister’s conclusions in meeting of standing Government members on COVID-19 vaccines.

- Notification No. 47/TB-VPCP dated 17/3/2021 by the Office of the Government on the Prime Minister’s conclusions in meeting of standing Government members on adding persons eligible for free COVID-19 vaccination.

- Notification No. 57/TB-VPCP dated 23/3/2021 by the Office of the Government on the Prime Minister’s conclusions in meeting of standing Government members on COVID-19 prevention and control.

- Notification No. 89/TB-VPCP dated 01/5/2021 by the Office of the Government on the Prime Minister’s conclusions in meeting of standing Government members on COVID-19 prevention and control.

- Notification No. 137/TB-VPCP dated 30/5/2020 by the Office of the Government on the Prime Minister’s conclusions in online national meeting on COVID-19 prevention and control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[5] Notification No. 137/TB-VPCP dated 30/5/2020 by the Office of the Government on the Prime Minister’s conclusions in online national meeting on COVID-19 prevention and control.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/07/2021 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.670

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94