Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 102/MT-YT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý môi trường Y tế Người ký: Nguyễn Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 04/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/MT-YT
V/v hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ và vắc xin từ nguồn khác; Để chủ động hạn chế nguy cơ ảnh hưởng của chất thải phát sinh trong quá trình tiêm chủng tới sức khỏe và môi trường, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Phụ lục kèm theo.

Cục Quản lý môi trường y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại Công văn này.

Thông tin, phản ánh về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có) đề nghị liên hệ Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế (số điện thoại: 0243.2272851 hoặc 0913827036).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ: KHTC, TTrB; Cục: KCB, YTDP; VPB (để p/h);
- Các Viện: VSDT/Pasteur/SKNN&MT/YTCC HCM;
- CTTCMR Quốc gia;
- Lưu: VT, YT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương

 

HƯỚNG DẪN

QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TRONG TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19
(kèm theo Công văn số 102/MT-YT ngày 04 tháng 03 năm 2021 của Cục Quản lý môi trường y tế)

I. Nguyên tắc chung

1. Chất thải phát sinh trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là chất thải y tế và phải được phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và các văn bản có liên quan.

2. Đảm bảo không rơi vãi, phát tán chất thải trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế; đảm bảo an toàn cho người thực hiện tiêm chủng, người tham gia quản lý chất thải y tế, người đến tiêm chủng và cộng đồng.

II. Thực hiện quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin

1. Phân loại chất thải

Chất thải y tế phát sinh trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 được phân loại như sau:

- Kim tiêm, bơm tiêm liền kim sau sử dụng thải bỏ và các chất thải lây nhiễm sắc nhọn khác (nếu có): phân loại vào dụng cụ đựng chất thải lây nhiễm, có màu vàng, có thành, đáy cứng không bị xuyên thủng, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh.

- Bông, băng dính máu, vỏ lọ vắc xin đã dùng hết, lọ đựng vắc xin thừa thải bỏ, khẩu trang, găng tay, trang phục bảo hộ cá nhân thải bỏ (nếu có) và các chất thải lây nhiễm không sắc nhọn khác: phân loại vào túi, thùng đựng chất thải lây nhiễm, có màu vàng, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh.

- Lọ vắc xin hết hạn sử dụng hoặc hỏng không sử dụng được do quá trình bảo quản: Phân loại riêng để tiêu huỷ theo quy trình huỷ thuốc hoặc trả lại nhà sản xuất theo thoả thuận với bên cung cấp.

- Các chất thải khác (nếu có): thực hiện phân loại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế.

2. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và các văn bản có liên quan.

III. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn quản lý chất thải trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tới tất cả các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn.

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ sở tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động tiêm chủng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT- BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và theo hướng dẫn tại Công văn này.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và xin ý kiến phê duyệt của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về phương án vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong tiêm chủng vắc xin COVID-19 trong trường hợp vượt khả năng xử lý của các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện tại các cơ sở tiêm chủng và tại cơ sở xử lý chất thải trên địa bàn.

2. Cơ sở thực hiện tiêm chủng

- Lập phương án quản lý chất thải phát sinh trong tiêm chủng vắc xin, trong đó xác định rõ dự kiến lượng chất thải phát sinh trong tiêm chủng, biện pháp thu gom, lưu giữ chất thải; công nghệ xử lý chất thải (nếu xử lý tại cơ sở tiêm chủng trong trường hợp cơ sở đã có sẵn công trình/thiết bị xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường) hoặc tên đơn vị có chức năng phù hợp sẽ ký hợp đồng chuyển giao chất thải để xử lý; dự kiến kinh phí cho toàn bộ quá trình quản lý chất thải. Trường hợp không tìm được đơn vị có chức năng phù hợp để chuyển giao chất thải, cơ sở tiêm chủng phải báo cáo Sở Y tế để xin ý kiến Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về phương án xử lý.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về quản lý chất thải tới các cán bộ của cơ sở tiêm chủng.

- Bố trí đủ túi, thùng, dụng cụ đựng chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn và các chất thải khác phát sinh trong tiêm chủng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và các văn bản có liên quan.

- Thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải phát sinh từ hoạt động tiêm chủng theo hướng dẫn nêu tại Mục II.

- Bàn giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để vận chuyển, xử lý chất thải hoặc tự xử lý tại cơ sở bằng công trình, thiết bị xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo phương án đã được phê duyệt.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 102/MT-YT ngày 04/03/2021 hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.154

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.52.167