Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 655/KH-BYT 2022 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW

Số hiệu: 655/KH-BYT Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 13/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 655/KH-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 25/10/2017 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÌNH BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ, BỘ CHÍNH TRỊ

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

2. Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết s20-TW/NQ của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

3. Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 06/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

4. Công văn số 722/VPCP-KGVX ngày 28/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

5. Quyết định số 150/QĐ-BYT ngày 20/01/2022 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

6. Công văn số 9815/BYT-PC ngày 18/11/2021 của Bộ Y tế về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và đăng ký Chương trình công tác năm 2022.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Nghị quyết 20-NQ/TW) trình Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Chính trị Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết s 20-NQ/TW.

- Xây dựng dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW nếu được Bộ Chính trị, Chính phủ chỉ đạo.

2. Yêu cầu

- Sơ kết cần bám sát các nội dung của Nghị quyết 20-NQ/TW, khách quan, nghiêm túc, phản ánh đúng thực tiễn, rút ra được những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW.

- Đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp với bối cảnh, thực trạng, điều kiện kinh tế - xã hội, các quan điểm, chủ trương của Đảng tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Đảm bảo sơ kết toàn diện, sâu sắc, tránh hình thức, đúng kế hoạch, hiệu quả và tiết kiệm.

III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Nội dung sơ kết

- Đánh giá tình hình quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các bộ, ngành, địa phương về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 20-NQ/TW.

- Đánh giá việc tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW; việc chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, chính sách theo Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ và điều chỉnh tại Công văn số 722/VPCP-KGVX ngày 28/01/2022 của Văn phòng Chính phủ.

- Đánh giá việc khắc phục các khó khăn, hạn chế đã nêu trong Nghị quyết 20-NQ/TW, làm rõ nguyên nhân các mặt còn hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW tại các bộ, ngành, địa phương.

- Đánh giá tác động của bối cảnh trong nước và quốc tế, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Đối tượng sơ kết

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan ban ngành, đoàn thể Trung ương.

- Các tỉnh ủy, thành y 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

3. Hình thức thực hiện

Các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng sơ kết chỉ đạo sơ kết theo hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng báo cáo sơ kết gửi Bộ Y tế tổng hợp báo cáo Chính phủ và Bộ Chính trị.

4. Nhiệm vụ và tiến độ thực hiện

TT

Nội dung

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng Kế hoạch sơ kết; thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Y tế và các Vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế

Tháng 4/2022

2

Xây dựng Đề cương Báo cáo sơ kết

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Y tế và các Vụ, đơn vị thuộc Bộ Y tế

Tháng 4/2022

3

Văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Y tế đề nghị sơ kết và xây dựng Báo cáo sơ kết theo Đề cương của Bộ Y tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính

 

Tháng 5/2022

4

Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW tại một số địa phương

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính và các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

Tháng 5 - 6/2022

5

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính và các Vụ, Cục, đơn vị liên quan

Tháng 6/2022

6

Hoàn thành dự thảo lần 1: Báo cáo sơ kết, Tờ trình Chính phủ; Tờ trình Bộ Chính trị.

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Tháng 6/2022

7

Tổ chức xin ý kiến các Ban, Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Tháng 7/2022

8

Hoàn thành dự thảo lần 2: Báo cáo sơ kết, Tờ trình Chính phủ; Tờ trình Bộ Chính trị.

Vụ Kế hoạch - Tài chính; Viện Chiến lược và Chính sách y tế

Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Tháng 8/2022

9

Hội thảo xin ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương, tổ chức quốc tế

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế

Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Tháng 8/2022

10

Hoàn thiện các dự thảo, trình Ban cán sự đảng Chính phủ

Văn phòng Ban Cán sự đảng; Vụ Kế hoạch - Tài chính

Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Tháng 9/2022

11

Tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của Chính phủ, xây dựng dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị nếu được yêu cầu

Văn phòng Ban Cán sự đảng; Vụ Kế hoạch - Tài chính

Ban soạn thảo và Tbiên tập

Tháng 9/2022

12

Trình Bộ Chính trị: Báo cáo sơ kết, Tờ trình Bộ Chính trị.

Ban cán sự đảng Chính phủ

Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Tháng 10/2022

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện.

2. Viện Chiến lược và Chính sách y tế tổ chức khảo sát, đánh giá thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW tại một số địa phương; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp và dự thảo Báo cáo sơ kết.

3. Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch - Tài chính triển khai các nội dung theo đúng kế hoạch.

V. KINH PHÍ

1. Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 của Bộ Y tế, nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị bố trí nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức sơ kết Nghị quyết đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Đnghị các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược và Chính sách y tế và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, ban, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (để phối hợp thực hiện);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng BCSĐ;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, VP Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 655/KH-BYT ngày 13/05/2022 xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trình Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ Chính trị do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.111

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!